Общи правила и условия

1. обхват на прилагане на ОУП

1.1 Оригиналът на Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Виена, FN 319070 x, (наричан за краткост "Хотел Захер") работи под Домейн https://shop.sacher.com уеб магазин (наричан за краткост "уеб магазин"), за който тези общи условия (ОУП) се прилага.

1.2 За подаване на поръчки (за повече информация вж. точка 3) и за всички правни сделки, сключени във връзка с уебмагазина, се прилагат изключително настоящите общи условия (накратко "ОУП"). С изпращането на Поръчка в уебмагазина, клиентът изрично декларира, че тези ОУ са стават част от договора за съответната правна сделка.

1.3 Настоящите Общи условия не влизат в сила дори при повторни поръчки. постоянното съдържание на договора между клиента и хотел Sacher, и по-специално Хотел Сахер може да промени или модифицира ОУ по всяко време.

1.4 Хотелът възразява срещу всякакви други условия на клиентите. Сахер изрично заявява. Прилагат се само отклоняващите се условия на клиентите, ако Hotel Sacher се съгласи с тяхната валидност в писмена форма.

 

2. изисквания към клиента

2.1 Поръчките са възможни само след Предишна Регистрация (т.е. оповестяване на необходимите данни) е възможно и изключително Запазено за лица, които имат 18. Година на живот вече са завършени.

2.2 Хотел Сахер счита - особено в случай на алкохолни напитки - че напитки - въведени са технически предпазни мерки за предотвратяване на поръчки от по-млади лица. изключва. По технически причини обаче хотел Sacher не може да да изключват възможността за регистрация на по-млади лица или за подаване на поръчка. може да подаде. С регистрацията или подаването на поръчка клиентът потвърждава, да е достигнал изискваната минимална възраст и че регистрацията или данните за поръчката са верни и пълни.

 

3. сключване на договор

3.1 Представяне на Продукти в уеб магазина е не обвързваща оферта на хотел Sacher. По-скоро те представляват необвързващ продуктов асортимент (т.е. стоки, които по принцип са изключени от Разпространява се в хотел Sacher). По-специално, поради естеството на Уеб магазини Ограничение на те обикновено са ограничени до определен брой. Въпреки това хотел Sacher си запазва правото да прави корекции в изрично и не може да изключи, че в определени случаи по технически причини посочените наличности не са верни. са показани.

3.2 Чрез поръчката на клиента (т.е. потвърждаване чрез кликване върху на бутона за поръчка с Надпис "Задължения поръчка" риКлиентът пита a обвързваща оферта за избран от него и впоследствие посочен във формуляра за поръчка. продукти в хотел Sacher.

3.3 Хотел Сахер е задължен по закон да предостави на клиента получаването на тази договорна декларация (т.е. поръчката) по електронен път без забавяне. за да потвърдите. Това се прави чрез автоматична Имейл за потвърждение за получаването на поръчката. Този Имейл за потвърждение е Няма декларация за приемане.

3.4 Хотел Сахер не е задължен да приеме офертата на Клиента. да приемете. Ако хотел Sacher отхвърли офертата на клиента, той Хотел Sacher информира клиента за това без ненужно забавяне.

3.5 Хотел Сахер може да промени офертата или чрез отделно приемане (напр. на електронна поща) или чрез действителна доставка на поръчаните продукти. В последния хотел Sacher ще информира клиента (например по електронна поща) за до изпращането на поръчката.

 

4. цени

4.1 Поръчката се подчинява изключително на условията, които са в сила към момента на поръчката. цени, посочени в уеб магазина.

4.2 Цените са брутни (т.е. с включен ДДС). и всички други данъци и такси). Всички разходи за доставка са включени в не са включени в посочените цени (вж. точка 6).

4.3 Въпреки всички грижи, полагани от хотел Sacher, не е възможно да се да се изключи възможността за погрешно определяне на неверни цени (напр. поради грешки при въвеждане) се показват за отделните продукти в уеб магазина. Ако Клиентът вече е направил поръчка, хотел Sacher ще го информира за действителната цена, а клиентът може да направи своята оферта по потвърди действителната цена или да заяви, че не се интересува от поръчка има повече.

 

5. плащане

5.1 Общата цена (т.е. покупната цена плюс всички разходи за доставка) става дължим при сключването на договора (за повече подробности вж. точка 3) и може да бъде Клиенти на Кредитна карта, незабавен банков превод, Amazon Pay, Paypal и Paypal Express да бъдат платени.

Допълнителна информация за съответните условия за плащане и Всички разходи, направени от доставчиците на платежни услуги, могат да бъдат намерени в https://shop.sacher.com/payment-methods-2 и също така се представят подробно на клиента, преди да бъде направена поръчката. изложени.

5.2 В случай на забава на плащане от страна на клиента, той е длъжен да плати лихва за просрочие в размер на 6 % годишно за изплащане.

5.3 Плащанията се прилагат първо към всички направени разходи, след това към лихви и в крайна сметка върху капитала.

5.4 До пълното плащане доставените стоки остават в Собственост на хотел Sacher (запазване на правото на собственост).

5.5 С подаването на поръчка клиентът се съгласява, че хотел Sacher може издава фактури в електронен формат и ги изпраща на клиента. (т.нар. "електронна фактура" по смисъла на § 11, параграф 2 от UStG). Клиентът се отказва от изпращането на фактурата по пощата (т.е. хартиена фактура) и се съгласява да достави електронната фактура чрез Имейл до.

 

6. разходи за доставка и транспорт

6.1 Хотел Сахер се стреми да доставя продуктите в съответствие с договор (вж. точка 3 за повече подробности) без излишно забавяне. Въпреки това, в зависимост от поръчания продукт, доставката може да отнеме известно време. вземете. Предоставен Няма друго споразумение с клиента или с хотел Sacher преди сключването на договора. не обявява друг период на доставка, хотел Sacher ще достави поръчания продукт не по-късно от 30 дни след сключването на договора да доставите на клиента.

6.2 Доставката се извършва на адреса, посочен от клиента в поръчката. посочен адрес за доставка. Клиентът е длъжен да предостави Промяна на данните му за контакт (по-специално адрес и имейл адрес) без забавяне да се обявидокато правна сделка, която е предмет на договора, не е изпълнена от двете страни. До В този момент Hotel Sacher може да направи правно значими Декларации с правно действие на адреса, първоначално посочен от клиента Данни за контакт.

6.3 Доставката се извършва в зависимост от адреса за доставка на клиента от различни доставчици на транспортни услуги, с които е сключен договор за изпълнение на Услугата за доставка освен адреса за доставка съдържа също така имейл адрес и телефонен номер на клиента. Съответните условия за доставка и направените разходи можете да намерите на адрес https://shop.sacher.comинформация за доставка-2 да се извличат и също се обясняват подробно на клиента преди поръчката.

6.4 Хотел Сахер има право, дори в случай на поръчки за няколко продукта или в случай на продукт, състоящ се от няколко части за извършване на частични доставки.

6.5 Ако доставката до клиента не е възможна, тъй като клиентът е не може да бъде намерен на посочения адрес за доставка или защото адресът на доставка не е бил посочен правилно, клиентът поема разходите за неуспешния опит за доставка и разходите, направени от хотел Sacher за това. разходите, направени за връщане на пратката.

6.6 Хотел Сахер запазва собствеността си върху продуктите и след доставката на клиента до пълното заплащане на доставения Продукти преди.

6.7 Всички митнически такси, мита и такси за доставка се поемат от клиента. и се поемат от последния като част от поръчката или като част от на доставката е предписано.

 

7. отказ от договора (това Правото на оттегляне се прилага само за потребителите!)

7.1 Ако клиентът е потребител (съгласно определението в австрийския Закон за защита на потребителите), той трябва за поръчки, които попадат в обхвата на прилагане на FAGG, и само тогава, ако това не е продукт, създаден според индивидуалните желания на клиента. или бързо развалящи се стоки, правото да се откаже от договора в срок от четиринадесет дни без да посочва причини от договора, сключен с хотел Sacher чрез уеб магазина. подаване на оставка.

7.2 Срокът за оттегляне е четиринадесет Дни и започва

·         в случай на Договор за покупка в деня, в който клиентът или лице, посочено от клиента посочена трета страна (да не се разбира като превозвач). поръчан продукт във владение отнема;

·         ако клиентът закупи няколко продукта като част от Унифицирана поръчка е наредил, на доставя се отделно станете с денят, в който клиентът или трета страна, посочена от клиента (сред които е да не се разбира като носител). последно Продукт влиза във владение;

·         при доставка на стоки в няколко частични пратки с деня, в който клиентът или лице, посочено от трета страна, посочена от клиента (това не включва превозвача). последна частична доставка или последната част в влиза във владение;

7.3 Клиентът може да упражни правото си на отказ от договора чрез недвусмислено Декларация, с която хотел Sacher уведомява за решението си да се откаже от договора Съветът на директорите се информира за решението за подаване на оставка.

Това може да бъде направено:

-         на длъжност: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         по електронна поща: torte@sacher.com

За тази цел клиентът може да използва Доставка приложен или ТУК за извличане и подготвени за печат Формуляр за анулиране на хотел Sacher използване.

7.4 За да се спази срокът за отказ, е достатъчно клиентът да изпрати Обяснение относно упражняването на Право на оттегляне преди Изтичане на крайния срок (вж. точка 7.2.) изпраща.

7.5 Ако Клиентът се откаже от договора, хотел Sacher му заплаща вече извършените плащания незабавно, но не по-късно от 14 дни. от датата на получаване на уведомлението за оттегляне.

Това възстановяване включва сумата, платена от клиента за продукта. Брутна цена, включваща разходите за доставка за транспортиране на продукта до клиенти. Всички допълнителни разходи, произтичащи от факта, че клиентът вид доставка, различна от най-евтината, предлагана от Hotel Sacher. е избрал стандартна доставка (напр. експресна доставка), не се възстановени.

Хотел Sacher може да откаже да извърши плащане, докато Хотел Sacher получава продукта обратно или докато клиентът не доказателство, че е върнал продукта (в зависимост от е по-ранното време).

7.6 Ако клиентът се откаже от договора, той е длъжен да върне получения продукт без забавяне, най-късно обаче в рамките на 14 дни от доставката на декларацията за отказ, която трябва да бъде върната в хотел Sacher (освен ако Hotel Sacher е предложил писмено на клиента да достави стоките сам за събиране). Този период на възстановяване е спазен, ако продуктът е върнат в рамките на е изпратен до крайния срок.

7.7. непосредствени разходи връщането на продукта са от Клиенти да се носят.

7.8 Клиентът е длъжен да предостави на хотел Sacher Компенсация за евентуална Загуба на стойност ако това се основава на да тествате естеството, характеристиките и функционирането на продукта. необходимата обработка. Това важи с особена сила, ако напитките (в какъвто и да е вид опаковка, напр. кутии, бутилки, шест опаковки и т.н.) могат да бъдат отворени.

 

8. изключения от правото на оттегляне

8.1 Процедурата, описана в точка 7. Право на оттегляне наред с другото съществува и за клиенти, които са потребители, а не за:

·         Стоки, които се продават след Изработени по спецификации на клиента или ясно да посочите лични нужди,

·         Стоки, които бързо разваляне на може или чиито Дата на изтичане на валидността бързо надминава би,

·         Вестници, Списания или списания, с изключение на договори за абонамент за доставката на такива публикации,

·         Звук- или Видеозаписи или Компютърен софтуер (като CD, DVD, CD-ROM), които се доставят в запечатани опаковки и пломбата е е бил премахнат от клиента.

Доколкото правото на отказ не съществува, Hotel Sacher Изрично информиране на клиентите за несъществуването преди сключването на договора.

 

9. гаранция

9.1 Илюстрациите на продуктите, предлагани чрез уеб магазина, имат чисто символичен характер и, поради различията в Не могат да бъдат изключени представите на браузъра, по-специално отклоненията в цветовете.

9.2 Хотел Захер не поема отговорност по отношение на Правилност на измерванията, предоставени от клиента.

9.3 Хотел Sacher предоставя следните услуги в съответствие със законовите изисквания Гарантирайте, че продуктите в Време липса на дефекти в момента на предаването т.е. хотел Sacher носи отговорност за това, че продуктите притежават предвидените или обичайно предполагаемите свойства. отговарят на описанието и на естеството на дейността или може да се използва в съответствие с постигнатото споразумение.

9.4 Гаранционни претенции за стоките, закупени чрез уеб магазина Продукти се погасява по давност две години след Доставка.

Ако дефектът се прояви в рамките на шест месеца от доставката, предполага, че дефектът е бил налице още в момента на доставката. След изтичане на шест месеца, клиентът трябва да докаже, че дефектът вече е съществувал на Към момента на предаването имотът е съществувал поне в основата си.

9.5 В случай на дефект клиентът може по принцип първо да между Подобрение или допълнение на липсващите и Обмен на нещо. Хотел Sacher ще направи това в разумен срок и с възможно най-малко неудобства за клиента. Когато подобрение или замяна е невъзможно или за хотел Sacher, в сравнение с другото средство за защита, с непропорционално високи усилия (в зависимост от стойността на бездефектния артикул, сериозността на дефекта. дефект и разходите, свързани с другото средство за защита на клиента. неудобство), клиентът има право на намаление на цената или анулиране на поръчката. (т.е. анулиране на договора). Правото на отказ от договора обаче съществува само дотолкова, доколкото е това не е незначителен дефект.

9.6 Ако клиентът е предприемач по смисъла на Австрийския търговски кодекс (UGB), той носи отговорност за 377 UGB дефекти в продуктите, които той би открил в обичайния ход на бизнеса след доставка чрез проверка или е трябвало да го направи, в рамките на разумен период от време. В противен случай последиците от §§ 377 и следващите от UGB.

 

10 Отговорност за щети

Хотел Sacher носи отговорност за щети, свързани с Изпълнение на договора само ако хотел Sacher или лица, свързани с хотел Sacher лица (напр. асистенти) действат умишлено или поради груба небрежност. Този Изключването на отговорността в случай на лека небрежност не се отнася за Лична телесна повреда (т.е. хотел Sacher носи отговорност и за това в случай на леки небрежност).

 

11. декларация относно използването на данни - Политика за поверителност

11.1 За кореспонденцията с клиента или за гладкото Изпълнение и изпълнение на договора (т.е. за регистрация, обработка на Поръчки, доставка на продукти и обработка на плащания, проверка на на претенции, предявени към хотел Sacher след изпълнението на договора. и т.н.), хотел Sacher изисква някои лични данни. Защитата на тези данни и личните права на клиентите са важни за хотела. Сахер е много важен. Затова хотел Sacher се придържа към най-модерните стандарти за сигурност, за да се гарантира защитата на използваните данни (т.е. обработва или предава) данните изключително в рамките на обхвата на правни изисквания. Използваните данни ще бъдат третирани при строга поверителност. обработени. С подаването на поръчка клиентът приема политиката за поверителност. на хотел Sacher (на разположение на адрес https://shop.sacher.com/privacy съгласие с Знания.

11.2 По време на процеса на регистрация, необходим за поръчката (вж. по тази точка 2.) се добавят към Заглавие. Поздрав (т.е. пол). Име. Адрес (напр. адрес за доставка или за фактуриране). Дата на раждане и Адрес на електронна поща по искане на хотел Sacher съхранявани. Освен това клиентът може доброволно да въведе своите Телефонен номер което след това ще също се съхранява.

Освен това в хода на съдебното производство Информация за поръчаните продукти и Информация за плащане (напр. информация за кредитни карти, данни за банкови сметки или други данни за плащане).

11.3 Хотел Сахер използван тези лични данни за следното Цели

·         Проверка на предварителното условие за регистрация или Поръчване в уеб магазина (особено при спазване на изискването за възраст);

·         Кореспонденция с клиента във връзка с поръчката и обработката на договора. За тази цел адресните данни на клиентите се предават и на избрани логистични партньори;

·         Изпращане на електронни информационни материали за продуктовата гама (като оферти и новини) и събития. или подкрепяни събития, конкурси и покани или нашите доставка по домовете и т.н. по имейл, SMS или факс, както и лично или телефонна връзка (всичко това обаче само ако клиентът е съгласен с тези рекламни мерки). се е съгласил);

·         Вътрешна класификация в категории (напр. жена/мъж) и възрастови групи) с цел предоставяне на персонализирана информация (по пощата или по електронен път) или за персонализирани (промоционални) подаръци. (всичко това, обаче, само доколкото клиентът се съгласява с изпращането на електронни информационен материал се е съгласил). За тази цел поздравът (т.е. пол) и датата на раждане се обработват;

·         Използване на данни от всякакви покупки, да ги анонимизирате (т.е. да премахнете всяко позоваване на дадено лице) и анонимизиран запис за период от 2 години за По-нататъшно разработване и оптимизиране на нашите предложения и продукти, както и за за целите на техните собствени пазарни проучвания;

11.4 Това използване на личните данни може, доколкото законно допустимо, по всяко време отменен да бъдат направени. Оттеглянето може да се извърши, както следва:

-         на длъжност: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         по електронна поща: datenschutz@sacher.com

 

(12) Договорни текстове, приложимо право, Място на юрисдикция

12.1 Договорният език, езикът на поръчките и бизнес езикът са изключително Немски език. Трябва ли хотел Sacher да общува с клиента на друг език, това се прави единствено с цел приспособяване и за информационни цели; Въпреки това само текстът на немски език е правно обвързващ. по-специално ако преводът на друг език води до текстът може да даде възможност за други възможни тълкувания.

12.2 Правната сделка, сключена чрез уеб магазина между Хотел Sacher и клиентът се подчиняват изключително на австрийското право съгласно Прилага се изключването на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и правилата за конфликт на закони.

12.3 Ако клиентът е предприемач по смисъла на Австрийския търговски кодекс (UGB), следва gas Hotel Sacher изключително съдът с предметна компетентност за 1010 Виена отговорни. Въпреки това Hotel Sacher има право да таксува клиента (т.е. предприемач по смисъла на Австрийския търговски кодекс) по неговото общо седалище или по друго Избирателна компетентност за предявяване на иск

 

Стойка: юли 2021