Ogólne zasady i warunki

1. zakres stosowania OWU

1.1 Oryginalna firma Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Wiedeń, FN 319070 x, (zwany w skrócie "Hotelem Sacher") działa pod nazwą Domena https://shop.sacher.com sklep internetowy (zwany w skrócie "sklepem internetowym"), dla którego niniejsze ogólne zasady i warunki (OWU).

1.2 Do składania zamówień (więcej szczegółów w punkcie 3) oraz do do wszystkich czynności prawnych zawieranych w związku ze sklepem internetowym stosuje się wyłącznie niniejsze ogólne warunki handlowe (w skrócie "OWH"). Po wysłaniu składając zamówienie w sklepie internetowym, klient wyraźnie oświadcza, że niniejsze OWH są stają się częścią umowy dotyczącej danej transakcji prawnej.

1.3 Niniejsze Ogólne warunki nie obowiązują nawet w przypadku wielokrotnego składania zamówień. trwałą treść umowy pomiędzy klientem a Hotelem Sacher, w szczególności Hotel Sacher może w każdej chwili zmienić lub zmodyfikować OWH.

1.4 Hotel nie zgadza się z żadnymi innymi warunkami klientów. Sacher niniejszym wyraźnie zaznacza. Odmienne warunki klientów mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli Hotel Sacher wyrazi na piśmie zgodę na ich obowiązywanie.

 

2. wymagania stawiane przez klienta

2.1 Zamówienia są możliwe tylko po Poprzedni Rejestracja (tj. ujawnienie wymaganych danych) jest możliwe i wyłącznie Zarezerwowane dla osób, które 18. Rok życia już zakończyły.

2.2 Hotel Sacher dostrzega - zwłaszcza w przypadku napojów alkoholowych - że napoje - zastosowano techniczne środki ostrożności, aby zapobiec składaniu zamówień przez osoby młodsze. wykluczyć. Z przyczyn technicznych Hotel Sacher nie może jednak w pełni wykluczyć możliwość rejestracji lub złożenia zamówienia przez osoby młodsze. może złożyć. Rejestrując się lub składając zamówienie, klient potwierdza, że osiągnęła minimalny wymagany wiek i że rejestracja lub dane dotyczące zamówień są poprawne i kompletne.

 

3. zawarcie umowy

3.1. Prezentacja Produkty w sklepie internetowym jest nie oferta wiążąca Hotelu Sacher. Stanowią one raczej niewiążący asortyment produktów (tj. towary, które są z zasady wykluczone z Hotel Sacher są rozprowadzane). W szczególności, ze względu na charakter Sklepy internetowe Ograniczenie the Oferowane są one zazwyczaj ograniczone do określonej liczby. Hotel Sacher zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania poprawek do zapasów wyraźnie i nie może wykluczyć, że w szczególności z przyczyn technicznych podane dostępności są nieprawidłowe. są przedstawione.

3.2 Poprzez zamówienie klienta (tj. potwierdzenie przez kliknięcie na przycisku zamówienia za pomocą Napis "Płatne zamówienie". riKlient pyta a oferta wiążąca o wybrane przez niego, a następnie wskazane w formularzu zamówienia. produkty do hotelu Sacher.

3.3 Hotel Sacher jest prawnie zobowiązany do zapewnienia Klientowi bezzwłoczne otrzymanie niniejszego oświadczenia umownego (tj. zamówienia) drogą elektroniczną. aby potwierdzić. Odbywa się to za pomocą zautomatyzowanego E-mail z potwierdzeniem o otrzymaniu zamówienia. Ta strona E-mail z potwierdzeniem jest Brak oświadczenia o akceptacji.

3.4 Hotel Sacher nie jest zobowiązany do przyjęcia oferty Klienta. do zaakceptowania. Jeśli Hotel Sacher odrzuci ofertę klienta, wówczas Hotel Sacher poinformuje o tym klienta bez zbędnej zwłoki.

3.5 Hotel Sacher może zmienić ofertę poprzez. odrębna akceptacja (np. na e-mail) lub poprzez faktyczne dostarczenie zamówionych produktów. W tym ostatnim W takim przypadku Hotel Sacher poinformuje klienta (np. pocztą elektroniczną) o do wysłania zamówienia.

 

4. ceny

4.1 Zamówienie podlega wyłącznie zasadom i warunkom obowiązującym w momencie składania zamówienia. ceny podane w sklepie internetowym.

4.2 Podane ceny są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). oraz wszystkie inne podatki i dopłaty). Wszelkie koszty dostawy są wliczone w nie są uwzględnione w podanych cenach (patrz punkt 6).

4.3 Pomimo wszelkich starań Hotelu Sacher, nie można całkowicie nie można wykluczyć, że błędne ceny (np. z powodu błędy wprowadzania danych) są wyświetlane dla poszczególnych produktów w sklepie internetowym. Jeśli klient złożył już zamówienie, Hotel Sacher poinformuje go o tym, że cenę rzeczywistą, a następnie klient może złożyć swoją ofertę na potwierdzić rzeczywistą cenę lub oświadczyć, że nie jest zainteresowany zamówienie ma więcej.

 

5. płatność

5.1 Cena całkowita (tj. cena zakupu plus ewentualne koszty dostawy) staje się wymagalna z chwilą zawarcia umowy (więcej szczegółów w punkcie 3) i może być Klienci na stronie Karta kredytowa, natychmiastowy przelew bankowy, Amazon Pay, Paypal i Paypal Express zostać wypłacone.

Więcej informacji na temat warunków płatności i Wszelkie koszty poniesione przez dostawców usług płatniczych można znaleźć w części https://shop.sacher.com/payment-methods-2 i są również szczegółowo przedstawiane klientowi przed złożeniem zamówienia. wyruszył.

5.2 W przypadku niewywiązania się z płatności przez klienta, klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 6 % p.a. do wypłaty.

5.3 Płatności są w pierwszej kolejności przeznaczane na pokrycie wszelkich poniesionych kosztów, a następnie na odsetki, a ostatecznie na kapitale.

5.4 Do czasu dokonania pełnej zapłaty, dostarczone towary pozostają własnością Własność Hotelu Sacher (zastrzeżenie tytułu).

5.5 Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na to, że Hotel Sacher może wystawia faktury w formacie elektronicznym i wysyła je do klienta (tzw. "faktura elektroniczna" w rozumieniu § 11 ust. 2 UStG). Klient odstępuje od wysłania faktury pocztą (tj. fakturę papierową) i wyraża zgodę na dostarczenie faktury elektronicznej za E-mail do.

 

6. koszty dostawy i wysyłki

6.1 Hotel Sacher dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć produkty zgodnie z umowy (więcej szczegółów w punkcie 3) bez zbędnej zwłoki. Jednak w zależności od zamówionego produktu dostawa może potrwać pewien czas. ujęcie. Udostępnione Żadna inna umowa z klientem lub Hotelem Sacher przed zawarciem umowy. nie ogłasza żadnego innego terminu dostawy, Hotel Sacher dostarczy zamówiony produkt nie później niż 30 dni po zawarciu umowy dostarczać do klienta.

6.2 Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. podany adres dostawy. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Zmiana jego danych kontaktowych (w szczególności adres i adres e-mail) bez zwłoki do ogłoszeniadopóki czynność prawna, która jest przedmiotem umowy, nie została spełniona przez obie strony. Do . W tym momencie Hotel Sacher może dokonać prawnie relewantnych Deklaracje prawnie skuteczne na adres pierwotnie wskazany przez klienta Dane kontaktowe.

6.3 Dostawa jest realizowana w zależności od adresu dostawy podanego przez klienta przez różnych dostawców usług spedycyjnych, z którymi zawarto umowy na realizację Usługa doręczania oprócz adresu doręczenia zawiera także adres e-mail i numer telefonu klienta. Odpowiednie warunki dostawy oraz poniesione koszty można znaleźć na stronie https://shop.sacher.cominformacje o wysyłce-2 zostać odzyskane i są również szczegółowo wyjaśniane klientowi przed złożeniem zamówienia.

6.4 Hotel Sacher jest uprawniony, również w przypadku zamówień na kilku produktów lub w przypadku produktu składającego się z kilku części do realizacji dostaw częściowych.

6.5 Jeśli dostawa do klienta nie jest możliwa, ponieważ klient jest nie można znaleźć pod podanym adresem dostawy lub ponieważ adres dostawy nie został podany prawidłowo, klient ponosi koszty nieudaną próbę dostarczenia przesyłki oraz koszty poniesione z tego tytułu przez Hotel Sacher. koszty poniesione w związku z przesyłką zwrotną.

6.6 Hotel Sacher zachowuje prawo własności produktów, a także po dostawie do klienta do momentu pełnej zapłaty za dostarczony towar Produkty przed.

6.7 Wszelkie opłaty celne, cła i koszty dostawy ponosi klient. i jest przez nią ponoszona jako część zamówienia lub jako część dostawy jest przepisana.

 

7. odstąpienie od umowy (niniejsze Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko konsumentom!)

7.1 Jeżeli klient jest konsumentem (zgodnie z definicją zawartą w austriackiej ustawie o ochronie konsumentów), klient zobowiązany jest do tylko w przypadku zamówień, które wchodzą w zakres stosowania FAGG i tylko wtedy, jeśli nie jest to produkt stworzony zgodnie z indywidualnymi życzeniami klienta. lub towarów łatwo psujących się, prawo do odstąpienia od umowy w okresie czternaście dni bez podania przyczyn z umowy zawartej z Hotelem Sacher za pośrednictwem sklepu internetowego. zrezygnować.

7.2 Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście Dni i zaczyna

·         w przypadku Umowa kupna z dniem, w którym klient lub osoba wyznaczona przez klienta wskazana osoba trzecia (nie należy jej rozumieć jako przewoźnika) zamawiany produkt w posiadaniu bierze;

·         jeśli klient kupuje kilka produktów w ramach Zamówienie na mundur zarządził, the dostarczane oddzielnie stać się, z dzień, w którym klient lub osoba trzecia wyznaczona przez klienta (m.in. nie należy rozumieć jako nośnik). ostatni Produkt wchodzi w posiadanie;

·         przy dostawie towarów w kilka przesyłek częściowych z dniem, w którym klient lub osoba wyznaczona przez osoby trzeciej wskazanej przez klienta (nie dotyczy to przewoźnika). ostatnia wysyłka częściowa lub ostatni element w wchodzi w posiadanie;

7.3 Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie, w którym Hotel Sacher informuje o decyzji o odstąpieniu od umowy Rada Dyrektorów jest informowana o decyzji o rezygnacji.

Można to zrobić:

-         za stanowisko: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         przez E-Mail: torte@sacher.com

W tym celu klient może skorzystać z Dostawa w załączeniu lub . TUTAJ odzyskiwalne i przygotowane do druku Formularz anulowania Hotelu Sacher stosowanie.

7.4 Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że klient prześle Objaśnienie w sprawie wykonywania Prawo do odstąpienia od umowy przed Upływ terminu (zob. pkt 7.2.) wysyła.

7.5 Jeżeli Klient odstąpi od umowy, Hotel Sacher zapłaci mu kwotę płatności już dokonane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni. od daty otrzymania powiadomienia o wycofaniu się z umowy.

Zwrot obejmuje kwotę zapłaconą przez klienta za produkt. Cena brutto zawierająca koszty dostawy produktu do klientów. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z faktu, że klient rodzaj dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Hotel Sacher. wybrał dostawę standardową (np. dostawę ekspresową), nie będzie zwrócone.

Hotel Sacher może odmówić dokonania zwrotu do czasu Hotel Sacher otrzymał produkt z powrotem lub do momentu, gdy klient dowód, że zwrócił produkt (w zależności od tego, który to czas wcześniejszy).

7.6 Jeśli klient odstąpi od umowy, jest zobowiązany do zwrotu otrzymany produkt niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od daty dostawy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które należy odesłać do Hotelu Sacher (chyba że Hotel Sacher zaproponował klientowi na piśmie, że sam dostarczy towar do zbierania). Ten okres restytucji jest dotrzymany, jeśli produkt zostanie zwrócony w ciągu został wysłany przed upływem terminu.

7.7. koszty natychmiastowe powrót produktu pochodzą z Klienci do noszenia.

7.8 Klient zobowiązany jest dostarczyć do Hotelu Sacher Odszkodowania dla ewentualnego Utrata wartości jeśli jest to oparte na jeden do testowania charakter, właściwości i działanie produktu. konieczna obsługa. Dotyczy to w szczególności, jeśli napoje (niezależnie od rodzaju opakowania, np. puszki, butelki), sześciopak itp.) mogą być otwierane.

 

8. wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

8.1 Procedura opisana w punkcie 7. Prawo do odstąpienia od umowy również istnieje, między innymi, dla klientów, którzy są konsumentami, a nie dla:

·         Towary, które są sprzedawane po Wykonane zgodnie z wymaganiami klienta lub wyraźnie odnieść się do potrzeby osobiste,

·         Towary, które szybko zepsuć może lub którego Data ważności szybko przekroczyła może,

·         Gazety, Czasopisma lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę dostarczanie takich publikacji,

·         Dźwięk- lub . Nagrania wideo lub . Oprogramowanie komputerowe (np. CD, DVD, CD-ROM), które są dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, a pieczęć jest został usunięty przez klienta.

W zakresie, w jakim nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, Hotel Sacher Wyraźne informowanie klientów o nieistnieniu przed zawarciem umowy.

 

9. gwarancja

9.1 Ilustracje produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego posiadają charakter czysto symboliczny, a ze względu na różnice w Nie można wykluczyć reprezentacji przeglądarki, w szczególności odchyleń kolorystycznych.

9.2 Hotel Sacher nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do Prawidłowość pomiarów podanych przez klienta.

9.3 Hotel Sacher będzie świadczył następujące usługi zgodnie z wymogami ustawowymi Zagwarantuj, że produkty w Czas brak usterek w momencie przekazania tzn. Hotel Sacher ponosi za to odpowiedzialność, że produkty mają właściwości określone lub zwykle zakładane. posiadają, odpowiadają opisowi i są zgodne z charakterem działalności lub mogą być wykorzystywane zgodnie z zawartą umową.

9.4 Roszczenia z tytułu rękojmi za towary zakupione w sklepie internetowym Produkty ulega przedawnieniu po upływie dwóch lat od Dostawa.

Jeśli wada wyjdzie na jaw w ciągu sześciu miesięcy od dostawy, to zakłada, że wada była już obecna w momencie dostawy. Po wygaśnięciu sześć miesięcy, klient musi udowodnić, że wada istniała już w dniu W momencie przekazania nieruchomość istniała przynajmniej w podstawowym zakresie.

9.5 W przypadku wystąpienia wady, klient może przede wszystkim między Poprawa lub uzupełnienie o zaginionych i Wymiana the rzecz. Hotel Sacher uczyni to w rozsądnym terminie oraz przy jak najmniejszych niedogodnościach dla klienta. Gdy poprawa lub wymiana jest niemożliwa lub dla Hotelu Sacher, w porównaniu z innymi środkami zaradczymi, przy nieproporcjonalnie wysokim nakładzie pracy (w zależności od wartości rzeczy wolnej od wad, wagi wady, wartości wadę oraz koszty związane z innym środkiem zaradczym dla klienta. niedogodności), klient ma prawo do obniżenia ceny lub anulowania zamówienia. (tj. anulowanie umowy). Jednakże prawo do odstąpienia od umowy istnieje tylko w takim zakresie, w jakim jest ono to nie jest drobna usterka.

9.6 Jeśli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu austriackiego kodeksu handlowego (UGB), ponosi odpowiedzialność za 377 UGB wady produktów, które wykryłby w zwykłym toku działalności po dostawę w drodze oględzin lub powinien był to zrobić, w rozsądnym okresie czasu. W przeciwnym razie konsekwencje §§ 377 ff UGB.

 

10 Odpowiedzialność za szkody

Hotel Sacher ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z Realizacja umowy jest możliwa tylko wtedy, gdy Hotel Sacher lub osoby, którym można przypisać odpowiedzialność za Hotel Sacher osoby (np. asystenci) działają w tym zakresie umyślnie lub dopuszczają się rażącego zaniedbania. Ta strona Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku lekkiego niedbalstwa nie dotyczy Obrażenia ciała (tzn. Hotel Sacher odpowiada za nie również w przypadku osób małoletnich). zaniedbania).

 

11. oświadczenie o wykorzystywaniu danych -. Polityka prywatności

11.1 W celu prowadzenia korespondencji z Klientem lub w celu sprawnego Wypełnienie i realizacja umowy (tj. w zakresie rejestracji, przetwarzania Zamówienia, dostawa produktów i przetwarzanie płatności, sprawdzanie roszczeń dochodzonych wobec Hotelu Sacher po wypełnieniu umowy. itp.), Hotel Sacher wymaga podania pewnych danych osobowych. Ochrona tych danych i praw osobistych klientów jest dla hotelu bardzo ważna. Sacher bardzo ważne. Dlatego też Hotel Sacher stosuje się do najnowocześniejszych rozwiązań. standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę danych i ich wykorzystanie (tj. przetwarzać lub przekazywać) dane wyłącznie w zakresie wymagania prawne. Wykorzystywane dane są traktowane jako ściśle poufne traktowane. Składając zamówienie, klient akceptuje politykę prywatności Hotelu Sacher (dostępne na stronie https://shop.sacher.com/privacy wyrażenie zgody na Wiedza.

11.2 Podczas procesu rejestracji wymaganego do złożenia zamówienia (zob. w tym punkcie 2.) są dodawane do Tytuł. Salutation (np. płeć), Nazwa. Adres (np. adres dostawy lub adres rozliczeniowy), adres Data urodzenia i Adres e-mail na życzenie Hotelu Sacher przechowywane. Ponadto klient może również dobrowolnie wprowadzić swoje Numer telefonu które następnie jest również przechowywana.

Ponadto w trakcie realizacji zamówienia Informacje o zamówionych produktach oraz Informacje dotyczące płatności (np. informacje o kartach kredytowych, dane o kontach bankowych lub inne dane dotyczące płatności) są przechowywane.

11.3 Hotel Sacher używana te dane osobowe w celu następujące Cele

·         Sprawdzenie warunku koniecznego do rejestracji lub Składanie zamówień w sklepie internetowym (w szczególności spełnienie wymogu dotyczącego wieku);

·         Korespondencja z klientem w związku z zamówienia i realizacji umowy. W tym celu należy użyć danych adresowych klientów są również przekazywane do wybranych partnerów logistycznych;

·         Wysyłanie elektronicznych materiałów informacyjnych o asortymencie produktów (np. oferty i nowości) oraz wydarzeniach lub wspieranych wydarzeń, konkursów i zaproszeń lub naszych Dostawa do domu itp. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub faksu, a także osobiście lub kontakt telefoniczny (wszystko to jednak tylko wtedy, gdy klient wyrazi zgodę na takie działania reklamowe). wyraziła zgodę);

·         Wewnętrzna klasyfikacja na kategorie (np. kobieta/mężczyzna) i grup wiekowych) w celu dostarczenia informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb (pocztą lub elektronicznie) lub na spersonalizowane (promocyjne) upominki. (wszystko to jednak tylko w zakresie, w jakim klient wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną materiał informacyjny wyraził na to zgodę). W tym celu pozdrowienie (tj. przetwarzane są dane dotyczące płci i daty urodzenia;

·         Wykorzystanie danych z dowolnych zakupów, w celu ich anonimizacji (tj. usunięcia wszelkich odniesień do osoby) oraz anonimowy zapis przez okres 2 lat dla Dalszy rozwój i optymalizacja naszych ofert i produktów, jak również dla dla celów własnych badań rynkowych;

11.4 Takie wykorzystanie danych osobowych może, o ile prawnie dopuszczalne, w dowolnym czasie odwołany być wykonane. Odwołania można dokonać w następujący sposób:

-         za stanowisko: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         przez E-Mail: datenschutz@sacher.com

 

(12) Język umowy, prawo właściwe, Miejsce jurysdykcji

12.1 Językiem umowy, zamówień i języka handlowego jest wyłącznie Niemiecki. Czy Hotel Sacher powinien porozumiewać się z klientem w innym języku? ma to na celu wyłącznie dostosowanie się do potrzeb i służy celom informacyjnym; Jednak tylko tekst niemiecki jest prawnie wiążący. w szczególności jeśli tłumaczenie na inny język skutkuje tekst może dawać podstawy do innych możliwych interpretacji.

12.2 Transakcja prawna zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy Hotel Sacher i klient podlegają wyłącznie prawu austriackiemu zgodnie z Obowiązuje wyłączenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz norm kolizyjnych.

12.3 Jeśli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu austriackiego kodeksu handlowego (UGB), to gaz Hotel Sacher wyłącznie sąd właściwy rzeczowo dla 1010 Wiedeń odpowiedzialny. Hotel Sacher jest jednak uprawniony do obciążenia klienta (tj. przedsiębiorca w rozumieniu austriackiego kodeksu handlowego) w miejscu jego ogólnej właściwości lub w innym miejscu Jurysdykcja wyborcza do wniesienia pozwu

 

Stojak: Lipiec 2021