Ochrona danych

Spis treści

Wprowadzenie i przegląd

Przygotowaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (wersja 20.06.2021-121766055), aby przekazać Państwu informacje zgodnie z wymogami Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 oraz obowiązujące przepisy prawa krajowego, Jakie dane osobowe (w skrócie dane) przetwarzamy my, jako administrator danych, oraz podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług) na nasze zlecenie. przetwarzać, będzie przetwarzać w przyszłości oraz jakie możliwości prawne posiada użytkownik. Stosuje się następujące terminy należy rozumieć w sposób neutralny pod względem płci.
W skrócie: Informujemy Wyczerpująco o danych, które przetwarzamy na temat użytkownika.

Oświadczenia o ochronie prywatności zwykle brzmią bardzo technicznie i używają terminologii prawniczej. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu Z drugiej strony będziemy opisywać najważniejsze dla Ciebie rzeczy w sposób jak najbardziej prosty i przejrzysty. W zakresie, w jakim sprzyja to przejrzystości, będziemy techniczna Terminy wyjaśnione w sposób przyjazny dla czytelnikaLinki do dalszych informacji, oraz Grafika do użytku. W ten sposób informujemy w sposób jasny i prostym językiem, że będziemy przetwarzać dane osobowe w ramach naszej działalności biznesowej tylko wtedy, gdy odpowiednie podano podstawę prawną. Z pewnością nie jest to możliwe przy zastosowaniu możliwie najbardziej zwięzłych, niejasnych i prawno-technicznych wyjaśnień. ponieważ są one często standardem w Internecie, jeśli chodzi o ochronę danych. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienia okażą się przydatne interesujące i pouczające, a może jest w nich jedna lub druga informacja, o której jeszcze nie wiedziałeś.
Jeśli jednak pytania prosimy o kontakt z biurem odpowiedzialnym wymienionym poniżej lub w nadruku, a także o skorzystanie z istniejących linków do oraz przeglądać dalsze informacje w witrynach innych firm. Oczywiście w nadruku znajdują się również nasze dane kontaktowe.

Zakres stosowania

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz do wszystkich danych osobowych Dane przetwarzane przez firmy działające na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające zlecenia). Pod pojęciem danych osobowych rozumiemy informacje w rozumieniu Art. 4 nr 1 DSGVO, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy osoby. Przetwarzanie danych osobowych zapewnia nam możliwość oferowania naszych usług i produktów oraz pobierania za nie opłat, zarówno w trybie online, jak i offline. Strona Zakres niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności obejmuje:

 • wszystkie strony internetowe (witryny, sklepy internetowe), które prowadzimy
 • media społecznościowe i komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • aplikacje mobilne na smartfony i inne urządzenia

W skrócie: Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich obszarów, w którym dane osobowe są przetwarzane w sposób zorganizowany w firmie za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów. Czy powinniśmy przetwarzać dane poza tymi kanały nawiązują z Tobą stosunki prawne, w razie potrzeby poinformujemy Cię o tym osobno.

Podstawa prawna

W poniższej polityce prywatności przedstawiamy przejrzyste informacje na temat zasad i przepisów prawnych, tj. podstawy prawne wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych.
Jakie jest prawo UE Odwołujemy się do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE można oczywiście znaleźć w portalu EUR-Lex, który jest bramą do prawa UE, pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?Uri=celex%3A32016R0679 read.

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO): Użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych w określonym celu. Przykładem może być przechowywanie danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu kontaktowym.
 2. Umowa (Artykuł 6(1) lit. b DSGVO): W celu realizacji umowy lub zobowiązań przedumownych z Państwem przetwarzamy Państwa dane. Na przykład, gdy zawarcie z użytkownikiem umowy kupna-sprzedaży wymaga uprzedniego podania danych osobowych.
 3. Obowiązek prawny (Artykuł 6 ust. 1 lit. c DSGVO): Przetwarzamy dane osobowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego przepisami prawa. Na przykład, jesteśmy prawnie zobowiązany do przechowywania faktur dla celów księgowych. Zazwyczaj zawierają one dane osobowe.
 4. uzasadnione interesy (Artykuł 6 ust. 1 lit. f DSGVO): W przypadku uzasadnionych interesów, które nie ograniczają podstawowych praw użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych. Na przykład musimy przetwarzać pewne dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności ekonomicznej naszej witryny. aby móc działać. Przetwarzanie to stanowi zatem uzasadniony interes.

Inne warunki, takie jak wykonywanie nagrań w interesie publicznym i sprawowanie władzy publicznej, a także ochrona żywotne interesy z reguły nie występują u nas. Jeżeli jednak taka podstawa prawna jest istotna, to są one wyświetlane w odpowiednich miejscach.

Oprócz przepisów unijnych obowiązują również przepisy krajowe:

 • Na stronie Austria to jest Ustawa federalna o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych), krótki DSG.
 • Na stronie Niemcy stosuje the Federalna ustawa o ochronie danych osobowych, krótki BDSG.

Jeśli zastosowanie mają inne przepisy regionalne lub krajowe, poinformujemy Cię o nich w kolejnych rozdziałach.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych, poniżej znajdują się dane kontaktowe osoby lub biura odpowiedzialnego:

CoreTEC IT Security Solutions GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 24/DG, 1020 Wien
E-Mail: Datenschutz@sacher.com

Upoważniony do reprezentowania: Eva Maria Hajicek
Adres e-mail: datenschutz@sacher.com
telefon: Tel: +43 (0)1 503 72 73
Imprint: https://www.coretec.at/index.php/impressum

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

CoreTEC IT Security Solutions GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 24/DG, 1020 Wiedeń
E-mail: Datenschutz@sacher.com

Upoważniony do reprezentowania: Eva Maria Hajicek
Adres e-mail: datenschutz@sacher.com
telefon: Tel: +43 (0)1 503 72 73
Imprint: https://www.coretec.at/index.php/impressum

Okres przechowywania

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. jest konieczne stosuje się u nas jako kryterium ogólne. Oznacza to, że usuwamy dane osobowe natychmiast po ustaniu przyczyny, dla której zostały one usunięte. przetwarzanie danych już nie istnieje. W niektórych przypadkach prawo wymaga, abyśmy zachowali pewne dane nawet po upływie w pierwotnym celu, np. dla celów księgowych.

Jeżeli użytkownik życzy sobie usunięcia swoich danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte w możliwie najkrótszym czasie. o ile jest to możliwe i o ile nie ma obowiązku ich przechowywania.

O konkretnym okresie przetwarzania danych poinformujemy Państwa poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 GDPR, użytkownikowi przysługują następujące prawa w celu zapewnienia uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych:

 • Zgodnie z art. 15 GDPR masz prawo do informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane. Czy należy masz prawo do uzyskania kopii danych oraz następujących informacji:
  • cel, dla którego przetwarzamy dane;
  • kategorie, tj. rodzaje przetwarzanych danych;
  • Kto otrzymuje te dane i czy są one przekazywane do krajów trzecich, w jaki sposób są zabezpieczone? można zagwarantować;
  • jak długo dane będą przechowywane;
  • istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • że można złożyć skargę do organu nadzorczego (linki do tych organów znajdują się w dalszej części dokumentu). poniżej);
  • pochodzenia danych, jeśli nie zostały one zebrane od użytkownika;
  • czy przeprowadza się profilowanie, tj. czy dane są automatycznie oceniane w celu uzyskania spersonalizowanego profil użytkownika.
 • Na mocy art. 16 GDPR przysługuje Ci prawo do sprostowania danych, co oznacza, że musimy je poprawić. trzeba pytać, czy są jakieś błędy.
 • Zgodnie z art. 17 GDPR, masz prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), co oznacza w szczególności, że użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych.
 • Zgodnie z art. 18 DSGVO, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych, co oznacza, że możemy Dane mogą być jedynie przechowywane, ale nie mogą być dalej wykorzystywane.
 • Zgodnie z art. 19 GDPR masz prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że możemy zapewnić Ci dostęp do Twoich danych. Prośba o udostępnienie danych we wspólnym formacie.
 • Zgodnie z art. 21 GDPR użytkownik ma prawo do sprzeciwu, który po wykonaniu może skutkować zmianą z tym wiąże się przetwarzanie danych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (interes publiczny, wykonywanie (organ publiczny) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes), można sprzeciwić się przetwarzaniu danych. złożyć sprzeciw. Następnie w możliwie najkrótszym czasie sprawdzimy, czy możemy zgodnie z prawem zastosować się do tego zastrzeżenia.
  • Jeśli dane są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu marketingowi. sprzeciw wobec przetwarzania danych. Nie wolno nam już wtedy wykorzystywać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
  • Jeśli dane są wykorzystywane do profilowania, możesz sprzeciwić się takiemu sposobowi sprzeciw wobec przetwarzania danych. Wówczas nie możemy już wykorzystywać danych osobowych do profilowania.
 • Zgodnie z art. 22 GDPR, możesz mieć prawo do niepodlegania procedurze opartej wyłącznie na (np. profilowanie) do decyzji opartej na automatycznym przetwarzaniu danych.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo ochrony danych lub Twoje prawa ochrony danych w Jeśli w jakikolwiek inny sposób naruszono prawo, można złożyć skargę do organu nadzorczego. W przypadku Austrii jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, którego stronę internetową można znaleźć pod adresem https://www.dsb.gv.at/ i Niemiec można się skontaktować z Federalny komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji (BfDI) obrót.

W skrócie: Masz prawa - nie wahaj się skontaktować z wymienionym powyżej odpowiedzialnym organem z nami!

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

W celu ochrony danych osobowych zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne. Tam, gdzie jest to możliwe, szyfrujemy lub pseudonimizujemy dane osobowe. W ten sposób, w granicach naszych możliwości, maksymalnie utrudniamy istnieje możliwość, że osoby trzecie mogą wywnioskować dane osobowe z naszych danych.

Artykuł 25 GDPR mówi o "ochronie danych poprzez projekt technologiczny oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne", a więc oznacza, że zarówno oprogramowanie (np. formularze), jak i sprzęt (np. dostęp do serwerowni) zawsze mają na uwadze bezpieczeństwo, oraz podejmuje odpowiednie działania. W dalszej części omówimy bardziej szczegółowo poszczególne środki, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Szyfrowanie TLS przy użyciu protokołu https

TLS, szyfrowanie i https brzmią bardzo technicznie i takie są. Używamy protokołu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure to secure hypertext transmission protocol) do przesyłania danych w Internecie w sposób zabezpieczony przed podsłuchem.
Oznacza to, że cały Transmisja wszystkich danych z przeglądarki użytkownika do naszego serwera jest zabezpieczona - nikt nie może "podsłuchiwać".

W ten sposób wprowadziliśmy dodatkową warstwę bezpieczeństwa i zapewniamy ochronę danych dzięki projektowi technologicznemu Artykuł 25 ust. 1 GDPR). Dzięki zastosowaniu TLS (Transport Layer Security), protokołu szyfrowania dla bezpiecznej transmisji danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę danych poufnych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z tych Zabezpieczanie transmisji danych za pomocą symbolu małej kłódki  w lewym górnym rogu przeglądarki, łącza z adresu internetowego (np. beispielseite.de) oraz stosowanie schematu https (zamiast http) jako części naszej oferty. Adres internetowy.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szyfrowania, zalecamy wyszukanie w Google hasła "hypertext transfer". Protocol Secure wiki", aby uzyskać dobre łącza do dalszych informacji.

Komunikacja

Podsumowanie komunikacji
👥 Osoby, których to dotyczy: Wszyscy, którzy pracują z kontaktować się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza online
📓 Przetworzone dane: Z. Np. numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, wprowadzonych danych z formularza. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiednim typie kontaktu.
🤝 Przeznaczenie: Przetwarzanie komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi itp.
📅 Okres przechowywania: Czas trwania analizy biznesowej i przepisy prawne prawne
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (umowa), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (prawnie uzasadnione interesy)

Dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy użytkownik kontaktuje się z nami i komunikuje się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza online. Nadchodzące dane.

Dane są przetwarzane w celu obsługi i rozpatrzenia pytania użytkownika oraz przeprowadzenia związanej z tym transakcji biznesowej. Dane przechowywane przez taki sam okres czasu lub tak długo, jak wymagają tego przepisy.

Osoby zainteresowane

Powyższe procesy dotyczą wszystkich osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem udostępnionych przez nas kanałów komunikacji.

Telefon

Gdy użytkownik dzwoni do nas, dane dotyczące połączenia są pseudonimizowane na odpowiednim urządzeniu końcowym i u operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta przechowywane. Ponadto dane, takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu, mogą być przesyłane pocztą elektroniczną i przechowywane w celu udzielania odpowiedzi na zapytania. zostać usunięte. Dane zostaną usunięte po zamknięciu sprawy i gdy tylko pozwolą na to wymogi prawne.

E-mail:

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane mogą być przechowywane na odpowiednim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie itp.). a dane są przechowywane na serwerze poczty elektronicznej. Dane są usuwane natychmiast po zamknięciu sprawy biznesowej. i pozwalają na to wymogi prawne.

Formularze online

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pomocą formularza online, dane są przechowywane na naszym serwerze internetowym i, w razie potrzeby, przekazywane do adres e-mail przekazany przez nas. Dane są usuwane, gdy tylko zakończy się działalność biznesowa i spełnione zostaną wymogi prawne. pozwalają.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda): Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych oraz na dalsze wykorzystywanie ich do celów związanych z daną sprawą biznesową;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (umowa): Istnieje potrzeba wykonania umowy z Państwem lub podmiotem przetwarzającym dane, takim jak dostawca usług telefonicznych, lub też musimy przetwarzać dane w celu wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, takich jak przygotowanie oferty;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy): Chcemy odpowiadać na zapytania klientów i prowadzić działalność gospodarczą Prowadzenie komunikacji w środowisku zawodowym. Wymaga to pewnych udogodnień technicznych, takich jak programy poczty elektronicznej, Do sprawnej obsługi komunikacji niezbędne są serwery wymiany i operatorzy sieci komórkowych.

Hosting WWW

Podsumowanie hostingu WWW
👥 Osoby, których to dotyczy: Odwiedzający stronę internetową
🤝 cel: Profesjonalny hosting strony internetowej i zabezpieczenie działania
📓 Przetwarzane dane: Adres IP, Czas odwiedzin witryny, używana przeglądarka i inne dane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej lub na stronie wyznaczony dostawca usług hostingowych.
📅 Czas przechowywania: W zależności od usługodawcy, ale zazwyczaj w ciągu 2 tygodni
⚖️ podstawy prawnej: Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Czym jest hosting WWW?

Obecnie podczas odwiedzania witryn internetowych automatycznie tworzone i przechowywane są pewne informacje, w tym dane osobowe, także na tej stronie. Dane te powinny być przetwarzane jak najrzadziej i tylko z uzasadnieniem. Przez stronę internetową rozumiemy Nawiasem mówiąc, jest to ogół wszystkich stron internetowych w danej domenie, tj. wszystko od strony startowej (głównej) do ostatniej podstrony. (np. ten). Przez domenę rozumiemy na przykład example.de lub sampleexample.com.

Aby wyświetlić witrynę internetową na ekranie, należy użyć programu zwanego przeglądarką internetową. Wiesz, że prawdopodobnie niektórych przeglądarek internetowych po imieniu: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari.

Ta przeglądarka internetowa musi połączyć się z innym komputerem, na którym przechowywany jest kod strony: Serwer WWW. Operacja Serwer WWW to skomplikowane i czasochłonne zadanie, dlatego zwykle zajmują się nim profesjonalni dostawcy, zostaje przejęty. Oferują one hosting stron internetowych, a tym samym zapewniają niezawodne i bezbłędne przechowywanie danych witryny.

Podczas łączenia się z przeglądarką na komputerze (stacjonarnym, laptopie, smartfonie) oraz podczas przesyłania danych z i do serwer internetowy, mogą być przetwarzane dane osobowe. Z jednej strony komputer przechowuje dane, ale z drugiej strony musi też serwer internetowy przechowuje dane przez pewien czas, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Dla zobrazowania:

Browser und Webserver

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Cele przetwarzania danych to:

 1. Profesjonalny hosting witryny i zabezpieczenie operacji
 2. utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i informatycznego
 3. Anonimowa ocena zachowań użytkowników w celu ulepszenia naszej oferty oraz, jeśli to konieczne, w celu ścigania lub dochodzenia roszczeń

Jakie dane są przetwarzane?

Nawet gdy odwiedzasz naszą witrynę, nasz serwer sieciowy, czyli komputer, na którym przechowywana jest ta witryna, przechowuje informacje o Tobie. to zazwyczaj automatycznie dane, takie jak

 • pełny adres internetowy (URL) strony, do której uzyskano dostęp (np. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?Tid=121766055)
 • przeglądarka i wersja przeglądarki (np. Chrome 87)
 • używany system operacyjny (np. Windows 10)
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referrer URL) (np. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego uzyskano dostęp (np. COMPUTERNAME i 194.23.43.121)
 • data i godzina
 • w plikach zwanych logami serwera WWW

Jak długo przechowywane są dane?

Z reguły powyższe dane są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych dalej, Nie możemy jednak wykluczyć, że dane te mogą zostać udostępnione władzom w przypadku działań niezgodnych z prawem.

W skrócie: Twoja wizyta zostanie zarejestrowana przez naszego dostawcę (firmę, która prowadzi naszą stronę internetową na specjalnych komputerach (serwerach)), loguje się, ale nie udostępnia Twoich danych bez zgody!

Podstawa prawna

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w zakresie hostingu wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (zabezpieczenie prawnie uzasadnionych interesów), ponieważ korzystanie z profesjonalnego hostingu u dostawcy jest niezbędne do utrzymania firmy w Internet w sposób bezpieczny i przyjazny dla użytkownika, a w razie potrzeby możliwość ścigania ataków i roszczeń z tego tytułu.

Ciasteczka

Podsumowanie dotyczące ciasteczek
👥 Osoby, których to dotyczy: Odwiedzający stronę internetową
🤝 cel: W zależności od ciasteczka. Więcej informacji można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania , które ustawia pliki cookie.
📓 Przetwarzane dane: W zależności od zastosowanego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia pliki cookie.
📅 Okres przechowywania: W zależności od danego pliku cookie, może to trwać od kilku godzin do
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnienie). Zainteresowania)

Co to są ciasteczka?

Nasza witryna używa plików cookie HTTP do przechowywania danych specyficznych dla użytkownika.
Poniżej wyjaśniamy, czym są pliki cookie i dlaczego są używane, abyś mógł lepiej zrozumieć poniższą politykę prywatności.

Przeglądając Internet, korzystasz z przeglądarki. Popularne przeglądarki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość witryn internetowych przechowuje w przeglądarce niewielkie pliki tekstowe. Pliki te noszą nazwę cookies.

Jednej rzeczy nie można zaprzeczyć: Ciasteczka to naprawdę pożyteczni mali pomocnicy. Prawie wszystkie witryny internetowe używają plików cookie. Dokładniej są to pliki cookie HTTP, ponieważ istnieją również inne pliki cookie dla innych obszarów zastosowań. Pliki cookie HTTP to małe pliki, które są wysyłane przez nasze witryny są przechowywane na komputerze użytkownika. Te pliki cookie są automatycznie zapisywane w folderze plików cookie, czyli w "mózgu" przeglądarki, pomieścił. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Podczas definiowania pliku cookie należy wprowadzić jedną lub więcej dodatkowych wartości. określone są atrybuty.

Pliki cookie przechowują pewne dane o użytkowniku, takie jak język lub osobiste ustawienia strony. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę przeglądarka użytkownika przesyła informacje "związane z użytkownikiem" z powrotem do naszej witryny. Dzięki plikom cookie nasza witryna wie, kim jesteś i oferuje Ci ustawienia, do których jesteś przyzwyczajony. W niektórych przeglądarkach każdy plik cookie ma swój własny plik, w innych takich jak Firefox, wszystkie pliki cookie są przechowywane w jednym pliku.

Na poniższym rysunku przedstawiono możliwą interakcję między przeglądarką internetową, taką jak Chrome, a serwerem internetowym. Tutaj Przeglądarka internetowa odwiedza witrynę i otrzymuje od serwera plik cookie, który jest ponownie wykorzystywany przez przeglądarkę przy odwiedzaniu kolejnej strony. jest wymagana.

HTTP Cookie Interaktion zwischen Browser und Webserver

Istnieją zarówno pliki cookie stron trzecich, jak i pliki cookie stron trzecich. Pliki cookie pierwszej kategorii są tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę, Pliki cookie innych firm są tworzone przez witryny partnerskie (np. Google Analytics). Każdy plik cookie należy oceniać indywidualnie, ponieważ każdy z nich plik cookie przechowuje inne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie również waha się od kilku minut do kilku lat. Pliki cookie to nie zawierają programów komputerowych i nie zawierają wirusów, trojanów ani innych "szkodników". Pliki cookie nie mogą również uzyskiwać dostępu do informacji z Komputery dostępowe.

Na przykład dane z plików cookie mogą wyglądać następująco:

Nazwa: _ga
wartość: GA1.2.1326744211.152121766055-9
Verwendungszweck: Rozróżnianie odwiedzających stronę internetową
Data ważności: po 2 latach

Przeglądarka powinna być w stanie obsłużyć te minimalne rozmiary:

 • Co najmniej 4096 bajtów na plik cookie
 • Co najmniej 50 plików cookie na domenę
 • Łącznie co najmniej 3000 plików cookie

Jakie są różne typy plików cookie?

Kwestia tego, jakich plików cookie używamy w szczególności, zależy od wykorzystywanych usług i jest wyjaśniona w kolejnych częściach Polityki prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy krótko omówić różne rodzaje plików cookie HTTP.

Można wyróżnić 4 rodzaje plików cookie:

Niezbędne ciasteczka
Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić podstawowe w celu zapewnienia funkcjonalności witryny. Na przykład te pliki cookie są potrzebne, gdy użytkownik dodaje produkt do koszyka, a następnie klika przycisk "Dodaj do koszyka". inne strony i dopiero później przechodzi do kasy. Te pliki cookie nie usuwają koszyka na zakupy, nawet jeśli użytkownik nie dokona wymeldowania. zamyka okno przeglądarki.

Celowe pliki cookie
Te pliki cookie gromadzą informacje o zachowanie użytkownika oraz czy użytkownik otrzymuje jakiekolwiek komunikaty o błędach. Ponadto te pliki cookie są wykorzystywane do monitorowania czasu ładowania strony oraz zachowania użytkowników. witryny w różnych przeglądarkach.

Kierunkowe pliki cookie
Te pliki cookie zapewniają lepszą Przyjazność dla użytkownika. Na przykład zapisywane są wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane formularza.

Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są również nazywane docelowymi plikami cookie nazwany. Są one wykorzystywane do dostarczania użytkownikowi reklam dostosowanych do jego potrzeb. Może to być bardzo praktyczne, ale także bardzo irytujące.

Zazwyczaj przy pierwszej wizycie na stronie internetowej użytkownik jest pytany, na które z tych plików cookie chce wyrazić zgodę. I oczywiście decyzja ta jest również zapisywana w pliku cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i nie boisz się dokumentacji technicznej, polecamy https://tools.ietf.org/html/rfc6265, the Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments called "HTTP State Management Mechanism".

Cel przetwarzania za pomocą plików cookie

Cel ostatecznie zależy od pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania , które ustawia pliki cookie.

Jakie dane są przetwarzane?

Ciasteczka to mali pomocnicy do wielu różnych zadań. Niestety, nie jest możliwe ustalenie, jakie dane są przechowywane w plikach cookie. uogólniać, ale informujemy o danych przetwarzanych lub przechowywanych w ramach poniższej deklaracji ochrony danych. informują.

Okres przechowywania plików cookie

Okres przechowywania zależy od pliku cookie i jest określony poniżej. Niektóre pliki cookie są usuwane po upływie mniej niż jednej godziny. inne mogą być przechowywane na komputerze przez kilka lat.

Można również samodzielnie wpływać na okres przechowywania. Wszystkie pliki cookie można w każdej chwili usunąć ręcznie za pomocą przeglądarki internetowej. (patrz również "Prawo do sprzeciwu" poniżej). Ponadto pliki cookie, które są oparte na zgodzie użytkownika, zostaną usunięte najpóźniej po cofnięciu zgody. zgody jest usuwana, co do tego czasu nie wpływa na zgodność z prawem przechowywania danych.

Prawo do sprzeciwu - jak mogę usunąć pliki cookie?

Użytkownik decyduje, w jaki sposób i czy chce korzystać z plików cookie. Niezależnie od tego, z jakiej usługi lub witryny pochodzą pliki cookie, Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia, dezaktywowania lub tylko częściowego zezwolenia na pliki cookie. Na przykład, można wyłączyć obsługę plików cookie z Blokuj pliki cookie innych firm, ale zezwalaj na wszystkie inne pliki cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które pliki cookie zostały zapisane w Twojej przeglądarce, jeśli zmieniasz lub usuwasz ustawienia plików cookie można to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Jeśli użytkownik z zasady nie życzy sobie plików cookie, może tak skonfigurować przeglądarkę, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie jest powinien być ustawiony. W ten sposób użytkownik może decydować o tym, czy zezwala na korzystanie z poszczególnych plików cookie, czy nie. Procedura jest inna dla każdego różnią się w zależności od przeglądarki. Instrukcje najlepiej wyszukać w Google, wpisując w wyszukiwarkę hasło "Usuń pliki cookie Chrome" lub "Pliki cookie wyłączyć Chrome" w przypadku przeglądarki Chrome.

Podstawa prawna

Tak zwane "Wytyczne dotyczące plików cookie" obowiązują od 2009 r. Stanowi to, że przechowywanie plików cookie jest Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Jednak w poszczególnych krajach UE nadal występują bardzo różne reakcje na te dyrektywy. W Austrii jednak Implementacja tej dyrektywy w § 96 ust. 3 ustawy o telekomunikacji (TKG). W Niemczech wytyczne dotyczące plików cookie nie zostały przyjęte jako transponowane do prawa krajowego. Dyrektywa ta została natomiast w dużej mierze wdrożona w § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG).

W przypadku plików cookie, które są absolutnie niezbędne, nawet jeśli nie wyrażono na nie zgody. uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), który w większości przypadków jest mają charakter ekonomiczny. Chcemy zapewnić odwiedzającym witrynę przyjemną obsługę i aby to osiągnąć, pewne Pliki cookie są często absolutnie niezbędne.

Jeżeli wykorzystywane są pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne, dzieje się tak tylko w przypadku zgody użytkownika. Podstawą prawną jest w tym względzie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

W kolejnych sekcjach użytkownik zostanie szczegółowo poinformowany o stosowaniu plików cookie w zakresie, w jakim używane oprogramowanie wykorzystuje pliki cookie.

Analityka internetowa

Podsumowanie polityki prywatności w zakresie analiz internetowych
👥 Dotknięte: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Analiza informacji o odwiedzających w celu optymalizacji strony internetowej.
📓 Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują takie dane, jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowania podczas nawigacji, kliknięć oraz adresów IP. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednich informacjach o stosowanej analityce internetowej. Narzędzie.
📅 Czas przechowywania: W zależności od użytego narzędzia do analizy sieciowej
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Co to jest analiza sieciowa?

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy oprogramowanie do oceny zachowań osób odwiedzających witrynę, w skrócie analityka internetowa lub analiza sieci. nazwany. W trakcie tego procesu gromadzone są dane, które dostawca odpowiedniego narzędzia analitycznego (zwanego również narzędziem do śledzenia) przechowuje, zarządza i przetwarzane. Za pomocą tych danych tworzone są analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, które są wykorzystywane przez nas, jako operatora strony, w celu pod warunkiem. Ponadto większość narzędzi oferuje różne opcje testowania. Na przykład, możemy sprawdzić, które oferty lub treści są najlepiej odbierane przez naszych gości. W tym celu przedstawiamy dwie różne oferty na ograniczony okres czasu. Po przeprowadzeniu testu (tzw. testu A/B) wiemy, który produkt lub treść jest bardziej interesująca dla odwiedzających naszą stronę. Dla W ramach takich procedur testowych, a także innych procedur analitycznych, można również tworzyć profile użytkowników i zapisywać dane w plikach cookie. być zbawieni.

Dlaczego prowadzimy analitykę internetową?

Nasza strona internetowa ma jasno określony cel: Chcemy dostarczać najlepszą na rynku ofertę internetową dla naszej branży. Do aby osiągnąć ten cel, z jednej strony chcemy zaproponować najlepszą i najciekawszą ofertę, a z drugiej strony chcemy mieć pewność, że jesteś czuć się w pełni komfortowo na naszej stronie internetowej. Za pomocą narzędzi do analizy stron internetowych możemy dokładniej zbadać zachowanie osób odwiedzających naszą witrynę. a następnie odpowiednio udoskonalać naszą witrynę z korzyścią dla użytkowników i dla nas. Na przykład można sprawdzić, ile lat ma nasz przeciętna liczba odwiedzających, skąd pochodzą, kiedy nasza witryna jest najczęściej odwiedzana oraz jakie treści i produkty są szczególnie popularne. są popularne. Wszystkie te informacje pomagają nam zoptymalizować witrynę tak, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom, zainteresowaniom i życzeniom użytkowników. przystosować się.

Jakie dane są przetwarzane?

To, jakie dokładnie dane są przechowywane, zależy oczywiście od stosowanych narzędzi analitycznych. Ale z reguły, na przykład przechowywane, jakie treści są wyświetlane w naszej witrynie, jakie przyciski lub łącza są klikane przez użytkownika podczas wchodzenia na daną stronę, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik, jakiego urządzenia (komputera, tabletu, smartfona itp.) używa do odwiedzenia strony internetowej lub z jakiego systemu komputerowego korzysta stosowanie. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie danych dotyczących lokalizacji, dane te mogą być również przetwarzane przez przetwarzane są dane dostawcy narzędzi do analizy oglądalności stron internetowych.

Ponadto zapisywany jest również adres IP użytkownika. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (DSGVO) adresy IP są danymi osobowymi. Twoja strona Adres IP jest jednak zazwyczaj przechowywany pseudonimowo (tzn. w nierozpoznawalnej i skróconej formie). Na potrzeby testów, analizy i optymalizacji stron internetowych, żadne bezpośrednie dane, takie jak imię i nazwisko, wiek, adres lub adres przechowywany jest adres e-mail. Wszystkie te dane, jeśli zostaną zebrane, są przechowywane w sposób pseudonimowy. Oznacza to, że Ty jako osoba nie możesz być zostać zidentyfikowane.

Poniższy przykład pokazuje schematycznie, jak działa Google Analytics jako przykład śledzenia stron internetowych przez klienta za pomocą Kod skryptu Java.

Schematischer Datenfluss bei Google Analytics

To, jak długo dane są przechowywane, zależy zawsze od dostawcy. Niektóre pliki cookie przechowują dane tylko przez kilka minut lub do czasu ponownego opuszczenia witryny, inne pliki cookie mogą przechowywać dane przez kilka lat.

Czas trwania Przetwarzanie danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat. Generalnie proces przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. Jeśli jest to wymagane przez prawo, jak np. w przypadku księgowości, okres przechowywania danych może być również dłuższy.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo i możliwość cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych. Odbywa się to za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład można też użyć Zapobiegaj gromadzeniu danych za pomocą plików cookie, zarządzając, wyłączając lub usuwając pliki cookie w swojej przeglądarce.

Podstawa prawna

Korzystanie z analityki internetowej wymaga zgody użytkownika, którą uzyskaliśmy za pomocą wyskakującego okienka z plikami cookie. Zgoda ta reprezentuje zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) the podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce w przypadku zbierania danych przez narzędzia do analizy stron internetowych.

Oprócz zgody, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań osób odwiedzających naszą witrynę. i w ten sposób udoskonalać naszą ofertę pod względem technicznym i ekonomicznym. Za pomocą analityki internetowej wykrywamy błędy w witrynie, możemy identyfikację ataków i poprawę efektywności ekonomicznej. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z tych narzędzi tylko w takim zakresie, w jakim wyrazili na to zgodę.

Ponieważ narzędzia analizy internetowej wykorzystują pliki cookie, zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności na stronie Ciasteczka. Aby dowiedzieć się dokładnie, jakie dane są przechowywane i przetwarzane przez użytkownika, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych wydanymi przez zapoznać się z odpowiednimi narzędziami.

Informacje o konkretnych narzędziach do analizy sieci, jeśli są dostępne, można znaleźć w poniższych sekcjach.

Polityka prywatności Google Optimize

W naszej witrynie internetowej korzystamy z narzędzia do optymalizacji witryn internetowych Google Optimize. Dostawcą usługi jest amerykańska firma Google W regionie europejskim firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie Odpowiedzialne usługi Google.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Google Optimize. Może to prowadzić do tego, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do następujących danych dane indywidualne. Możliwe jest również, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych usług Google Optimize, których użytkownik jest uczestnikiem.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w ramach korzystania z Google Optimize można znaleźć w Polityce prywatności pod adresem https://policies.google.com/privacy?Hl=pl-USA.

Polityka prywatności dotycząca pikseli Facebooka

Na naszej stronie internetowej używamy piksela Facebooka. W tym celu na naszej stronie internetowej umieściliśmy kod. Strona Piksel Facebooka to fragment kodu JavaScript, który ładuje zbiór funkcji używanych przez Facebooka do śledzenia działań użytkowników. może śledzić użytkownika, który wszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklam na Facebooku. Na przykład, jeśli użytkownik kupi produkt na naszej stronie internetowej zakup, uruchamiany jest piksel Facebooka, który zapisuje działania użytkownika na naszej stronie internetowej w jednym lub kilku plikach cookie. Te Pliki cookie umożliwiają Facebookowi dopasowanie danych użytkownika (dane klienta, takie jak adres IP, identyfikator użytkownika) do danych konta na Facebooku. Następnie Facebook ponownie usuwa te dane. Gromadzone dane są dla nas anonimowe, nie można ich przeglądać i są wykorzystywane wyłącznie w kontekście Można wykorzystać lokowanie reklam. Jeśli sam jesteś użytkownikiem Facebooka i jesteś zalogowany, Twoja wizyta na naszej stronie będzie automatycznie powiązane z kontem użytkownika na Facebooku.

Chcemy pokazywać nasze usługi i produkty tylko tym osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane. Z pomocą Piksel Facebooka, dzięki czemu nasze działania reklamowe mogą być lepiej dostosowane do Twoich życzeń i zainteresowań. W ten sposób użytkownicy Facebooka (pod warunkiem, że zezwoliłeś na reklamę spersonalizowaną), aby wyświetlać odpowiednie reklamy. Ponadto Facebook wykorzystuje zebrane dane do celów analitycznych i własne reklamy.

Poniżej przedstawiamy pliki cookie, które zostały utworzone przez osadzenie Piksela Facebooka na stronie testowej. Uwaga Należy pamiętać, że są to tylko przykładowe pliki cookie. W zależności od interakcji na naszej stronie internetowej ustawiane są różne pliki cookie.

Nazwa: _fbp
value: fb.1.1568287647279.257405483-6121766055-7
Verwendungszweck: Ten plik cookie jest używany przez serwis Facebook do wyświetlania produktów promocyjnych.
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Nazwa: fr
wartość: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Przeznaczenie: Ten plik cookie jest wykorzystywany do prawidłowego działania funkcji Facebook Pixel .
Data wygaśnięcia: po 3 miesiącach

Nazwa: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062121766055-3
Wert: Imię i nazwisko autora
Cel wykorzystania: Ten plik cookie przechowuje tekst i nazwę użytkownika, który pisze komentarz, na przykład.
Data wygaśnięcia: po 12 miesiącach

Nazwa: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Wert: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (adres URL autora)
Cel: Ten plik cookie przechowuje adres URL strony internetowej, którą użytkownik wpisuje w polu tekstowym na naszej stronie internetowej.
Data ważności: po 12 miesiącach

Nazwa: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Wert: Adres e-mail autora
Cel użycia: Ten plik cookie przechowuje adres e-mail użytkownika, który podał go w witrynie .
Data ważności: po 12 miesiącach

Uwaga: Wspomniane powyżej pliki cookie odnoszą się do indywidualne zachowania użytkowników. Zwłaszcza w przypadku korzystania z plików cookie nigdy nie można wykluczyć zmian w serwisie Facebook.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, może zmienić swoje ustawienia dotyczące reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?Entry_product=ad_settings_screen wymień je samodzielnie. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz wejść na stronę http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ Zasadniczo, Twój system oparty na użytkowaniu Zarządzaj reklamą internetową. W tym miejscu można dezaktywować lub aktywować dostawców.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo za pomocą Piksela Facebooka. Może to prowadzić do tego, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do następujących danych dane indywidualne. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych serwisów Facebooka, których użytkownik jest członkiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności Facebooka, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności firmy na stronie . https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook Automatic Advanced Matching Privacy Policy

Włączyliśmy również funkcję Automatic Advanced Matching jako część funkcji Facebook Pixel. Ta funkcja Piksela umożliwia nam wysyłanie do Facebooka zaszyfrowanych wiadomości e-mail, imienia i nazwiska, płci, miasta, stanu, kodu pocztowego i daty urodzenia lub numeru telefonu jako dodatkowych informacji, jeśli użytkownik udostępnił nam te dane. Ta aktywacja pozwala nam jeszcze dokładniej dopasowywać kampanie reklamowe na Facebooku do osób, które są zainteresowane naszymi usługami lub produktami .

Polityka prywatnościGoogle Analytics

Polityka prywatnościGoogle Analytics Streszczenie
👥 Dotyczy: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Analiza informacji o odwiedzających w celu optymalizacji strony internetowej.
📓 Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują takie dane, jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowania związane z nawigacją, zachowania związane z klikaniem oraz adresy IP. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w dalszej części tego oświadczenia o prywatności.
📅 Okres przechowywania: W zależności od właściwości
⚖️ zastosowanej podstawy prawnej: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest Google Analytics?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics (GA) amerykańskiej firmy Google Inc. Na obszarze Europy za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). odpowiedzialny. Google Analytics gromadzi dane o działaniach użytkownika w naszej witrynie. Na przykład, gdy użytkownik kliknie łącze, to działanie jest zapisywane w pliku cookie i przesyłane do Google Analytics. Za pomocą raportów otrzymywanych z Google Analytics możemy lepiej dostosować naszą witrynę i usługi do Twoich potrzeb. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje na temat narzędzia do śledzenia oraz informować w szczególności o tym, jakie dane są przechowywane i jak można temu zapobiec.

Google Analytics to narzędzie śledzące, które służy do analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Aby Google Analytics mogło działać, należy wprowadzić Kod śledzenia wbudowany w kod naszej witryny. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, kod ten rejestruje różne działania, które użytkownik wykonuje na naszej stronie internetowej. Gdy tylko użytkownik opuści naszą stronę internetową, dane te są przesyłane do serwerów Google Analytics i tam przechowywane.

Google przetwarza te dane, a my otrzymujemy raporty o zachowaniach użytkowników. Raporty te mogą obejmować m.in. działać:

 • Raporty dotyczące grup docelowych: Dzięki raportom dotyczącym grup docelowych lepiej poznajemy naszych użytkowników i wiemy dokładniej, kto jest zainteresowany naszymi usługami.
 • Raporty reklamowe: Raporty dotyczące wyświetlania ułatwiają nam analizowanie i ulepszanie naszych reklam internetowych.
 • Raporty z przejęcia: Raporty z akwizycji dostarczają nam pomocnych informacji o tym, jak możemy uzyskać więcej Chcemy inspirować ludzi naszą służbą.
 • Raporty behawioralne: Dzięki temu wiemy, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny. Możemy śledzić ścieżka, którą użytkownik podąża w naszej witrynie i łącza, które klika.
 • Raporty konwersji: Konwersja to sytuacja, w której użytkownik podejmuje pożądane działanie w wyniku przekazu marketingowego . Na przykład, gdy z osoby odwiedzającej witrynę przekształcisz się w kupującego lub subskrybenta biuletynu . Dzięki tym raportom możemy dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze działania marketingowe wpływają na użytkowników. W ten sposób chcemy zwiększyć nasz współczynnik konwersji.
 • Raporty w czasie rzeczywistym: Dzięki temu zawsze od razu wiemy, co dzieje się na naszej stronie. Na przykład możemy sprawdzić, ilu użytkowników czyta ten tekst.

Dlaczego używamy Google Analytics w naszej witrynie?

Cel, jaki przyświeca nam przy tworzeniu tej strony, jest jasny: Chcemy zaoferować Ci najlepszą możliwą obsługę. Statystyki i dane z Google Analytics pomóż nam osiągnąć ten cel.

Dane statystyczne pokazują nam jasny obraz mocnych i słabych stron naszej witryny. Z jednej strony możemy zoptymalizować naszą witrynę tak, aby była łatwiejsza do znalezienia przez zainteresowane osoby w Google. Z drugiej strony, dane te pomagają nam aby lepiej zrozumieć odwiedzającego. Dzięki temu wiemy dokładnie, co musimy poprawić w naszej witrynie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. usługa. Dane te pomagają nam również w prowadzeniu działań reklamowych i marketingowych w sposób bardziej zindywidualizowany i efektywny kosztowo. W końcu sensowne jest pokazywanie naszych produktów i usług osobom, które są nimi zainteresowane.

Jakie dane są przechowywane przez Google Analytics?

Google Analytics wykorzystuje kod śledzenia do utworzenia losowego, unikatowego identyfikatora, który jest powiązany z plikiem cookie przeglądarki użytkownika. Zatem Google Analytics rozpoznaje Cię jako nowego użytkownika. Przy kolejnej wizycie na naszej stronie użytkownik zostanie rozpoznany jako użytkownik powracający. uznane. Wszystkie zgromadzone dane są przechowywane razem z tym identyfikatorem użytkownika. To właśnie umożliwia tworzenie pseudonimowych profili użytkowników. ocenić.

Aby móc analizować naszą stronę internetową za pomocą Google Analytics, w kodzie śledzenia należy umieścić identyfikator nieruchomości. Dane są następnie zapisywane w odpowiedniej właściwości. Dla każdej nowo utworzonej właściwości standardem jest właściwość Google Analytics 4. Alternatywnie można również utworzyć właściwość Universal Analytics. W zależności od użytej właściwości dane będą przetwarzane w różny sposób. zapisane przez długi czas.

Identyfikatory, takie jak pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, są wykorzystywane do pomiaru interakcji użytkownika z naszą witryną. Wszystkie interakcje są Rodzaje działań podejmowanych przez użytkownika w naszej witrynie. Jeśli użytkownik korzysta również z innych systemów Google (np. konta Google), dane generowane przez Google Analytics mogą być powiązane z plikami cookie innych firm. Firma Google nie udostępnia danych z usługi Google Analytics, chyba że my, jako operator witryny, wyrazimy na to zgodę. Wyjątki mogą wystąpić, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Google Analytics korzysta z następujących plików cookie:

Nazwa: _ga
wartość: 2.1326744211.152121766055-5
Verwendungszweck: Domyślnie analytics.js używa pliku cookie _ga do przechowywania identyfikatora użytkownika. zapisać. Zasadniczo służy ona do rozróżniania odwiedzających witrynę.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: _gid
value: 2.1687193234.152121766055-1
Verwendungszweck: Plik cookie jest również wykorzystywany do rozróżniania osób odwiedzających witrynę
data ważności: po 24 godzinach

Nazwa: _gat_gtag_UA_<<<Property-id>...
Wartość: 1
Przeznaczenie: Służy do obniżania szybkości wysyłania żądań. Jeśli Google Analytics jest udostępniane za pośrednictwem menedżera tagów Google, ten plik cookie nosi nazwę _dc_gtm_ <Property-id>..
data wygaśnięcia: po 1 minucie

nazwa: AMP_TOKEN
value: brak informacji
Cel użycia: Plik cookie zawiera token, który może zostać użyty do pobrania identyfikatora użytkownika z usługi AMP Client ID . Inne możliwe wartości oznaczają wylogowanie, żądanie lub błąd.
Data wygaśnięcia: po 30 sekundach do jednego roku

Nazwa __utma
value: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Verwendungszweck: Ten plik cookie umożliwia śledzenie zachowania użytkownika na stronie internetowej oraz Pomiar wyników. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy informacje są przesyłane do Google Analytics.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: __utmt
value: 1
Przeznaczenie: Plik cookie jest używany podobnie jak _gat_gtag_UA_<.Property-id>. Aby zdławić Zastosowana stawka żądania.
Data ważności: po 10 minutach

Nazwa: __utmb
value: 3.10.1564498958
Verwendungszweck: Ten plik cookie służy do określania nowych sesji. Jest on zapisywany co Aktualizowane za każdym razem, gdy do Google Analytics przesyłane są nowe dane lub informacje.
Data ważności: po 30 minutach

Nazwa: __utmc
value: 167421564
Verwendungszweck: Ten plik cookie jest używany do tworzenia nowych sesji dla powracających użytkowników. do ustawienia. Jest to sesyjny plik cookie i jest przechowywany tylko do momentu ponownego zamknięcia przeglądarki.
Data ważności: Po zamknięciu przeglądarki

Nazwa: __utmz
value: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Cel: Plik cookie służy do identyfikacji źródła ruchu do naszej witryny. strony internetowej w celu identyfikacji użytkownika. Oznacza to, że plik cookie przechowuje informacje o tym, skąd użytkownik wszedł na naszą stronę. Może to być inna strona lub mogło to być umieszczenie reklamy.
Data ważności: po 6 miesiącach

Nazwa: __utmv
value: brak specyfikacji
Cel zastosowania: Plik cookie jest używany do przechowywania indywidualnych danych użytkownika. Jest on aktualizowany za każdym razem, gdy informacje są wysyłane do Google Analytics.
Data ważności: po 2 latach

Uwaga: Lista ta nie może być uznawana za kompletność, ponieważ firma Google od czasu do czasu zmienia również wybór swoich plików cookie.

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych danych zbieranych za pomocą Google Analytics:

Mapy cieplne: Google tworzy tzw. mapy ciepła. Informacje o mapach cieplnych widoczne są dokładnie te obszary, które zostały kliknięte. Daje nam to informacje o tym, gdzie użytkownik "podróżuje" po naszej witrynie.

Czas trwania sesji: Google określa czas trwania sesji jako czas, które spędzasz na naszej stronie bez opuszczania jej. Jeśli użytkownik nie był aktywny przez 20 minut, sesja kończy się automatycznie.

Współczynnik odrzuceń (angielski: bouncerate): Nie ma mowy o skoku Wypowiedź, jeśli użytkownik obejrzy tylko jedną stronę w naszej witrynie, a następnie ponownie ją opuści.

Tworzenie konta: Jeśli utworzysz konto na naszej stronie internetowej Google Analytics gromadzi te dane podczas tworzenia lub składania zamówienia przez użytkownika.

Adres IP: Adres IP jest wyświetlany tylko w formie skróconej , aby nie można było go jednoznacznie przypisać.

Lokalizacja: Adres IP może być użyty do określenia kraju i przybliżonej lokalizacji użytkownika. można określić lokalizację. Proces ten nazywany jest także określaniem lokalizacji IP.

Informacje techniczne: Informacje techniczne obejmują typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych lub rozdzielczość ekranu.

Źródło pochodzenia: Google Analytics odpowiednio dla nas oczywiście interesuje się również tym, z jakiej witryny lub z jakich reklam użytkownik trafił na naszą stronę.

Inne dane obejmują dane kontaktowe, wszelkie oceny, odtwarzanie multimediów (np. jeśli użytkownik odtwarza film za pośrednictwem naszej witryny), udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie ich do ulubionych. Lista ta nie jest kompletna i służy jedynie jako ogólna informacja o przechowywaniu danych przez Google Analytics.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Google ma swoje serwery rozsiane po całym świecie. Większość serwerów znajduje się w Ameryce i dlatego dane użytkowników są przechowywane głównie na Serwery amerykańskie. Dokładne informacje o tym, gdzie znajdują się centra danych Google, można znaleźć tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=pl

Dane użytkownika są dystrybuowane na różnych fizycznych nośnikach danych. Ma to tę zaletę, że dane mogą być wyszukiwane szybciej i przed manipulacji są lepiej chronione. W każdym centrum danych Google istnieją odpowiednie programy awaryjne dla Twoich danych. Jeśli Jeśli na przykład sprzęt firmy Google ulegnie awarii lub klęski żywiołowe sparaliżują serwery, ryzyko przerwania świadczenia usług pozostaje po stronie firmy Google. Google mimo wszystko nisko.

Okres przechowywania danych zależy od zastosowanych właściwości. W przypadku korzystania z nowszych właściwości Google Analytics 4 okres przechowywania danych użytkownika ustalono na 14 miesięcy. W przypadku innych tzw. danych o zdarzeniach mamy możliwość wybrać okres przechowywania danych wynoszący 2 miesiące lub 14 miesięcy.

W przypadku właściwości Universal Analytics standardowy okres przechowywania danych użytkownika w Google Analytics wynosi 26 miesięcy. zestaw. Dane użytkownika zostaną wówczas usunięte. Mamy jednak możliwość samodzielnego określenia okresu przechowywania danych użytkownika. wybierać. W tym celu dostępnych jest pięć wariantów:

 • Usunięcie po 14 miesiącach
 • Usunięcie po 26 miesiącach
 • Usunięcie po 38 miesiącach
 • Usunięcie po 50 miesiącach
 • Brak automatycznego usuwania

Ponadto istnieje możliwość usunięcia danych tylko wtedy, gdy użytkownik nie chce już z nich korzystać w wybranym przez nas okresie. odwiedź naszą stronę internetową. W takim przypadku okres przechowywania danych będzie resetowany za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi naszą witrynę w ramach ponowne odwiedziny w określonym czasie.

Po upłynięciu określonego czasu dane są usuwane raz w miesiącu. Ten okres przechowywania ma zastosowanie do danych użytkownika, powiązane z plikami cookie, identyfikatorami rozpoznawania użytkowników i reklam (np. pliki cookie domeny DoubleClick). Wyniki sprawozdawczości opierają się na dane zagregowane i są przechowywane niezależnie od danych użytkownika. Dane zagregowane to połączenie danych indywidualnych w celu utworzenia większej jednostki.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych, masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, do ich aktualizacji, do usunąć lub ograniczyć. Użycie dodatku do przeglądarki w celu wyłączenia skryptów JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) uniemożliwienie korzystania z danych użytkownika przez Google Analytics. Dodatek do przeglądarki można pobrać na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?Hl=pl pobierz i zainstaluj. Należy pamiętać, że ten dodatek wyłącza tylko zbieranie danych przez Google Analytics.

Jeśli chcesz wyłączyć, usunąć lub zarządzać plikami cookie (niezależnie od Google Analytics), istnieją osobne instrukcje dla każdej przeglądarki :

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia dane dotyczące użytkownika mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość krajów trzecich (w tym USA) nie jest uznawana za bezpieczne w świetle obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych. Dane do niebezpieczne państwa trzecie nie mogą być w związku z tym po prostu przekazywane, przechowywane i przetwarzane w tych państwach, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje (np. standardowe klauzule umowne UE) pomiędzy nami a pozaeuropejskim dostawcą usług.

Podstawa prawna

Korzystanie z Google Analytics wymaga zgody użytkownika, którą uzyskaliśmy za pomocą wyskakującego okienka z plikami cookie. Zgoda ta reprezentuje zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) the podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce w przypadku zbierania danych przez narzędzia do analizy stron internetowych.

Oprócz zgody, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań osób odwiedzających naszą witrynę. i w ten sposób udoskonalać naszą ofertę pod względem technicznym i ekonomicznym. Za pomocą Google Analytics rozpoznajemy błędy w witrynie, możemy identyfikację ataków i poprawę efektywności ekonomicznej. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Korzystamy jednak tylko z Google Analytics, w zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Google. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te będą łączone z danymi z innych usług Google, w których użytkownik ma konto, być połączone.

Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać najważniejsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics. Jeśli Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze śledzenia, zalecamy skorzystanie z tych dwóch łączy: http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://support.google.com/analytics/answer/6004245?Hl=pl.

Anonimizacja adresu IP w Google Analytics

W niniejszej witrynie zastosowaliśmy anonimizację adresu IP w ramach Google Analytics. Ta funkcja została opracowana przez firmę Google opracowane w celu zapewnienia zgodności niniejszej witryny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz zaleceniami lokalnych organów ochrony danych, jeśli zabraniają one przechowywania pełnego adresu IP. Anonimizacja lub maskowanie adresu IP następuje w momencie, gdy Adresy IP docierają do sieci gromadzącej dane Google Analytics przed jakimkolwiek zapisaniem lub przetworzeniem danych.

Więcej informacji na temat anonimizacji adresów IP można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/2763052?Hl=pl.

Raporty Google Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań

Włączyliśmy funkcje raportowania reklam w Google Analytics. Raporty dotyczące cech demograficznych i zainteresowań zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach. Umożliwia nam to - bez możliwości przypisania tych danych do poszczególnych osób - stworzenie lepszy obraz naszych użytkowników. Dowiedz się więcej o funkcjach reklamowych na stronie . https://support.google.com/analytics/answer/3450482?Hl=pl_AT&Utm_id=ad.

Użytkownik może kontrolować wykorzystanie aktywności i informacji dotyczących jego konta Google w sekcji "Ustawienia reklam" na stronie https://adssettings.google.com/authenticated per exit checkbox.

Klikając poniższe łącze dezaktywujące możesz uniemożliwić firmie Google zbieranie kolejnych wizyt na tej stronie. Uwaga: Usuwanie plików cookie, używanie Korzystanie z trybu incognito/prywatnego w przeglądarce lub użycie innej przeglądarki spowoduje ponowne gromadzenie danych.

Dezaktywuj Google Analytics

Uzupełnienie dotyczące przetwarzania danych Google Analytics

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą korzystania z Google Analytics przez klientów bezpośrednich, dodając do niej "Uzupełnienie do umowy z Google Analytics". Zaakceptowano "przetwarzanie danych" w Google Analytics.

Więcej informacji na temat uzupełnienia dotyczącego przetwarzania danych przez Google Analytics można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?Hl=en&Utm_id=ad

Google Analytics Google Signals Polityka prywatności

Aktywowaliśmy sygnały Google w Google Analytics. W ten sposób można wykorzystać istniejące funkcje Google Analytics (raporty reklamowe, remarketing, raporty dotyczące różnych urządzeń oraz raporty dotyczące zainteresowań i dane demograficzne) zaktualizowane w celu uwzględnienia podsumowań i otrzymywać od użytkownika dane anonimowe, o ile użytkownik zezwolił na wyświetlanie spersonalizowanych reklam na swoim koncie Google.

Szczególną cechą tego rozwiązania jest to, że jest to śledzenie między urządzeniami. Oznacza to, że dane mogą być udostępniane na różnych urządzeniach. zostać przeanalizowane. Aktywacja sygnałów Google powoduje gromadzenie danych i powiązanie ich z kontem Google. Google może Dzięki temu możemy rozpoznać na przykład, że użytkownik ogląda produkt na naszej stronie internetowej za pomocą smartfona, a dopiero później przegląda go za pomocą laptopa. Kup produkt. Dzięki aktywacji sygnałów Google możemy uruchomić kampanie remarketingowe typu cross-device, które w innym przypadku nie byłyby możliwe do zrealizowania. forma nie byłaby możliwa. Remarketing oznacza, że możemy pokazać Ci naszą ofertę również w innych witrynach internetowych.

W Google Analytics inne dane dotyczące odwiedzających, takie jak lokalizacja, historia wyszukiwania, historia YouTube i dane dotyczące Twoje działania na naszej stronie internetowej. Dzięki temu uzyskujemy lepsze raporty reklamowe od Google oraz więcej przydatnych informacji o użytkownikach. zainteresowania i cechy demograficzne. Należą do nich wiek, język, którym się posługujesz, miejsce zamieszkania oraz płeć. należą do. Ponadto dodaje się kryteria społeczne, takie jak zawód, stan cywilny czy dochód. Wszystkie te cechy pomagają Google Analytics do definiowania grup osób lub grup docelowych.

Raporty pomagają nam również lepiej ocenić zachowania, życzenia i zainteresowania użytkowników. Dzięki temu możemy udoskonalać nasze optymalizować i dostosowywać usługi i produkty do potrzeb użytkowników. Dane te domyślnie tracą ważność po 26 miesiącach. Uwaga Należy pamiętać, że te dane są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik zezwolił na wyświetlanie spersonalizowanych reklam na swoim koncie Google. To jest zawsze o danych zagregowanych i anonimowych, a nigdy o danych poszczególnych osób. Możesz zarządzać tymi danymi na swoim koncie Google lub je usunąć.

Polityka prywatności Google Tag Manager

Podsumowanie zasad ochrony prywatności menedżera tagów Google
👥 Dotknięte: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Organizacja indywidualnych narzędzi do śledzenia
📓 Przetwarzane dane: Google Tag Manager nie przechowuje żadnych danych. Dane są gromadzone za pomocą znaczników używanych narzędzi do analizy stron internetowych.
📅 Okres przechowywania: W zależności od użytego narzędzia do analizy sieciowej
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest Google Tag Manager?

Na naszej stronie internetowej używamy programu Google Tag Manager firmy Google Inc. Za wszystkie usługi Google odpowiada firma Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Ten menedżer znaczników jest jednym z wiele pomocnych produktów marketingowych od Google. Za pośrednictwem Menedżera tagów Google możemy wykorzystać fragmenty kodu z różnych narzędzi śledzących, które są z których korzystamy, które są centralnie instalowane i zarządzane w naszej witrynie.

W niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy bardziej szczegółowo wyjaśnić, co robi Google Tag Manager, dlaczego go używamy i w jaki sposób. przetwarzane są dane z formularzy.

Google Tag Manager to narzędzie organizacyjne, za pomocą którego integrujemy tagi stron internetowych centralnie i za pomocą interfejsu użytkownika oraz może zarządzać. Znaczniki to małe fragmenty kodu, które na przykład rejestrują aktywność użytkownika w naszej witrynie. (tor). W tym celu do kodu źródłowego naszej strony wstawiane są fragmenty kodu JavaScript. Znaczniki często pochodzą z serwisu google-internal Za pomocą menedżera można integrować i zarządzać takimi produktami jak Google Ads czy Google Analytics, a także znacznikami innych firm. można stosować. Takie identyfikatory wykonują różne zadania. Mogą one zbierać dane o przeglądarkach, zasilać narzędzia marketingowe danymi, klikać przyciski itd. osadzać, ustawiać pliki cookie, a także śledzić użytkowników w wielu witrynach internetowych.

Dlaczego używamy Google Tag Manager w naszej witrynie?

Jak mówi przysłowie: Organizacja to połowa sukcesu! Dotyczy to oczywiście także utrzymania naszej strony internetowej. Aby utrzymać naszą stronę internetową dla Ciebie i wszystkich osób zainteresowanych naszymi produktami i usługami jak najlepiej, potrzebujemy różne narzędzia śledzące, takie jak Google Analytics. Dane zebrane za pomocą tych narzędzi pokazują nam, czym użytkownik jest najbardziej zainteresowany, gdzie możemy poprawić jakość naszych usług i którym osobom powinniśmy jeszcze przedstawić nasze oferty. I tak, aby to śledzenie prac, musimy umieścić na naszej stronie odpowiednie kody JavaScript. W zasadzie moglibyśmy dołączyć dowolny fragment kodu poszczególne narzędzia śledzenia osobno w naszym kodzie źródłowym. Wymaga to jednak poświęcenia stosunkowo dużej ilości czasu i łatwo jest zgubić Przegląd. Dlatego korzystamy z menedżera tagów Google. Możemy łatwo zintegrować niezbędne skrypty i zarządzać nimi z jednego miejsca. Ponadto Google Tag Manager oferuje łatwy w użyciu interfejs użytkownika i nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej. W ten sposób tworzymy aby utrzymać porządek w naszej dziennej dżungli.

Jakie dane są przechowywane przez Google Tag Manager?

Sam menedżer znaczników jest domeną, która nie ustawia żadnych plików cookie ani nie przechowuje żadnych danych. Pełni rolę zwykłego "administratora" wdrożone tagi. Dane są gromadzone przez indywidualne znaczniki różnych narzędzi do analizy sieci. Dane są przechowywane w Google Tag Manager. Dane są praktycznie przekazywane do poszczególnych narzędzi śledzących i nie są przechowywane.

Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w przypadku znaczników wbudowanych w różne narzędzia do analizy stron internetowych, takie jak Google Analytics. W zależności od narzędzia analitycznego, za pomocą plików cookie są zazwyczaj gromadzone, przechowywane i przetwarzane różne dane dotyczące zachowania użytkownika w sieci. W tym celu należy zapoznać się z naszymi tekstami o ochronie prywatności dotyczącymi indywidualnych narzędzi do analizy i śledzenia, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej.

W ustawieniach konta Tag Manager zezwoliliśmy firmie Google na otrzymywanie od nas zanonimizowanych danych. To jest Dotyczy to jednak tylko użycia i wykorzystania naszego menedżera tagów, a nie danych użytkownika przechowywanych w sekcjach kodu. Zezwalamy firmie Google i innym podmiotom na otrzymywanie wybranych danych w formie zanonimizowanej. Tym samym wyrażamy zgodę na anonimowe udostępnianie do danych z naszej strony internetowej. Jak dokładnie przekazywane są streszczone i anonimowe dane, nie udało nam się - mimo długich poszukiwań - dowiedzieć. nie będzie w stanie się tego dowiedzieć. W każdym przypadku Google usuwa wszystkie informacje, które mogłyby zidentyfikować naszą witrynę. Google podsumowuje dane z setkami innych anonimowych witryn i tworzy trendy użytkowników w ramach analizy porównawczej. Na stronie Benchmarking porównuje własne wyniki z wynikami konkurencji. Na podstawie zebranych informacji można opracować procesy zostać zoptymalizowana.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Gdy Google zapisuje dane, są one przechowywane na własnych serwerach Google. Serwery są rozmieszczone na całym świecie . Większość z nich znajduje się w Ameryce. Pod https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=pl można przeczytać dokładnie, gdzie znajdują się serwery Google.

O tym, jak długo poszczególne narzędzia śledzące przechowują dane użytkownika, można dowiedzieć się z naszych tekstów dotyczących ochrony danych osobowych dla poszczególnych osób Narzędzia.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Sam Menedżer tagów Google nie ustawia plików cookie, ale zarządza tagami z różnych witryn śledzących. W naszych tekstach dotyczących ochrony danych Szczegółowe informacje na temat sposobu usuwania danych lub zarządzania nimi można znaleźć w sekcjach dotyczących poszczególnych narzędzi śledzących.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia dane dotyczące użytkownika mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość krajów trzecich (w tym USA) nie jest uznawana za bezpieczne w świetle obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych. Dane do niebezpieczne państwa trzecie nie mogą być w związku z tym po prostu przekazywane, przechowywane i przetwarzane w tych państwach, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje (np. standardowe klauzule umowne UE) pomiędzy nami a pozaeuropejskim dostawcą usług.

Podstawa prawna

Korzystanie z Menedżera tagów Google wymaga zgody użytkownika, którą uzyskaliśmy dzięki naszemu wyskakującemu okienku z plikami cookie. Ta strona Według Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez mogą pojawić się narzędzia analityki internetowej.

Oprócz zgody, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań osób odwiedzających naszą witrynę. i w ten sposób ulepszać naszą ofertę pod względem technicznym i ekonomicznym. Za pomocą menedżerów tagów Google można zwiększyć efektywność ekonomiczną poprawić. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy). Z Menedżera tagów Google korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Google (pod warunkiem, że np. Google Analytics w Tagach Google Używany jest menedżer). Może to spowodować, że dane nie będą przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto Władze USA mogą mieć dostęp do indywidualnych danych. Możliwe jest również, że dane te mogą być być łączone z danymi z innych usług Google, w których użytkownik ma konto.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat menedżera tagów Google, polecamy FAQ na stronie https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

 

Polityka prywatności firmy Hotjar

Polityka prywatności firmy Hotjar Streszczenie
👥 Podmioty danych: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Ocena informacji o osobach odwiedzających stronę w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników.
📓 Przetwarzane dane: Statystyki dostępu zawierające dane takie jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, sposób nawigacji, kliknięcia oraz adresy IP.
📅 Czas przechowywania: Dane zostaną usunięte po upływie jednego roku
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Czym jest Hotjar?

Hotjar jest używany na naszej stronie internetowej przez Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 1000, Malta) do statystycznej analizy danych dotyczących odwiedzających. Hotjar to usługa, która śledzi zachowania i opinie użytkowników jako użytkownik na naszej stronie internetowej jest analizowany za pomocą narzędzi analitycznych i narzędzi do zbierania opinii. Otrzymujemy raporty od Hotjar i reprezentacje wizualne, które pokazują nam, gdzie i w jaki sposób użytkownik "porusza się" po naszej witrynie. Dane osobowe są zbierane automatycznie są anonimowe i nigdy nie trafiają na serwery Hotjar. Oznacza to, że użytkownik strony internetowej nie jest identyfikowany osobiście i nadal dowiadujemy się wiele o zachowaniach użytkowników.

Jak już wspomniano w powyższej części, pomaga nam to Hotjar do analizowania zachowań użytkowników naszej witryny. Wśród tych narzędzi znajdują się, które oferuje Hotjar,  obejmują mapy cieplne, lejki konwersji, rejestrowanie odwiedzających, przychodzące informacje zwrotne, ankiety i sondaże (więcej Informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/). W ten sposób Hotjar pomaga nam zapewnić Ci lepsze wrażenia z użytkowania i lepsze usługa. W ten sposób z jednej strony oferuje dobrą analizę zachowań w sieci, z drugiej zaś uzyskujemy dobrą Informacje zwrotne na temat jakości naszej strony internetowej. Ponieważ oprócz wszystkich aspektów analizy technicznej chcemy oczywiście poznać także Twoją opinię. o naszej stronie internetowej. A dzięki narzędziu do zbierania opinii można to właśnie zrobić.

Dlaczego używamy Hotjar na naszej stronie internetowej?

W ostatnich latach znaczenie doświadczeń użytkowników w witrynach internetowych znacznie wzrosło. I nie bez powodu Uzasadnienie. Witryna powinna być zbudowana w taki sposób, aby użytkownik jako osoba odwiedzająca ją czuł się komfortowo i łatwo mógł się w niej odnaleźć. Możemy to zrobić dzięki narzędzia analityczne i narzędzie do zbierania opinii z Hotjar, aby uatrakcyjnić naszą witrynę i ofertę. Szczególnie cenne dla nas Mapy cieplne z Hotjar okazują się bardzo przydatne. Mapy cieplne to forma reprezentacji służąca do wizualizacji danych. Przez Na przykład mapy cieplne z Hotjar pokazują nam bardzo dokładnie, co użytkownik lubi klikać, dotykać i gdzie przewijać.

Jakie dane są przechowywane przez Hotjar?

Podczas przeglądania naszej strony internetowej Hotjar automatycznie gromadzi informacje o zachowaniu użytkownika. Aby zebrać te informacje Aby móc śledzić odwiedziny użytkownika w naszej witrynie, zainstalowaliśmy w niej własny kod śledzenia. Następujące dane mogą być gromadzone za pośrednictwem komputera lub gromadzonych przez przeglądarkę:

 • Adres IP komputera użytkownika (gromadzony i przechowywany w formie anonimowej)
 • Rozmiar ekranu
 • Informacje o przeglądarce (jaka przeglądarka, jaka wersja itd.)
 • Twoja lokalizacja (ale tylko kraj)
 • Preferowane ustawienia językowe
 • Odwiedzone strony internetowe (podstrony)
 • Data i godzina wejścia na jedną z naszych podstron (stron internetowych)

Ponadto pliki cookie przechowują również dane, które są umieszczane na komputerze użytkownika (zazwyczaj w przeglądarce). Nie są w nich przechowywane żadne dane. gromadzone są dane osobowe. Zasadniczo Hotjar nie przekazuje żadnych zgromadzonych danych stronom trzecim. Jednak Hotjar nie Wyraźnie zaznaczamy, że czasami konieczne jest udostępnienie danych firmie Amazon Web Services. Wówczas część informacji będzie przechowywanych na ich serwerach. Firma Amazon jest jednak zobowiązana do zachowania poufności i nie ujawniania tych danych.

Dostęp do przechowywanych informacji ma tylko ograniczona liczba osób (pracowników Hotjar). Serwery Hotjar to chronione przez zapory sieciowe i ograniczenia IP (dostęp tylko dla zatwierdzonych adresów IP). Zapory sieciowe to systemy zabezpieczeń, które chronią komputery przed ochrona przed niepożądanym dostępem do sieci. Mają one działać jako bariera między bezpieczną siecią wewnętrzną Hotjar a Internetem. służyć. Ponadto Hotjar korzysta również z usług firm zewnętrznych, takich jak Google Analytics czy Optimizely. Firmy te mogą przechowuje również informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika do naszej witryny.

Hotjar korzysta z następujących plików cookie. Ponieważ odwołujemy się do listy plików cookie z polityki prywatności Hotjar, m.in. na stronie . https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information , nie każdy cookie ma przykładową wartość. Lista zawiera przykłady użycia plików cookie Hotjar i nie rości sobie prawa do kompletności.

Name: ajs_anonymous_id
value: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22121766055-5
Verwendungszweck: Plik cookie jest zazwyczaj wykorzystywany do celów analitycznych i pomaga w zliczaniu osób odwiedzających naszą witrynę poprzez śledzenie, czy użytkownik już wcześniej odwiedził tę stronę.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: ajs_group_id
Wert: 0
Cel: Ten plik cookie gromadzi dane o zachowaniu użytkownika. Dane te mogą być następnie, być przypisane do określonej grupy odwiedzających na podstawie podobieństw między nimi.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjid
value: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Verwendungszweck: Plik cookie służy do przechowywania w przeglądarce identyfikatora użytkownika Hotjar, który jest unikalny dla danej strony internetowej. Umożliwia to powiązanie zachowania użytkownika z tym samym identyfikatorem użytkownika podczas kolejnych wizyt.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjMinimisedPolls
Value: 462568121766055-8
Verwendungszweck: Za każdym razem, gdy minimalizujesz widżet Sondaż opinii, Hotjar ustawia ten cookie. Ten plik cookie zapewnia, że widżet pozostaje zminimalizowany podczas przeglądania naszych stron.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjIncludedInSample
Value: 1
Przeznaczenie: Ten plik cookie sesji jest ustawiany, aby poinformować Hotjar, czy jesteś są częścią wybranych osób (próbki) wykorzystywanych do tworzenia lejków.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjClosedSurveyInvites
Cel: Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik otrzymuje zaproszenie za pośrednictwem okna wyskakującego do zobacz ankietę zwrotną. Plik cookie służy do tego, aby to zaproszenie pojawiło się tylko raz.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjDonePolls
Przeznaczenie: Gdy tylko przeprowadzisz "rundę pytań" zwrotnych za pomocą tzw. widget, ten plik cookie zostanie umieszczony w przeglądarce użytkownika. Zapobiega to ponownemu wysyłaniu przez Hotjar tych samych ankiet w przyszłości. otrzymać.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjDoneTestersWidgets
Cel: Ten plik cookie jest używany, gdy tylko wprowadzisz swoje dane do "Recruit User Tester Widget". Za pomocą tego widżetu chcemy zwerbować Cię jako testera. Aby zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu tego formularza, używany jest plik cookie .
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjMinimizedTestersWidgets
Cel: Aby upewnić się, że "Tester użytkowników" jest rzeczywiście włączony Po zminimalizowaniu go ten plik cookie zostanie ustawiony.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: _hjShownFeedbackMessage
Cel: Ten plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik odwiedza stronę zminimalizowały lub uzupełniły napływające informacje zwrotne. Dzieje się tak, aby przychodzące informacje zwrotne były natychmiast wczytywane jako zminimalizowane, gdy przechodzisz do innej strony, na której powinien być wyświetlany.
Data ważności: po jednym roku

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy kod śledzenia, który jest przesyłany do serwerów Hotjar w Irlandii (UE). Ta strona Kod śledzący kontaktuje się z serwerami Hotjar i wysyła skrypt do Twojego komputera lub urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny. dostęp. Skrypt gromadzi pewne dane związane z interakcją użytkownika z naszą witryną. Dane te są następnie wykorzystywane do przetwarzania wysyłane do serwerów Hotjar. Hotjar narzucił sobie 365-dniowy okres przechowywania danych. Oznacza to, że wszystkie dane, które Hotjar i są starsze niż jeden rok, są automatycznie usuwane.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Hotjar nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkownika do celów analizy. Firma reklamuje się nawet sloganem "Śledzimy zachowania, a nie osoby fizyczne" (tzn. "Śledzimy zachowanie użytkownika, ale nie identyfikowalne dane indywidualne). Zawsze masz też do dyspozycji Możliwość uniemożliwienia gromadzenia danych użytkownika. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć przycisk "Strona rezygnacji“ iść i dalej Kliknij przycisk "Wyłącz Hotjar". Należy pamiętać, że usuwanie plików cookie, korzystanie z trybu prywatnego przeglądarki lub Użycie innej przeglądarki spowoduje ponowne zebranie danych. Można również kliknąć przycisk "Nie śledź" w przeglądarce. aktywować. Na przykład w przeglądarce Chrome należy kliknąć trzy paski u góry po prawej stronie i przejść do sekcji "Ustawienia". Tam W sekcji "Prywatność" znajduje się opcja "Wysyłaj prośbę o nieśledzenie przy dostępie do przeglądarki". Teraz aktywuj tylko a żadne dane nie zostaną zebrane przez Hotjar.

Podstawa prawna

Korzystanie z usługi Hotjar wymaga zgody użytkownika, którą uzyskaliśmy za pomocą wyskakującego okienka z plikami cookie. Zgoda ta stanowi według Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) the podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce w przypadku zbierania danych przez narzędzia do analizy stron internetowych.

Oprócz zgody, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań osób odwiedzających naszą witrynę. i w ten sposób udoskonalać naszą ofertę pod względem technicznym i ekonomicznym. Za pomocą narzędzia Hotjar wykrywamy błędy na stronie, możemy wykrywać ataki określenie i poprawa efektywności ekonomicznej. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z Hotjar tylko w takim zakresie, w jakim wyrazili na to zgodę.

Więcej szczegółów na temat polityki prywatności oraz tego, jakie dane są gromadzone przez Hotjar i w jaki sposób, można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?Tid=121766055.

E-Mail-Marketing

E-Mail-Marketing Zusammenfassung
👥 Betroffene: Subskrybenci biuletynu
🤝 Cel: Poczta bezpośrednia, powiadamianie o zdarzeniach istotnych dla systemu
📓 Przetworzone dane: Dane wprowadzane podczas rejestracji, jednak co najmniej adres e-mail. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednim narzędziu do e-mail marketingu .
📅 Okres przechowywania: Okres obowiązywania subskrypcji
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Co to jest e-mail marketing?

Aby informować Cię na bieżąco, korzystamy również z możliwości e-mail marketingu. W ten sposób, pod warunkiem, że wyrazisz zgodę na otrzymywanie Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie naszych wiadomości e-mail lub biuletynów, jego dane będą również przetwarzane i przechowywane. E-mail marketing jest podobszarem marketingu internetowego. W tym procesie wiadomości lub ogólne informacje o firmie, produktach lub usługach są przekazywane przez Wiadomość e-mail wysyłana do określonej grupy zainteresowanych osób.

Jeśli chcesz brać udział w naszych działaniach email marketingowych (głównie poprzez newsletter), zazwyczaj wystarczy, że zarejestrujesz się, podając swój adres e-mail. Zarejestruj się, podając adres e-mail. W tym celu należy wypełnić formularz online i wysłać go. Może się jednak zdarzyć, że będziemy musieli poprosić Cię o Twoje Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz tytułu, abyśmy mogli napisać do Państwa osobiście.

Zasadniczo subskrypcja biuletynów działa dzięki tzw. procedurze "double opt-in". Po zarejestrowaniu się w naszym Newsletter na naszej stronie internetowej, otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą zapisanie się do newslettera. W ten sposób Upewniamy się, że adres e-mail należy do użytkownika i że nikt nie zarejestrował się, podając adres e-mail należący do kogoś innego. My lub jeden z Używane przez nas narzędzie do powiadamiania rejestruje każdą rejestrację. Jest to konieczne, abyśmy mogli zapewnić prawnie poprawną może również udowodnić proces rejestracji. Obejmuje to zazwyczaj czas rejestracji, czas potwierdzenia rejestracji i Twój Zapisywany jest adres IP. Ponadto rejestrowane są również zmiany wprowadzane w przechowywanych danych.

Dlaczego stosujemy e-mail marketing?

Oczywiście, chcemy pozostać z Wami w kontakcie i zawsze przekazywać Wam najważniejsze informacje o naszej firmie. W związku z tym Jako istotną część naszego marketingu internetowego wykorzystujemy między innymi marketing e-mailowy, często nazywany po prostu "newsletterem". O ile użytkownik wyrazi na to zgodę lub jest to dozwolone przez prawo, będziemy wysyłać użytkownikowi biuletyny, wiadomości e-mail dotyczące systemu lub inne informacje. Powiadomienia pocztą elektroniczną. Używając w niniejszym tekście terminu "biuletyn", mamy na myśli przede wszystkim okresowe wysłane wiadomości e-mail. Oczywiście nie chcemy w żaden sposób zawracać Ci głowy naszymi biuletynami. Dlatego naprawdę zawsze staramy się wysyłać tylko istotne i interesujące treści. Na przykład, aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie, usługach lub produktach. Ponieważ Nasze oferty, a także zawsze dowiadujesz się za pośrednictwem naszego biuletynu o nowościach lub o tym, że jesteśmy w trakcie udoskonalania naszych ofert. oferują specjalne, lukratywne promocje. Jeśli korzystamy z usług usługodawcy oferującego profesjonalne narzędzie do wysyłania naszych Jeśli zlecamy marketing e-mailowy, robimy to po to, aby móc dostarczać użytkownikom szybkie i bezpieczne newslettery. Cel e-mail marketingu jest przede wszystkim informowanie o nowych ofertach, a także przybliżanie się do realizacji naszych celów w zakresie przedsiębiorczości.

Jakie dane są przetwarzane?

Kiedy użytkownik zapisuje się do naszego biuletynu za pośrednictwem naszej witryny internetowej, potwierdza e-mailem, że jest członkiem listy e-mailowej. Oprócz adresu IP i adresu e-mail użytkownika zapisywane mogą być również jego tytuł, imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przechowywanie tych danych. Dane oznaczone jako takie są niezbędne, aby użytkownik mógł uczestniczyć w oferowanej usłudze. mieć możliwość uczestnictwa. Podanie tych informacji jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z serwisu. Dodatkowo mogą być również przechowywane informacje o urządzeniu użytkownika lub preferowanych treściach w naszej witrynie. Więcej o Informacje o przechowywaniu danych podczas odwiedzania witryny internetowej można znaleźć w sekcji "Automatyczne przechowywanie danych". Twoja strona Zapisujemy formularz zgody, aby zawsze móc udowodnić, że jest on zgodny z naszymi przepisami.

Czas trwania przetwarzania danych

Jeśli użytkownik wypisuje się z naszej listy dystrybucyjnej e-maili/newsletterów, możemy przechowywać jego adres przez okres do trzech lat na podstawie Dane te mogą być przechowywane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, abyśmy mogli udowodnić, że w danym momencie wyrazili Państwo na to zgodę. Możemy przetwarzać te dane tylko wtedy, gdy musimy się bronić przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeżeli jednak potwierdzą Państwo, że wyrazili zgodę na subskrypcję biuletynu, mogą Państwo w każdej chwili zażądać złożyć indywidualny wniosek o usunięcie danych. W przypadku trwałego sprzeciwu wobec wyrażenia zgody, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresu e-mail w na czarną listę. Dopóki dobrowolnie zapisałeś się na nasz biuletyn, będziemy oczywiście przechowywać również Twój adres e-mail.

Rezygnacja - jak mogę anulować subskrypcję?

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu należy jedynie potwierdzić swoją zgodę na Anuluj subskrypcję biuletynu. Zwykle zajmuje to tylko kilka sekund lub jedno czy dwa kliknięcia. Najczęściej można je znaleźć bezpośrednio w na końcu każdej wiadomości e-mail znajduje się link umożliwiający anulowanie subskrypcji biuletynu. Jeśli łącza rzeczywiście nie można znaleźć w biuletynie, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, a my niezwłocznie anulujemy subskrypcję biuletynu.

Podstawa prawna

Wysyłanie naszego biuletynu odbywa się na podstawie Twoich danych Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Oznacza to, że możemy wysłać do Ciebie tylko biuletyn informacyjny, jeśli wcześniej aktywnie się do niego zapisałeś. W stosownych przypadkach możemy również wysyłać użytkownikowi wiadomości promocyjne oparte na § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG), pod warunkiem, że zostałeś naszym klientem i nie sprzeciwiasz się wykorzystaniu Twojego adresu e-mail do celów reklamy bezpośredniej. zaprzeczyli.

W celu uzyskania informacji na temat konkretnych usług e-mail marketingu oraz sposobu przetwarzania przez nie danych osobowych, o ile są dostępne, należy skontaktować się z w kolejnych rozdziałach.

Marketing internetowy

Podsumowanie polityki prywatności w marketingu internetowym
👥 Dotknięte: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Analiza informacji o odwiedzających w celu optymalizacji strony internetowej.
📓 Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują takie dane, jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowania podczas nawigacji, kliknięć oraz adresów IP. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail, mogą być również są przetwarzane. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednim narzędziu marketingu internetowego.
📅 Czas przechowywania: W zależności od narzędzi marketingu internetowego
⚖️ podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest marketing internetowy?

Marketing internetowy odnosi się do wszystkich działań, które są prowadzone w sieci w celu osiągnięcia celów marketingowych, takich jak zwiększenie świadomości marki lub w celu zamknięcia transakcji. Ponadto, nasze działania marketingowe w Internecie mają na celu przyciągnięcie ludzi do aby zwrócić uwagę na naszą stronę internetową. Dlatego, aby móc przedstawić naszą ofertę wielu zainteresowanym osobom, prowadzimy Marketing internetowy. Najczęściej dotyczy to reklamy internetowej, marketingu treści lub optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Tak, abyśmy marketingu internetowego w sposób skuteczny i ukierunkowany, dane osobowe są również przechowywane i przetwarzane. Dane pomóc nam z jednej strony w wyświetlaniu treści tylko tym osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane, a z drugiej strony możemy mierzyć sukces reklamowy naszych internetowych działań marketingowych.

Dlaczego korzystamy z narzędzi marketingu internetowego?

Chcemy pokazać naszą stronę wszystkim, którzy są zainteresowani tym, co mamy do zaoferowania. Jesteśmy świadomi, że można to zrobić bez świadomego nie jest możliwe bez zastosowania odpowiednich środków. Dlatego właśnie zajmujemy się marketingiem internetowym. Istnieją różne narzędzia, które ułatwiają nam pracę nad naszymi działania marketingowe w Internecie, a ponadto zawsze przedstawia sugestie dotyczące ulepszeń za pomocą danych. W ten sposób możemy ulepszyć nasze kampanie bardziej precyzyjnie do naszej grupy docelowej. Celem tych narzędzi marketingu internetowego jest zatem optymalizacja naszych Oferta.

Jakie dane są przetwarzane?

Aby nasz marketing internetowy działał i aby można było zmierzyć sukces podejmowanych działań, tworzone są profile użytkowników i gromadzone dane. przechowywane np. w plikach cookie (są to małe pliki tekstowe). Dzięki tym danym możemy nie tylko wyświetlać reklamy w klasycznych Oferujemy Ci nie tylko możliwość umieszczenia ogłoszenia w odpowiednim formacie, ale także wyświetlania naszych treści bezpośrednio na naszej stronie internetowej w sposób, który najbardziej Ci odpowiada. Do tego celu służą różne narzędzia innych firm, które oferują te funkcje i w związku z tym również gromadzą i przechowują dane o użytkowniku. W Na przykład imienne pliki cookie służą do przechowywania informacji o tym, które strony internetowe zostały odwiedzone w naszej witrynie, jak długo użytkownik odwiedzał te strony i ile czasu spędził na nich. które linki lub przyciski zostały kliknięte przez użytkownika lub z jakiej strony użytkownik trafił do nas. Ponadto można również przechowywane są informacje techniczne. Na przykład adres IP użytkownika, używana przeglądarka, urządzenie, z którego użytkownik odwiedza naszą witrynę itp. lub czas, w którym użytkownik odwiedził naszą witrynę i kiedy ją ponownie opuścił. Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, że możemy również określić lokalizację użytkownika, a także przechowywać i przetwarzać te dane.

Adres IP użytkownika jest przechowywany w formie pseudonimizowanej (tzn. skróconej). Unikalne dane, które bezpośrednio identyfikują użytkownika jako osobę, takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, są również wykorzystywane w formie pseudonimów wyłącznie w ramach procesów reklamowych i marketingu internetowego. przechowywane. W związku z tym nie możemy zidentyfikować użytkownika jako osoby, ale dysponujemy jedynie pseudonimizowanymi, przechowywanymi informacjami przechowywanych w profilach użytkowników.

Pliki cookie mogą być również wykorzystywane na innych stronach internetowych, które współpracują z tymi samymi narzędziami reklamowymi, analizowane i wykorzystywane do być wykorzystywane do celów reklamowych. Dane te mogą być również przechowywane na serwerach dostawców narzędzi reklamowych.

W wyjątkowych przypadkach w profilach użytkowników mogą być również przechowywane unikatowe dane (imię i nazwisko, adres e-mail itp.). W przypadku tego przechowywania Na przykład, jeśli użytkownik jest członkiem kanału mediów społecznościowych, z którego korzystamy w ramach naszych internetowych działań marketingowych, a sieć łączy otrzymane wcześniej dane z profilem użytkownika.

W przypadku wszystkich wykorzystywanych przez nas narzędzi reklamowych, które przechowują dane o użytkowniku na swoich serwerach, otrzymujemy jedynie podsumowanie Informacje, a nigdy dane, dzięki którym można Cię rozpoznać jako osobę fizyczną. Dane te pokazują jedynie, jak dobrze ulokowane są działania reklamowe. pracował. Na przykład, możemy zobaczyć, jakie działania przekonały Ciebie lub innych użytkowników do odwiedzenia naszej strony internetowej i tam do do zakupu usługi lub produktu. Na podstawie tych analiz możemy w przyszłości udoskonalać naszą ofertę reklamową i czynić ją jeszcze bardziej precyzyjną. dostosowanie się do potrzeb i życzeń zainteresowanych osób.

Czas trwania przetwarzania danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat. Generalnie proces gromadzimy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. Dane zapisywane w plikach cookie są przechowywane przez różny okres czasu. Niektóre pliki cookie są już usuwane po opuszczeniu strony usuwane z witryny, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat. W odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych W przypadku poszczególnych dostawców użytkownik zazwyczaj otrzymuje szczegółowe informacje na temat poszczególnych plików cookie wykorzystywanych przez dostawcę.

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma również prawo i możliwość cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych. Odbywa się to za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład można też użyć Zapobiegaj gromadzeniu danych przez pliki cookie, zarządzając, dezaktywując lub usuwając pliki cookie w swojej przeglądarce. Legalność nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu odwołania.

Ponieważ narzędzia marketingu internetowego mogą zazwyczaj korzystać z plików cookie, zalecamy również stosowanie naszych ogólnych Polityka prywatności dotycząca plików cookie. Aby dowiedzieć się, jakie dokładnie dane są przechowywane i przetwarzane, należy przeczytać Należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności poszczególnych narzędzi.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest tej zgody. Według Art. 6 ust. 1 lit. a. DSGVO (zgoda) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez mogą wystąpić narzędzia marketingu internetowego.

Mamy również uzasadniony interes w dokonywaniu pomiarów działań marketingowych online w formie zanonimizowanej, aby móc wykorzystywać dane uzyskane w celu optymalizacji naszej oferty i naszych działań. Odpowiednią podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Używamy narzędzi niemniej jednak tylko w zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę.

Informacje o konkretnych narzędziach marketingu internetowego - jeśli są dostępne - można znaleźć w kolejnych rozdziałach.

Polityka prywatności PayPal Marketing Solutions

W naszej witrynie korzystamy z PayPal Marketing Solutions, narzędzia do optymalizacji sprzedaży. Usługodawcą jest amerykański Company PayPal Pte. Ltd, 2211 North First Street, San Jose, California 95131, USA.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo prowadzone przez PayPal Marketing Solutions. Może to spowodować dane nie mogą być przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto, amerykańskie władze rządowe mogą organy mają dostęp do danych indywidualnych. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z ewentualnych innych usług PayPal, w którym masz konto użytkownika.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w ramach korzystania z rozwiązań marketingowych PayPal można znaleźć w Polityce prywatności. na stronie . https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Polityka prywatności Pinterest Web Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Pinterest Web Analytics, programu do analizy stron internetowych. Dostawcą usług jest firma amerykańska Pinterest Inc. Firma ma również zarejestrowaną siedzibę w Irlandii pod adresem Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo realizowane przez Pinterest Web Analytics. Może to prowadzić do tego, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto dostęp do tych danych mogą uzyskać amerykańskie organy rządowe. dane indywidualne. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z ewentualnych innych usług Pinterest, w których jesteś posiadać konto użytkownika.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pomocą narzędzia Pinterest Web Analytics można znaleźć w Polityce prywatności. na stronie . https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Polityka prywatności dotycząca śledzenia konwersji w Google Ads (Google AdWords) Podsumowanie
👥 Podmioty danych: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Sukces ekonomiczny i optymalizacja wydajności naszych usług.
📓 Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują takie dane, jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania dostępu i czas, sposób nawigacji, sposób klikania oraz adresy IP. Przetwarzane mogą być również dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail .
📅 Okres przechowywania: Pliki cookie służące do konwersji zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie przekazują żadnych danych osobowych
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnienie). Zainteresowania)

Co to jest Śledzenie konwersji w usłudze Google Ads?

Korzystamy z reklam Google Ads (dawniej Google AdWords) jako narzędzia marketingu internetowego do promowania naszych produktów i usług. Zatem Chcemy zwrócić uwagę większej liczby osób na wysoką jakość naszych ofert w Internecie. W ramach naszych działań reklamowych poprzez Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Ads, systemu śledzenia konwersji firmy Google Inc. Firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za korzystanie z usług Google. Z pomocą tego dzięki bezpłatnym narzędziom śledzenia możemy lepiej dostosować naszą ofertę reklamową do zainteresowań i potrzeb użytkowników. W poniższym artykule omówimy bardziej szczegółowo, dlaczego stosujemy śledzenie konwersji, jakie dane są przechowywane w tym procesie i jak można z tego korzystać. Zapobieganie przechowywaniu danych.

Google Ads (dawniej Google AdWords) to wewnętrzny system reklamy internetowej firmy Google Inc. Jesteśmy przekonani o jakości naszej oferty. i chcemy, aby jak najwięcej osób zapoznało się z naszą stroną. W sektorze online Google Ads oferuje najlepsze platforma. Oczywiście, chcemy również uzyskać dokładny obraz stosunku kosztów do korzyści naszych kampanii reklamowych. Dlatego używamy używamy narzędzia do śledzenia konwersji z Google Ads.

Ale czym właściwie jest konwersja? Konwersja ma miejsce, gdy użytkownik przechodzi od czysto zainteresowanego gościa witryny do zostań aktywnym gościem. Dzieje się tak za każdym razem, gdy użytkownik kliknie na naszą reklamę, a następnie wykona inną czynność, np. odwiedzając naszą stronę internetową. Dzięki narzędziu do śledzenia konwersji od Google, rejestrujemy, co dzieje się po kliknięciu przez użytkownika do naszych reklam Google Ads. Na przykład, możemy zobaczyć, czy produkty zostały zakupione, czy skorzystano z usług lub czy mamy lub czy użytkownicy zarejestrowali się do naszego biuletynu.

Dlaczego w naszej witrynie stosujemy śledzenie konwersji Google Ads?

Korzystamy z reklam Google Ads, aby zwrócić uwagę na naszą ofertę również w innych witrynach. Celem jest, aby nasze kampanie reklamowe naprawdę docierają tylko do tych osób, które są zainteresowane naszymi ofertami. Dzięki narzędziu do śledzenia konwersji widzimy, które Słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie prowadzą do pożądanych działań klientów. Widzimy, jak wielu klientów jest zadowolonych z naszych reklamy wchodzą w interakcję na urządzeniu, a następnie dokonują konwersji. Dzięki tym danym możemy zapewnić naszym Czynnik kosztów i korzyści Oblicz, mierzyć skuteczność poszczególnych działań reklamowych i w konsekwencji optymalizować nasze działania marketingowe w Internecie. Możemy Ponadto wykorzystujemy uzyskane dane, aby uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla użytkownika i jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę reklamową do jego potrzeb. Dostosuj potrzeby.

Jakie dane są przechowywane w ramach śledzenia konwersji Google Ads?

Aby lepiej analizować niektóre działania użytkowników, w naszej witrynie umieściliśmy znacznik lub fragment kodu śledzenia konwersji. puszka. Jeśli klikniesz na jedną z naszych reklam Google, plik cookie zostanie zapisany na Twoim komputerze (zazwyczaj w przeglądarce) lub urządzeniu mobilnym. "Konwersja" przechowywana w domenie Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje na komputerze użytkownika.

Poniżej podajemy daty najważniejszych plików cookie dla śledzenia konwersji przez Google:

Nazwa: Conversion
Value: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ121766055-3
Intended use: Ten plik cookie przechowuje każdą konwersję dokonaną przez użytkownika. w naszej witrynie po tym, jak użytkownik trafił do nas za pośrednictwem reklamy Google.
Data ważności: po 3 miesiącach

Nazwa: _gac
value: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Cel: Jest to klasyczny plik cookie Google Analytics i jest używany do rejestrowania różnych działań w naszej witrynie.
Data ważności: po 3 miesiącach

Uwaga: Plik cookie _gac wydaje się być używany tylko w połączeniu z Google Analityka. Powyższa lista nie jest wyczerpująca, ponieważ Google zawsze stosuje różne technologie do oceny analitycznej. używa również innych plików cookie.

Gdy tylko użytkownik wykona jakąś czynność na naszej stronie internetowej, Google rozpoznaje plik cookie i zapisuje tę czynność jako tzw. konwersję. Dopóki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, zarówno my, jak i Google będziemy rozpoznawać, że użytkownik korzysta z naszej strony internetowej. Reklama Google Ads znalazła nas. Plik cookie jest odczytywany i wysyłany z powrotem do Google Ads wraz z danymi o konwersji. Jest to Możliwe jest również, że inne pliki cookie są wykorzystywane do pomiaru konwersji. Śledzenie konwersji w Google Ads można przeprowadzić za pomocą być dalej doskonalone i poprawiane przez Google Analytics. W przypadku reklam wyświetlanych przez Google w różnych miejscach w sieci, pod nasza domena może ustawić pliki cookie o nazwie "__gads" lub "_gac". Od września 2017 r. różne Informacje o kampanii z analytics.js przechowywane w pliku cookie _gac. Plik cookie zapisuje te dane, gdy tylko użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron. połączenie, dla którego skonfigurowano automatyczne oznaczanie w Google Ads. W przeciwieństwie do plików cookie, które są skonfigurowane dla domen Google są ustawione, Google może odczytywać te pliki cookie dotyczące konwersji tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się w naszej witrynie. Gromadzimy i otrzymujemy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy od Google raport z ocenami statystycznymi. Na przykład, poznajemy Łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę - dzięki temu możemy sprawdzić, które działania reklamowe spotkały się z pozytywnym odbiorem.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, że nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Google wykorzystuje zgromadzone dane. Według Google dane są szyfrowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach. W większości przypadków pliki cookie służące do konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie przekazują żadnych danych osobowych. Pliki cookie o nazwie "Conversion" i "_gac" (używane w połączeniu z Google Analytics) mają datę ważności wynoszącą 3 miesiące.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Masz możliwość zrezygnowania ze śledzenia konwersji w usłudze Google Ads. Wyłączenie pliku cookie śledzenia konwersji Google w przeglądarce powoduje zablokowanie śledzenia konwersji. W takim przypadku użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach narzędzia śledzącego . Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce. Dla każdej przeglądarki działa to nieco inaczej. Tutaj można znaleźć instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie w przeglądarce:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Jeśli z zasady nie chcesz plików cookie, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać zapisany. W ten sposób użytkownik może decydować o tym, czy zezwala na korzystanie z poszczególnych plików cookie, czy nie. Pobierając i instalując tę wtyczkę do przeglądarki na stronie https://support.google.com/ads/answer/7395996 wszystkie "reklamowe pliki cookie" są również niepełnosprawni. Należy pamiętać, że dezaktywacja tych plików cookie nie uniemożliwia wyświetlania reklam, a jedynie ich wyświetlanie. reklama spersonalizowana.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads, podstawa prawna odpowiadającego jej śledzenia konwersji jest następująca przetwarzania danych niniejsza zgoda. Według Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) podstawa prawna przetwarzania danych dane osobowe, co może mieć miejsce podczas gromadzenia danych przez Google Ads Conversion Tracking.

Z naszej strony istnieje również uzasadniony interes w korzystaniu ze Śledzenia konwersji Google Ads w celu świadczenia naszych usług online oraz optymalizacji naszych działań marketingowych. Odpowiednią podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Korzystamy z funkcji Śledzenie konwersji Google Ads. niemniej jednak tylko w zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo za pośrednictwem Google Ads. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Możliwe jest również, że dane te zostaną połączone z danymi z innych usług Google, których użytkownik jest użytkownikiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności firmy Google, zalecamy zapoznanie się z ogólną polityką prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?Hl=pl.

Google AdSense Privacy Policy

Google AdSense Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Sukces gospodarczy i optymalizacja wydajności naszych usług.
📓 Przetwarzane dane: Statystyki dostępu, które obejmują takie dane, jak lokalizacje dostępu, dane urządzenia, czas trwania i czas dostępu, zachowania podczas nawigacji, kliknięć oraz adresów IP. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail, mogą być również przetwarzane.
📅 Czas przechowywania: W zależności od używanych plików cookie i przechowywanych danych
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Co to jest Google AdSense?

W tej witrynie korzystamy z usługi Google AdSense. Jest to program reklamowy firmy Google Inc. W Europie firma Google jest Za wszystkie usługi Google odpowiada firma Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Dzięki Google AdSense możemy reklamować się na w tej witrynie będą wyświetlane reklamy pasujące do naszego tematu. W ten sposób oferujemy reklamy, które mają rzeczywiste znaczenie. wartość dodaną dla użytkownika. W ramach niniejszej polityki prywatności dotyczącej Google AdSense wyjaśniamy, dlaczego korzystamy z Google AdSense na na naszej stronie internetowej, które z Państwa danych są przetwarzane i przechowywane oraz w jaki sposób mogą Państwo zapobiec przechowywaniu tych danych.

Program reklamowy Google AdSense istnieje od 2003 r. W przeciwieństwie do Google Ads (dawniej: Google AdWords) nie mogą być stosowane w tym miejscu samodzielnie umieszczać reklamy. Google AdSense służy do wyświetlania reklam w witrynach internetowych, takich jak nasza. Największe Zaletą tej usługi reklamowej w porównaniu z innymi jest to, że Google AdSense wyświetla tylko te reklamy, które pasują do naszych treści. dopasowanie. Google ma swój własny algorytm, który oblicza, które reklamy są widoczne dla użytkownika. Oczywiście, chcemy dać Ci tylko Oferuj reklamy, które również interesują użytkownika i oferują mu wartość dodaną. Google wykorzystuje zainteresowania i preferencje użytkownika do Wykorzystujemy te informacje, aby określić, które reklamy są odpowiednie dla naszej witryny i naszych użytkowników. W tym momencie Pragniemy również zaznaczyć, że nie ponosimy odpowiedzialności za dobór reklam. Dzięki naszej stronie internetowej oferujemy wyświetla tylko miejsce na reklamę. Wybór wyświetlanych reklam jest dokonywany przez Google. Od sierpnia 2013 r. ogłoszenia są również wysyłane do odpowiedni interfejs użytkownika. Oznacza to, że bez względu na to, czy użytkownik odwiedza naszą witrynę za pomocą smartfona, komputera czy laptopa, dane Wyświetla informacje dostosowane do urządzenia końcowego.

Dlaczego w naszej witrynie używamy usługi Google AdSense?

Prowadzenie witryny o wysokiej jakości wymaga wiele poświęcenia i wysiłku. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy zadowoleni z pracy, jaką wykonaliśmy nad naszą stroną internetową. nigdy nie został ukończony. Staramy się zawsze dbać o naszą stronę i aktualizować ją w miarę możliwości. Oczywiście, w ramach tej pracy chcemy również osiągnąć sukces gospodarczy. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać reklamy jako źródło dochodu. Najważniejszą rzeczą dla nas jest nie przeszkadzają jednak w odwiedzaniu naszej witryny przez użytkownika za pośrednictwem tych reklam. Dzięki usłudze Google AdSense wyświetlane są wyłącznie reklamy oferowana w zależności od naszych tematów i Twoich zainteresowań.

Podobnie jak w przypadku indeksowania strony internetowej przez Google, bot bada odpowiednią treść i oferuje nasza strona internetowa. Następnie reklamy są dostosowywane pod względem treści i prezentowane na stronie internetowej. Oprócz treści Nakładanie się reklam i oferty witryny AdSense obsługuje również kierowanie na podstawie zainteresowań. Oznacza to, że Google wykorzystuje również dane użytkownika do oferowania reklam dostosowanych do jego potrzeb. W ten sposób użytkownik otrzymuje reklamy, które w idealny sposób oferują mu prawdziwą wartość dodaną i mamy większe szanse na zarobienie czegoś.

Jakie dane są przechowywane przez Google AdSense?

Aby Google AdSense mógł wyświetlać dostosowane do Ciebie reklamy, wykorzystywane są między innymi pliki cookie. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przechowują pewne informacje na komputerze.

W programie AdSense pliki cookie mają na celu zapewnienie lepszej reklamy. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób. Tutaj jest Należy jednak pamiętać, że Google może wykorzystywać dane takie jak "pseudonimowe identyfikatory plików cookie" (imię lub inny identyfikator jest pseudonim) lub adresy IP jako informacje nie pozwalające na identyfikację osób. W zakresie GDPR dane te mogą być są jednak uważane za dane osobowe. Google AdSense wysyła dane osobowe po każdym wyświetleniu (dzieje się tak zawsze, gdy umieszczasz reklamę w sieci). reklam), każde kliknięcie i każda inna czynność, która prowadzi do wywołania połączenia z serwerami Google AdSense, do przeglądarki wysyłany jest plik cookie. Jeśli przeglądarka zaakceptuje plik cookie, zostanie on w niej zapisany.

Dostawcy zewnętrzni mogą umieszczać i odczytywać pliki cookie w Twojej przeglądarce lub używać sygnałów nawigacyjnych w ramach programu AdSense, do przechowywania danych, które otrzymują w ramach dostarczania reklam w witrynie. Sygnalizatory WWW to niewielkie elementy graficzne, które umożliwiają analizę pliku dziennika i zapis pliku dziennika. Analiza ta umożliwia statystyczną ocenę Marketing internetowy.

Za pomocą tych plików cookie Google może gromadzić pewne informacje o zachowaniu użytkownika w naszej witrynie. Obejmuje to:

 • Informacje o sposobie interakcji z reklamą (kliknięcia, wrażenia, ruchy myszy)
 • Informacje o tym, czy dana reklama pojawiła się już wcześniej w przeglądarce użytkownika. Ta strona Dane pomagają uniknąć wielokrotnego wyświetlania reklam.

W tym celu Google analizuje i ocenia dane dotyczące wyświetlanych nośników reklamowych oraz adres IP użytkownika. Google wykorzystuje te dane w przede wszystkim w celu pomiaru skuteczności reklamy i ulepszenia oferty reklamowej. Dane te nie są udostępniane dane osobowe, które Google może posiadać o użytkowniku za pośrednictwem innych usług Google.

Poniżej przedstawiamy pliki cookie, których Google AdSense używa do śledzenia. W tym przypadku mówimy o Testuj witrynę, na której zainstalowano wyłącznie usługę Google AdSense: 

Nazwa: uid
value: 891269189121766055-8
Verwendungszweck: Plik cookie jest przechowywany pod domeną adform.net. Przedstawia on Witryna zapewnia jednoznacznie przypisany, wygenerowany maszynowo identyfikator użytkownika i gromadzi dane dotyczące aktywności w witrynie.
Data ważności: po 2 miesiącach

Nazwa: C
wartość: 1
Przeznaczenie: Ten plik cookie określa, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie. Plik cookie jest przechowywany w domenie track.adform.net.
data wygaśnięcia: po 1 miesiącu

Nazwa: cid
value: 8912691894970695056,0,0,0,0
Verwendungszweck: Ten plik cookie jest przechowywany w domenie track.adform.net, oznacza identyfikator klienta i jest wykorzystywany do poprawy jakości reklam kierowanych do użytkownika. Pozwala to na wyświetlanie bardziej dopasowanych reklam dla odwiedzających i pomaga poprawiać raporty dotyczące wydajności kampanii.
Data ważności: po 2 miesiącach

Nazwa: IDE
value: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU121766055-1
Verwendungszweck: Plik cookie jest przechowywany pod domeną doubleclick.net. Stosuje się go do, Rejestrowanie działań użytkownika po wyświetleniu lub kliknięciu reklamy. Dzięki temu można zmierzyć, jak dobrze reklama jest odbierana przez dla naszych gości.
Data ważności: po 1 miesiącu

Nazwa: test_cookie
value: brak specyfikacji
Cel zastosowania: Za pomocą narzędzia "test_cookies" można sprawdzić, czy przeglądarka nie ma żadnych Obsługiwane pliki cookie. Plik cookie jest przechowywany pod domeną doubleclick.net.
Data ważności: po 1 miesiącu

Nazwa: CT592996
wartość:733366
Verwendungszweck: Przechowywane pod domeną adform.net. Plik cookie jest ustawiany, gdy tylko kliknięcie na reklamę. Nie udało nam się uzyskać bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z tego pliku cookie. przynieść.
Data ważności: po jednej godzinie

Uwaga: Lista ta nie może być uznawana za Dane te nie są kompletne, ponieważ z doświadczeń firmy Google wynika, że raz po raz zmienia ona wybór plików cookie.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Google gromadzi adres IP użytkownika oraz różne czynności wykonywane przez niego w witrynie. Pliki cookie przechowują te informacje przez interakcje na naszej stronie internetowej. Według Google, firma gromadzi i przechowuje podane informacje w bezpieczny sposób na serwerach firmy Google w USA.

Jeśli użytkownik nie ma konta Google lub nie jest zalogowany, Google zapisuje zebrane dane z unikalnym identyfikatorem (ID) głównie w przeglądarce. Unikalne identyfikatory przechowywane w plikach cookie są wykorzystywane na przykład do wyświetlania spersonalizowanych reklam. zapewnić. Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, Google może również gromadzić dane osobowe.

Niektóre z danych przechowywanych przez Google można w każdej chwili usunąć (patrz następna sekcja). Duża część informacji przechowywanych w Pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Istnieją jednak również dane, że Google być przechowywane przez dłuższy czas. Dzieje się tak, jeśli Google z powodów ekonomicznych lub prawnych nie posiada W razie potrzeby dane muszą być przechowywane przez czas nieokreślony, dłuższy.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Użytkownik ma zawsze możliwość usunięcia lub dezaktywowania plików cookie znajdujących się na jego komputerze. Jak dokładnie to działa w zależności od przeglądarki.

Tutaj można znaleźć instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie w przeglądarce:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Jeśli z zasady nie chcesz plików cookie, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać zapisany. W ten sposób użytkownik może decydować o tym, czy zezwala na korzystanie z poszczególnych plików cookie, czy nie. Pobierając i instalując tę wtyczkę do przeglądarki na stronie https://support.google.com/ads/answer/7395996 wszystkie "reklamowe pliki cookie" są również niepełnosprawni. Należy pamiętać, że dezaktywacja tych plików cookie nie uniemożliwia wyświetlania reklam, a jedynie ich wyświetlanie. reklama spersonalizowana.

Jeśli masz konto Google, możesz przejść na stronę https://adssettings.google.com/authenticated dezaktywować spersonalizowane reklamy. Zobacz także tutaj Użytkownik będzie nadal widział reklamy, ale nie będą one już dostosowane do jego zainteresowań. Mimo to reklamy są wyświetlane na podstawie kilka czynników, takich jak lokalizacja użytkownika, typ wyszukiwarki i użyte hasła.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z usługi Google AdSense, podstawą prawną przetwarzania danych jest tej zgody. Według Art. 6 ust. 1 lit. a. DSGVO (zgoda) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Może wystąpić Google AdSense.

Z naszej strony istnieje również uzasadniony interes w korzystaniu z usługi Google AdSense w celu świadczenia naszych usług online oraz naszej optymalizacja działań marketingowych. Odpowiednią podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Korzystamy jednak tylko z Google AdSense, w zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo za pośrednictwem Google AdSense. Może to prowadzić do tego, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do następujących danych dane indywidualne. Możliwe jest również, że dane te zostaną połączone z danymi z innych usług Google, których użytkownik jest użytkownikiem.

Informacje o tym, jakie dane są zasadniczo gromadzone przez Google i do czego są one wykorzystywane, można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ read more.

Payment Provider

Payment Provider Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Umożliwienie i optymalizacja procesu płatności na naszej stronie internetowej
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak imię i nazwisko, adres, dane bankowe (numer konta, numer karty kredytowej, hasła, TAN-y itp.), adres IP i dane dotyczące umowy
Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim narzędziu używanym przez dostawcę usług płatniczych.
📅 Okres przechowywania: W zależności od wykorzystywani dostawcy usług płatniczych
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (wykonanie umowy)

Czym jest dostawca usług płatniczych?

W naszej witrynie internetowej korzystamy z systemów płatności online, które zapewniają nam i użytkownikom bezpieczny i bezproblemowy proces płatności. W ramach tego procesu dane osobowe mogą być również przesyłane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych, a następnie przechowywane i przetwarzane m.in. w tym miejscu. być. Dostawcy płatności to systemy płatności online, które umożliwiają złożenie zamówienia za pośrednictwem bankowości internetowej. w celu dokonania płatności. W takim przypadku przetwarzanie płatności jest realizowane przez wybranego przez użytkownika dostawcę usług płatniczych. Następnie otrzymujemy informacje o dokonanej płatności. Z tej metody może skorzystać każdy użytkownik, który posiada aktywne konto bankowości internetowej z kodem PIN i TAN. ma. Niewiele jest banków, które nie oferują lub nie akceptują takich metod płatności.

Dlaczego na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawców usług płatniczych?

Oczywiście, chcemy zaoferować jak najlepszą obsługę na naszej stronie internetowej i w naszym zintegrowanym sklepie internetowym, abyś mógł czuć się swobodnie na naszej Wiemy, że Twój czas jest cenny, a procesy płatnicze wymagają szybkiej realizacji. Wiemy, że Twój czas jest cenny, a przetwarzanie płatności wymaga przede wszystkim szybkości i efektywności. musi działać bez zakłóceń. Z tego powodu oferujemy różne podmioty świadczące usługi płatnicze. Można wybrać preferowaną opcję Wybierz dostawcę usług płatniczych i dokonaj płatności w zwykły sposób.

Jakie dane są przetwarzane?

To, jakie dokładnie dane są przetwarzane, zależy oczywiście od danego dostawcy usług płatniczych. Zasadniczo jednak dane takie jak imię i nazwisko, adres, dane bankowe (numer konta, numer karty kredytowej, hasła, TAN-y itp. Są to dane niezbędne do aby w ogóle móc przeprowadzić transakcję. Ponadto mogą zostać wykorzystane wszelkie dane dotyczące umów oraz dane użytkownika, np. kiedy odwiedził naszą witrynę. witryny, jakie treści są interesujące dla użytkownika lub na jakie podstrony klika. Również twój Adres IP oraz informacje o komputerze, z którego korzystasz, są przechowywane przez większość dostawców usług płatniczych.

Dane te są zazwyczaj przechowywane i przetwarzane na serwerach dostawców usług płatniczych. My, jako operator strony internetowej, otrzymujemy te dane nie. Otrzymujemy jedynie informację, czy płatność została zrealizowana, czy nie. W przypadku sprawdzania tożsamości i zdolności kredytowej mogą wystąpić dostawcy usług płatniczych mogą przekazywać dane do właściwego urzędu. Wszystkie transakcje płatnicze są zawsze przedmiotem działalności oraz zasady ochrony danych osobowych obowiązujące u danego dostawcy. Dlatego zawsze należy zapoznać się z ogólnymi warunkami i postanowieniami oraz Polityka prywatności dostawcy usług płatniczych. Użytkownik ma również prawo do usunięcia lub poprawienia danych w dowolnym momencie. W sprawie swoich praw (prawo do wycofania się z umowy, prawo do informacji i prawo do bycia dotkniętym) prosimy o kontakt z odpowiednim usługodawcą. Połączenie.

Czas trwania Przetwarzanie danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat. Generalnie proces przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. Jeśli jest to wymagane przez prawo, jak np. w przypadku księgowości, okres przechowywania danych może być również dłuższy. W ten sposób należy zachować przechowujemy dokumenty księgowe związane z umową (faktury, dokumenty umowy, wyciągi z konta itp.) przez 10 lat (§ 147 AO), a także inne dokumenty. istotne dokumenty handlowe przez 6 lat (§ 247 HGB) od ich sporządzenia.

Prawo do sprzeciwu

Zawsze masz prawo do informacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. W razie pytań można również skontaktować się z Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną z ramienia dostawcy usług płatniczych, z którego usług korzystasz. Dane kontaktowe można znaleźć w naszym serwisie Polityka prywatności lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

Użytkownik może usuwać i dezaktywować pliki cookie wykorzystywane przez dostawców usług płatniczych do realizacji ich funkcji lub zarządzać nimi w swojej przeglądarce. W zależności od w zależności od używanej przeglądarki działa to w różny sposób. Należy jednak pamiętać, że wtedy ewentualnie Proces płatności już nie działa.

Podstawa prawna

W związku z tym oferujemy następujące rozwiązania w zakresie stosunków umownych lub prawnych (Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) innych dostawców usług płatniczych oprócz tradycyjnych instytucji bankowych/kredytowych. W Oświadczenia o ochronie danych poszczególnych dostawców usług płatniczych (np. Płatności AmazonaApple Pay lub . Odkryj stronę) otrzymasz dokładny przegląd przetwarzania i przechowywania danych. Ponadto, w przypadku pytań dotyczących kwestii związanych z ochroną danych osobowych, zawsze można skontaktować się z osobom odpowiedzialnym.

Informacje o konkretnych dostawcach usług płatniczych - jeśli są dostępne - można znaleźć w kolejnych częściach.

Polityka prywatności płatności Amazon

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Amazon Payments, umożliwiającej dokonywanie płatności online. Usługodawcą jest amerykański Firma Amazon.com Inc. Dla regionu europejskiego firma Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855, USA) Luksemburg) odpowiedzialny.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo realizowane przez Amazon Payments. Może to prowadzić do tego, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do następujących danych dane indywidualne. Możliwe jest również, że dane te są łączone z danymi pochodzącymi z innych usług firmy Amazon, w których użytkownik posiada konto. być ze sobą powiązane.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w ramach korzystania z usługi Amazon Payments można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://pay.amazon.de/help/201212490.

Polityka prywatności American Express

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług American Express, globalnego dostawcy usług finansowych. Usługodawcą jest amerykański American Express Company. W regionie europejskim firma American Express Europe S.A. (Avenida Partenón 12-14, 28042, Madryt, Hiszpania).

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo prowadzone przez American Express. Może to prowadzić do tego, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do następujących danych dane indywidualne. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych usług American Express, gdzie masz konto użytkownika.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług American Express można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Polityka prywatności Apple Pay

W naszej witrynie internetowej korzystamy z Apple Pay, usługi płatności online. Dostawcą usług jest firma amerykańska Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo w ramach usługi Apple Pay. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Możliwe jest także, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych usług Apple, w których użytkownik ma konto. być ze sobą powiązane.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Apple Pay można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

polityka prywatności eps transfer

Na naszej stronie internetowej korzystamy z eps-Überweisung, usługi płatności online. Usługodawcą jest Austria. Firma Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wiedeń, Austria. Więcej informacji na temat danych gromadzonych za pomocą eps-Überweisung Przetwarzanie danych można sprawdzić w oświadczeniu o ochronie danych na stronie https://eservice.stuzza.at/en/datenschutzerklaerung.html.

polityka prywatności giropay

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług operatora płatności internetowych giropay. Dostawcą usług jest niemiecka firma paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Więcej o danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z giropay, więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności na stronie https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.

Polityka prywatności Google Pay

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usług dostawcy płatności online Google Pay. Dostawcą usług jest amerykańska firma Google Inc. Firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google w Europie. odpowiedzialny.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo za pośrednictwem Google Pay. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te będą łączone z danymi z innych usług Google, w których użytkownik ma konto, być połączone.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych w ramach korzystania z usługi Google Pay można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://policies.google.com/privacy.

Polityka prywatności Mastercard

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług płatniczych firmy Mastercard. Dostawcą usług jest amerykańska firma Mastercard Inc. Mastercard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia) jest odpowiedzialny za region europejski.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo prowadzone przez Mastercard. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Możliwe jest również, że dane te mogą być łączone z danymi pochodzącymi z innych usług Mastercard, których użytkownik jest członkiem.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przy użyciu karty Mastercard można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.

Polityka prywatności PayPal

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności online PayPal. Dostawcą usługi jest amerykańska firma PayPal Inc. Firma PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) jest odpowiedzialna za obszar europejski.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez firmę PayPal. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych usług PayPal, których użytkownik jest członkiem.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pośrednictwem systemu PayPal można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Polityka prywatności Visa

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usług Visa, globalnego dostawcy usług płatniczych. Dostawcą usług jest amerykańska firma Visa Inc. Firmą odpowiedzialną za region europejski jest Visa Europe Services Inc. (1 Sheldon Square, Londyn W2 6TT, Zjednoczone Królestwo).

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Visa. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Możliwe jest również, że dane te mogą być łączone z danymi pochodzącymi z innych usług Visa, w których użytkownik posiada konto. być ze sobą powiązane.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pośrednictwem systemu Visa można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Klarna Checkout Privacy Policy

Klarna Checkout Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja procesu płatności na naszej stronie internetowej
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak imię i nazwisko, adres, dane bankowe (numer konta, numer karty kredytowej, hasła, TAN-y itp.), adres IP oraz dane dotyczące umów
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: Dane są przechowywane tak długo, jak długo Klarna potrzebuje ich do celów przetwarzania.
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO (obowiązek prawny), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (prawnie uzasadnione interesy)

Czym jest Klarna Checkout?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu płatności online Klarna Checkout szwedzkiej spółki Klarna Bank AB. Bank Klarna ma swoją siedzibę pod adresem Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej usługi, między innymi dane osobowe są przesyłane do firmy Klarna, przechowywane i przetwarzane. W niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy przedstawić Państwu przegląd o przetwarzaniu danych przez firmę Klarna.

Klarna Checkout to system płatności za zamówienia w sklepie internetowym. W tym procesie użytkownik wybiera metodę płatności, a Klarna Checkout przejmuje cały proces płatności. Po dokonaniu przez użytkownika płatności za pośrednictwem systemu kasowego oraz po podaniu odpowiednich danych, przyszłe zakupy w Internecie mogą być dokonywane jeszcze szybciej i łatwiej. System Klarna Następnie po wprowadzeniu adresu e-mail i kodu pocztowego rozpoznaje już istniejącego klienta.

Dlaczego używamy Klarna Checkout na naszej stronie internetowej?

Celem naszej strony internetowej i zintegrowanego sklepu internetowego jest zapewnienie Państwu jak najlepszej obsługi. Obejmuje to dodatkowo ogólne wrażenia z korzystania z witryny internetowej, a także - oprócz naszych ofert - bezproblemowe, szybkie i bezpieczne przetwarzanie płatności. zamówienia. Aby to zapewnić, korzystamy z systemu płatności Klarna Checkout.

Jakie dane są przechowywane przez Klarna Checkout?

Gdy tylko zdecydujesz się skorzystać z usługi płatniczej Klarna i zapłacić za pomocą metody płatności Klarna Checkout, przekazujesz firmie także dane osobowe. Na stronie Klarna Checkout zbierane są dane techniczne, takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, nasz adres internetowy, data i godzina, ustawienia językowe, ustawienia strefy czasowej oraz adres IP, które są przesyłane na serwery firmy Klarna i tam przechowywane. Dane te są przechowywane również wtedy, gdy nie zrealizowałeś jeszcze zamówienia.

Kiedy zamawiasz produkt lub usługę za pośrednictwem naszego sklepu, musisz wprowadzić dane o sobie w odpowiednich polach. Dane te są przetwarzane przez firmę Klarna w celu realizacji płatności. Następujące dane osobowe (jak również ogólne informacje o produkcie) mogą być przechowywane i przetwarzane przez firmę Klarna w celu sprawdzenia zdolności kredytowej i tożsamości :

 • Dane kontaktowe: Imię i nazwisko, data urodzenia, krajowy numer identyfikacyjny, tytuł, adres do faktury i adres dostawy, Adres e-mail, numer telefonu, narodowość lub wynagrodzenie.
 • Informacje dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej lub numer konta użytkownika
 • Informacje o produkcie, takie jak numer przesyłki, typ artykułu i cena produktu

Ponadto istnieją również dane, które mogą być gromadzone opcjonalnie, o ile użytkownik świadomie podejmie taką decyzję. Są to na przykład dane polityczne, przekonania religijne lub ideologiczne albo różne dane dotyczące zdrowia.

Klarna może również, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich (np. za pośrednictwem naszej firmy lub publicznych baz danych), oprócz powyższych danych gromadzi również dane dotyczące towarów lub usług zakupionych lub zamówionych przez użytkownika. Może to być np. numer przesyłki lub Mogą to być informacje o rodzaju zamawianego przedmiotu, ale także informacje o zdolności kredytowej, dochodach lub przyznaniu kredytu. Klarna może sprawdzić dane osobowe do dostawców usług, takich jak dostawcy oprogramowania, dostawcy usług przechowywania danych lub my jako sprzedawca.

Gdy dane są automatycznie wprowadzane do formularza, zawsze wykorzystywane są pliki cookie. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć te pliki cookie. W dalszej części tekstu znajdują się instrukcje dotyczące wyłączania plików cookie w przeglądarce. Użytkownik może zasadniczo usuwać pliki cookie, dezaktywować je lub zarządzać nimi. Nasze testy wykazały, że żadne pliki cookie nie są ustawiane bezpośrednio przez serwis Klarna. Jeśli Po wybraniu metody płatności "Klarna Sofort" i kliknięciu przycisku "Zamów" nastąpi przekierowanie na stronę internetową Sofort. Po po dokonaniu płatności zostaniesz przeniesiony na stronę z podziękowaniem. Poniższy plik cookie jest umieszczany przez sofort.com:

Nazwa: Wartość SOFUEB
e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7121766055-4
Verwendungszweck: Ten plik cookie przechowuje identyfikator sesji użytkownika.
data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji przeglądarki

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Klarna dokłada wszelkich starań, aby dane użytkowników były przechowywane wyłącznie na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednak i to może się zdarzyć, że dane są przekazywane poza UE/EOG. W takim przypadku Klarna zapewnia ochronę danych zgodną z GDPR. a państwo trzecie jest objęte decyzją Unii Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Dane są zawsze przechowywane tak długo, jak Klarna potrzebuje ich do celów przetwarzania danych.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Klarna można wycofać w dowolnym momencie. Zawsze masz też prawo do informacje, poprawianie i usuwanie danych osobowych. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z firmą lub zespołem ds. ochrony danych osobowych Firma pocztą elektroniczną na adres datenschutz@klarna.de kontakt. O stronie internetowej Klarna "Mój wniosek o ochronę danych osobowych" można również skontaktować się bezpośrednio z firmą Klarna.

Użytkownik może usuwać i wyłączać pliki cookie, które Klarna może wykorzystywać do swoich funkcji, oraz zarządzać nimi w swojej przeglądarce. Za W zależności od używanej przeglądarki działa to w różny sposób. Poniższe instrukcje pokazują, jak Zarządzaj plikami cookie w swojej przeglądarce:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Podstawa prawna

W związku z tym oferujemy następujące rozwiązania w zakresie stosunków umownych lub prawnych (Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) Oprócz tradycyjnych instytucji bankowych/kredytowych, dostawca usług płatniczych Klarna Checkout on.

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu dobry przegląd procesu przetwarzania danych przez firmę Klarna. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat postępowania z Twoimi danych, zalecamy zapoznanie się z deklaracją ochrony danych firmy Klarna na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_at/privacy.

 

Polityka prywatności przelewu natychmiastowego

Podsumowanie polityki prywatności przelewu natychmiastowego
👥 Dotyczy: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja procesu płatności na naszej stronie internetowej
📓 Przetwarzane dane: Dane , takie jak imię i nazwisko, adres, dane bankowe (numer konta, numer karty kredytowej, hasła, TAN-y itp.), adres IP i dane dotyczące umów
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w polityce prywatności
📅 Okres przechowywania danych: Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Obowiązek przechowywania danych
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO (Obowiązek prawny), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Co to jest "natychmiastowy przelew bankowy"?

Oferujemy metodę płatności "Sofortüberweisung" firmy Sofort GmbH do dokonywania płatności bezgotówkowych na naszej stronie internetowej. Strona Sofort GmbH należy od 2014 r. do szwedzkiej firmy Klarna, ale ma swoją siedzibę w Niemczech, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z tej metody płatności, dane osobowe zostaną również przekazane firmie Sofort GmbH lub Klarna. przesyłane, przechowywane i przetwarzane w tym miejscu. W niniejszym tekście dotyczącym ochrony danych osobowych przedstawiamy Państwu informacje na temat przetwarzania danych przez Sofort GmbH.

Sofortüberweisung to system płatności online, który umożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem bankowości internetowej. do przeprowadzenia. W takim przypadku przetwarzanie płatności jest przeprowadzane przez firmę Sofort GmbH, a my natychmiast otrzymujemy informacje o dokonana płatność. Z tej metody może skorzystać każdy użytkownik, który posiada aktywne konto w bankowości internetowej z kodem PIN i TAN. Tylko kilka banków nie obsługują jeszcze tej metody płatności.

Dlaczego używamy "Sofortüberweisung" na naszej stronie internetowej?

Celem naszej strony internetowej i zintegrowanego sklepu internetowego jest zapewnienie Państwu jak najlepszej obsługi. Obejmuje to dodatkowo ogólne wrażenia z korzystania z witryny internetowej, a także - oprócz naszych ofert - bezproblemowe, szybkie i bezpieczne przetwarzanie płatności. Zamówienia. Aby to zagwarantować, stosujemy system płatności "Sofortüberweisung".

Jakie dane są przechowywane przez "Sofortüberweisung"?

Podczas dokonywania natychmiastowego przelewu bankowego za pośrednictwem serwisu Sofort/Klarna dane takie jak imię i nazwisko, numer konta, kod banku, podmiot, ilość i data przechowywane na serwerach firmy. Informacje te otrzymujemy również w potwierdzeniu płatności.

W ramach sprawdzania pokrycia konta Sofort GmbH sprawdza, czy stan konta i kredyt w rachunku bieżącym pokrywają kwotę płatności. W niektórych przypadkach system sprawdza również, czy w ciągu ostatnich 30 dni z powodzeniem wykonano natychmiastowe przelewy bankowe. Ponadto, użytkownik Gromadzone są dane identyfikacyjne użytkownika (takie jak numer użytkownika lub numer umowy) w formie skróconej ("hashowanej") oraz adres IP użytkownika, a także przechowywane. W przypadku poleceń przelewu SEPA przechowywane są również numery BIC i IBAN.

Według firmy, żadne inne dane osobowe (takie jak salda rachunków, dane o obrotach, limity ciągnień, listy rachunków, numer telefonu komórkowego, certyfikaty uwierzytelniające, kody bezpieczeństwa lub PIN/TAN) są gromadzone, przechowywane lub przekazywane osobom trzecim.

Sofortüberweisung używa plików cookie także po to, aby jej własne usługi były bardziej przyjazne dla użytkowników. Po zamówieniu produktu, użytkownik zostaniesz przekierowany na stronę internetową Sofort lub Klarna. Po dokonaniu płatności zostaniesz przekierowany na naszą stronę z podziękowaniem. Tutaj ustawiane są trzy następujące pliki cookie:

Nazwa: Wartość SOFUEB
e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7121766055-5
Verwendungszweck: Ten plik cookie przechowuje identyfikator sesji użytkownika.
data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji przeglądarki

Nazwa: User[user_cookie_rules] Value: 1
Przeznaczenie: Ten plik cookie przechowuje zgodę użytkownika na korzystanie z plików cookie.
Data wygaśnięcia: po 10 latach

Nazwa: _ga
wartość: GA1.2.69759879.1589470706
Verwendungszweck: Domyślnie analytics.js używa pliku cookie _ga do przechowywania identyfikatora użytkownika. zapisać. Zasadniczo służy ona do rozróżniania odwiedzających witrynę. To jest plik cookie z Google Analityka.
Data ważności: po 2 latach

Uwaga: Wymienione tutaj pliki cookie nie są uznawane za także kompletność. Zawsze istnieje możliwość, że Sofortüberweisung korzysta również z innych plików cookie.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Wszystkie zgromadzone dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Obowiązek ten może trwać od trzech do dziesięciu lat. ostatni.

Klarna/Sofort GmbH stara się przechowywać dane wyłącznie na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli dane spoza UE/EOG są przekazywane, ochrona danych musi być zgodna z GDPR, a kraj ten musi być objęty decyzją UE stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. stoisko.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Klarna można wycofać w dowolnym momencie. Zawsze masz też prawo do informacje, poprawianie i usuwanie danych osobowych. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z zespołem ds. ochrony danych osobowych firmy za pośrednictwem strony internetowej Kontaktowy adres e-mail: datenschutz@sofort.com.

Użytkownik może zarządzać, usuwać lub dezaktywować ewentualne pliki cookie wykorzystywane przez Sofortüberweisung w swojej przeglądarce. W zależności od Działa to na różne sposoby, w zależności od preferowanej przeglądarki. Poniższe instrukcje pokazują, jak ustawić pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Zarządzaj przeglądarkami:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Podstawa prawna

Do przetwarzania stosunków umownych lub prawnych, oprócz konwencjonalnych instytucji bankowych/kredytowych, oferujemy również dostawcę usług płatniczych Instant bank transfer (Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) . Skuteczne korzystanie z serwisu wymaga ponadto zgody użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) , o ile dopuszczenie plików cookie jest konieczne do korzystania z serwisu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez "Sofortüberweisung" firmy Sofort GmbH, polecamy politykę prywatności pod adresem https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Social Media

Social Media Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Prezentacja i optymalizacja naszych usług, kontakt z odwiedzającymi, zainteresowanymi stronami itp., reklama
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane kontaktowe, dane dotyczące Zachowanie użytkownika, informacje o jego urządzeniu i adresie IP.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Narzędzie mediów społecznościowych.
📅 Czas przechowywania: W zależności od wykorzystywanych platform mediów społecznościowych
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Co to są media społecznościowe?

Oprócz naszej strony internetowej jesteśmy również aktywni na różnych platformach mediów społecznościowych. Może się to wiązać z przetwarzaniem danych użytkowników, abyśmy mogli dotrzeć do użytkowników, którzy są nami zainteresowani za pośrednictwem sieci społecznościowych. Ponadto elementy mogą być również platformy mediów społecznościowych mogą być osadzone bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Dzieje się tak na przykład w przypadku kliknięcia tzw. przycisku społecznościowego. na naszej stronie internetowej i zostać przekierowanym bezpośrednio do naszych mediów społecznościowych. Jako tzw. media społecznościowe lub Media społecznościowe to strony internetowe i aplikacje, za pośrednictwem których zalogowani członkowie tworzą treści, publikują je otwarcie lub w określonych grupy i nawiązywać kontakty z innymi członkami.

Dlaczego korzystamy z mediów społecznościowych?

Od lat platformy mediów społecznościowych są miejscem, w którym ludzie komunikują się i łączą w sieci. Dzięki naszym Dzięki obecności w mediach społecznościowych możemy przybliżyć nasze produkty i usługi zainteresowanym osobom. Portale społecznościowe zintegrowane z naszą stroną internetową Elementy mediów społecznościowych umożliwiają szybkie i bezproblemowe przejście do naszych treści w mediach społecznościowych.

Dane przechowywane i przetwarzane w związku z korzystaniem przez użytkownika z kanału mediów społecznościowych służą przede wszystkim do, aby móc przeprowadzać analizy internetowe. Celem tych analiz jest opracowanie bardziej precyzyjnych i spersonalizowanych strategii marketingowych i reklamowych. puszka. W zależności od zachowania użytkownika na platformie mediów społecznościowych, z pomocą analizowanych danych można wyciągnąć odpowiednie wnioski na temat Uwzględniane są zainteresowania użytkowników i tworzone są tzw. profile użytkowników. Dzięki temu platformy mogą również oferować w celu prezentowania reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników. W większości przypadków w tym celu w przeglądarce użytkownika instalowane są pliki cookie, które zawierają dane dotyczące Zapisz sposób użytkowania.

Co do zasady, my i dostawca platformy mediów społecznościowych jesteśmy tzw. współadministratorami w rozumieniu art. 26 DSGVO i pracy na podstawie stosownej umowy. Poniżej przedstawiono istotę umowy w odniesieniu do danej platformy. odtworzony.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z platform mediów społecznościowych lub naszych elementów wbudowanych, dane o użytkowniku poza Unia Europejska, ponieważ wiele kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, jest amerykańskich. firmy są. Może to utrudnić dochodzenie praw związanych z danymi osobowymi. lub ich egzekwowanie.

Jakie dane są przetwarzane?

To, jakie dane są przechowywane i przetwarzane, zależy od danego dostawcy platformy mediów społecznościowych. Ale zazwyczaj Są to dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, dane wprowadzane przez użytkownika do formularza kontaktowego, dane użytkownika, takie jak Na przykład, które przyciski są klikane, kto jest lubiany lub śledzony, kiedy odwiedzane są poszczególne strony, informacje o urządzeniu użytkownika, oraz Adres IP użytkownika. Większość z tych danych jest przechowywana w plikach cookie. Zwłaszcza jeśli sam masz profil z odwiedzonymi Jeśli użytkownik posiada kanał w mediach społecznościowych i jest zalogowany, dane mogą być powiązane z jego profilem.

Wszystkie dane zebrane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych są również przechowywane na serwerach dostawców. W ten sposób również Tylko dostawcy mają dostęp do danych i mogą udzielić Ci odpowiednich informacji lub wprowadzić zmiany.

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, jakie dane są przechowywane i przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych oraz w jaki sposób są one udostępniane przetwarzania danych, należy dokładnie zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności firmy. Nawet jeśli W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przechowywania i przetwarzania danych lub w celu skorzystania z przysługujących Ci praw w tym zakresie, zalecamy kontakt z skontaktuj się bezpośrednio z usługodawcą.

Czas trwania Przetwarzanie danych

O czasie trwania przetwarzania danych poinformujemy Cię poniżej, o ile będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat. Na przykład platforma mediów społecznościowych Facebook przechowuje dane do czasu, gdy nie są one już potrzebne do jej własnych celów. Dane klientów, które są powiązane z Dane te są jednak usuwane w ciągu dwóch dni. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów. Jeśli, jak na przykład w W przypadku księgowości, gdy jest ona wymagana przez prawo, ten okres przechowywania danych może również zostać przekroczony.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo i możliwość w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych, takich jak wbudowane elementy mediów społecznościowych. Odbywa się to za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Do Użytkownik może na przykład zapobiegać gromadzeniu danych za pomocą plików cookie poprzez zarządzanie plikami cookie w przeglądarce, dezaktywację lub Usuń

Ponieważ pliki cookie mogą być używane z narzędziami mediów społecznościowych, zalecamy również zapoznanie się z naszą ogólną polityką prywatności na stronie Ciasteczka. Aby dowiedzieć się dokładnie, jakie dane są przechowywane i przetwarzane przez użytkownika, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych wydanymi przez zapoznać się z odpowiednimi narzędziami.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgodę tę uznaje się za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo, jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane będą przetwarzane również na podstawie naszej prawnie uzasadnionej Odsetki (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybkim tempie oraz dobrą komunikację z klientem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy z narzędzi tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform mediów społecznościowych również umieszcza pliki cookie w przeglądarce użytkownika w celu przechowywania danych. do przechowywania. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu o plikach cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub Należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi plików cookie obowiązującymi u danego usługodawcy.

Informacje o konkretnych platformach mediów społecznościowych - jeśli są dostępne - można znaleźć w poniższych sekcjach.

Polityka prywatności serwisu Flickr

Korzystamy także z internetowej platformy społecznościowej i fotograficznej Flickr. Usługodawcą jest amerykańska firma Flickr Inc, 67 E Evelyn Ave #200, Mountain View, CA 94041, USA.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo w serwisie Flickr. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych usług Flickr, których jesteś użytkownikiem.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu Flickr można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://www.flickr.com/help/privacy.

AddThis Privacy Statement

AddThis Privacy Statement Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane, takie jak dane dotyczące Zachowanie użytkownika, informacje o jego urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w Polityka prywatności.
📅 Czas przechowywania: Zebrane dane są przechowywane przez 13 miesięcy od daty ich zebrania
⚖️ podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy)

Czym jest AddThis?

Używamy wtyczek AddThis firmy Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA). Te wtyczki umożliwiają szybkie i łatwe udostępnianie treści z naszej witryny innym osobom. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową z funkcji AddThis, dane użytkownika mogą zostać przekazane do firmy AddThis, przechowywane i przetwarzane. Z Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o tym, dlaczego używamy AddThis, jakie dane są przetwarzane i w jaki sposób można uzyskać dostęp do przekazywania tych danych. może zapobiec.

AddThis tworzy m.in. narzędzia programowe, które są osadzane na stronach internetowych, aby umożliwić użytkownikom rozpowszechnianie treści w Internecie. różne kanały mediów społecznościowych lub pocztą elektroniczną. Ponadto AddThis oferuje również funkcje służące do analizy witryny. służyć. Gromadzone dane są również wykorzystywane do oferowania użytkownikom Internetu reklam opartych na zainteresowaniach. Z usługi tej korzysta ponad 15 milionów operatorów witryn internetowych na całym świecie.

Dlaczego używamy AddThis na naszej stronie?

Korzystając z przycisków AddThis, można udostępniać interesujące treści z naszej strony internetowej na różnych kanałach mediów społecznościowych, takich jak Udostępnij na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub Pintereście. Jeśli podobają Ci się nasze treści, będzie nam niezmiernie miło, jeśli podzielisz się nimi z innymi podziel się nimi ze swoją społecznością. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą przycisków AddThis.

Jakie dane są przechowywane przez AddThis?

Jeśli użytkownik udostępnia treści za pomocą AddThis i jest zalogowany na odpowiednim koncie w mediach społecznościowych, dane takie jak wizyta na naszej stronie internetowej i udostępnianie treści zostaną przypisane do konta użytkownika odpowiedniego kanału mediów społecznościowych. AddThis wykorzystuje pliki cookie, piksele, nagłówki HTTP i identyfikatory przeglądarki do gromadzenia danych o zachowaniu użytkowników. Ponadto, niektóre z nich Dane udostępniane stronom trzecim po pseudonimizacji.
Poniżej przedstawiono przykładową listę danych, które mogą być przetwarzane:

 • Unikalny identyfikator pliku cookie umieszczonego w przeglądarce internetowej
 • Adres odwiedzanej strony internetowej
 • Czas odwiedzin strony internetowej
 • Zapytania z wyszukiwarki, które doprowadziły odwiedzającego do strony AddThis
 • Czas spędzony na stronie internetowej
 • Adres IP komputera lub urządzenia mobilnego
 • Reklamy mobilneIdentyfikatory (Apple IDFA lub Google AAID)
 • Informacje zawarte w nagłówkach HTTP lub innych wykorzystywanych protokołach transmisji
 • Który program na komputerze (przeglądarka) lub jaki system operacyjny był używany (iOS)

AddThis używa plików cookie, które wymieniamy poniżej jako przykłady i fragmenty. Więcej informacji o plikach cookie AddThis można znaleźć pod adresem http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Nazwa: bt2
value: 8961a7f179d87qq69V69121766055-3
VerwendungszweckTen cookie jest używany do rejestrowania odwiedzanych części witryny w celu rekomendowania innych części witryny.
Data ważności: po 255 dniach

Nazwa: bku
value: ra/99nTmYN+fZWX7121766055-4
Verwendungszweck: Ten plik cookie rejestruje zanonimizowane dane użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja geograficzna, odwiedzane strony internetowe oraz reklamy, na które kliknął użytkownik.
Data ważności: po 179 dniach

Uwaga: Należy pamiętać, że jest to Jest to lista przykładowa i nie możemy rościć sobie prawa do jej kompletności.

AddThis udostępnia również zebrane informacje innym firmom. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#section5. AddThis wykorzystuje również otrzymane dane, Tworzenie grup docelowych i profili zainteresowań w celu oferowania reklam opartych na zainteresowaniach użytkownikom w tej samej sieci reklamowej.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

AddThis przechowuje zebrane dane przez 13 miesięcy od momentu ich zebrania. 1% danych jest przechowywany jako "próbny zbiór danych" przez maksymalnie 24 godziny. miesięcy, tak aby zachować relacje biznesowe. W tym "zapisie próby" jednak bezpośrednie i pośrednie dane identyfikacyjne (takie jak adres IP i identyfikator pliku cookie) są haszowane. Oznacza to, że dane osobowe bez dodatkowych informacji nie są już może być z tobą powiązany. Ponieważ siedziba firmy AddThis znajduje się w USA, zebrane dane będą również przechowywane na amerykańskich serwerach.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich usunięcia. Jeśli nie widzisz już reklam w oparciu o dane zbierane przez AddThis, można skorzystać z przycisku rezygnacji na stronie http://www.addthis.com/privacy/opt-out stosowanie. Ustawia to plik cookie opt-out, który można Aby zachować to ustawienie, nie wolno go usuwać.

Użytkownik może również określić swoje preferencje dotyczące reklam internetowych opartych na użytkowaniu za pośrednictwem http://www.youronlinechoices.com/at/ w Zarządzanie preferencjami.

Twoja przeglądarka oferuje możliwość uniemożliwienia przetwarzania danych lub zarządzania nimi zgodnie z Twoimi życzeniami. W zależności od przeglądarki przetwarzanie danych przebiega nieco inaczej. Tutaj znajdziesz instrukcje dla najpopularniejszych obecnie przeglądarek:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgodę tę uznaje się za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo dane te będą również wykorzystywane w oparciu o nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybki i dobry sposób przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy zintegrowanego Jednak elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform społecznościowych wykorzystuje również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego też zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu o ochronie danych osobowych dotyczącego plików cookie oraz należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez AddThis. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych usług AddThis, których jesteś użytkownikiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez AddThis, możesz znaleźć więcej informacji pod adresem http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Polityka prywatności Facebooka

Podsumowanie polityki prywatności Facebooka
👥 Dotyczy: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane o klientach, dane o zachowaniu użytkownika, informacje o urządzeniu użytkownika i jego adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: Dopóki dane nie są już przydatne do celów Facebooka
⚖️ podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Czym są narzędzia Facebooka?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wybranych narzędzi Facebooka. Facebook jest portalem społecznościowym należącym do firmy Facebook. Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. Za pomocą tych narzędzi możemy zapewnić Tobie i osobom, które zainteresowanym naszymi produktami i usługami, najlepszą możliwą ofertę. W dalszej części przedstawiamy przegląd różne narzędzia Facebooka, jakie dane są wysyłane do Facebooka i jak można je usunąć.

Wśród wielu innych produktów Facebook oferuje również tak zwane "Narzędzia biznesowe Facebooka". To jest oficjalna nazwa z Facebooka. Ponieważ jednak termin ten jest mało znany, postanowiliśmy nazywać je po prostu narzędziami Facebooka. Poniżej można znaleźć m.in:

 • Piksel Facebooka
 • Wtyczki społecznościowe (takie jak przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij")
 • Facebook Login
 • Account Kit
 • APIs (interfejs programowania)
 • SDKs (zbiór narzędzi programistycznych)
 • Integracje z platformami
 • Wtyczki
 • Kody
 • Specyfikacje
 • Dokumentacje
 • Technologie i usługi

Dzięki tym narzędziom Facebook rozszerza usługi i ma możliwość, informacje o aktywności użytkowników poza serwisem Facebook .

Dlaczego w naszej witrynie używamy narzędzi Facebooka?

Chcemy pokazywać nasze usługi i produkty tylko tym osobom, które są nimi naprawdę zainteresowane. Z pomocą reklamy (reklamy na Facebooku), możemy dotrzeć dokładnie do tych osób. Aby móc wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy, potrzebujemy Facebook natomiast informacje o życzeniach i potrzebach ludzi. W związku z tym firma Informacje o zachowanie użytkowników (i dane kontaktowe) na naszej stronie internetowej. Dzięki temu Facebook gromadzi lepsze dane o użytkownikach i może wyświetlanie zainteresowanym osobom odpowiednich reklam dotyczących naszych produktów lub usług. Narzędzia te umożliwiają spersonalizowane kampanie reklamowe na Facebooku.

Facebook nazywa dane dotyczące zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej "danymi o zdarzeniach". Są one również wykorzystywane do pomiarów i analiz. Dzięki temu Facebook może w naszym imieniu tworzyć "raporty z kampanii" dotyczące wpływu naszych kampanii reklamowych. Ponadto, przechodzimy przez analizy w celu uzyskania lepszego wglądu w sposób korzystania przez użytkownika z naszych usług, witryny internetowej lub produktów. Pozwala to na optymalizację przy użyciu niektórych Dzięki tym narzędziom użytkownik może korzystać z naszej witryny. Na przykład wtyczki społecznościowe umożliwiają udostępnianie treści na naszej stronie. udostępniać bezpośrednio na Facebooku.

Jakie dane są przechowywane przez narzędzia Facebooka?

Podczas korzystania z poszczególnych narzędzi Facebooka dane osobowe (dane klientów) mogą być przesyłane do Facebooka. W zależności od przy użyciu których mogą być przesyłane dane klientów, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres IP.

Facebook wykorzystuje te informacje, aby połączyć dane z danymi, które sam posiada (jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka) aby dopasować dane. Zanim dane klientów zostaną przesłane do Facebooka, następuje tak zwane "haszowanie". Oznacza to, że dowolnie duża zbiór danych jest przekształcany w ciąg znaków. Służy ona także do szyfrowania danych.

Oprócz danych kontaktowych przesyłane są również "dane o wydarzeniach". Termin "Dane o zdarzeniach" odnosi się do informacji, które zbieramy o użytkowniku na naszej stronie internetowej. naszej strony internetowej. Na przykład, jakie podstrony odwiedza użytkownik lub jakie produkty kupuje w naszej firmie. Facebook udostępnia otrzymanych informacji z dostawcami zewnętrznymi (takimi jak reklamodawcy), chyba że Firma ma wyraźną zgodę zezwolenie lub jest do tego prawnie zobowiązany. "Dane o zdarzeniach można również powiązać z danymi kontaktowymi. Dzięki temu Facebook może oferować lepiej spersonalizowane reklamy. Po zakończeniu wspomnianego już procesu dopasowywania danych Facebook ponownie usuwa dane kontaktowe.

W celu dostarczania reklam w zoptymalizowany sposób, Facebook wykorzystuje dane dotyczące zdarzeń tylko wtedy, gdy są one połączone z innymi danymi (które są powiązane z innymi danymi). gromadzone przez Facebook) zostały zagregowane. Facebook wykorzystuje te dane w celach związanych z bezpieczeństwem, ochroną, rozwojem i ochroną prywatności. oraz do celów badawczych. Duża część tych danych jest przekazywana do Facebooka za pośrednictwem plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania danych lub informacji w przeglądarkach. W zależności od używanych narzędzi i tego, czy użytkownik jest członkiem Facebooka, W przeglądarce użytkownika tworzone są różne liczby plików cookie. W opisach poszczególnych narzędzi Facebooka bardziej szczegółowo omawiamy indywidualne pliki cookie Facebooka. Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie Facebooka można znaleźć również na stronie https://www.facebook.com/policies/cookies.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Zasadniczo Facebook przechowuje dane do czasu, gdy nie są one już potrzebne do korzystania z jego własnych usług i produktów. Facebook ma na Firma posiada serwery na całym świecie, na których przechowywane są jej dane. Jednak dane klientów, po połączeniu z danymi własnymi użytkownika, nie są zostały dopasowane, zostaną usunięte w ciągu 48 godzin.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do informacji, poprawiania, przenoszenia i usuwania swoich danych.

Całkowite usunięcie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik całkowicie usunie swoje konto na Facebooku. Oto jak działa usuwanie konta na Facebooku :

1) Kliknij Ustawienia po prawej stronie Facebooka.

2) Następnie kliknij "Twoje informacje z Facebooka" w lewej kolumnie.

3) Następnie kliknij przycisk "Dezaktywacja i usuwanie".

4) Wybierz opcję "Usuń konto", a następnie kliknij przycisk "Kontynuuj i usuń konto".

5) Wprowadź teraz swoje hasło, kliknij "Dalej", a następnie "Usuń konto".

Przechowywanie danych, które Facebook otrzymuje za pośrednictwem naszej strony, odbywa się między innymi za pomocą plików cookie (np. w przypadku wtyczek społecznościowych). Na stronie Przeglądarka umożliwia dezaktywację, usunięcie lub zarządzanie pojedynczymi lub wszystkimi plikami cookie. W zależności od używanej przeglądarki, działa to na różne sposoby. Poniższe instrukcje pokazują, jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Jeśli użytkownik z zasady nie życzy sobie plików cookie, może tak skonfigurować przeglądarkę, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie jest powinien być ustawiony. W ten sposób użytkownik może decydować o tym, czy zezwala na korzystanie z poszczególnych plików cookie, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgodę tę uznaje się za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo dane te będą również wykorzystywane w oparciu o nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybki i dobry sposób przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy zintegrowanego Jednak elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform społecznościowych wykorzystuje również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego też zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu o ochronie danych osobowych dotyczącego plików cookie oraz należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo za pośrednictwem Facebooka. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych serwisów Facebooka, w których użytkownik ma konto, być połączone.

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy najważniejsze informacje na temat korzystania z narzędzi Facebooka i przetwarzania danych przez te narzędzia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje Twoje dane, zalecamy zapoznanie się z polityką dotyczącą danych na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Polityka prywatności wtyczek społecznościowych Facebooka

Na naszej stronie internetowej zainstalowane są tak zwane wtyczki społecznościowe firmy Facebook Inc. Przyciski te można rozpoznać po klasycznym oznaczeniu Logo Facebooka, takie jak przycisk "Lubię to" (dłoń z uniesionym kciukiem) lub wyraźne oznaczenie "Facebook Plug-in". Wtyczka społecznościowa to niewielka część serwisu Facebook zintegrowana z naszą witryną. Każda wtyczka ma swoją własną funkcję. Najbardziej Najczęściej używanymi funkcjami są znane przyciski "Lubię to" i "Udostępnij".

Następujące wtyczki społecznościowe są oferowane przez serwis Facebook:

 • "Zapisz"
 • Przycisk "Lubię to", Udostępnij, Wyślij i Cytuj
 • Wtyczka strony
 • Komentarze
 • Wtyczka komunikatora
 • Wtyczka osadzonych postów i odtwarzacza wideo
 • Wtyczka grupy

On https://developers.facebook.com/docs/plugins otrzymasz bardziej szczegółowe informacje o tym, jak poszczególne używane są wtyczki. Wtyczek społecznościowych używamy z jednej strony, aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia z korzystania z naszej witryny, z drugiej strony, ponieważ pozwala to Facebookowi na optymalizację naszych reklam.

Pod warunkiem, że masz konto na Facebooku lub facebook.com Facebook umieścił już co najmniej jeden plik cookie w przeglądarce użytkownika. ustawiona jest przeglądarka. W takim przypadku przeglądarka użytkownika wysyła informacje do Facebooka za pośrednictwem tego pliku cookie, gdy tylko użytkownik odwiedzi naszą stronę lub połączy się z nią. wtyczki społecznościowe (np. przycisk "Lubię to").

Uzyskane informacje są usuwane lub ponownie anonimizowane w ciągu 90 dni. Jak podaje Facebook, dane te obejmują Adres IP, informacje o odwiedzonej witrynie, data, godzina i inne informacje dotyczące przeglądarki.

Aby uniemożliwić Facebookowi gromadzenie dużej ilości danych podczas odwiedzin naszej witryny i łączenie ich z danymi Facebooka, podczas odwiedzania tej strony musisz wylogować się z Facebooka.

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku lub nie ma konta na Facebooku, przeglądarka wysyła mniej informacji do Facebooka, ponieważ masz mniej plików cookie na Facebooku. Niemniej jednak, dane takie jak adres IP użytkownika lub informacje o odwiedzanej stronie internetowej mogą być przesyłane do Facebook są przenoszone. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że nie znamy dokładnej zawartości tych danych. wiedzą o tym. Postaramy się jednak jak najlepiej informować o przetwarzaniu danych, zgodnie z aktualnym stanem naszej wiedzy. Informacje o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, można znaleźć w polityce firmy dotyczącej danych osobowych na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update read.

Następujące pliki cookie są ustawiane w przeglądarce użytkownika przynajmniej wtedy, gdy odwiedza on stronę internetową z wtyczkami społecznościowymi Facebooka:

Nazwa: dpr
value: brak specyfikacji
Cel zastosowania: Ten plik cookie jest używany do umożliwienia działania wtyczek społecznościowych na naszej stronie internetowej.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: fr
wartość: 0jieyh4121766055c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Verwendungszweck: Plik cookie jest również niezbędny do prawidłowego działania wtyczek .
Data ważności:: po 3 miesiącach

Uwaga: Te pliki cookie zostały utworzone po przeprowadzeniu testu, również jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, może zmienić swoje ustawienia dotyczące reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?Entry_product=ad_settings_screen wymień je samodzielnie. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz wejść na stronę http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/zasadniczo zarządza reklamami online opartymi na wykorzystaniu . Tam masz możliwość wyłączenia lub włączenia dostawców.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Facebooka, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności firmy on https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook Login Polityka prywatności

Zintegrowaliśmy na naszej stronie praktyczne logowanie przez Facebooka. W ten sposób można łatwo zalogować się na naszej stronie internetowej za pomocą konta na Facebooku. logowania bez konieczności tworzenia kolejnego konta użytkownika. Jeśli zdecydujesz się dokończyć rejestrację za pomocą logowania na Facebooku, możesz zostaniesz przekierowany do portalu społecznościowego Facebook. Tam rejestracja odbywa się na podstawie danych użytkownika Facebooka. Poprzez stronę Ta procedura logowania zapisuje dane o użytkowniku i jego zachowaniu i przekazuje je do Facebooka.

Do przechowywania danych Facebook wykorzystuje różne pliki cookie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze pliki cookie, które są przechowywane w komputerze przeglądarki są ustawiane lub już istnieją, gdy użytkownik loguje się na naszej stronie za pomocą loginu Facebooka:

Nazwa: fr
wartość: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Purpose: Ten plik cookie jest używany, aby wtyczka społecznościowa na naszej stronie internetowej działała jak najlepiej.
Data ważności: po 3 miesiącach

Nazwa: datr
value: 4Jh7XUA2121766055SEmPsSfzCOO4JFFl
Verwendungszweck: Facebook ustawia plik cookie "datr", gdy przeglądarka internetowa wchodzi na stronę facebook.com , a plik ten pomaga zidentyfikować aktywność związaną z logowaniem i chronić użytkowników.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: _js_datr
value: deleted
Cel: Ten plik cookie sesji jest ustawiany przez Facebooka w celu śledzenia, nawet jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku. posiadają konto na Facebooku lub są wylogowani.
Data ważności: nach Sitzungsende

Anmerkung: Wymienione pliki cookie to tylko niewielka część plików cookie dostępnych dla serwisu Facebook. Inne pliki cookie to _ fbp, sb lub wd. Pełna lista to nie jest możliwe, ponieważ Facebook ma dużą liczbę plików cookie i korzysta z nich w różny sposób.

Z jednej strony, login na Facebooku umożliwia szybką i łatwą rejestrację, z drugiej zaś daje nam możliwość udostępniać dane serwisowi Facebook. Dzięki temu możemy lepiej dostosować naszą ofertę i promocje do zainteresowań i potrzeb użytkowników. dostosowanie. Dane, które otrzymujemy w ten sposób od Facebooka, są danymi publicznymi, takimi jak

 • Twoja nazwa na Facebooku
 • Twoje zdjęcie profilowe
 • zdeponowany adres e-mail
 • Listy znajomych
 • Szczegóły przycisków (np. przycisk "Lubię to")
 • Data urodzenia
 • Język
 • Rezydencja

W zamian przekazujemy serwisowi Facebook informacje o działaniach użytkownika w naszej witrynie. Są to m.in. informacje o urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik, o tym, które z naszych podstron odwiedza lub jakie produkty od nas zakupił.

Korzystając z usługi Facebook Login, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać tę umowę. Jeśli Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook, zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności Facebooka na stronie . https://en-en.facebook.com/policy.php.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, możesz zmienić swoje ustawienia reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?Entry_product=ad_settings_screen modify.

Instagram Privacy Policy

Instagram Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane, takie jak dane dotyczące Zachowanie użytkownika, informacje o jego urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w Polityka prywatności.
📅 Czas przechowywania: Do czasu, gdy Instagram nie będzie już potrzebował tych danych do swoich celów
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Co to jest Instagram?

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy funkcje Instagrama. Instagram to platforma mediów społecznościowych firmy Instagram. LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram jest spółką zależną Facebook Inc. od 2012 roku i należy do Produkty na Facebooku. Osadzanie treści z serwisu Instagram na naszej stronie internetowej nazywane jest osadzaniem. Dzięki temu możemy zaoferować Ci treści takie jak Wyświetlanie przycisków, zdjęć lub filmów z serwisu Instagram bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Gdy użytkownik wchodzi na strony internetowe naszej witryny, na których wyświetlane są Funkcja Instagram, dane są przesyłane do serwisu Instagram, przechowywane i przetwarzane. Instagram używa tego samego systemy i technologie, takie jak Facebook. Dane użytkowników są zatem przetwarzane przez wszystkie spółki Facebooka.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje na temat tego, dlaczego Instagram gromadzi dane, jakie to są dane i jak można je zbierać. może w znacznym stopniu kontrolować przetwarzanie danych. Ponieważ Instagram należy do firmy Facebook Inc, nasze informacje uzyskujemy z jednej strony z wytycznych dla Instagrama, ale z drugiej strony także z samych wytycznych Facebooka dotyczących danych.

Instagram to jedna z najpopularniejszych sieci mediów społecznościowych na świecie. Instagram łączy zalety bloga z korzyściami płynącymi z z platform audiowizualnych, takich jak YouTube czy Vimeo. Na "Insta" (jak wielu użytkowników nazywa tę platformę) mogą oni dzielić się zdjęciami i przesyłanie krótkich filmów wideo, edytowanie ich za pomocą różnych filtrów oraz udostępnianie w innych sieciach społecznościowych. A jeśli ty sam nie Jeśli chcesz być aktywny, możesz też po prostu śledzić innych interesujących użytkowników.

Dlaczego na naszej stronie internetowej używamy Instagrama?

Instagram to platforma mediów społecznościowych, która w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit. I oczywiście my również byliśmy na zareagował na ten boom. Chcemy, aby użytkownik czuł się na naszej stronie internetowej jak najlepiej. Dlatego też dla nas zróżnicowane przygotowywanie naszych treści jest czymś oczywistym. Dzięki wbudowanym funkcjom Instagrama możemy wzbogacić nasze treści o pomocne elementy, zabawne lub ekscytujące treści ze świata Instagrama. Ponieważ Instagram jest spółką zależną Facebooka, możemy być zebrane dane mogą być również wykorzystywane do spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. W ten sposób nasze reklamy są wysyłane tylko do osób, które się zarejestrowały. naprawdę zainteresowani naszymi produktami lub usługami.

Instagram wykorzystuje również zgromadzone dane do celów pomiarowych i analitycznych. Otrzymujemy statystyki zbiorcze i wiele więcej poznanie życzeń i zainteresowań użytkownika. Należy pamiętać, że raporty te nie zawierają danych osobowych użytkowników.

Jakie dane są przechowywane przez Instagram?

Jeśli natrafisz na jedną z naszych stron, która ma wbudowane funkcje Instagrama (takie jak zdjęcia z Instagrama lub wtyczki), Twoja przeglądarka automatycznie łączy się z serwerami Instagrama. W trakcie tego procesu dane są przesyłane do serwisu Instagram, przechowywane i przetwarzane. I to niezależnie od tego, czy masz konto na Instagramie, czy nie. Obejmuje to informacje o naszej witrynie, o komputerze użytkownika, o dokonanych zakupach, o oglądanych reklamach i sposobie korzystania z naszej oferty. Ponadto, data i godzina przechowywane są interakcje z serwisem Instagram. Jeśli masz konto na Instagramie lub jesteś zalogowany, Instagram przechowuje znacznie więcej danych o Tobie.

Facebook rozróżnia dane o klientach i dane o zdarzeniach. Zakładamy, że tak właśnie jest w przypadku Instagrama. Dane klienta to na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres IP. Te dane klientów będą przekazywane wyłącznie do serwisu Instagram, jeśli zostały one wcześniej "wyczyszczone". Hashing oznacza, że rekord danych jest przekształcany w ciąg znaków. Dzięki temu dane kontaktowe mogą być szyfrować. Ponadto przesyłane są również wspomniane wyżej "dane o zdarzeniach". Przez "dane dotyczące zdarzeń" Facebook - a w konsekwencji także Instagram - dane dotyczące zachowań użytkowników. Dane kontaktowe można również łączyć z danymi o zdarzeniach. Zebrane Dane kontaktowe są dopasowywane do danych, które Instagram już posiada na Twój temat.

Zebrane dane są przekazywane do serwisu Facebook za pośrednictwem małych plików tekstowych (plików cookie), które są zazwyczaj ustawiane w przeglądarce użytkownika. Strona W zależności od używanych funkcji Instagrama oraz od tego, czy użytkownik sam posiada konto na Instagramie, przechowywane są różne ilości danych.

Zakładamy, że przetwarzanie danych w serwisie Instagram działa w taki sam sposób jak w serwisie Facebook. Oznacza to, że: Jeśli masz konto na Instagramie lub odwiedziłeś stronę www.instagram.com , Instagram ustawił co najmniej jeden plik cookie. W takim przypadku przeglądarka wysyła informacje do serwisu Instagram za pośrednictwem pliku cookie, gdy tylko użytkownik wejdzie w kontakt z funkcją serwisu Instagram. Najpóźniej po 90 dniach (po dopasowaniu) dane te są ponownie usuwane lub anonimizowane. Mimo że intensywnie badaliśmy przetwarzanie danych przez Instagram, nie możemy powiedzieć dokładnie, jakie dane zbiera i przechowuje Instagram.

Poniżej przedstawiamy pliki cookie, które są ustawiane w przeglądarce użytkownika przynajmniej wtedy, gdy kliknie on na funkcję Instagrama (taką jak przycisk lub zdjęcie na Insta). W naszym teście zakładamy, że nie masz konta na Instagramie. Jeśli jesteś zalogowany w serwisie Instagram , oczywiście w Twojej przeglądarce zostanie zapisanych znacznie więcej plików cookie.

Te pliki cookie zostały wykorzystane w naszym teście:

Nazwa: csrftoken
value: ""
Cel: Ten plik cookie jest najprawdopodobniej ustawiany ze względów bezpieczeństwa , aby zapobiec fałszowaniu żądań. Nie udało nam się jednak uzyskać więcej informacji na ten temat.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

Nazwa: mid
value: ""
Cel: Instagram ustawia ten plik cookie, aby zoptymalizować własne usługi i oferty w serwisie Instagram i poza nim. Plik cookie ustala unikalny identyfikator użytkownika
i datę wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: fbsr_121766055124024
Wert: brak informacji
Cel użycia: Ten plik cookie przechowuje żądanie logowania dla użytkowników aplikacji Instagram.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: rur
value: ATN
Przeznaczenie: To jest plik cookie Instagramu, który zapewnia funkcjonalność na Instagramie.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: urlgen
value: "{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe121766055”
Verwendungszweck: Ten plik cookie jest wykorzystywany do celów marketingowych przez Instagram.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Uwaga: W tym miejscu nie można mówić o kompletności. zbierać. To, które pliki cookie są ustawiane w poszczególnych przypadkach, zależy od wbudowanych funkcji i sposobu korzystania przez użytkownika z serwisu Instagram. z dnia.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Instagram udostępnia informacje otrzymane między firmami należącymi do Facebooka partnerom zewnętrznym oraz osobom, z którymi użytkownik nawiązuje kontakt. łączność na całym świecie. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z naszą własną polityką dotyczącą danych. Dane użytkownika pochodzą m.in. z Ze względów bezpieczeństwa dane te są przechowywane na serwerach Facebooka na całym świecie. Większość z tych serwerów znajduje się w USA.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych, ich przenoszenia, poprawiania i usuwania. Możesz zarządzać swoimi danymi w ustawieniach Instagrama. Jeśli chcesz całkowicie usunąć swoje dane na Instagramie, musisz trwale usunąć swoje konto na Instagramie.

I tak właśnie działa usuwanie konta na Instagramie:

Najpierw otwórz aplikację Instagram. Na stronie swojego profilu przejdź na sam dół i kliknij "Dział pomocy". Teraz przychodzisz do na stronie internetowej firmy. Na stronie internetowej kliknij na "Zarządzaj swoim kontem", a następnie na "Usuń swoje konto".

Jeśli całkowicie usuniesz swoje konto, Instagram usunie posty, takie jak Twoje zdjęcia i aktualizacje statusu. Informacje, które inni Informacje o Tobie udostępnione przez innych użytkowników nie należą do Twojego konta i w związku z tym nie zostaną usunięte.

Jak wspomniano powyżej, Instagram przechowuje dane użytkownika głównie za pomocą plików cookie. Możesz ustawić te pliki cookie w swojej przeglądarce zarządzać, dezaktywować lub usunąć. W zależności od używanej przeglądarki zarządzanie zawsze działa nieco inaczej. Tutaj pokazujemy Instrukcje dotyczące najważniejszych przeglądarek.

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Można również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze była informowana o zamiarze przesłania pliku cookie. Następnie Użytkownik może zawsze sam zdecydować, czy chce zezwolić na korzystanie z plików cookie, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgodę tę uznaje się za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo dane te będą również wykorzystywane w oparciu o nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybki i dobry sposób przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy zintegrowanego Jednak elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform społecznościowych wykorzystuje również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego też zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu o ochronie danych osobowych dotyczącego plików cookie oraz należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się głównie za pośrednictwem serwisu Instagram. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych usług Instagrama, w których masz konto.

Postaraliśmy się przybliżyć Ci najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Instagram. Na stronie https://help.instagram.com/519522125107875
możesz przyjrzeć się bliżej polityce prywatnościInstagrama.

LinkedIn Privacy Policy

LinkedIn Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane, takie jak dane dotyczące Zachowanie użytkownika, informacje o jego urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w Polityka prywatności.
📅 Czas przechowywania: Dane będą zazwyczaj usuwane w ciągu 30 dni
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Czym jest LinkedIn?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci mediów społecznościowych LinkedIn, firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczki społecznościowe mogą obejmować kanały, udostępnianie treści lub łącza do naszej witryny. Strona na LinkedIn. Wtyczki społecznościowe są wyraźnie oznaczone znanym logo LinkedIn i umożliwiają np. udostępniać interesujące treści bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii adres firmy pod adresem LinkedIn to Za przetwarzanie danych odpowiedzialna jest Ireland Unlimited Company Wilton Place w Dublinie.

Poprzez osadzenie takich wtyczek dane mogą być przesyłane do LinkedIn, tam przechowywane i przetwarzane. W tym Polityka prywatności, chcemy poinformować Cię o tym, jakie dane są przekazywane, w jaki sposób sieć wykorzystuje te dane i jak możesz z nich korzystać. zarządzanie przechowywaniem danych lub zapobieganie mu.

LinkedIn to największa sieć społecznościowa umożliwiająca nawiązywanie kontaktów biznesowych. W przeciwieństwie do Facebooka, na przykład, firma koncentruje się na wyłącznie na nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Firmy mogą wykorzystywać platformę do prezentowania usług i produktów oraz Nawiązywanie kontaktów biznesowych. Wiele osób używa LinkedIn do szukania pracy lub odpowiednich pracowników. w celu znalezienia pracownic do własnej firmy. W samych Niemczech sieć liczy ponad 11 milionów członków. W Austrii jest ich około 1,3 mln.

Dlaczego w naszej witrynie używamy serwisu LinkedIn?

Wiemy, jak bardzo jesteś zajęty. Nie można śledzić wszystkich kanałów mediów społecznościowych z osobna. Nawet jeśli, jak w naszym warto by było. Ponieważ raz po raz zamieszczamy ciekawe wiadomości lub reportaże, które warto rozpowszechniać. Dlatego też mamy Na naszej stronie internetowej stworzyliśmy możliwość udostępniania interesujących treści bezpośrednio w serwisie LinkedIn lub zamieszczania linków bezpośrednio do naszej strony LinkedIn. odnosić się do. Wbudowane wtyczki społecznościowe uważamy za usługę rozszerzoną w naszej witrynie. Dane zbierane przez LinkedIn, pomagają nam również w wyświetlaniu ewentualnych reklam tylko tym osobom, które są zainteresowane naszą ofertą.

Jakie dane są przechowywane przez LinkedIn?

LinkedIn nie przechowuje żadnych danych osobowych tylko dlatego, że integruje wtyczki społecznościowe. LinkedIn nazywa te dane, które są gromadzone za pośrednictwem wtyczki są generowane, a wrażenia pasywne. Jeśli jednak użytkownik kliknie na przykład na wtyczkę społecznościową, aby udostępnić nasze treści, platforma przechowuje dane osobowe jako tzw. aktywne wrażenia. I to niezależnie od tego, czy masz konto na LinkedIn lub nie. Jeśli użytkownik jest zalogowany, zebrane dane zostaną przypisane do jego konta.

Podczas korzystania z naszych wtyczek przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. Jak się rejestruje firma gromadzi różne dane dotyczące użytkowania. Oprócz adresu IP użytkownika, mogą to być dane dotyczące logowania, informacje o urządzeniu lub informacje o dostawcy usług internetowych lub telefonii komórkowej. Jeśli korzystasz z usług LinkedIn za pomocą smartfona, Twoja lokalizacja może być również (po zezwoleniu na to). LinkedIn może również udostępniać te dane w formie "hashowanej" reklamodawcom zewnętrznym. Hashing oznacza, że rekord danych jest przekształcany w ciąg znaków. Umożliwia to zaszyfrowanie danych w taki sposób, że ludzie nie mogą nie można już zidentyfikować.

Większość danych dotyczących zachowania użytkownika jest zapisywana w plikach cookie. Są to małe pliki tekstowe, które zwykle są ustawiane w przeglądarce. być stosowane. LinkedIn może również używać sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikselowych, znaczników wyświetlania i innych identyfikatorów urządzeń.

Różne testy pokazują również, które pliki cookie są ustawiane, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczką społecznościową. Znalezione dane mogą być nie rości sobie prawa do kompletności i służy jedynie jako przykład. Następujące pliki cookie zostały utworzone bez rejestracji w serwisie LinkedIn do rejestracji:

Nazwa: bcookie
value: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16121766055-
Verwendungszweck: Plik cookie jest tak zwanym "plikiem cookie identyfikacyjnym przeglądarki" i w związku z tym przechowuje numer identyfikacyjny użytkownika (ID).
data ważności: po 2 latach

Nazwa: lang
value: v=2&Lang=en-en
Cel użycia: Ten plik cookie przechowuje ustawiony lub preferowany język użytkownika .
data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: lidc
value: 1818367:T=1571904767:S=AQF6KNnJ0G121766055…
Verwendungszweck: Ten plik cookie jest używany do wyznaczania tras. Routing rejestruje sposoby , w jakie użytkownik trafił do serwisu LinkedIn, oraz sposób poruszania się po witrynie.
Data ważności: po 24 godzinach

Nazwa: rtc
value: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Cel: Nie udało się uzyskać więcej informacji na temat tego pliku cookie. stać się.
Data ważności: po 2 minutach

Nazwa: JSESSIONID
value: ajax:1217660552900777718326218137
Verwendungszweck: Jest to plik cookie sesji, którego LinkedIn używa do utrzymywania anonimowych sesji użytkowników przez serwer.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: bscookie
value: "v=1&201910230812…
Verwendungszweck: Ten plik cookie jest plikiem bezpieczeństwa. LinkedIn opisuje go jako plik cookie Secure Browser ID.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: fid
value: AQHj7Ii23ZBcqAAA...
Cel: Dla tego pliku cookie nie znaleziono żadnych dalszych informacji.
Data ważności: po 7 dniach

Uwaga: LinkedIn współpracuje również z dostawcami zewnętrznymi. Dlatego podczas naszego testu wykryliśmy również dwa pliki cookie Google Analytics _ga i _gat.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Zasadniczo LinkedIn będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak uzna to za konieczne, aby firma mogła wypełniać swoje obowiązki. oferować usługi. LinkedIn usuwa jednak dane osobowe użytkowników po usunięciu przez nich konta. W niektórych wyjątkowych przypadkach LinkedIn sam po usunięciu konta użytkownika udostępnia pewne dane w postaci zagregowanej i zanonimizowanej. Po usunięciu konta można w ciągu jednego dnia inne osoby nie będą już mogły zobaczyć danych użytkownika. LinkedIn zawsze usuwa dane w ciągu 30 dni. LinkedIn zachowuje jednak dane, jeśli jest to konieczne ze względu na zobowiązania prawne. Dane, których nie można już przypisać do danej osoby, pozostają zapisane nawet po zamknięciu konta. Dane są przechowywane na różnych serwerach w Ameryce i prawdopodobnie także w Europie. zapisane.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich usunięcia w dowolnym momencie. Na swoim koncie LinkedIn możesz zarządzać swoimi danymi, zmieniać je i usuwać . Ponadto możesz również poprosić LinkedIn o kopię swoich danych osobowych.

W ten sposób uzyskujesz dostęp do danych konta w swoim profilu LinkedIn:

Kliknij ikonę swojego profilu w serwisie LinkedIn i wybierz sekcję "Ustawienia i prywatność". Następnie kliknij przycisk "Prywatność a następnie w sekcji "Jak LinkedIn wykorzystuje Twoje dane" kliknij przycisk "Zmień". W krótkim czasie można dodać wybrane dane do Pobieranie aktywności internetowej i historii konta.

Użytkownik ma również możliwość zablokowania przetwarzania danych przez LinkedIn w swojej przeglądarce. Jak już wspomniano powyżej, LinkedIn przechowuje LinkedIn gromadzi większość danych za pomocą plików cookie, które są ustawiane w przeglądarce użytkownika. Użytkownik może zarządzać tymi plikami cookie, dezaktywować je lub usunąć. W zależności od przeglądarki, z której korzystasz, administracja działa nieco inaczej. Możesz znaleźć instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek Tutaj:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Użytkownik może również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze była informowana o ustawieniu pliku cookie. należy. Wówczas użytkownik może zawsze indywidualnie zdecydować, czy chce zezwolić na korzystanie z plików cookie, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgodę tę uznaje się za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo dane te będą również wykorzystywane w oparciu o nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybki i dobry sposób przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy zintegrowanego Jednak elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform społecznościowych wykorzystuje również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego też zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu o ochronie danych osobowych dotyczącego plików cookie oraz należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo realizowane przez LinkedIn. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi z innych serwisów LinkedIn, których użytkownik jest członkiem.

Postaraliśmy się przybliżyć Ci najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez LinkedIn. Na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Dowiedz się jeszcze więcej o przetwarzaniu danych przez sieć mediów społecznościowych LinkedIn.

Polityka prywatności Pinterest

Na naszej stronie używamy przycisków i widżetów sieci mediów społecznościowych Pinterest, firmy Pinterest Inc,808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Podczas wywoływania stron, które wykorzystują takie funkcje, dane (adres IP, dane przeglądarki, data i godzina, pliki cookie) są przesyłane do Pinterest jest przesyłany, przechowywany i analizowany.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma również prawo i możliwość wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na korzystanie z plików cookie lub dostawców zewnętrznych, takich jak Pinterest. odwołać. Odbywa się to za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub innych funkcji rezygnacji. Na przykład, można również zapobiegać gromadzeniu danych przez pliki cookie poprzez zarządzanie, dezaktywowanie lub usuwanie plików cookie w przeglądarce.

Ponieważ pliki cookie mogą być używane z wbudowanymi elementami Pinterest, zalecamy również zapoznanie się z naszymi ogólnymi zasadami. Polityka prywatności dotycząca plików cookie. Aby dowiedzieć się, jakie dokładnie dane są przechowywane i przetwarzane, należy przeczytać Należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności poszczególnych narzędzi.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgodę tę uznaje się za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo dane te będą również wykorzystywane w oparciu o nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybki i dobry sposób przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy zintegrowanego Jednak elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform społecznościowych wykorzystuje również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego też zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu o ochronie danych osobowych dotyczącego plików cookie oraz należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo prowadzone przez Pinterest. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych usług Pinterest, do których użytkownik jest członkiem.

Polityka prywatności, informacje o tym, jakie informacje gromadzi Pinterest i jak je wykorzystuje, można znaleźć na stronie https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

ShareThis Privacy Policy

ShareThis Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane, takie jak dane dotyczące Zachowanie użytkownika, informacje o jego urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w Polityka prywatności.
📅 Czas przechowywania: Zebrane dane są przechowywane przez okres do 14 miesięcy
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy)

Co to jest ShareThis?

Na naszej stronie internetowej zainstalowaliśmy funkcje ShareThis firmy ShareThis Inc. (4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto, 94304). Kalifornia, USA). Są to na przykład wtyczki "share" różnych kanałów mediów społecznościowych. Z pomocą tych funkcje, można udostępniać treści z naszej strony internetowej na kanałach mediów społecznościowych. Jeśli odwiedzasz witrynę internetową z funkcją ShareThis Twoje dane mogą być przekazywane firmie, przechowywane i przetwarzane. Dzięki niniejszej deklaracji ochrony danych dowiesz się, dlaczego korzystamy z ShareThis, jakie dane są przetwarzane i jak możesz zapobiec ich przekazywaniu.

ShareThis to firma technologiczna, która dostarcza właścicielom witryn internetowych narzędzia do podnoszenia jakości witryn. Za pomocą Wtyczka społecznościowa ShareThis umożliwia udostępnianie treści z naszej strony internetowej na różnych kanałach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i inne. Share Co. Firma oferuje udostępnianie treści dla ponad 40 różnych kanałów i jest używana przez ponad 3 miliony osób. operatorzy witryn internetowych na całym świecie. Dane zebrane przez ShareThis są również wykorzystywane do indywidualnych reklam.

Dlaczego używamy ShareThis na naszej stronie internetowej?

Chcemy przekonywać naszymi treściami i oczywiście cieszymy się, jeśli nasze treści są polecane innym. Wtedy wiemy, że, jesteśmy na dobrej drodze. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą "przycisków udostępniania" bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Dzięki licznym W ten sposób nasze treści mogą być również prezentowane szerokiej publiczności za pośrednictwem różnych kanałów mediów społecznościowych. To pomaga nam w Internecie stają się bardziej znane i odnoszą większe sukcesy. Ponadto wtyczki służą również użytkownikowi, ponieważ wystarczy jedno kliknięcie, aby udostępnić interesujące treści swoim znajomym. społeczność mediów społecznościowych może się nimi dzielić.

Jakie dane są przechowywane przez ShareThis?

Jeśli użytkownik udostępnia treści za pomocą ShareThis i jest zalogowany na odpowiednim koncie w mediach społecznościowych, dane takie jak wizyta na naszej stronie internetowej i udostępnianie treści zostaną przypisane do konta użytkownika odpowiedniego kanału mediów społecznościowych. ShareThis wykorzystuje pliki cookie, piksele, nagłówki HTTP i identyfikatory przeglądarki do gromadzenia danych o zachowaniu użytkowników. Ponadto, niektóre z nich Dane udostępniane stronom trzecim po pseudonimizacji.

Poniżej znajduje się lista danych, które mogą być przetwarzane:

 • Unikalny identyfikator pliku cookie umieszczanego w przeglądarce internetowej
 • Ogólne zachowanie podczas klikania
 • Adresy odwiedzanych stron internetowych
 • Zapytania wyszukiwania, przez które odwiedzający trafił na stronę z ShareThis
 • Nawigacja od strony internetowej do strony internetowej, jeśli odbywa się to za pośrednictwem usług ShareThis
 • Czas przebywania na stronie internetowej
 • Które elementy zostały kliknięte lub podświetlone
 • Adres IP komputera lub urządzenia przenośnego
 • Identyfikatory reklam mobilnych (Apple IDFA lub Google AAID)
 • Informacje zawarte w nagłówkach HTTP lub innych używanych protokołach transmisji
 • Jaki program był używany na komputerze (przeglądarka) lub jaki system operacyjny był używany (iOS)

ShareThis używa plików cookie, które poniżej wymieniono jako przykłady. Więcej informacji na temat plików cookie ShareThis można znaleźć na stronie https://www.sharethis.com/privacy/.

Name: __unam
value: 8961a7f179d1d017ac27lw87qq69V69121766055-5
Verwendungszweck: Ten plik cookie zlicza "kliknięcia" i "udostępnienia" na stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 9 miesiącach

Nazwa: __stid
value: aGCDwF4hjVEI+oIsABW7121766055Ag==
Verwendungszweck: Ten plik cookie przechowuje informacje o zachowaniu użytkownika, takie jak przeglądane strony internetowe , nawigacja od strony do strony oraz czas spędzony w witrynie.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

nazwa: __sharethis_cookie_test__
Wert: 0
Cel: Ten plik cookie monitoruje aktywność "clickstream". Oznacza to, że obserwuje, gdzie użytkownik kliknął stronę internetową.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Uwaga: W tym miejscu nie można mówić o kompletności. zbierać. To, które pliki cookie są ustawiane w poszczególnych przypadkach, zależy od wbudowanych funkcji i sposobu korzystania z nich przez użytkownika.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

ShareThis przechowuje zebrane dane przez okres do 14 miesięcy od daty ich zebrania. Pliki cookie ShareThis działają 13 miesięcy od ostatniej aktualizacji. Ponieważ ShareThis jest firmą amerykańską, dane są przechowywane na amerykańskich serwerach. Serwery ShareThis są przesyłane i przechowywane.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Jeśli nie chcesz już oglądać reklam opartych na danych gromadzonych przez ShareThis, możesz kliknąć przycisk rezygnacji na stronie https://www.sharethis.com/privacy/ korzystaj. Spowoduje to ustawienie pliku cookie opt-out, którego nie wolno usuwać, aby zachować to ustawienie.

Możesz również ustawić swoje preferencje dotyczące reklamy internetowej opartej na wykorzystaniu za pośrednictwem http://www.youronlinechoices.com/at/ na stronie . Określ zarządzanie preferencjami.

Ponadto użytkownik ma możliwość zarządzania, dezaktywowania lub usuwania danych przechowywanych za pomocą plików cookie w swojej przeglądarce. usunąć. Sposób działania administracji zależy od używanej przeglądarki. Tutaj znajdują się instrukcje dotyczące najpopularniejszych obecnie programów przeglądarki.

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Użytkownik może również skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze była informowana o zamiarze przesłania pliku cookie.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgodę tę uznaje się za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo dane te będą również wykorzystywane w oparciu o nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybki i dobry sposób przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy zintegrowanego Jednak elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform społecznościowych wykorzystuje również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego też zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu o ochronie danych osobowych dotyczącego plików cookie oraz należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez ShareThis. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Możliwe jest również, że dane te mogą być łączone z danymi pochodzącymi z innych usług ShareThis, których jesteś użytkownikiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez ShareThis, wszystkie informacje znajdziesz na stronie https://www.sharethis.com/privacy/.

Twitter Privacy Policy

Twitter Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane, takie jak dane dotyczące Zachowanie użytkownika, informacje o jego urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w Polityka prywatności.
📅 Czas przechowywania: Twitter usuwa dane zebrane z innych stron internetowych najpóźniej po 30 dniach
⚖️ na podstawie prawnej: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Czym jest Twitter?

Zintegrowaliśmy funkcje Twittera z naszą stroną internetową. Są to na przykład osadzone tweety, linie czasu, przycisków lub hashtagów. Twitter to serwis krótkich wiadomości i platforma mediów społecznościowych firmy Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

Zgodnie z naszą wiedzą, w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii samo włączenie funkcji Twittera nie skutkuje jeszcze żadnym dane osobowe lub dane dotyczące aktywności użytkownika w sieci do serwisu Twitter. Tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z funkcji Twittera, takie jak kliknięcie przycisku, dane mogą być przesyłane do Twittera, tam przechowywane i przetwarzane. Na tych Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych chcemy przekazać Państwu Zapoznanie się z informacjami na temat tego, jakie dane przechowuje Twitter, co robi z tymi danymi i jak można się w dużym stopniu chronić przed ich przekazywaniem. może chronić.

Dla jednych Twitter jest serwisem informacyjnym, dla innych platformą mediów społecznościowych, a jeszcze inni mówią o serwis mikroblogowy. Wszystkie te terminy mają swoje uzasadnienie i oznaczają mniej więcej to samo.

Zarówno osoby prywatne, jak i firmy używają Twittera do komunikowania się z zainteresowanymi osobami za pomocą krótkich wiadomości. Za wiadomości, Twitter dopuszcza tylko 280 znaków. Wiadomości te są nazywane "tweetami". W przeciwieństwie na przykład do Facebooka, Twitter skupia się na Serwis nie koncentruje się na tworzeniu sieci dla "przyjaciół", ale chce być rozumiany jako ogólnoświatowa i otwarta platforma informacyjna. może być. Na Twitterze można mieć również konto anonimowe, a tweety mogą być publikowane z jednej strony przez firmę, a z drugiej przez użytkowników. zostać usunięty.

Dlaczego używamy Twittera na naszej stronie internetowej?

Podobnie jak wiele innych stron internetowych i firm, staramy się oferować nasze usługi za pośrednictwem różnych kanałów i przy użyciu do komunikacji z naszymi klientami. Zwłaszcza Twitter stał się dla nas użytecznym "małym" serwisem informacyjnym. Raz po raz zamieszczamy na Twitterze lub retweetujemy ekscytujące, zabawne lub interesujące treści. Zdajemy sobie sprawę, że nie można śledzić każdego kanału z osobna. W końcu masz też coś innego do zrobienia. Dlatego na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy również funkcje Twittera. Można doświadczyć naszej aktywności na Twitterze "na miejscu" lub wejść na naszą stronę na Twitterze za pomocą bezpośredniego łącza. Poprzez integrację chcemy poprawiamy jakość naszych usług i łatwość korzystania z naszej strony internetowej.

Jakie dane są przechowywane przez Twittera?

Na niektórych naszych podstronach można znaleźć wbudowane funkcje Twittera. Podczas interakcji z treściami zamieszczanymi na Twitterze, takimi jak Na przykład, gdy użytkownik kliknie przycisk, Twitter może zbierać i przechowywać dane. Nawet jeśli sam nie masz konta na Twitterze. mieć. Twitter nazywa te dane "danymi dziennika". Obejmuje to dane demograficzne, identyfikatory plików cookie przeglądarki, identyfikator smartfona, skrót danych adresy e-mail oraz informacje o stronach odwiedzanych przez użytkownika na Twitterze i podjętych przez niego działaniach. Twitter naturalnie przechowuje więcej danych, jeśli użytkownik ma konto na Twitterze i jest zalogowany. Przechowywanie danych odbywa się głównie za pomocą plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zazwyczaj umieszczane w przeglądarce użytkownika i przekazują różne informacje do Twittera.

Jakie pliki cookie są ustawiane, jeśli użytkownik nie jest zalogowany na Twitterze, ale odwiedza stronę internetową z wbudowanymi funkcjami Twittera. teraz pokażemy. Poniższa lista może posłużyć jako przykład. Nie możemy rościć sobie prawa do kompletności. nie można w żadnym wypadku zagwarantować, ponieważ wybór plików cookie jest zawsze zmienny i zależy od indywidualnych działań użytkownika w ramach Zawartość Twittera.

Te pliki cookie zostały wykorzystane w naszym teście:

Nazwa: personalization_id
value: “v1_cSJIsogU51SeE121766055”
Verwendungszweck: Ten plik cookie przechowuje informacje o sposobie korzystania z witryny oraz o reklamach, za pośrednictwem których użytkownik trafił na Twittera.
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: lang
value: pl
Cel użycia: Ten plik cookie przechowuje ustawiony lub preferowany język użytkownika .
data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: guest_id
value: 121766055v1%3A157132626
Verwendungszweck: Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika jako gościa. 
Data wygaśnięcia: po 2 latach

Nazwa: fm
value: 0
Cel: Niestety, nie udało nam się ustalić, do czego służy ten plik cookie. przynieść.
Data ważności: po zakończeniu sesji

Nazwa: external_referer
value: 1217660552beTA0sf5lkMrlGt
Verwendungszweck: Ten plik cookie gromadzi anonimowe dane, takie jak częstotliwość odwiedzin na Twitterze oraz czas trwania wizyty na Twitterze.
Data wygaśnięcia: Po 6 dniach

Nazwa: eu_cn
wartość: 1
Przeznaczenie: Ten plik cookie przechowuje aktywność użytkownika i jest wykorzystywany do różnych celów reklamowych przez Twitter.
data ważności: 
po upływie jednego roku

Nazwa: ct0
value: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Verwendungszweck: Niestety nie udało nam się znaleźć żadnych informacji na temat tego pliku cookie.
Data ważności: po 6 godzinach

Nazwa: _twitter_sess
Wert: 53D%253D–dd0248121766055-
Verwendungszweck: Ten plik cookie umożliwia korzystanie z funkcji na stronie internetowej Twittera .
Data ważności: po zakończeniu sesji

Uwaga: Twitter współpracuje również z zewnętrznymi dostawcami usług. Dlatego podczas naszego testu wykryliśmy również trzy pliki cookie Google Analytics _ga, _gat, _gid.

Twitter wykorzystuje zebrane dane z jednej strony do lepszego zrozumienia zachowań użytkowników, a tym samym do ulepszania własnych usług i ofert reklamowych, z drugiej strony dane te służą również wewnętrznym środkom bezpieczeństwa.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Jeśli Twitter gromadzi dane z innych stron internetowych, będą one usuwane po maksymalnie 30 dniach, w formie zbiorczej lub innej. tajne. Serwery Twittera znajdują się w różnych centrach serwerowych w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym można założyć, że zebrane dane są gromadzone i przechowywane w Ameryce. Po przeprowadzeniu badań nie byliśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy Twitter posiada również własne serwery w Europie. Zasadniczo Twitter może przechowywać zebrane dane do czasu, gdy nie będą one już przydatne dla firmy. Użytkownik usuwa dane lub gdy upływa ustawowy termin ich usunięcia.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Twitter wielokrotnie podkreśla w swojej polityce prywatności, że nie przechowuje żadnych danych pochodzących z wizyt na zewnętrznych stronach internetowych, jeśli użytkownik lub jego znajomi odwiedzają tę stronę. Twoja przeglądarka znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Jednak w przypadku bezpośredniej interakcji z serwisem Twitter, Twitter oczywiście przechowuje również dane o użytkowniku.

Jeśli masz konto na Twitterze, możesz zarządzać swoimi danymi, klikając "Więcej" pod przyciskiem "Profil". Następnie kliknij na "Ustawienia i ochrona danych". W tym miejscu można indywidualnie zarządzać przetwarzaniem danych.

Jeśli nie masz konta na Twitterze, możesz kliknąć na twitter.com a następnie kliknij na "Indywidualizacja". W pozycji "Indywidualizacja

Większość danych jest przechowywana za pomocą plików cookie, jak już wspomniano powyżej, i można nimi zarządzać w przeglądarce, wyłączać je lub je usunąć. Należy pamiętać, że pliki cookie można "edytować" tylko w wybranej przeglądarce. To jest: Zastosowanie w w przyszłości w innej przeglądarce, użytkownik musi ponownie zarządzać plikami cookie zgodnie z własnymi preferencjami. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące Zarządzanie plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach.

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Użytkownik może również zarządzać swoją przeglądarką w taki sposób, aby był informowany o każdym pojedynczym pliku cookie. Wtedy zawsze można indywidualnie decydować, czy zezwolić na korzystanie z plików cookie, czy nie.

Twitter wykorzystuje te dane również do spersonalizowanych reklam wewnątrz i na zewnątrz Twittera. W ustawieniach można wybrać opcję "Indywidualizacja i dane", aby wyłączyć spersonalizowane reklamy. Jeśli korzystasz z Twittera w przeglądarce, możesz wyłączyć opcję Reklama spersonalizowana w ramach http://optout.aboutads.info/?C=2&Long=PL dezaktywować

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, jego dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez zintegrowane elementy mediów społecznościowych, zgodę tę uznaje się za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo dane te będą również wykorzystywane w oparciu o nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybki i dobry sposób przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy zintegrowanego Jednak elementy mediów społecznościowych wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Większość platform społecznościowych wykorzystuje również pliki cookie w przeglądarce do przechowywania danych. Dlatego też zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu o ochronie danych osobowych dotyczącego plików cookie oraz należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką plików cookie danego usługodawcy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo za pośrednictwem Twittera. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych serwisów Twittera, których użytkownik jest użytkownikiem.

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy Państwu podstawowe informacje na temat przetwarzania danych przez Twittera. Nie otrzymujemy żadnych danych przez Twittera i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co Twitter zrobi z Twoimi danymi. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tego tematu zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem Twittera o ochronie prywatności, które można znaleźć na stronie https://twitter.com/en/privacy.

Polityka prywatności Vimeo

Polityka prywatności Vimeo Streszczenie
👥 Osoby, których dane dotyczą: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Mogą być przechowywane takie dane, jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika , informacje o urządzeniu i adresie IP.
Więcej szczegółów można znaleźć w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
📅 Okres przechowywania: Z zasady dane są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do Cel służby jest niezbędny
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione Interesy)

Czym jest Vimeo?

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy także filmy wideo z serwisu Vimeo. Portal wideo jest prowadzony przez firmę Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork. York, New York 10011, USA. Za pomocą wtyczki możemy wyświetlać interesujące materiały wideo bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Pewne dane mogą być przekazywane przez użytkownika do Vimeo. W niniejszej polityce prywatności przedstawimy, o jakie dane chodzi. dlaczego używamy Vimeo i jak można zarządzać danymi lub zapobiegać ich przekazywaniu.

Vimeo to platforma wideo, która została założona w 2004 roku, a od 2007 roku umożliwia przesyłanie filmów w jakości HD. Od 2015 r. można również oglądać w jakości 4k Ultra HD. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, ale dostępne są również treści płatne. zostać opublikowane. W porównaniu z liderem rynku, YouTube, Vimeo kładzie nacisk na wysoką jakość treści. Zatem Z jednej strony portal oferuje wiele treści artystycznych, takich jak teledyski i filmy krótkometrażowe, a z drugiej - ciekawe informacje. Filmy dokumentalne o różnorodnej tematyce.

Dlaczego używamy Vimeo na naszej stronie internetowej?

Celem naszej strony internetowej jest dostarczenie użytkownikom jak najlepszych treści. I to w sposób jak najłatwiej dostępny. Tylko wtedy, gdy mamy jesteśmy zadowoleni z naszych usług. W osiągnięciu tego celu pomaga nam serwis wideo Vimeo. Vimeo oferuje nam możliwość zaprezentowania Państwu wysokiej jakości treści bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Zamiast podawać tylko łącze do interesujące nagranie wideo, które można obejrzeć tutaj, u nas. Rozszerza to zakres naszych usług i ułatwia dostęp do nich. do interesujących treści. Dlatego oprócz tekstów i zdjęć oferujemy także materiały wideo.

Jakie dane są przechowywane w serwisie Vimeo?

Kiedy odwiedzasz stronę w naszej witrynie, na której znajduje się osadzone wideo Vimeo, Twoja przeglądarka łączy się z serwerami Vimeo. W ten sposób odbywa się transmisja danych. Dane te są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na serwerach Vimeo. Bez względu na to, czy masz konto na Vimeo, czy nie, Vimeo zbiera informacje o Tobie. Obejmuje to adres IP użytkownika, informacje techniczne o typie przeglądarki, systemie operacyjnym lub bardzo podstawowych informacjach o urządzeniu. Ponadto Vimeo przechowuje informacje o tym, które Strona internetowa, na której korzystasz z serwisu Vimeo i jakie działania (aktywności internetowe) wykonujesz na naszej stronie. Te działania internetowe obejmują Obejmują one na przykład czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń (bounce rate) lub przycisk, który użytkownik kliknął na naszej stronie internetowej z wbudowaną funkcją Vimeo. mieć. Działania te mogą być śledzone i przechowywane przez Vimeo przy użyciu plików cookie i podobnych technologii.

Jeśli jesteś zalogowany w Vimeo jako zarejestrowany użytkownik, zazwyczaj można zebrać więcej danych, ponieważ może być używanych więcej plików cookie. zostały już ustawione w przeglądarce. Ponadto Twoje działania na naszej stronie są bezpośrednio powiązane z Twoim kontem Vimeo. Do Aby temu zapobiec, należy wylogować się z Vimeo podczas "surfowania" po naszej stronie.

Poniżej przedstawiamy pliki cookie, które są ustawiane przez Vimeo, gdy użytkownik znajduje się na stronie internetowej ze zintegrowaną funkcją Vimeo. Ta lista nie jest wyczerpująca i zakłada, że nie masz konta w serwisie Vimeo.

Nazwa: player
value: ""
Cel: Ten plik cookie zapisuje ustawienia użytkownika, aby można było wyświetlić osadzony plik Odtwórz film z serwisu Vimeo. Dzięki temu, gdy następnym razem będziesz oglądać film z Vimeo, znów będziesz mieć dostęp do swoich ulubionych materiałów. Ustawienia.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: vuid
value: pl1046149876.614422590121766055-4
Verwendungszweck: 
Ten plik cookie gromadzi informacje o działaniach użytkownika na Witryny, na których umieszczono film wideo z serwisu Vimeo.
Data ważności: 
po 2 latach

Uwaga: Te dwa pliki cookie są zawsze ustawiane, gdy tylko znajdujesz się w witrynie z osadzonym filmem wideo Vimeo. Po obejrzeniu filmu i kliknięciu przycisku, aby na przykład, aby "udostępnić" lub "polubić" film, zapisywane są kolejne pliki cookie. Są to również pliki cookie stron trzecich jak  _ga lub _gat_UA-76641-8 z Google Analytics lub _fbp z Facebooka. To, które pliki cookie są tu ustawiane, zależy od użytkownika. Interakcja z filmem.

Poniższa lista zawiera przykładowe pliki cookie, które są ustawiane podczas interakcji z filmem Vimeo:

Nazwa: _abexps
value: %5B%5D
Verwendungszweck: Ten plik cookie Vimeo pomaga Vimeo zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika. ustawienia. Może to być na przykład predefiniowany język, region lub nazwa użytkownika. działać. Ogólnie rzecz biorąc, plik cookie przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania z Vimeo przez użytkownika.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: continuous_play_v3
Wert: 1
Przeznaczenie: To ciasteczko jest ciasteczkiem pierwszej strony Vimeo. Strona Plik cookie zbiera informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z serwisu Vimeo. Na przykład plik cookie rejestruje, kiedy użytkownik wstrzymuje lub zatrzymuje odtwarzanie filmu. zagrać ponownie.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: _ga
wartość: GA1.2.1522249635.1578401280121766055-7
Verwendungszweck: Ten plik cookie jest zewnętrznym plikiem cookie firmy Google. Domyślnie analytics.js używa pliku cookie _ga do przechowywania identyfikatora użytkownika. Zasadniczo służy on do rozróżniania Osoby odwiedzające stronę internetową.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: _gcl_au
value: 1.1.770887836.1578401279121766055-3
Verwendungszweck: Ten plik cookie firmy trzeciej Google AdSense służy do identyfikacji Zwiększenie skuteczności reklam na stronach internetowych.
Data ważności: po 3 miesiącach

Nazwa: _fbp
value: fb.1.1578401280585.310434968
Verwendungszweck: To jest plik cookie Facebooka. Ten plik cookie jest używany do wyświetlania reklam lub produktów reklamowych z serwisu Facebook lub od innych reklamodawców.
Data wygaśnięcia: Po 3 miesiącach

Vimeo wykorzystuje te dane między innymi do ulepszania własnych usług, komunikacji z użytkownikiem oraz do rozwijania własnych produktów i usług. aby ustawić ukierunkowane działania reklamowe. Vimeo podkreśla na swojej stronie internetowej, że w przypadku osadzonych filmów wideo tylko pliki cookie pierwszej strony (tj. pliki cookie z samego serwisu Vimeo) są używane tak długo, jak długo użytkownik nie wchodzi w interakcję z filmem.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Siedziba firmy Vimeo znajduje się w White Plains w stanie Nowy Jork (USA). Usługi są jednak oferowane na całym świecie. W ten sposób Firmowe systemy komputerowe, bazy danych i serwery w USA, a także w innych krajach. Dane użytkownika mogą być zatem przechowywane na serwerach w Ameryka jest przechowywana i przetwarzana. Dane te będą przechowywane w Vimeo do czasu, gdy firma nie będzie miała możliwości prowadzenia działalności komercyjnej. nie ma już powodu do przechowywania tych danych. Następnie dane są usuwane lub anonimizowane.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Użytkownik ma zawsze możliwość zarządzania plikami cookie w swojej przeglądarce zgodnie z własnymi życzeniami. Na przykład, jeśli nie chcesz, aby Vimeo stosuje pliki cookie i w ten sposób gromadzi informacje o Tobie, możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki lub dezaktywować. W zależności od przeglądarki działa to nieco inaczej. Należy pamiętać, że ewentualnie po dezaktywacji/usunięciu Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, różne funkcje nie będą dostępne w pełnym zakresie. Poniższe instrukcje pokazują, jak wyłączyć obsługę plików cookie w Zarządzaj nimi lub usuwaj je w przeglądarce.

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Vimeo, możesz również zarządzać plikami cookie w ustawieniach serwisu Vimeo.

Podstawa prawna

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych przez wbudowane elementy Vimeo, to Zgoda jako podstawa prawna przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo dane te będą również wykorzystywane w oparciu o nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybki i dobry sposób przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy osadzonych elementów Vimeo do niemniej jednak tylko w zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę. Vimeo ustawia również pliki cookie w przeglądarce użytkownika w celu przechowywania danych. Dlatego też zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o ochronie prywatności dotyczącym plików cookie oraz z polityką prywatności lub polityką plików cookie stosowaną przez Informacje o usługodawcy można znaleźć na stronie internetowej danego usługodawcy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Vimeo. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te będą łączone z danymi z innych serwisów Vimeo, w których masz konto użytkownika. być ze sobą powiązane.

Więcej informacji o stosowaniu plików cookie przez Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/cookie_policy, informacje na temat polityki prywatności Vimeo można znaleźć pod adresem https://vimeo.com/privacy read more.

YouTube Privacy Policy

YouTube Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane dotyczące zachowania użytkownika, informacje o Twoim urządzeniu i adresie IP mogą być przechowywane.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
📅 Okres przechowywania: Dane są przechowywane zasadniczo tak długo, jak są one niezbędne do realizacji celu usługi
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Czym jest YouTube?

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy filmy z YouTube. Dzięki temu możemy prezentować interesujące filmy bezpośrednio na naszej stronie. YouTube to portal wideo, który od 2006 roku jest spółką zależną firmy Google. Portal wideo jest prowadzony przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej, na której osadzony jest film z YouTube, film z YouTube łączy się z przeglądarką użytkownika. Przeglądarka użytkownika automatycznie komunikuje się z serwerami YouTube lub Google. W trakcie tego procesu przesyłane są różne dane (w zależności od ustawień). Dla wszystkie dane są przetwarzane na obszarze europejskim przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) odpowiedzialny.

Poniżej wyjaśniamy szczegółowo, jakie dane są przetwarzane, dlaczego zintegrowaliśmy filmy z YouTube i w jaki sposób można zarządzać danymi użytkownika lub je usuwać.

W serwisie YouTube użytkownicy mogą za darmo oglądać, oceniać, komentować i przesyłać filmy. W ciągu ostatnich kilku lat YouTube stał się jeden z najważniejszych kanałów mediów społecznościowych na świecie. Abyśmy mogli wyświetlać filmy na naszej stronie internetowej, YouTube udostępnia fragment kodu, który zamieściliśmy na naszej stronie.

Dlaczego w naszej witrynie wykorzystujemy filmy z serwisu YouTube?

YouTube to platforma wideo o największej liczbie użytkowników i najlepszej zawartości. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. na naszej stronie internetowej. Nie może też oczywiście zabraknąć ciekawych filmów. Z pomocą naszych osadzonych filmów oprócz naszych tekstów i zdjęć udostępniamy dodatkowe pomocne treści. Ponadto nasza strona internetowa jest publikowana na stronie Wyszukiwarka Google łatwiej odnajduje strony dzięki osadzonym filmom wideo. Ponadto, gdy uruchamiamy reklamy za pośrednictwem Google Ads, Google może -. dzięki zebranym danym - naprawdę pokazujemy te reklamy tylko osobom, które są zainteresowane naszymi ofertami.

Jakie dane są przechowywane przez serwis YouTube?

Gdy tylko użytkownik odwiedza jedną z naszych stron, na której osadzony jest film z YouTube, YouTube ustawia co najmniej jeden plik cookie, który zapisuje jego adres IP i przechowuje nasz adres URL. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może zazwyczaj śledzić jego interakcje na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie do profilu użytkownika. Obejmuje to dane takie jak czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń, przybliżona lokalizacja, informacje techniczne, takie jak Typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub dostawca usług internetowych. Inne dane mogą obejmować dane kontaktowe, wszelkie oceny, udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodając go do ulubionych na YouTube.

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na konto Google lub konto YouTube, Google przechowuje dane z unikatowym identyfikatorem, który jest są powiązane z urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją użytkownika. Na przykład preferowane ustawienia językowe zostają zachowane. Ale wiele Dane dotyczące interakcji nie mogą być przechowywane, ponieważ ustawiona jest mniejsza liczba plików cookie.

Na poniższej liście przedstawiono pliki cookie, które zostały ustawione w przeglądarce w ramach testu. Z jednej strony pokazujemy pliki cookie, które zostały utworzone bez Konto YouTube jest ustawione. Z drugiej strony, pokazujemy pliki cookie, które są ustawiane przy użyciu zalogowanego konta. Lista może być Dane te nie są wyczerpujące, ponieważ dane o użytkownikach zawsze zależą od interakcji z serwisem YouTube.

Nazwa: YSC
value: b9-CV6ojI5Y121766055-1
Verwendungszweck: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania statystyk dotyczących oglądanych klipów wideo.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: PREF
value: f1=50000000
Verwendungszweck: Ten plik cookie rejestruje również unikalny identyfikator użytkownika. Google uzyskuje dane statystyczne na temat PREF tego, jak użytkownik korzysta z filmów z serwisu YouTube na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Nazwa: GPS
value: 1
Przeznaczenie: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator użytkownika w urządzeniach mobilnych w celu śledzenia lokalizacji GPS.
Data ważności: po 30 minutach

Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE
Wert: 95Chz8bagyU
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem: Ten plik cookie próbuje oszacować przepustowość łącza użytkownika na naszych stronach internetowych (z wbudowaną funkcją YouTube video).
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Inne pliki cookie ustawiane, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube:

Nazwa: APISID
wartość: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7121766055-
Verwendungszweck: Ten plik cookie jest używany do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. tworzyć. Dane te są wykorzystywane do przesyłania spersonalizowanych reklam.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: Zgoda
wartość: YES+AT.de+20150628-20-0
Verwendungszweck: Ten plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na używanie różnych usług Google. ZGODA jest również wykorzystywana do celów bezpieczeństwa, aby sprawdzać użytkowników i chronić dane użytkowników przed nieuprawnionymi atakami. Chroń stronę
Data ważności: po 19 latach

Nazwa: HSID
wartość: AcRwpgUik9Dveht0I
Cel użycia: Ten plik cookie jest używany do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. tworzyć. Dane te pomagają w wyświetlaniu spersonalizowanych reklam.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: LOGIN_INFO
Wert: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Cel: Ten plik cookie przechowuje informacje o danych logowania użytkownika zapisane.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: SAPISID
value: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Cel: Ten plik cookie działa poprzez jednoznaczne identyfikowanie przeglądarki i urządzenia użytkownika. Jest on używany do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: SID
value: oQfNKjAsI121766055-
Verwendungszweck: Ten plik cookie przechowuje identyfikator konta Google i ostatnią wiadomość e-mail użytkownika. Czas rejestracji w postaci cyfrowo podpisanej i zaszyfrowanej.
Data ważności: po 2 latach

Nazwa: SIDCC
value: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem: Ten plik cookie przechowuje informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z witryny oraz o tym, które Reklamy, które mogłeś zobaczyć przed wejściem na naszą stronę.
Data ważności: po 3 miesiącach

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Dane, które YouTube otrzymuje od użytkownika i przetwarza, są przechowywane na serwerach Google. Większość z tych serwerów jest zlokalizowana się w Ameryce. Na stronie https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=pl  zob. dokładnie tam, gdzie znajdują się centra danych Google. Dane użytkownika są rozmieszczone na serwerach. Oznacza to, że dostęp do danych jest szybszy i odbywa się przed Manipulacja lepiej zabezpieczona.

Google przechowuje zebrane dane przez różny okres czasu. Niektóre dane można usunąć w dowolnym momencie, inne są usuwane automatycznie po usuwane po określonym czasie, a inne są przechowywane przez Google przez dłuższy czas. Niektóre dane (np. elementy z folderu "Mój Aktywność", zdjęcia lub dokumenty, produkty), które są przechowywane na koncie Google, będą przechowywane do momentu ich usunięcia przez użytkownika. usunąć. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na konto Google, możesz usunąć niektóre dane powiązane z Twoim urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją. połączone, usuń je.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Zasadniczo dane na koncie Google można usunąć ręcznie. Dzięki wprowadzonej w 2019 r. funkcji automatycznego usuwania danych dotyczących lokalizacji i aktywności informacje są przechowywane w zależności od decyzji użytkownika - przez 3 lub 18 miesięcy, a następnie usuwane.

W zależności od tego, czy użytkownik ma konto Google, czy nie, może skonfigurować przeglądarkę tak, aby usuwać lub wyłączać pliki cookie firmy Google. W zależności od używanej przeglądarki działa to w różny sposób. Poniższe poradniki pokazują, jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Jeśli użytkownik z zasady nie życzy sobie plików cookie, może tak skonfigurować przeglądarkę, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie jest powinien być ustawiony. W ten sposób użytkownik może decydować o tym, czy zezwala na korzystanie z poszczególnych plików cookie, czy nie.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych przez wbudowane elementy YouTube, obowiązują następujące zasady niniejsza zgoda jako podstawa prawna przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo dane te będą również wykorzystywane w oparciu o nasz uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybki i dobry sposób przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące komunikacji z użytkownikiem lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Używamy zintegrowanego Elementy YouTube tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. YouTube również umieszcza pliki cookie w przeglądarce użytkownika w celu gromadzenia danych. zapisać. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie naszego tekstu o plikach cookie i zapoznanie się z polityką prywatności lub Należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi plików cookie obowiązującymi u danego usługodawcy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo prowadzone przez YouTube. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Możliwe jest również, że dane te mogą być łączone z danymi z innych usług YouTube lub Google, w których użytkownik się zarejestrował. posiadać konto użytkownika.

Ponieważ serwis YouTube jest spółką zależną firmy Google, obowiązuje w nim wspólna polityka prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Twój danych, zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych na stronie https://policies.google.com/privacy?Hl=pl.

Przycisk subskrypcji YouTube Polityka prywatności

Zainstalowaliśmy przycisk subskrypcji YouTube na naszej stronie internetowej. Przycisk można zwykle rozpoznać po tym, że jest oznaczony symbolem klasyczne logo YouTube. Logo zawiera napis "Subscribe" lub "YouTube" wykonany białymi literami na czerwonym tle, a po jego lewej stronie znajduje się napis biały "symbol gry". Przycisk może być jednak wyświetlany także w innej formie.

Na naszym kanale YouTube zawsze znajdziesz zabawne, ciekawe i ekscytujące filmy. Dzięki wbudowanemu "przyciskowi subskrypcji" możesz Możesz zasubskrybować nasz kanał bezpośrednio z naszej strony internetowej i nie musisz przechodzić do witryny YouTube. Chcemy zatem zaoferować Ci maksymalnie ułatwić dostęp do naszych obszernych materiałów. Należy pamiętać, że w ten sposób YouTube może gromadzić dane o użytkowniku. może przechowywać i przetwarzać.

Gdy użytkownik widzi wbudowany przycisk subskrypcji na naszej stronie, YouTube ustawia - według Google - co najmniej jeden plik cookie. Ten plik cookie przechowuje adres IP użytkownika i nasz adres URL. Również informacje o przeglądarce, przybliżonej lokalizacji i wstępnie ustawionych ustawieniach. Język może doświadczyć YouTube w ten sposób. W naszym teście następujące cztery pliki cookie zostały ustawione bez konieczności zalogowania się do serwisu YouTube:

Nazwa: YSC
value: b9-CV6ojI5121766055Y
Verwendungszweck: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania statystyk dotyczących oglądanych klipów wideo.
Data wygaśnięcia: po zakończeniu sesji

Nazwa: PREF
value: f1=50000000
Verwendungszweck: Ten plik cookie rejestruje również unikalny identyfikator użytkownika. Google uzyskuje dane statystyczne na temat PREF tego, jak użytkownik korzysta z filmów z serwisu YouTube na naszej stronie internetowej.
Data wygaśnięcia: po 8 miesiącach

Nazwa: GPS
value: 1
Przeznaczenie: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator użytkownika w urządzeniach mobilnych w celu śledzenia lokalizacji GPS.
Data ważności: po 30 minutach

Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE
Wert: 12176605595Chz8bagyU
Verwendungszweck: Ten plik cookie próbuje oszacować przepustowość łącza użytkownika na naszych stronach internetowych (z wbudowaną funkcją YouTube video).
Data wygaśnięcia: nach 8 Monaten

Anmerkung: Te pliki cookie zostały ustawione po przeprowadzeniu testu i nie mogą twierdzić, że są kompletne.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może przechowywać wiele Twoich działań/interakcji na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie i przypisać je do Twojego konta YouTube. YouTube otrzymuje w ten sposób informacje, na przykład o tym, jak długo przeglądasz naszą stronę, z jakiego rodzaju przeglądarki korzystasz, jaką rozdzielczość ekranu preferujesz lub jakie działania wykonujesz.

YouTube wykorzystuje te dane z jednej strony do ulepszania własnych usług i ofert, a z drugiej strony do dostarczania analiz i statystyk reklamodawcom (którzy korzystają z Google Ads).

Polityka prywatności Map Google

Polityka prywatności Map Google podsumowanie
👥 Podmioty danych: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak wprowadzone hasła wyszukiwania, Twój adres IP, a także współrzędne szerokości i długości geograficznej.
Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz poniżej w niniejszej polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: W zależności od przechowywanych danych
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Co to są Mapy Google?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Map Google firmy Google Inc. Na obszarze Europy firmą tą jest Google Ireland Limited. (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialny za wszystkie usługi Google. Google Maps pozwala nam lepiej pokazywać lokalizacje i w ten sposób dostosować nasze usługi do Twoich potrzeb. Dzięki korzystaniu z Map Google dane są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google. W tym miejscu chcemy bardziej szczegółowo omówić, czym są Mapy Google i dlaczego korzystamy z tej usługi Google w jakie dane są przechowywane i jak można temu zapobiec.

Mapy Google to internetowa usługa mapowania udostępniana przez firmę Google. Mapy Google umożliwiają nawigację online za pomocą komputera, tabletu lub aplikacji. Znajdź dokładną lokalizację miast, atrakcji, miejsc noclegowych lub firm. Kiedy firmy są reprezentowane w Google My Business wyświetlane są dodatkowe informacje o firmie, oprócz lokalizacji. Aby pokazać, jak dotrzeć do firmy, można Fragmenty mapy danej lokalizacji można zintegrować z witryną internetową za pomocą kodu HTML. Google Maps pokazuje powierzchnię Ziemi jako mapa ulic, zdjęcie lotnicze lub satelitarne. Dzięki zdjęciom Street View i wysokiej jakości zdjęciom satelitarnym można bardzo dokładnie możliwe reprezentacje.

Dlaczego w naszej witrynie używamy Map Google?

Wszystkie nasze wysiłki w tej witrynie mają na celu zapewnienie użytkownikom użytecznego i wartościowego czasu spędzonego na naszej stronie. Poprzez stronę dzięki integracji z Google Maps możemy dostarczać Ci najważniejszych informacji o różnych lokalizacjach. Na pierwszy rzut oka widać, gdzie mamy siedzibę naszej firmy. Wskazówki zawsze pokazują najlepszą i najszybszą drogę dojazdu do nas. Trasę można znaleźć na stronie Dostęp do tras samochodem, transportem publicznym, pieszo lub rowerem. Dla nas udostępnienie Map Google Część naszej obsługi klienta.

Jakie dane są przechowywane przez Mapy Google?

Aby Mapy Google mogły w pełni świadczyć swoje usługi, firma musi gromadzić i przechowywać dane o użytkowniku. Obejmuje to między innymi wprowadzone hasła, adres IP użytkownika, a także współrzędne szerokości i długości geograficznej. Użyj Funkcja planowania trasy zapisuje również wprowadzony adres początkowy. Dane te są jednak przechowywane na stronach internetowych Mapy Google. Możemy jedynie informować o tym fakcie, ale nie mamy na to wpływu. Ponieważ na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Mapy Google, Google ustawia co najmniej jeden plik cookie (Nazwa: NID) w przeglądarce. Ten plik cookie przechowuje dane dotyczące zachowania użytkownika. Google wykorzystuje te dane przede wszystkim do optymalizacji własnych usług oraz do dostarczania Ci indywidualnych, spersonalizowanych reklam.

Następujący plik cookie jest ustawiany w Twojej przeglądarce ze względu na integrację Map Google:

Nazwa: NID
value: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ121766055-5
Verwendungszweck: NID jest używany przez Google do wyświetlania reklam w wyszukiwarce Google. dostosowanie. Za pomocą plików cookie Google "zapamiętuje" najczęściej wpisywane zapytania do wyszukiwarki lub poprzednie interakcje z Google. Reklamy. Dzięki temu zawsze otrzymujesz reklamy dostosowane do Twoich potrzeb. Ten plik cookie zawiera unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany przez Google do identyfikacji użytkownika. ustawienia osobiste dla celów reklamowych.
Data ważności: po 6 miesiącach

Uwaga: Nie możemy zagwarantować kompletności przechowywanych danych . Szczególnie w przypadku korzystania z plików cookie nigdy nie można wykluczyć zmian. W celu identyfikacji identyfikatora NID pliku cookie utworzono osobną stronę testową, na której zintegrowano tylko Mapy Google.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Serwery Google znajdują się w centrach danych na całym świecie. Większość serwerów znajduje się jednak w Ameryce. Z tego powodu Coraz częściej dane użytkowników są przechowywane w USA. Dokładne informacje o tym, gdzie znajdują się centra danych Google, można znaleźć tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=pl

Google rozprowadza dane na różnych nośnikach danych. Oznacza to, że dane można szybciej odzyskać i są one chronione przed wszelkimi lepiej zabezpieczone przed próbami manipulacji. Każde centrum danych ma też specjalne programy awaryjne. Na przykład, jeśli wystąpią problemy z Sprzęt Google lub klęska żywiołowa sparaliżują serwery, dane prawie na pewno i tak pozostaną chronione.

Google przechowuje niektóre dane przez określony czas. W przypadku innych danych Google oferuje jedynie możliwość ręcznego ich zapisywania. do usunięcia. Ponadto firma anonimizuje informacje (takie jak dane reklamowe) w dziennikach serwerów, używając technologii Część informacji o adresie IP i plikach cookie jest usuwana odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Dzięki wprowadzonej w 2019 r. funkcji automatycznego usuwania danych dotyczących lokalizacji i aktywności informacje o lokalizacji i aktywność w sieci/aplikacji - w zależności od decyzji użytkownika - jest przechowywana przez 3 lub 18 miesięcy, a następnie usuwana. Ponadto, dane te mogą być Historię można też w każdej chwili usunąć ręcznie za pośrednictwem konta Google. Jeśli chcesz całkowicie uniemożliwić śledzenie lokalizacji, musisz wstrzymać sekcję "Aktywność w sieci i aplikacjach" na koncie Google. Kliknij "Dane i personalizacja", a następnie na opcję "Ustawienie aktywności". W tym miejscu można włączać lub wyłączać działania.

Użytkownik może również dezaktywować, usunąć lub zarządzać poszczególnymi plikami cookie w swojej przeglądarce. W zależności od używanej przeglądarki zawsze działa to w nieco inny sposób. Poniższe instrukcje pokazują, jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Jeśli użytkownik z zasady nie życzy sobie plików cookie, może tak skonfigurować przeglądarkę, aby zawsze informowała go, gdy plik cookie jest powinien być ustawiony. W ten sposób użytkownik może decydować o tym, czy zezwala na korzystanie z poszczególnych plików cookie, czy nie.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia dane dotyczące użytkownika mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość krajów trzecich (w tym USA) nie jest uznawana za bezpieczne w świetle obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych. Dane do niebezpieczne państwa trzecie nie mogą być w związku z tym po prostu przekazywane, przechowywane i przetwarzane w tych państwach, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje (np. standardowe klauzule umowne UE) pomiędzy nami a pozaeuropejskim dostawcą usług.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Map Google, podstawą prawną do przetwarzania danych jest Zgoda. Według Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Google Maps może wystąpić.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Map Google w celu optymalizacji naszych usług internetowych. Dane Odpowiednią podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy). Z Map Google korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo za pośrednictwem Map Google. Może to prowadzić do tego, że dane mogą nie być przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Możliwe jest również, że dane te zostaną połączone z danymi z innych usług Google, których użytkownik jest użytkownikiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych przez Google, zalecamy zapoznanie się z wewnętrznym oświadczeniem o ochronie danych osobowych, które znajduje się na stronie Firma pod https://policies.google.com/privacy?Hl=pl.

Lokalne czcionki Google Polityka prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google firmy Google Inc. Dla obszaru europejskiego firma Google Ireland Limited to (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna. Czcionki Google zostały zainstalowane lokalnie, tzn. na naszym serwerze internetowym - nie na serwerach Google - zintegrowane. W związku z tym nie ma połączenia z serwerami Google, a tym samym nie ma transmisji danych lub Przechowywanie.

Co to są czcionki Google?

Czcionki Google nosiły wcześniej nazwę Google Web Fonts. Jest to interaktywny katalog zawierający ponad 800 czcionek, the Google nieodpłatnie zapewnia. Dzięki usłudze Google Fonts można używać czcionek bez przesyłania ich na własny serwer. Aby jednak uniknąć wszelkich przesyłanie informacji na serwery Google, pobranie czcionek na nasz serwer. W ten sposób działamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i nie przesyłamy żadnych danych do Google Fonts.

Polityka prywatności czcionek Google

Podsumowanie polityki prywatności czcionek Google
👥 Dotknięte: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP oraz żądania CSS i czcionek
Więcej szczegółów można znaleźć w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
📅 Okres przechowywania: Pliki czcionek są przechowywane przez Google przez jeden rok
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Co to są czcionki Google?

W naszej witrynie internetowej używamy czcionek Google Fonts. Są to "Czcionki Google" firmy Google Inc. Na obszarze Europy są to Firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) odpowiedzialna za wszystkie usługi Google.

Aby korzystać z czcionek Google, nie trzeba się logować ani podawać hasła. Ponadto nie Pliki cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika. Pliki (CSS, czcionki) są przechowywane w domenach Google: fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com requested. Według Google żądania dotyczące CSS i czcionek są całkowicie oddzielone od wszystkich innych usług Google. Jeśli masz konto Google, nie musisz się martwić, że dane z konta Google podczas korzystania z czcionek Google zostaną przekazane do Google są przesyłane. Google rejestruje użycie CSS (Cascading Style Sheets) oraz używane czcionki i zapisuje następujące dane te dane w bezpieczny sposób. Przyjrzymy się szczegółowo, jak dokładnie wygląda przechowywanie danych.

Google Fonts (dawniej Google Web Fonts) to katalog ponad 800 czcionek, które są Google bezpłatnie dla użytkowników.

Wiele z tych czcionek jest dostępnych pod adresem SIL Open Font License opublikowane, a inne są dostępne pod adresem the Licencja Apache zostały opublikowane. Obie są licencje na wolne oprogramowanie.

Dlaczego w naszej witrynie używamy czcionek Google Fonts?

Dzięki Google Fonts możemy używać czcionek na własnej stronie internetowej i nie musimy ich przesyłać na własny serwer. Google Czcionki to ważny element w utrzymaniu wysokiej jakości naszej witryny. Wszystkie czcionki Google są automatycznie ustawiane dla stron internetowych. co pozwala na zaoszczędzenie ilości danych i stanowi ogromną zaletę, zwłaszcza w przypadku urządzeń przenośnych. Jeśli odwiedzisz naszą witrynę niewielki rozmiar pliku zapewnia szybki czas ładowania. Ponadto czcionki Google Fonts są bezpiecznymi czcionkami internetowymi. Różne Systemy syntezy obrazu (renderowania) w różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych mogą prowadzić do błędów. Takie Błędy mogą czasami powodować wizualne zniekształcenie tekstu lub całych stron internetowych. Dzięki szybkiej sieci dostarczania treści (CDN) nie ma potrzeby, aby Google Czcionki bez problemów międzyplatformowych. Google Fonts obsługuje wszystkie główne przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) i działa niezawodnie na większości nowoczesnych mobilnych systemów operacyjnych, w tym Android 2.2+ i iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Dlatego używamy czcionek Google Fonts, aby nasze usługi online były tak piękne i mogą być prezentowane w sposób jak najbardziej jednolity.

Jakie dane są przechowywane przez Google?

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, czcionki są ładowane za pośrednictwem serwera Google. Dzięki temu zewnętrznemu połączeniu dane są przesyłane do serwerów Google. W ten sposób Google rozpoznaje również, że użytkownik lub jego adres IP odwiedza naszą witrynę. Interfejs API czcionek Google została zaprojektowana tak, aby ograniczyć wykorzystanie, przechowywanie i gromadzenie danych użytkowników końcowych do zakresu niezbędnego do prawidłowego konieczne jest zapewnienie czcionek. Przy okazji, skrót API oznacza "Application Programming Interface" (interfejs programowania aplikacji) i służy m.in. jako Przetwornik danych w sektorze oprogramowania.

Google Fonts przechowuje zapytania o CSS i czcionki w sposób bezpieczny w Google i dlatego jest chroniony. Dzięki zebranym danym o użytkowaniu Google może określić, jak dobrze odbierane są poszczególne czcionki. Google publikuje wyniki na wewnętrznych stronach analitycznych, takich jak Na przykład Google Analytics. Ponadto Google wykorzystuje również dane z własnego robota indeksującego, aby określić, które strony internetowe są Użyj czcionek Google. Dane te są publikowane w bazie danych Google Fonts BigQuery. Przedsiębiorcy i deweloperzy skorzystaj z usługi internetowej Google BigQuery, aby móc badać i przenosić duże ilości danych.

Należy jednak pamiętać, że każde zapytanie o czcionkę Google zawiera również takie informacje, jak Ustawienia języka, adres IP, wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu przeglądarki i nazwa przeglądarki są automatycznie przesyłane na serwery Google. Czy te Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy dane są również przechowywane, czy też nie są wyraźnie przekazywane przez Google.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Google przechowuje żądania dotyczące zasobów CSS przez jeden dzień na swoich serwerach, które znajdują się głównie poza UE. Strona pozwala nam używać czcionek za pomocą arkusza stylów Google. Arkusz stylów to szablon formatu, za pomocą którego można po prostu i szybko zmienić na przykład wygląd lub czcionkę strony internetowej.

Pliki czcionek są przechowywane przez Google przez jeden rok. Google dąży w ten sposób do zasadniczej poprawy czasu ładowania stron internetowych. poprawić. Gdy miliony stron internetowych odnoszą się do tych samych czcionek, są one buforowane po pierwszej wizycie i natychmiast pojawiają się ponownie we wszystkich innych odwiedzanych później witrynach. Czasami Google aktualizuje pliki czcionek, aby zmniejszyć ich rozmiar. zmniejszyć, zwiększyć zasięg mowy i poprawić konstrukcję.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Danych, które Google przechowuje przez dzień lub rok, nie można po prostu usunąć. Dane są zapisywane, gdy strona jest automatycznie przesyłane do firmy Google. Aby móc usunąć te dane przed czasem, należy skontaktować się z pomocą techniczną Google pod adresem https://support.google.com/?Hl=en&Tid=121766055 kontakt. W takim przypadku użytkownik może zapobiec przechowywaniu danych tylko wtedy, gdy nie odwiedza naszej witryny.

W przeciwieństwie do innych czcionek internetowych, Google zapewnia nam nieograniczony dostęp do wszystkich czcionek. Możemy zatem użyć nieograniczonej liczby Mamy dostęp do szerokiej gamy czcionek, aby w pełni wykorzystać możliwości naszej witryny. Dowiedz się więcej na temat czcionek Google Fonts i innych pytań na stronie . https://developers.google.com/fonts/faq?Tid=121766055. Idzie Google porusza kwestie związane z prywatnością, ale nie zawiera naprawdę szczegółowych informacji na temat przechowywania danych. Stosunkowo trudno jest uzyskać od Google naprawdę dokładne informacje na temat przechowywanych danych.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na użycie czcionek Google Fonts, podstawą prawną do przetwarzania danych jest Zgoda. Według Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Google mogą wystąpić czcionki.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z czcionki Google Font w celu optymalizacji naszych usług internetowych. Dane Odpowiednią podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Prawnie uzasadnione interesy). Czcionki Google używamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Google Fonts. Może to prowadzić do tego, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do następujących danych dane indywidualne. Możliwe jest również, że dane te zostaną połączone z danymi z innych usług Google, których użytkownik jest użytkownikiem.

Informacje o tym, jakie dane są zazwyczaj gromadzone przez Google i do czego są one wykorzystywane, można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ czytaj więcej.

Polityka prywatnościGoogle reCAPTCHA

Podsumowanie polityki prywatnościGoogle reCAPTCHA
👥 Dotyczy: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług i ochrona przed cyberatakami
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, system operacyjny, ograniczona lokalizacja i dane dotyczące użytkowania
Więcej szczegółów można znaleźć w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
📅 Okres przechowywania: W zależności od przechowywanych danych
⚖️ podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Czym jest reCAPTCHA?

Naszym głównym celem jest zabezpieczenie i ochrona naszej witryny w sposób jak najlepszy dla użytkowników i dla nas. Aby to zapewnić, Używamy Google reCAPTCHA firmy Google Inc. Dla obszaru europejskiego firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialny za wszystkie usługi Google. Dzięki reCAPTCHA możemy ustalić, czy rzeczywiście jesteś są pełnokrwistymi ludźmi, a nie robotami lub innymi programami spamującymi. Pod pojęciem spamu rozumiemy wszelkie wiadomości przesyłane drogą elektroniczną, niezamówione informacje, które docierają do nas bez pytania. W przypadku klasycznych CAPTCHAS, użytkownik musiał zazwyczaj wpisać tekst lub Rozwiązywanie zagadek obrazkowych. Dzięki reCAPTCHA od Google zazwyczaj nie musimy zawracać Ci głowy takimi zagadkami. Tutaj wystarczy w większości przypadków, gdy wystarczy zaznaczyć pole potwierdzające, że nie jest się botem. W nowej wersji Invisible reCAPTCHA należy nie musisz nawet zaznaczać żadnego pola. Dokładne informacje o tym, jak to działa, a przede wszystkim, jakie dane są do tego wykorzystywane, można znaleźć w dokumencie Kurs niniejszej polityki prywatności.

reCAPTCHA to bezpłatna usługa captcha firmy Google, która chroni witryny internetowe przed oprogramowaniem spamowym i nadużyciami ze strony osób niebędących ludźmi. chroni. Najczęściej usługa ta jest wykorzystywana podczas wypełniania formularzy w Internecie. Usługa captcha to rodzaj Automatyczny test Turinga zapewniający, że działanie w Internecie jest wykonywane przez człowieka, a nie przez bota. staje się. W klasycznym teście Turinga (nazwanym tak na cześć informatyka Alana Turinga), człowiek zadaje pytanie o rozróżnienie między robotem a człowiekiem naprawione. W przypadku captchas jest to również wykonywane przez komputer lub program komputerowy. Klasyczne captcha działają z małymi zadaniami, które mogą być są łatwe do rozwiązania dla ludzi, ale sprawiają znaczne trudności maszynom. Dzięki reCAPTCHA nie trzeba już aktywnie rozwiązywać zagadek. rozwiązanie. Narzędzie to wykorzystuje nowoczesne techniki ryzyka do odróżniania ludzi od botów. W tym miejscu należy jedynie wypełnić pole tekstowe "Jestem bez robota" lub z niewidocznym reCAPTCHA nawet to nie jest już konieczne. W przypadku reCAPTCHA element JavaScript jest wstawiany do kod źródłowy, a następnie narzędzie działa w tle i analizuje zachowanie użytkownika. Na podstawie tych działań użytkownika oprogramowanie oblicza tzw. wynik captcha. Google używa tego wyniku, aby obliczyć przed wprowadzeniem captcha, jak prawdopodobne jest, że jest to, że jesteś człowiekiem. reCAPTCHA, lub ogólnie captcha, są zawsze używane, gdy boty podejmują pewne działania (np. rejestracje, ankiety itp.) mogą być przedmiotem manipulacji lub nadużyć.

Dlaczego używamy reCAPTCHA na naszej stronie internetowej?

Na naszej stronie chcemy gościć tylko ludzi z krwi i kości. Można bezpiecznie pominąć wszelkiego rodzaju boty lub oprogramowanie spamowe. zostać w domu. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby chronić siebie i zapewnić użytkownikom jak najlepsze warunki użytkowania. Z tego powodu używamy Google reCAPTCHA firmy Google. W ten sposób możemy być pewni, że mamy "wolne od botów" miejsce. Zostań na stronie internetowej. Użycie reCAPTCHA powoduje przesłanie danych do Google w celu ustalenia, czy użytkownik jest rzeczywiście człowiekiem. reCAPTCHA służy zatem bezpieczeństwu naszej witryny, a tym samym bezpieczeństwu użytkowników. Na przykład, bez reCAPTCHA, bot rejestruje jak najwięcej adresów e-mail w celu późniejszego tworzenia forów lub blogów. z niechcianymi treściami reklamowymi. Dzięki reCAPTCHA możemy uniknąć takich ataków botów.

Jakie dane są przechowywane przez reCAPTCHA?

reCAPTCHA gromadzi dane osobowe użytkowników w celu ustalenia, czy działania na naszej witrynie są rzeczywiście wykonywane przez ludzi. pochodzić. W związku z tym adres IP i inne dane, których Google potrzebuje do świadczenia usługi reCAPTCHA, mogą zostać przesłane do Google. Adresy IP są przechowywane na terenie państw członkowskich UE lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. prawie zawsze są skracane, zanim dane trafią na serwer w USA. Adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. połączone, chyba że użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z reCAPTCHA. Najpierw Algorytm reCAPTCHA określa, czy w przeglądarce użytkownika są już umieszczone pliki cookie Google z innych usług Google (YouTube, Gmail itp.). Następnie reCAPTCHA umieszcza w przeglądarce użytkownika dodatkowy plik cookie i przechwytuje zrzut okna przeglądarki.

Poniższa lista gromadzonych danych o przeglądarce i użytkownikach nie jest kompletna. Są to raczej przykłady Dane, które zgodnie z naszą wiedzą są przetwarzane przez Google.

 • Adres URL odsyłającego (adres strony, z której pochodzi odwiedzający)
 • Adres IP (np. 256.123.123.1)
 • Informacje o systemie operacyjnym (oprogramowanie umożliwiające działanie komputera). Znane Systemy operacyjne (Windows, Mac OS X lub Linux)
 • Ciasteczka (małe pliki tekstowe, które przechowują dane w przeglądarce).
 • Zachowanie myszy i klawiatury (wszelkie czynności wykonywane za pomocą myszy lub klawiatury będą zapisane)
 • Ustawienia daty i języka (język lub data ustawione w komputerze). jest zapisany)
 • Wszystkie obiekty Javascript (JavaScript to język programowania, który umożliwia stronom internetowym dostosowanie się do Dostosowanie do potrzeb użytkownika. Obiekty JavaScript mogą gromadzić wszystkie rodzaje danych pod jedną nazwą).
 • Rozdzielczość ekranu (pokazuje, z ilu pikseli składa się reprezentacja obrazu)

Nie ulega wątpliwości, że Google wykorzystuje i analizuje te dane jeszcze przed kliknięciem przez użytkownika pola wyboru "Nie jestem robotem". Z Wersja Invisible reCAPTCHA pomija nawet zaznaczenie, a cały proces rozpoznawania przebiega w tle. Ile i jakie Google nie informuje szczegółowo, jakie dane przechowuje.

reCAPTCHA wykorzystuje następujące pliki cookie: Odwołujemy się tutaj do wersji demonstracyjnej reCAPTCHA firmy Google pod adresem https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Wszystkie te pliki cookie wymagają podania niepowtarzalnego identyfikatora do celów śledzenia. Identyfikator. Poniżej znajduje się lista plików cookie, które Google reCAPTCHA ustawiła w wersji demonstracyjnej:

Nazwa: IDE
value: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-121766055-8
Intended use: Ten plik cookie jest wykorzystywany przez firmę DoubleClick. (również należąca do Google) służy do rejestrowania i raportowania działań użytkownika w witrynie w związku z reklamami. Zatem można zmierzyć skuteczność reklamy i podjąć odpowiednie działania optymalizacyjne. IDE jest używane w przeglądarkach pod domeną doubleclick.net.
Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: 1P_JAR
wartość: 2019-5-14-12
Verwendungszweck: Ten plik cookie gromadzi statystyki dotyczące korzystania z witryny i mierzy konwersje. Konwersja następuje na przykład wtedy, gdy użytkownik staje się kupującym. Ten plik cookie jest również wykorzystywany do wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam. które mają być wyświetlane. Ponadto plik cookie może służyć do uniemożliwienia użytkownikowi wielokrotnego oglądania tej samej reklamy.
Data ważności: po upływie jednego miesiąca

Nazwa: Wartość ANID
: U7j1v3dZa1217660550xgZFmiqWppRWKOr
Verwendungszweck: Nie udało nam się znaleźć wielu informacji na temat tego pliku cookie. W oświadczeniu o prywatności firmy Google plik cookie jest wymieniony w połączeniu z "reklamowymi plikami cookie", takimi jak "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID jest przechowywany w domenie google.com.
Data wygaśnięcia: nach 9 Monaten

Name: Zgoda
wartość: YES+AT.de+20150628-20-0
Verwendungszweck: Ten plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na używanie różnych usług Google. ZGODA jest również wykorzystywana do celów bezpieczeństwa w celu weryfikacji użytkowników, zapobiegania oszustwom związanym z danymi uwierzytelniającymi oraz do i chronić dane użytkowników przed nieuprawnionymi atakami.
Data ważności: po 19 latach

Nazwa: NID
value: 0WmuWqy121766055zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Verwendungszweck: NID jest używany przez Google do wyświetlania reklam w wyszukiwarce Google. dostosowanie. Za pomocą plików cookie Google "zapamiętuje" najczęściej wpisywane zapytania do wyszukiwarki lub poprzednie interakcje z Google. Reklamy. W ten sposób zawsze otrzymujesz reklamy dostosowane do Twoich potrzeb. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator służący do personalizacji ustawień użytkowników do celów reklamowych.
Data ważności: po 6 miesiącach

Nazwa: DV
value: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc121766055-4
Verwendungszweck: Po zaznaczeniu pola "Nie jestem robotem" zostanie ustawiony ten cookie. Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. DV gromadzi informacje w formie anonimowej i jest dalej wykorzystywany do wyróżniania użytkowników.
Data wygaśnięcia: po 10 minutach

Uwaga: Lista ta nie może być uznawana za Dane te nie są kompletne, ponieważ z doświadczeń firmy Google wynika, że raz po raz zmienia ona wybór plików cookie.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Poprzez wstawienie reCAPTCHA dane są przesyłane od użytkownika do serwera Google. Dokładnym miejscem przechowywania tych danych jest Google, nawet po wielokrotnych zapytaniach, nie wyjaśnia tego. Nie otrzymawszy potwierdzenia od firmy Google, można założyć, że tak właśnie jest, że dane takie jak interakcja z myszą, czas przebywania na stronie internetowej lub ustawienia językowe są przechowywane na stronie europejskiej lub amerykańskiej. Przechowywane są na serwerach Google. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika do Google nie jest łączony z żadnymi innymi danymi. Dane Google z innych usług Google. Jeśli jednak podczas korzystania z wtyczki reCAPTCHA użytkownik nie wprowadzi żadnych danych na stronie Po zalogowaniu się na konto Google dane są łączone. W tym przypadku obowiązują odmienne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w firmie Google.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Jeśli użytkownik nie chce, aby jakiekolwiek dane o nim i jego zachowaniu były przekazywane do Google, musi się zalogować przed skorzystaniem z naszej strony witrynę lub korzystać z oprogramowania reCAPTCHA, całkowicie wylogować się z Google i usunąć wszystkie pliki cookie Google. Usuń Zasadniczo dane te są automatycznie przekazywane do Google, gdy tylko użytkownik wejdzie na naszą stronę. Aby pobrać te dane usunąć, należy skontaktować się z pomocą techniczną Google pod adresem  https://support.google.com/?Hl=en&Tid=121766055 kontakt.

Dlatego korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne gromadzenie danych przez firmę Google LLC i jej agentów, edytować i używać.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia dane dotyczące użytkownika mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość krajów trzecich (w tym USA) nie jest uznawana za bezpieczne w świetle obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych. Dane do niebezpieczne państwa trzecie nie mogą być w związku z tym po prostu przekazywane, przechowywane i przetwarzane w tych państwach, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje (np. standardowe klauzule umowne UE) pomiędzy nami a pozaeuropejskim dostawcą usług.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie Google reCAPTCHA, podstawą prawną przetwarzania danych jest tej zgody. Według Art. 6 ust. 1 lit. a. DSGVO (zgoda) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Może wystąpić Google reCAPTCHA.

Z naszej strony istnieje również uzasadniony interes w korzystaniu z Google reCAPTCHA w celu optymalizacji naszych usług internetowych i bezpieczniejsze. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy). Z usługi Google reCAPTCHA korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. wydały.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych odbywa się zasadniczo przez Google reCAPTCHA. Może to prowadzić do tego, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do następujących danych dane indywidualne. Możliwe jest również, że dane te zostaną połączone z danymi z innych usług Google, których użytkownik jest użytkownikiem.

Nieco więcej informacji na temat reCAPTCHA można znaleźć na stronie Google dla twórców stron internetowych pod adresem https://developers.google.com/recaptcha/. Google podaje tutaj więcej szczegółów na temat technicznego rozwoju reCAPTCHA, ale na próżno będziesz szukać dokładnych informacji o przechowywaniu danych i prywatności. Dobry przegląd podstawowych zasad wykorzystywania danych w Google można znaleźć w wewnętrznej polityce prywatności na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Polityka prywatności wyszukiwarki Google

Polityka prywatności wyszukiwarki Google Podsumowanie
👥 Dotyczy: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP i wyszukiwane hasła są przechowywane przez Google
Więcej szczegółów można znaleźć w dalszej części tej polityki prywatności.
📅 Okres przechowywania: Okres przechowywania danych różni się w zależności od przechowywanych danych
⚖️ podstaw prawnych: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)

Czym jest wyszukiwanie niestandardowe Google?

Zintegrowaliśmy w naszej witrynie wtyczkę wyszukiwania niestandardowego Google. Google jest największym i najbardziej znanym Google to wiodąca na świecie wyszukiwarka internetowa, której operatorem jest amerykańska firma Google Inc. W regionie europejskim firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Za pomocą wyszukiwania niestandardowego Google można dane są przekazywane przez użytkownika do Google. W niniejszej polityce prywatności informujemy, dlaczego używamy tej wtyczki, jakie dane są przetwarzane oraz w jaki sposób można nimi zarządzać lub zapobiegać ich przekazywaniu.

Niestandardowa wtyczka wyszukiwania Google to pasek wyszukiwania Google bezpośrednio w naszej witrynie. Wyszukiwanie odbywa się w następujący sposób www.google.com tylko wyniki wyszukiwania koncentrują się na naszych treściach i produktach. lub do ograniczonego kręgu poszukiwań.

Dlaczego w naszej witrynie używamy wyszukiwania niestandardowego Google?

Witryna z wieloma interesującymi treściami często rozrasta się tak bardzo, że można się w niej pogubić. Z biegiem czasu Zgromadziliśmy również wiele cennych materiałów, a w ramach naszych usług chcemy, abyście mieli do nich jak najszybszy i najskuteczniejszy dostęp. znaleźć w jak najprostszy sposób. Niestandardowe wyszukiwanie w Google ułatwia znajdowanie interesujących treści. Strona wbudowana wtyczka Google poprawia ogólną jakość naszej witryny i ułatwia wyszukiwanie.

Jakie dane są przechowywane przez Google Custom Search?

Google Custom Search przekazuje dane od użytkownika do Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki Google wbudowanej w naszą witrynę. Aktywnie korzystaj z wyszukiwarki Google. Oznacza to, że tylko wtedy, gdy użytkownik wprowadzi termin wyszukiwania na pasku wyszukiwania, a następnie go zatwierdzi (np. kliknięcie przycisku "Enter"), adres IP użytkownika zostanie przesłany do firmy Google, a następnie zapisany i przetworzony jako uzupełnienie wyszukiwanego hasła. Na podstawie plików cookie (takich jak 1P_JAR), można założyć, że Google otrzymuje również dane dotyczące korzystania z witryny. Jeśli użytkownik nie korzysta z witryny w czasie Odwiedzanie naszej witryny, korzystanie z wbudowanej funkcji wyszukiwania Google, wyszukiwanie treści i jednoczesne zalogowanie się za pomocą konta Google. Google może również przypisać zebrane dane do konta Google użytkownika. Jako operator witryny nie mamy wpływu na to, co Google z zebranymi danymi i sposobem ich przetwarzania przez Google.

Podczas korzystania z wyszukiwania niestandardowego Google, a nie z konta Google, w przeglądarce użytkownika są zapisywane następujące pliki cookie są zarejestrowane:

Nazwa: 1P_JAR
wartość: 2020-01-27-13121766055-5
Verwendungszweck: Ten plik cookie gromadzi statystyki dotyczące korzystania z witryny i mierzy konwersje. Konwersja następuje na przykład wtedy, gdy użytkownik staje się kupującym. Plik cookie jest również wykorzystywany do dostarczania użytkownikom odpowiednich Pokaż reklamy.
Data ważności: po upływie jednego miesiąca

Nazwa: Zgoda
wartość: WP.282f52121766055-9
Verwendungszweck: Ten plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na używanie różnych usług Google. ZGODA jest również wykorzystywana do celów bezpieczeństwa, aby sprawdzać użytkowników i chronić dane użytkowników przed nieuprawnionymi atakami. Chroń stronę
Data ważności: po 18 latach

Nazwa: NID
value: 196=pwIo3B5fHr-8
Verwendungszweck: NID jest używany przez Google do wyświetlania reklam w wyszukiwarce Google. dostosowanie. Za pomocą plików cookie Google "zapamiętuje" wprowadzone przez użytkownika zapytania do wyszukiwarki lub jego poprzednie interakcje z reklamami. Zatem zawsze otrzymasz reklamy dostosowane do Twoich potrzeb.
Data ważności: po 6 miesiącach

Uwaga: Lista ta nie może być uznawana za kompletność, ponieważ firma Google od czasu do czasu zmienia również wybór swoich plików cookie.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Serwery Google są rozmieszczone na całym świecie. Ponieważ Google jest firmą amerykańską, większość danych jest przechowywana na amerykańskich serwerach. Pod https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=pl można dokładnie zobaczyć, gdzie Serwery Google działają.
Dane użytkownika są dystrybuowane na różnych fizycznych nośnikach danych. Oznacza to, że dane mogą być wyszukiwane szybciej i lepiej zabezpieczone przed ewentualną manipulacją. Google posiada również odpowiednie programy awaryjne dla danych użytkowników. Na przykład, jeśli jest Jeśli w firmie Google wystąpią wewnętrzne problemy techniczne i w ich wyniku serwery przestaną działać, istnieje ryzyko przerwy w świadczeniu usług. Niemniej jednak prawdopodobieństwo utraty danych jest niewielkie.
W zależności od rodzaju danych Google przechowuje je przez różny okres czasu. Niektóre Użytkownik może samodzielnie usuwać dane, inne są automatycznie usuwane lub anonimizowane przez Google. Istnieją jednak również dane, że Google przechowywane przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne ze względów prawnych lub biznesowych.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych, masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, do ich aktualizacji, do usunąć lub ograniczyć. Niektóre dane można usunąć w dowolnym momencie. Jeśli masz konto Google, możesz tam Usuwaj dane dotyczące aktywności w sieci lub określ, że mają one zostać usunięte po określonym czasie.
W przeglądarce masz Użytkownik ma również możliwość wyłączenia plików cookie, usunięcia ich lub zarządzania nimi zgodnie z własnymi życzeniami i preferencjami. Tutaj znajdziesz Instrukcje dla najważniejszych przeglądarek:

Chrom: Usuwanie i włączanie plików cookie oraz zarządzanie nimi w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzaj plikami cookie i danymi witryny za pomocą przeglądarki Safari

Firefox: Usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych umieszczonych przez witryny internetowe na komputerze użytkownika. mają

Internet Explorer: Usuwanie i zarządzanie plikami cookie

Microsoft Edge: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z wyszukiwania niestandardowego Google, podstawą prawną jest odpowiednia podstawa prawna przetwarzania danych niniejsza zgoda. Według Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) podstawa prawna przetwarzania danych dane osobowe, które mogą być zbierane przez Google Custom Search.

Z naszej strony istnieje również uzasadniony interes w korzystaniu z wyszukiwarki Google Custom Search w celu ulepszenia naszych usług internetowych. optymalizować. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (prawnie uzasadnione interesy). Z niestandardowego wyszukiwania Google korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik ma wyrazili na to zgodę.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez Google. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te będą łączone z danymi z innych usług Google, w których użytkownik ma konto, być połączone.

Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać Ci najważniejsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zalecamy zapoznanie się z pełną polityką prywatności firmy Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?Hl=en.

Cloudflare Privacy Policy

Cloudflare Privacy Policy Summary
👥 Affected: Osoby odwiedzające stronę internetową
🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług (w celu szybszego ładowania strony internetowej)
📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP, informacje kontaktowe i dzienniki, odciski palców bezpieczeństwa i dane dotyczące wydajności stron internetowych
Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: W większości przypadków dane przechowywane krócej niż 24 godziny
⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (Uzasadnione interesy)

Czym jest Cloudflare?

W tej witrynie internetowej korzystamy z usługi Cloudflare firmy Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) w celu zarządzania naszymi szybsze i bezpieczniejsze korzystanie z witryny. Cloudflare używa plików cookie i przetwarza dane użytkowników. Cloudflare, Inc. jest firmą Amerykańska firma oferująca sieć dostarczania treści oraz różne usługi związane z bezpieczeństwem. Usługi te są zlokalizowane między użytkownika i naszego dostawcy usług hostingowych. Poniżej postaramy się bardziej szczegółowo wyjaśnić, co to wszystko oznacza.

Sieć dostarczania treści (CDN), oferowana przez firmę Cloudflare, to nic innego jak sieć połączonych ze sobą serwery. Firma Cloudflare rozmieściła takie serwery na całym świecie, aby strony internetowe szybciej trafiały na ekrany użytkowników. Bardzo proste Cloudflare tworzy kopie naszej witryny i umieszcza je na własnych serwerach. Jeśli odwiedzisz teraz naszą stronę internetową, system równoważenia obciążenia zapewnia, że największe części naszej witryny są dostarczane z serwera, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. może najszybciej wyświetlić naszą witrynę. Sieć CDN znacznie skraca drogę przesyłania danych do przeglądarki użytkownika. W związku z tym zawartość naszej witryny jest dostarczana do użytkownika przez Cloudflare nie tylko z naszego serwera hostingowego, ale także z serwerów innych firm. cały świat. Wykorzystanie Cloudflare jest szczególnie pomocne dla użytkowników z zagranicy, ponieważ dostęp do witryny można uzyskać z serwera znajdującego się w pobliżu. można dostarczyć. Oprócz szybkiego dostarczania stron internetowych, Cloudflare oferuje również różne usługi bezpieczeństwa, takie jak Ochrona przed atakami DDoS lub zapora aplikacji internetowych.

Dlaczego używamy Cloudflare na naszej stronie internetowej?

Oczywiście, chcemy zaoferować Ci jak najlepszą obsługę za pośrednictwem naszej strony internetowej. Cloudflare pomaga nam przyspieszyć działanie naszej witryny. i bardziej bezpieczne. Cloudflare oferuje nam zarówno usługi optymalizacji stron internetowych, jak i usługi bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed atakami DDoS i zapora sieciowa. Obejmuje to również Odwrócone pełnomocnictwo oraz sieć dystrybucji treści (CDN). Cloudflare blokuje zagrożenia i ogranicza nieuprawnione boty i roboty indeksujące, które marnują naszą przepustowość i zasoby serwera. Zapisując naszą stronę internetową dzięki wykorzystaniu lokalnych centrów danych i blokowaniu oprogramowania antyspamowego firma Cloudflare może zmniejszyć zużycie pasma o około 60%. Dostarczanie treści przez centrum danych znajdujące się w pobliżu użytkownika i przeprowadzanie tam optymalizacji stron internetowych zmniejsza średni czas ładowania strony internetowej o około połowę. Dzięki ustawieniu "I'm Under Attack Mode" (Jestem w trybie ataku) ("I'm going to tryb "zaatakowany"), Cloudflare twierdzi, że dalsze ataki można ograniczyć poprzez wyświetlenie zadania obliczeniowego JavaScript, które jest musi zostać rozwiązany, zanim użytkownik uzyska dostęp do witryny. Dzięki temu nasza witryna stanie się o wiele bardziej rozbudowana i mniej podatne na spam lub inne ataki.

Jakie dane są przetwarzane przez Cloudflare?

Cloudflare na ogół przesyła tylko te dane, które są kontrolowane przez operatorów witryn. Treść nie jest zatem kontrolowana przez Cloudflare, ale zawsze przez samego operatora witryny. Ponadto Cloudflare może gromadzić pewne informacje w celu korzystanie z naszej witryny internetowej i przetwarza dane przesłane przez nas lub takie, dla których Cloudflare otrzyma odpowiednie instrukcje ma. W większości przypadków Cloudflare otrzymuje dane takie jak adres IP, dane kontaktowe i informacje o logach, odciski palców bezpieczeństwa oraz Dane dotyczące wydajności witryn internetowych. Dane z dzienników pomagają firmie Cloudflare na przykład w wykrywaniu nowych zagrożeń. W ten sposób Cloudflare może zapewnić zapewnić wysoki poziom ochrony bezpieczeństwa naszej witryny. Cloudflare przetwarza te dane w ramach świadczonych usług zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. obowiązujące przepisy prawa. Oczywiście dotyczy to również ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Ze względów bezpieczeństwa firma Cloudflare używa również pliku cookie. Plik cookie (__cfduid) jest używany do identyfikacji poszczególnych użytkowników za współdzielony adres IP i zastosować ustawienia zabezpieczeń dla każdego użytkownika. Bardzo przydatne ten plik cookie, na przykład jeśli użytkownik korzysta z naszej witryny z miejsca, w którym znajduje się wiele zainfekowanych komputerów. Jeśli jednak komputer użytkownika jest godny zaufania, możemy to rozpoznać na podstawie pliku cookie. W ten sposób można, pomimo zainfekowanych komputerów PC w środowisko, swobodne i beztroskie surfowanie po naszej stronie internetowej. Ważne jest również, aby wiedzieć, że ten plik cookie nie zawiera żadnych przechowuje dane osobowe. Ten plik cookie jest absolutnie niezbędny dla funkcji bezpieczeństwa Cloudflare i nie może być zostać wyłączone.

Pliki cookie z Cloudflare

Nazwa: __cfduid
value: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78121766055-3
Verwendungszweck: Ustawienia zabezpieczeń dla każdego gościa
Data ważności: Po upływie jednego roku

Cloudflare współpracuje również z dostawcami zewnętrznymi. Mogą one ujawniać dane osobowe wyłącznie na polecenie firmy Cloudflare i w Przetwarzać zgodnie z Polityką Prywatności oraz innymi środkami zachowania poufności i bezpieczeństwa. Bez wyraźnego Cloudflare nie przekazuje żadnych danych osobowych bez naszej zgody.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Cloudflare przechowuje informacje o użytkownikach głównie w USA i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cloudflare może korzystać z powyższego przesyłanie i dostęp do opisanych informacji z całego świata. Ogólnie rzecz biorąc, Cloudflare przechowuje dane na poziomie użytkownika dla domen w wersjach Free, Pro i Business przez mniej niż 24 godziny. W przypadku domen korporacyjnych, które korzystają z Cloudflare Logs (dawniej Enterprise LogShare lub ELS), dane mogą być przechowywane przez okres do 7 dni. Jeśli jednak adresy IP są przechowywane z Alerty bezpieczeństwa Cloudflare, mogą istnieć wyjątki od powyższego okresu przechowywania danych.

Jak mogę usunąć swoje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Cloudflare przechowuje logi tylko tak długo, jak to konieczne, a w większości przypadków dane te są przechowywane w ciągu 24 godzin. ponownie usunięty. Cloudflare nie przechowuje również żadnych danych osobowych, takich jak adres IP. Istnieją jednak Informacje, które Cloudflare przechowuje bezterminowo jako część swoich stałych dzienników w celu poprawy ogólnej wydajności Cloudflare Resolver w celu poprawy i identyfikacji wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa. Dokładnie te dzienniki stałe, które są przechowywane, można przejść do https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ czytaj dalej. Wszystkie dane gromadzone przez Cloudflare (tymczasowe lub stałe) są oczyszczane z wszelkich danych osobowych. Wszystkie stałe Logi są również anonimizowane przez firmę Cloudflare.

Cloudflare zaznacza w swojej polityce prywatności, że nie ponosi odpowiedzialności za treści, które otrzymuje. Jeśli na przykład zapytać firmę Cloudflare, czy może zaktualizować lub usunąć zawartość witryny, firma Cloudflare zawsze skieruje Cię do nas. jako operator strony internetowej. Możesz także całkowicie zaprzestać gromadzenia i przetwarzania swoich danych przez Cloudflare, wykonując następujące czynności wyłączenie wykonywania kodu skryptu w przeglądarce lub zintegrowanie blokady skryptów w przeglądarce.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Cloudflare, podstawą prawną przetwarzania danych jest Zgoda. Według Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (Zgoda) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Cloudflare może wystąpić.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Cloudflare w celu optymalizacji naszych usług internetowych i zwiększenia ich bezpieczeństwa. do wykonania. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (prawnie uzasadnione interesy). Z Cloudflare korzystamy jednak tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, obecnie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony przekazywania danych w USA istnieje. Przetwarzanie danych jest zasadniczo wykonywane przez firmę Cloudflare. Może to oznaczać, że w stosownych przypadkach dane nie są przetwarzane i przechowywane w sposób anonimowy. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych osobowych. dane. Może się również zdarzyć, że dane te będą łączone z danymi z innych usług Cloudflare, których użytkownik jest członkiem.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Cloudflare można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim.

Źródło: Stworzony za pomocą Generatora prywatności  przez AdSimple

.