Všeobecné podmienky

1. rozsah pôsobnosti VOP

1.1 Pôvodná Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Viedeň, FN 319070 x, (skrátene "Hotel Sacher") pôsobí pod Doména https://shop.sacher.com internetový obchod (skrátene "webshop"), pre ktorý tieto všeobecné podmienky (VOP).

1.2 Na predkladanie objednávok (viac informácií nájdete v bode 3) a na všetky právne úkony uzatvorené v súvislosti s internetovým obchodom sa vzťahujú výlučne na tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP"). Po odoslaní Objednávkou v internetovom obchode zákazník výslovne vyhlasuje, že tieto VOP sú sa stanú súčasťou zmluvy o príslušnom právnom úkone.

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nenadobudnú účinnosť ani opakovanými objednávkami. trvalý obsah zmluvy medzi zákazníkom a hotelom Sacher, najmä Hotel Sacher môže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť VOP.

1.4 Hotel namieta voči akýmkoľvek iným podmienkam zákazníkov. Sacher týmto výslovne. Odchýlne podmienky zákazníkov sa uplatňujú len v prípade, ak Hotel Sacher písomne súhlasí s ich platnosťou.

 

2. požiadavky na zákazníka

2.1 Objednávky sú možné len po Predchádzajúci Registrácia (t. j. zverejnenie požadovaných údajov) je možné a výlučne Vyhradené pre osoby, ktoré majú 18. Rok života už dokončili.

2.2 Hotel Sacher si všíma - najmä v prípade alkoholických nápojov - že nápoje - sú zavedené technické opatrenia na zabránenie objednávok od mladších osôb. vylúčiť. Z technických dôvodov však hotel Sacher nemôže plne vylúčiť možnosť, aby sa mladšie osoby zaregistrovali alebo zadali objednávku. mohol predložiť. Registráciou alebo zadaním objednávky zákazník potvrdzuje, dosiahli minimálny požadovaný vek a že registrácia alebo údaje o objednávke sú správne a úplné.

 

3. uzavretie zmluvy

3.1 Prezentácia Produkty v internetovom obchode je . nie záväzná ponuka hotela Sacher. Skôr predstavujú nezáväzný sortiment (t. j. tovar, ktorý je v zásade vylúčený z Hotel Sacher sú distribuované). Najmä vzhľadom na povahu Webové obchody Obmedzenie . sú zvyčajne obmedzené na určitý počet. Hotel Sacher si však vyhradzuje právo vykonať opravy zásoby výslovne a nemôže vylúčiť, že v konkrétnych z technických dôvodov nie sú uvedené dostupnosti správne. sú zobrazené.

3.2 Prostredníctvom objednávky zákazníka (t. j. potvrdenie kliknutím na tlačidla objednávky s Nápis "Splatné objednávka" riZákazník sa pýta a záväzná ponuka o ktoré si vybral a následne uviedol v objednávkovom formulári. produkty do hotela Sacher.

3.3 Hotel Sacher je zo zákona povinný poskytnúť zákazníkovi prijatie tohto zmluvného vyhlásenia (t. j. objednávky) bezodkladne elektronicky. potvrdiť. Toto sa vykonáva prostredníctvom automatizovaného Potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Táto stránka Potvrdzujúci e-mail je . Žiadne vyhlásenie o prijatí.

3.4 Hotel Sacher nie je povinný prijať ponuku zákazníka. prijať. Ak Hotel Sacher odmietne ponuku zákazníka, Hotel Sacher o tom informuje zákazníka bez zbytočného odkladu.

3.5 Hotel Sacher môže zmeniť ponuku buď samostatné prijatie (napr. na e-mailom) alebo skutočným doručením objednaných výrobkov. V poslednom prípade Hotel Sacher bude informovať zákazníka (napr. e-mailom) o do odoslania objednávky.

 

4. ceny

4.1 Objednávka sa riadi výlučne podmienkami platnými v čase objednávky. ceny uvedené v internetovom obchode.

4.2 Ceny sú uvedené v hrubej výške (t. j. vrátane DPH). a všetky ostatné dane a príplatky). Všetky náklady na doručenie sú zahrnuté v nie sú zahrnuté v uvedených cenách (pozri bod 6).

4.3 Napriek všetkej starostlivosti, ktorú hotel Sacher venuje, nie je možné úplne vylúčiť, že chybne nesprávne ceny (napr. v dôsledku vstupné chyby) sa zobrazujú pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode. Ak sa zákazník už zadal objednávku, Hotel Sacher ho bude informovať o skutočnú cenu a zákazník môže potom predložiť svoju ponuku na potvrdiť skutočnú cenu alebo vyhlásiť, že nemá záujem o objednávka má viac.

 

5. platba

5.1 Celková cena (t. j. kúpna cena plus prípadné náklady na doručenie) sa stáva splatnou po uzavretí zmluvy (viac informácií nájdete v bode 3) a môže byť Zákazníci na Kreditná karta, okamžitý bankový prevod, Amazon Pay, Paypal a Paypal Express byť vyplatené.

Viac informácií o príslušných platobných podmienkach a Všetky náklady, ktoré vznikli poskytovateľom platobných služieb, nájdete v časti https://shop.sacher.com/payment-methods-2 a sú tiež podrobne predstavené zákazníkovi pred zadaním objednávky. stanovené.

5.2 V prípade omeškania zákazníka s platbou bude zákazník povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 6 % ročne, ktoré sa majú vyplatiť.

5.3 Platby sa najskôr použijú na všetky vzniknuté náklady, potom na úroky a nakoniec aj kapitál.

5.4 Až do úplného zaplatenia zostáva dodaný tovar v Vlastníctvo hotela Sacher (výhrada vlastníctva).

5.5 Podaním objednávky zákazník súhlasí s tým, že Hotel Sacher môže vystavuje faktúry v elektronickom formáte a posiela ich zákazníkovi. (tzv. "elektronická faktúra" v zmysle § 11 ods. 2 UStG). Zákazník upustí od zasielania faktúry poštou (t. j. papierovú faktúru) a súhlasí s doručením elektronickej faktúry na E-mail na adresu.

 

6. náklady na doručenie a prepravu

6.1 Hotel Sacher sa bude snažiť dodávať produkty v súlade s (viac informácií nájdete v bode 3) bez zbytočného odkladu. V závislosti od objednaného produktu však môže doručenie trvať určitý čas. vziať. Poskytnuté na Žiadna iná dohoda so zákazníkom alebo hotelom Sacher pred uzavretím zmluvy. neoznamuje žiadnu inú dodaciu lehotu, Hotel Sacher dodá objednaný produkt najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy doručiť zákazníkovi.

6.2 Dodávka sa uskutočňuje na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke. uvedenú adresu doručenia. Zákazník je povinný poskytnúť Zmena jeho kontaktných údajov (najmä adresu a e-mailovú adresu) bez meškania bude oznámenépokiaľ právny úkon, ktorý je predmetom zmluvy, nebol splnený oboma stranami. Až do V tomto okamihu môže Hotel Sacher právne relevantné Vyhlásenia s právnou účinnosťou na adresu pôvodne uvedenú klientom Kontaktné údaje.

6.3 Doručenie sa uskutočňuje v závislosti od dodacej adresy zákazníka rôznymi poskytovateľmi prepravných služieb, ktorí sú zazmluvnení na plnenie Doručovacia služba okrem doručovacej adresy aj e-mailovú adresu a telefónne číslo zákazníka. Príslušné dodacie podmienky a vzniknuté náklady nájdete na https://shop.sacher.cominformácie o preprave-2 sa načítajú a sú zákazníkovi podrobne vysvetlené ešte pred zadaním objednávky.

6.4 Hotel Sacher je oprávnený aj v prípade objednávok na niekoľko výrobkov alebo v prípade výrobku pozostávajúceho z niekoľkých častí na čiastočné dodávky.

6.5 Ak nie je možné doručenie zákazníkovi, pretože zákazník je nie je možné nájsť na uvedenej adrese doručenia alebo preto, že dodacia adresa nebola uvedená správne, zákazník znáša náklady na neúspešný pokus o doručenie a náklady, ktoré vznikli hotelu Sacher v tejto súvislosti. náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením zásielky.

6.6 Hotel Sacher si ponecháva vlastníctvo výrobkov aj po dodaní zákazníkovi až do úplného zaplatenia dodaného Produkty pred.

6.7 Všetky colné poplatky, clá a poplatky za doručenie znáša zákazník. a znáša ich buď ako súčasť objednávky, alebo ako súčasť dodávky je predpísaná.

 

7. odstúpenie od zmluvy (toto Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na spotrebiteľov!)

7.1 Ak je zákazník spotrebiteľom (v zmysle rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa), je povinný pre objednávky, ktoré spadajú do pôsobnosti FAGG, a len vtedy, ak nejde o výrobok vytvorený podľa individuálnych želaní zákazníka. alebo tovaru podliehajúceho skaze, právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnásť dní bez uvedenia dôvodov zo zmluvy uzatvorenej s hotelom Sacher prostredníctvom internetového obchodu. odstúpiť.

7.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť Dni a začína

·         v prípade Kúpna zmluva s dňom, keď klient alebo ním poverená osoba menovaná tretia strana (nesmie sa chápať ako dopravca) objednaný produkt v držbe berie;

·         ak si zákazník zakúpi niekoľko produktov v rámci Jednotný poriadok nariadila, . dodáva sa samostatne stať sa, s deň, v ktorom zákazník alebo ním určená tretia strana (medzi ktorými je nesmie sa chápať ako nosič) posledný Produkt prevezme do vlastníctva;

·         pri dodaní tovaru v niekoľko čiastkových zásielok s dňom, keď klient alebo osoba poverená tretia strana určená zákazníkom (to sa netýka dopravcu). posledná čiastočná dodávka alebo posledný kus na stránke prevezme do vlastníctva;

7.3 Zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom jednoznačného Vyhlásenie, v ktorom Hotel Sacher informuje o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy O rozhodnutí odstúpiť sa informuje správna rada.

To je možné:

-         na príspevok: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: torte@sacher.com

Na tento účel môže zákazník použiť Dodávka priložené alebo TU načítateľné a pripravené na tlač Storno formulár hotela Sacher použitie.

7.4 Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zákazník zašle Vysvetlenie o výkone Právo na odstúpenie od zmluvy pred Uplynutie lehoty (pozri bod 7.2.) posiela.

7.5 Ak zákazník odstúpi od zmluvy, Hotel Sacher mu zaplatí už uskutočnené platby bezodkladne, najneskôr však do 14 dní. odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Táto náhrada zahŕňa sumu, ktorú zákazník zaplatil za výrobok. Hrubá cena vrátane nákladov na doručenie výrobku do zákazníci. Akékoľvek dodatočné náklady vyplývajúce z toho, že klient iný typ dodávky ako najlacnejší, ktorý ponúka hotel Sacher. zvolila štandardné doručenie (napr. expresné doručenie), nie sú vrátené.

Hotel Sacher môže odmietnuť splátku, kým Hotel Sacher dostal výrobok späť alebo kým zákazník dôkaz, že výrobok vrátil (v závislosti od toho, ktorý je skorší čas).

7.6 Ak zákazník odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť prijatý výrobok bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, ktoré sa má vrátiť hotelu Sacher (pokiaľ Hotel Sacher písomne ponúkol zákazníkovi, že mu tovar dodá sám zbierať). Táto lehota na vrátenie je splnená, ak je výrobok vrátený v rámci je odoslaná v stanovenom termíne.

7.7. okamžité náklady návrat výrobku sú z Zákazníci na nosenie.

7.8 Zákazník poskytne hotelu Sacher Kompenzácia pre možnú Strata hodnoty ak je to založené na jeden na testovanie charakter, vlastnosti a fungovanie výrobku. potrebnú manipuláciu. Je to najmä tento prípad, ak nápoje (v akomkoľvek type obalu, napr. plechovky, fľaše, šesťbalenie a pod.) sa dá otvoriť.

 

8. výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

8.1 Postup opísaný v bode 7. Právo na odstúpenie od zmluvy existuje okrem iného aj pre zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, nie pre:

·         Tovar, ktorý sa predáva po Vyrobené podľa špecifikácií zákazníka alebo jasne odkazujú na osobné potreby,

·         Tovar, ktorý rýchlo kaziť môže alebo ktorého Dátum skončenia platnosti rýchlo prekročila by,

·         Noviny, Časopisy alebo časopisy s výnimkou zmlúv o predplatnom na doručovanie takýchto publikácií,

·         Zvuk- alebo Videozáznamy alebo Počítačový softvér (napríklad CD, DVD, CD-ROM), ktoré sú dodávané v zapečatených obaloch a pečať je odstránil zákazník.

Pokiaľ právo na odstúpenie od zmluvy neexistuje, Hotel Sacher Výslovne informovať zákazníkov o neexistencii pred uzavretím zmluvy.

 

9. záruka

9.1 Vyobrazenia produktov ponúkaných prostredníctvom internetového obchodu majú čisto symbolický charakter a vzhľadom na rozdiely v Nie je možné vylúčiť zobrazenia prehliadača, najmä farebné odchýlky.

9.2 Hotel Sacher nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s Správnosť meraní poskytnutých zákazníkom.

9.3 Hotel Sacher poskytuje nasledujúce služby v súlade so zákonnými požiadavkami Zaručte, že výrobky v Čas žiadne závady v čase odovzdania t. j. zodpovedá za ňu hotel Sacher, že výrobky majú stanovené alebo zvyčajne predpokladané vlastnosti. zodpovedajú opisu a zodpovedajú povahe činnosti alebo sa môže používať v súlade s uzavretou dohodou.

9.4 Záručné nároky na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu Produkty sa premlčujú dva roky po Dodávka.

Ak sa závada prejaví do šiestich mesiacov od dodania. predpokladá, že vada bola prítomná už v čase dodania. Po uplynutí platnosti šesť mesiacov, musí zákazník preukázať, že vada existovala už na V čase odovzdania nehnuteľnosť aspoň v zásade existovala.

9.5 V prípade vady môže zákazník v prvom rade medzi Zlepšenie alebo doplnenie chýbajúcich a Výmena . vec. Hotel Sacher tak urobí v primeranej lehote a s čo najmenšími nepríjemnosťami pre zákazníka. Keď sa zlepšenie alebo nahradenie nie je možné alebo pre hotel Sacher, v porovnaní s iným nápravným opatrením, s neprimerane vysokým úsilím (v závislosti od hodnoty bezchybného predmetu, závažnosti chyby vady a náklady spojené s iným nápravným opatrením pre zákazníka. nepríjemnosti), má zákazník právo na zníženie ceny alebo zrušenie objednávky. (t. j. zrušenie zmluvy). Právo na odstúpenie od zmluvy však existuje len vtedy, ak je nejde o drobnú chybu.

9.6 Ak je zákazník podnikateľom v zmysle rakúskeho obchodného zákonníka (UGB), zodpovedá za 377 UGB Vady výrobkov, ktoré by zistil pri bežnom obchodnom styku po doručenie na základe preskúmania alebo sa tak malo stať, v primeranej lehote. V opačnom prípade dôsledky § 377 a nasl. zákona o všeobecnom užívateľskom práve.

 

10 Zodpovednosť za škodu

Hotel Sacher zodpovedá za škody v súvislosti s Plnenie zmluvy len v prípade, že hotel Sacher alebo osoby, ktoré možno pripísať hotelu Sacher osoby (t. j. asistenti) pri tom konajú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Táto stránka Vylúčenie zodpovednosti v prípade ľahkej nedbanlivosti sa nevzťahuje na Úraz (t. j. Hotel Sacher je zodpovedný aj v prípade maloletých osôb) nedbalosť).

 

11. vyhlásenie o používaní údajov - Zásady ochrany osobných údajov

11.1 Pre korešpondenciu so zákazníkom alebo pre bezproblémový Plnenie a vyrovnanie zmluvy (t. j. registrácia, vyrovnanie Objednávky, dodávka produktov a spracovanie platieb, kontrola nárokov uplatnených voči hotelu Sacher po splnení zmluvy. atď.), Hotel Sacher vyžaduje niektoré osobné údaje. Ochrana týchto údajov a osobných práv zákazníkov je pre hotel dôležitá. Sacher veľmi dôležité. Preto hotel Sacher dodržiava najmodernejšie bezpečnostné normy na zabezpečenie ochrany údajov a používaných (t. j. spracúvať alebo prenášať) údaje výlučne v rámci právne požiadavky. Použité údaje budú prísne dôverné. ošetrené. Odoslaním objednávky zákazník akceptuje zásady ochrany osobných údajov hotela Sacher (k dispozícii na https://shop.sacher.com/privacy súhlasí s Znalosti.

11.2 Počas procesu registrácie potrebnej pre objednávku (pozri v tomto bode 2.) sa pridávajú k Názov,. Pozdrav (t. j. pohlavie), Názov,. Adresa (t. j. dodacia alebo fakturačná adresa). Dátum narodenia a E-mailová adresa požiadal hotel Sacher uložené. Okrem toho môže zákazník dobrovoľne zadať svoje Telefónne číslo ktoré potom je tiež uložený.

Okrem toho v priebehu objednávky Informácie o objednaných produktoch a Platobné informácie (t. j. informácie o kreditnej karte, údaje o bankovom účte alebo iné platobné údaje).

11.3 Hotel Sacher použité tieto osobné údaje na nasledujúce Účely

·         Kontrola podmienok registrácie alebo Objednávanie v internetovom obchode (najmä splnenie podmienky veku);

·         Korešpondencia so zákazníkom v súvislosti s objednávku a spracovanie zmluvy. Na tento účel sa údaje o adrese zákazníci sú tiež odovzdávaní vybraným logistickým partnerom;

·         Zasielanie elektronických informačných materiálov o sortimente výrobkov (ako sú ponuky a novinky) a podujatiach alebo podporovaných podujatí, súťaží a pozvánok alebo našich doručenie domov, atď. e-mailom, SMS alebo faxom, ako aj osobne alebo telefonický kontakt (to všetko však len vtedy, ak zákazník súhlasí s týmito reklamnými opatreniami). súhlasil);

·         Vnútorná klasifikácia do kategórií (napr. žena/muž) a vekové skupiny) s cieľom poskytovať informácie na mieru (poštou alebo elektronicky) alebo na individuálne (reklamné) darčeky. (to všetko však len v prípade, že zákazník súhlasí so zasielaním elektronických informačný materiál súhlasil). Na tento účel sa pozdrav (t. j. pohlavie) a dátum narodenia;

·         Používanie údajov z akýchkoľvek nákupov, anonymizovať (t. j. odstrániť akýkoľvek odkaz na osobu) a anonymizovaný záznam na obdobie 2 rokov pre Ďalší vývoj a optimalizácia našich ponúk a produktov, ako aj na účely vlastného prieskumu trhu;

11.4 Toto použitie osobných údajov môže, pokiaľ právne prípustné, kedykoľvek zrušené byť vykonané. Odvolanie je možné vykonať takto:

-         na príspevok: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: datenschutz@sacher.com

 

12. Zmluvný jazyk, rozhodné právo, Jurisdikcia

12.1. Zmluvný, objednávkový a obchodný jazyk je výlučne nemecký. Ak Hotel Sacher komunikuje so zákazníkom v inom jazyku, bude to urobené len z dôvodu ochoty a informovanosti; Právne záväzný je však len nemecký text. najmä ak preklad do iného jazyka vedie k text môže viesť k iným možným výkladom.

12.2 Právny úkon uzatvorený prostredníctvom internetového obchodu medzi Hotel Sacher a zákazník sa riadia výlučne rakúskym právom podľa Uplatňuje sa vylúčenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a kolíznych noriem.

12.3 Ak je zákazník podnikateľom v zmysle rakúskeho obchodného zákonníka (UGB), platí, že gas Hotel Sacher výlučne vecne príslušný súd pre 1010 Viedeň zodpovedné. Hotel Sacher je však stále oprávnený účtovať zákazníkovi (t. j. podnikateľa v zmysle rakúskeho obchodného zákonníka) v mieste jeho všeobecnej pôsobnosti alebo v inom Volebná právomoc podať žalobu

 

Stojan: Júl 2021