Všeobecné podmínky

1. oblast působnosti všeobecných obchodních podmínek

1.1 Původní Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Vídeň, FN 319070 x, (zkráceně "Hotel Sacher") působí pod názvem Doména https://shop.sacher.com internetový obchod (zkráceně "webshop"), pro který se používá tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP).

1.2 Pro podávání objednávek (více informací viz bod 3) a pro všechny právní úkony uzavřené v souvislosti s internetovým obchodem se vztahují výhradně na tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"). S odesláním Objednáním v internetovém obchodě zákazník výslovně prohlašuje, že tyto VOP platí. se stanou součástí smlouvy o příslušném právním úkonu.

1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky nenabývají účinnosti ani opakovanými objednávkami. trvalý obsah smlouvy mezi zákazníkem a hotelem Sacher, zejména Hotel Sacher může VOP kdykoli změnit nebo upravit.

1.4 Hotel nesouhlasí s jakýmikoliv dalšími podmínkami zákazníků. Sacher tímto výslovně. Odchylné podmínky zákazníků se použijí pouze, pokud Hotel Sacher písemně souhlasí s jejich platností.

 

2. požadavky na zákazníka

2.1 Objednávky jsou možné pouze po Předchozí Registrace (tj. zveřejnění požadovaných údajů) je možné a výhradně Vyhrazeno pro osoby, které mají 18. Rok života již dokončili.

2.2 Hotel Sacher dbá na to, aby - zejména v případě alkoholických nápojů - byly nápoje - jsou zavedena technická opatření, která zabraňují objednávkám od mladších osob. vyloučit. Z technických důvodů však hotel Sacher nemůže plně vyloučit možnost registrace nebo zadání objednávky mladších osob. mohl předložit. Registrací nebo zadáním objednávky zákazník potvrzuje, dosáhli minimálního požadovaného věku a že registrace nebo údaje o objednávce jsou správné a úplné.

 

3. uzavření smlouvy

3.1 Prezentace Produkty v internetovém obchodě je ne závazná nabídka hotelu Sacher. Spíše představují nezávazný sortiment (tj. zboží, které je v zásadě vyloučeno z nabídky). Hotel Sacher jsou distribuovány). Zejména vzhledem k povaze Webové obchody Omezení na jsou obvykle omezeny na určitý počet. Hotel Sacher si však vyhrazuje právo provést opravy v výslovně a nemůže vyloučit, že v konkrétních případech z technických důvodů není uvedená dostupnost správná. jsou zobrazeny.

3.2 Prostřednictvím objednávky zákazníka (tj. potvrzení kliknutím na tlačítko objednávkového tlačítka s Nápis "Splatné objednávka" riZákazník se ptá a závazná nabídka o jím vybrané a následně uvedené v objednávkovém formuláři. produkty do hotelu Sacher.

3.3 Hotel Sacher je ze zákona povinen poskytnout zákazníkovi přijetí tohoto smluvního prohlášení (tj. objednávky) elektronicky bez prodlení. potvrdit. To se provádí prostřednictvím automatizovaného Potvrzující e-mail o přijetí objednávky. Tento Potvrzující e-mail je Žádné prohlášení o přijetí.

3.4 Hotel Sacher není povinen přijmout nabídku zákazníka. přijmout. Pokud Hotel Sacher nabídku zákazníka odmítne, je Hotel Sacher o tom zákazníka bez zbytečného odkladu informuje.

3.5 Hotel Sacher může nabídku změnit buď o samostatné přijetí (např. za e-mailem) nebo skutečným doručením objednaných produktů. V posledním případě Hotel Sacher bude zákazníka informovat (např. e-mailem) o tom, že se v případě do odeslání objednávky.

 

4. ceny

4.1 Objednávka se řídí výhradně podmínkami platnými v době objednávky. ceny uvedené v internetovém obchodě.

4.2 Ceny jsou uvedeny v hrubé výši (tj. včetně DPH). a všechny ostatní daně a příplatky). Veškeré náklady na doručení jsou zahrnuty v nejsou zahrnuty v uvedených cenách (viz bod 6).

4.3 Přes veškerou péči, kterou hotel Sacher věnuje, nelze zcela lze vyloučit, že by chybně stanovené ceny (např. v důsledku vstupní chyby) se zobrazují u jednotlivých produktů v internetovém obchodě. Pokud zákazník již učinil objednávku, Hotel Sacher ho bude informovat o skutečnou cenu a zákazník pak může předložit svou nabídku na potvrdit skutečnou cenu nebo prohlásit, že nemá zájem. objednávka má více.

 

5. platba

5.1 Celková cena (tj. kupní cena plus případné náklady na dodání) se stává splatnou po uzavření smlouvy (více informací viz bod 3) a může být Zákazníci na Kreditní karta, okamžitý bankovní převod, Amazon Pay, Paypal a Paypal Express být vyplacena.

Další informace o příslušných platebních podmínkách a Veškeré náklady vzniklé poskytovatelům platebních služeb lze nalézt v části https://shop.sacher.com/payment-methods-2 a jsou také podrobně představeny zákazníkovi před podáním objednávky. stanovila.

5.2 V případě prodlení zákazníka s platbou bude zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 6 % p.a., která mají být vyplacena.

5.3 Platby se nejprve použijí na veškeré vzniklé náklady a poté na úroky a nakonec i kapitál.

5.4 Až do úplného zaplacení zůstává dodané zboží ve vlastnictví dodavatele. Vlastnictví hotelu Sacher (výhrada vlastnictví).

5.5 Podáním objednávky zákazník souhlasí s tím, že Hotel Sacher může vystavuje faktury v elektronické podobě a zasílá je zákazníkovi. (tzv. "elektronická faktura" ve smyslu § 11 odst. 2 UStG). Zákazník upouští od zasílání faktury poštou (tj. papírovou fakturu) a souhlasí s doručením elektronické faktury na E-mail na adresu.

 

6. náklady na doručení a dopravu

6.1 Hotel Sacher se snaží dodávat produkty v souladu s smlouvu (podrobněji viz bod 3) bez zbytečného odkladu. V závislosti na objednaném produktu však může dodání trvat delší dobu. převzít. Poskytnuto Žádná jiná dohoda se zákazníkem nebo s hotelem Sacher před uzavřením smlouvy. neoznamuje žádnou jinou dodací lhůtu, Hotel Sacher dodá objednaný produkt nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. doručit zákazníkovi.

6.2 Dodávka se provádí na adresu uvedenou zákazníkem vobjednávce. uvedenou doručovací adresu. Zákazník je povinen poskytnout Změna kontaktních údajů (zejména adresu a e-mailovou adresu) bez prodlení bude oznámenodokud právní úkon, který je předmětem smlouvy, nebyl splněn oběma stranami. Až do V tomto okamžiku může Hotel Sacher právně relevantní Prohlášení s právní účinností na adresu původně uvedenou klientem Kontaktní údaje.

6.3 Doručení se provádí v závislosti na doručovací adrese zákazníka. různými poskytovateli přepravních služeb, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o plnění. Doručovací služba kromě doručovací adresy také e-mailovou adresu a adresu telefonní číslo zákazníka. Příslušné dodací podmínky a vzniklé náklady naleznete na adrese https://shop.sacher.compřepravní informace-2 být načteny a jsou také zákazníkovi podrobně vysvětleny před zadáním objednávky.

6.4 Hotel Sacher je oprávněn, a to i v případě objednávek na. několik výrobků nebo v případě výrobku sestávajícího z několika částí provádět dílčí dodávky.

6.5 Pokud není doručení zákazníkovi možné, protože zákazník je nelze najít na uvedené doručovací adrese nebo proto. doručovací adresa nebyla uvedena správně, nese zákazník náklady na doručení. neúspěšný pokus o doručení a náklady, které Hotelu Sacher v této souvislosti vznikly. náklady na vrácení zásilky.

6.6 Hotel Sacher si rovněž ponechává vlastnictví produktů. po dodání zákazníkovi až do úplného zaplacení dodaného zboží. Produkty před.

6.7 Veškeré celní poplatky, cla a náklady na dodání hradí zákazník. a nese je buď jako součást objednávky, nebo jako součást ceny. je předepsáno doručení.

 

7. odstoupení od smlouvy (toto Právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na spotřebitele!)

7.1 Pokud je zákazník spotřebitelem (ve smyslu rakouského zákona o ochraně spotřebitele), je zákazník povinen pro zakázky, které spadají do oblasti působnosti FAGG, a teprve poté, pokud se nejedná o výrobek vytvořený podle individuálního přání zákazníka. nebo zboží podléhajícího rychlé zkáze, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnáct dní bez udání důvodů ze smlouvy uzavřené s hotelem Sacher prostřednictvím internetového obchodu. rezignovat.

7.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct Dny a začíná

·         v případě Kupní smlouva se dnem, kdy klient nebo jím pověřená osoba jmenovaná třetí strana (nesmí být chápána jako dopravce). objednaný produkt v držení trvá;

·         pokud si zákazník zakoupí několik produktů v rámci Jednotná objednávka nařídil, . dodává se samostatně se stává, s den, kdy zákazník nebo jím určená třetí strana (mezi něž patří i nelze chápat jako nosič) poslední Produkt přebírá vlastnictví;

·         při dodání zboží v několik dílčích zásilek se dnem, kdy klient nebo jím pověřená osoba třetí strana určená zákazníkem (to se netýká dopravce). poslední částečná dodávka nebo poslední kus na adrese přebírá vlastnictví;

7.3 Zákazník může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy jednoznačným prohlášením. Prohlášení, ve kterém Hotel Sacher informuje o rozhodnutí odstoupit od smlouvy O rozhodnutí odstoupit je informována správní rada.

To lze provést:

-         na příspěvek: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: torte@sacher.com

Za tímto účelem může zákazník použít Dodávka přiloženo nebo ZDE vyhledatelný a připravené k tisku Storno formulář hotelu Sacher použití.

7.4 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby zákazník zaslal. Vysvětlení o výkonu Právo na odstoupení od smlouvy před Uplynutí lhůty (viz bod 7.2.) zasílá.

7.5 Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, Hotel Sacher mu zaplatí již provedené platby neprodleně, nejpozději však do 14 dnů. ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Tato náhrada zahrnuje částku, kterou zákazník za výrobek zaplatil. Hrubá cena včetně nákladů na dodání výrobku do místa prodeje. zákazníky. Veškeré dodatečné náklady vyplývající ze skutečnosti, že klient jiný typ doručení než nejlevnější, který nabízí Hotel Sacher. zvolila standardní doručení (např. expresní doručení), nejsou vráceno.

Hotel Sacher může odmítnout provést splátku, dokud. Hotel Sacher obdrží výrobek zpět nebo dokud zákazník nepřevezme výrobek zpět. důkaz, že výrobek vrátil (v závislosti na tom, kterou je dřívější čas).

7.6 Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen vrátit zákazníkovi obdržený výrobek neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení. prohlášení o odstoupení od smlouvy, které je třeba vrátit hotelu Sacher (ledaže by se jednalo o Hotel Sacher písemně nabídl zákazníkovi, že zboží dodá sám. sbírat). Tato restituční lhůta je dodržena, pokud je výrobek vrácen v rámci je odeslána ve stanoveném termínu.

7.7. okamžité náklady návrat výrobku jsou z Zákazníci na sebe.

7.8 Zákazník je povinen poskytnout hotelu Sacher Odškodnění pro možný Ztráta hodnoty pokud je založena na jeden testovat povahu, vlastnosti a fungování výrobku. nutná manipulace. To platí zejména v tomto případě, pokud jsou nápoje (v jakémkoli typu balení, např. plechovky, lahve, lze otevřít balení po šesti kusech apod.).

 

8. výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

8.1 Postup popsaný v bodě 7. Právo na odstoupení od smlouvy existuje mimo jiné také pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, nikoliv pro:

·         Zboží, které se prodává po Vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo jasně odkázat na osobní potřeby,

·         Zboží, které rychle kazit může nebo jehož Datum vypršení platnosti rychle překročil by,

·         Noviny, Časopisy nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na doručování těchto publikací,

·         Zvuk- nebo Videozáznamy nebo Počítačový software (například CD, DVD, CD-ROM), které jsou dodávány v zapečetěných obalech a pečeť je opatřena byl zákazníkem odstraněn.

Pokud právo na odstoupení od smlouvy neexistuje, Hotel Sacher je povinen Výslovně informovat zákazníky o neexistenci před uzavřením smlouvy.

 

9. záruka

9.1 Vyobrazení produktů nabízených prostřednictvím internetového obchodu mají čistě symbolický charakter a vzhledem k rozdílům v Nelze vyloučit zastoupení prohlížeče, zejména barevné odchylky.

9.2 Hotel Sacher nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s Správnost měření zadaných zákazníkem.

9.3 Hotel Sacher poskytuje následující služby v souladu se zákonnými požadavky. Zaručte, že výrobky v Čas žádné závady v době předání tj. Hotel Sacher za něj nese odpovědnost, že výrobky mají stanovené nebo obvykle předpokládané vlastnosti. odpovídají popisu a odpovídají povaze podnikání nebo činnosti, kterou vykonávají. lze použít v souladu s uzavřenou dohodou.

9.4 Záruční nároky na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Produkty se promlčí dva roky po Dodávka.

Pokud se závada projeví do šesti měsíců od dodání, je předpokládá, že vada byla přítomna již v době dodání. Po uplynutí doby platnosti šest měsíců, musí zákazník prokázat, že vada existovala již na předmětu koupě. V době předání nemovitost alespoň v podstatě existovala.

9.5 V případě vady může zákazník v první řadě zásadně mezi Zlepšení nebo doplnění chybějících a Výměna na věc. Hotel Sacher tak učiní v přiměřené lhůtě a s co nejmenšími obtížemi pro zákazníka. Když se zlepšení nebo výměna není možná nebo pro hotel Sacher, v porovnání s ostatními nápravnými opatřeními s neúměrně vysokým úsilím. (v závislosti na hodnotě bezvadného předmětu, závažnosti vady, rozsahu vady, rozsahu vady, rozsahu vady) vady a náklady spojené s jinou nápravou pro zákazníka. nepříjemnosti), má zákazník právo na snížení ceny nebo zrušení objednávky. (tj. zrušení smlouvy). Právo na odstoupení od smlouvy však existuje pouze v případě, že je nejedná se o drobnou závadu.

9.6 Pokud je zákazník podnikatelem ve smyslu rakouského obchodního zákoníku (UGB), odpovídá za 377 UGB Vady výrobků, které by zjistil při běžném obchodním styku po doručení na základě prohlídky nebo tak měl učinit, v přiměřené lhůtě. V opačném případě se důsledky §§ 377 a násl. zákona o obecném zákoníku práce.

 

10 Odpovědnost za škodu

Hotel Sacher odpovídá za škodu v souvislosti s. Plnění smlouvy pouze v případě, že hotel Sacher nebo osoby, které jsou s hotelem Sacher spjaty. osoby (tj. asistenti) jednají úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Tento Vyloučení odpovědnosti v případě lehké nedbalosti se nevztahuje na Újma na zdraví (tj. Hotel Sacher je za ni odpovědný i v případě, že dojde k újmě na zdraví nezletilých osob). nedbalost).

 

11. prohlášení o používání údajů - Zásady ochrany osobních údajů

11.1 Pro korespondenci se zákazníkem nebo pro hladký průběh Plnění a realizace smlouvy (tj. pro registraci, zpracování Objednávky, dodávky produktů a zpracování plateb, kontrola. nároků uplatněných vůči hotelu Sacher po splnění smlouvy. atd.), Hotel Sacher vyžaduje některé osobní údaje. Ochrana těchto údajů a osobních práv zákazníků je pro hotel důležitá. Sacher velmi důležité. Hotel Sacher se proto řídí nejmodernějšími standardy bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany dat a používaných (tj. zpracovávat nebo přenášet) údaje výhradně v rámci působnosti právní požadavky. S použitými údaji bude zacházeno přísně důvěrně ošetřeno. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů. hotelu Sacher (k dispozici na adrese https://shop.sacher.com/privacy souhlasí s Znalosti.

11.2 Během procesu registrace, který je nutný pro objednávku (viz. k tomuto bodu 2.) se přidávají k Název... Pozdrav (tj. pohlaví). Název... Adresa (tj. doručovací nebo fakturační adresa). Datum narození a E-mailová adresa požádal Hotel Sacher uloženy. Kromě toho může zákazník dobrovolně zadat své Telefonní číslo který pak je rovněž uložen.

Vprůběhu zakázky dále Informace o objednaných produktech a Informace o platbě (např. informace o kreditních kartách, údaje o bankovních účtech). nebo jiné platební údaje).

11.3 Hotel Sacher použité tyto osobní údaje pro následující Účely

·         Kontrola podmínky pro registraci nebo Objednávání v internetovém obchodě (zejména splnění věkové podmínky);

·         Korespondence se zákazníkem v souvislosti s objednávku a zpracování smlouvy. K tomuto účelu se použijí adresní údaje zákazníků jsou předávány také vybraným logistickým partnerům;

·         Zasílání elektronických informačních materiálů o sortimentu (například nabídky a novinky) a událostech. nebo podporované akce, soutěže a pozvánky nebo naše doručení domů, atd. e-mailem, SMS nebo faxem, stejně jako osobně nebo telefonický kontakt (to vše však pouze v případě, že zákazník s těmito reklamními opatřeními souhlasí). souhlasil);

·         Vnitřní rozdělení do kategorií (např. žena/muž) a věkových skupin), aby bylo možné poskytovat informace na míru (poštou nebo prostřednictvím internetu). elektronicky) nebo pro dárky na míru (propagační). (to vše ovšem pouze v případě, že zákazník souhlasí se zasíláním elektronických informační materiál souhlasil). Za tímto účelem se pozdrav (tj. pohlaví) a datum narození;

·         Použití údajů z jakýchkoli nákupů, anonymizovat (tj. odstranit jakýkoli odkaz na osobu) a anonymizovaný záznam po dobu 2 let pro Další vývoj a optimalizace našich nabídek a produktů, jakož i pro pro účely vlastního průzkumu trhu;

11.4 Toto použití osobních údajů může, pokud jde o kdykoli právně přípustné zrušeno být provedena. Odvolání lze provést takto:

-         na příspěvek: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: datenschutz@sacher.com

 

12. Smluvní jazyk, rozhodné právo, Jurisdikce

12.1. Smluvní, objednávkový a obchodní jazyk je výhradně německý. Pokud Hotel Sacher komunikuje se zákazníkem v jiném jazyce, děje se tak pouze ze vstřícnosti a z informačních důvodů; Právně závazný je však pouze německý text. zejména v případě, že překlad do jiného jazyka vede k text může vést k dalším možným výkladům.

12.2 Právní úkon uzavřený prostřednictvím internetového obchodu mezi Hotel Sacher a zákazník se řídí výhradně rakouským právem podle. Vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem.

12.3 Pokud je zákazník podnikatelem ve smyslu rakouského obchodního zákoníku (UGB), platí pro něj následující ustanovení. gas Hotel Sacher výhradně věcně příslušný soud pro 1010 Vídeň odpovědný. Hotel Sacher je však i nadále oprávněn účtovat zákazníkovi (tj. podnikatel ve smyslu rakouského obchodního zákoníku) v místě své obecné působnosti nebo v jiném místě. Volební příslušnost k podání žaloby

 

Stojan: červenec 2021