Gegevensbescherming

Inhoudsopgave

Inleiding en overzicht

Wij hebben deze privacyverklaring (versie 20.06.2021-121766055) opgesteld om u te informeren in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetten, Welke persoonsgegevens (kortweg: data) wij als verantwoordelijke voor de verwerking - en de door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. providers) - verwerken. verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke legale opties u heeft. De gebruikte termen zijn op een sekseneutrale manier worden opgevat.
In een notendop: Wij informeren u uitvoerig over de gegevens die wij over u verwerken.

Privacyverklaringen klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze privacyverklaring is bedoeld om Anderzijds zullen wij u de belangrijkste zaken zo eenvoudig en doorzichtig mogelijk voorleggen. Voor zover het bevorderlijk is voor de transparantie, zullen wij technisch Termen uitgelegd op een lezersvriendelijke manierLinks naar verdere informatie, en Graphics voor gebruik. Wij informeren dus in een duidelijke en in eenvoudige taal dat wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten alleen zullen verwerken indien een overeenkomstige rechtsgrondslag wordt gegeven. Dit is zeker niet mogelijk met de meest beknopte, onduidelijke en juridisch-technische uitleg die mogelijk is. omdat zij op het internet vaak standaard zijn als het gaat om gegevensbescherming. Ik hoop dat u de volgende verklaringen interessant en informatief, en misschien is er een of twee stukjes informatie die u nog niet wist.
Als er toch vragen zijn verzoeken wij u contact op te nemen met het hieronder genoemde verantwoordelijke kantoor of in het impressum, de bestaande links te volgen naar en meer informatie te bekijken op sites van derden. Uiteraard vindt u in de opdruk ook onze contactgegevens.

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door ons in de onderneming worden verwerkt en op alle persoonlijke Gegevens die worden verwerkt door bedrijven die in opdracht van ons werken (orderverwerkers). Onder persoonsgegevens verstaan wij informatie in de zin van de Art. 4 Nr. 1 DSGVO, zoals naam, e-mailadres en postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en in rekening kunnen brengen, zowel online als offline. De De reikwijdte van deze privacyverklaring omvat:

 • alle online aanwezigheden (websites, online winkels) die wij exploiteren
 • social media aanwezigheden en e-mailcommunicatie
 • mobiele apps voor smartphones en andere apparaten

In het kort: Het privacybeleid is van toepassing op alle gebieden, waarbij persoonsgegevens op gestructureerde wijze binnen de onderneming worden verwerkt via de bovengenoemde kanalen. Moeten we buiten deze kanalen rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u daarvan zo nodig afzonderlijk in kennis stellen.

Rechtsgrondslag

In het volgende privacybeleid geven wij u transparante informatie over de wettelijke beginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene verordening gegevensbescherming, die ons in staat stellen persoonsgegevens te verwerken.
Welke EU-wetgeving Wij verwijzen naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. De algemene verordening gegevensbescherming van de EU is uiteraard online te vinden in EUR-Lex, de toegangspoort tot het EU-recht, op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?Uri=celex%3A32016R0679 read.

Wij zullen uw gegevens alleen verwerken als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (Artikel 6, lid 1) lit. een DSGVO): U hebt ons toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld hiervan is de opslag van uw ingevoerde gegevens van een contactformulier.
 2. Contract (Artikel 6(1) lit. b DSGVO): Om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Bijvoorbeeld, wanneer we een koopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonlijke informatie nodig.
 3. Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c DSGVO): Indien wij aan een wettelijke verplichting zijn onderworpen, verwerken wij uw gegevens. Bijvoorbeeld, wij zijn wettelijk verplicht zijn facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten gewoonlijk persoonsgegevens.
 4. rechtmatige belangen (Artikel 6 lid 1 lit. f DSGVO): In het geval van legitieme belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om te verwerken van persoonsgegevens. Zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en economisch efficiënt te houden. om te kunnen opereren. Deze verwerking is derhalve een rechtmatig belang.

Andere voorwaarden, zoals het verrichten van opnamen in het algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, alsmede de bescherming van vitale belangen komen bij ons over het algemeen niet voor. Indien een dergelijke rechtsgrondslag toch relevant zou zijn, is het worden deze op de juiste plaats vermeld.

Naast de EU-verordening is ook de nationale wetgeving van toepassing:

 • In Oostenrijk dit is de Federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), kort DSG.
 • In Duitsland geldt de Federale wet gegevensbescherming, kort BDSG.

Indien andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de volgende paragrafen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of het kantoor:

CoreTEC IT Security Solutions GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 24/DG, 1020 Wien
E-Mail: Datenschutz@sacher.com

Bevoegd tot vertegenwoordiging: Eva Maria Hajicek
E-mail adres: datenschutz@sacher.com
Telefoon: Tel: +43 (0)1 503 72 73
Imprint: https://www.coretec.at/index.php/impressum

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

CoreTEC IT Security Solutions GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 24/DG, 1020 Wenen
E-mail: Datenschutz@sacher.com

Bevoegd tot vertegenwoordiging: Eva Maria Hajicek
E-mail adres: datenschutz@sacher.com
Telefoon: Tel: +43 (0)1 503 72 73
Imprint: https://www.coretec.at/index.php/impressum

Bewaringstermijn

Wij bewaren persoonsgegevens slechts zo lang als absoluut nodig is voor de levering van onze diensten en producten. Dit betekent dat wij persoonsgegevens wissen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet langer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren, zelfs nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Wenst u dat uw gegevens worden gewist of trekt u uw toestemming voor gegevensverwerking in, dan worden de gegevens zo snel mogelijk gewist en voor zover er geen verplichting bestaat om ze te bewaren.

Wij zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover wij hierover nadere informatie hebben.

Rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op grond van artikel 13 DSGVO heeft u recht op de volgende rechten, zodat er sprake is van een eerlijke en transparante verwerking van gegevens:

 • Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR heeft u recht op informatie over de vraag of wij gegevens over u verwerken. Moet de heeft u het recht om een kopie van de gegevens en de volgende informatie te verkrijgen:
  • het doel waarvoor wij de verwerking verrichten;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens aan derde landen worden doorgegeven, hoe de beveiliging kan worden gewaarborgd;
  • hoe lang de gegevens zullen worden bewaard;
  • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u verder onder);
  • de herkomst van de gegevens indien wij deze niet bij u hebben verzameld;
  • of profilering wordt toegepast, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een gepersonaliseerde profiel van jou.
 • Op grond van artikel 16 van de GDPR hebt u recht op rectificatie van gegevens, wat betekent dat wij gegevens moeten corrigeren. moet je vragen of je fouten vindt.
 • Volgens artikel 17 van de GDPR heeft u het recht om te worden gewist ("recht om te worden vergeten"), wat specifiek betekent, dat u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Volgens artikel 18 DSGVO heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat wij De gegevens mogen alleen worden opgeslagen, maar niet verder worden gebruikt.
 • Volgens artikel 19 van de GDPR heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u toegang kunnen geven tot uw gegevens. Verzoek om uw gegevens in een gemeenschappelijk formaat te verstrekken.
 • Overeenkomstig artikel 21 van de GDPR beschikt u over een recht van verzet, dat, eenmaal uitgeoefend, kan leiden tot een wijziging van de verwerking met zich meebrengt.
  • Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (algemeen belang, uitoefening van (overheidsinstantie) of artikel 6, lid 1, onder f) (rechtmatig belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. een bezwaarschrift in te dienen. Wij zullen dan zo snel mogelijk nagaan of wij wettelijk aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen.
  • Indien gegevens worden gebruikt met het oog op direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort marketing. bezwaar maken tegen gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor direct marketing.
  • Indien gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u bezwaar maken tegen dit soort bezwaar maken tegen gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet langer gebruiken voor profilering.
 • Overeenkomstig artikel 22 van de GDPR kunt u het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een procedure die uitsluitend is gebaseerd op een (bijv. profilering) tot een besluit op basis van geautomatiseerde verwerking.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw rechten inzake gegevensbescherming in Als u op een andere manier bent geschaad, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Oostenrijk is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan u de website kunt vinden op https://www.dsb.gv.at/  en voor Duitsland kunt u terecht bij de Federale Commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI) .

In het kort: U hebt rechten - aarzel niet om met ons contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke instantie !

Beveiliging van de gegevensverwerking

Om persoonsgegevens te beschermen, hebben wij zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. Waar we in staat zijn om dat te doen, wij versleutelen of pseudonimiseren persoonsgegevens. Op deze manier maken we het zo moeilijk mogelijk, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, om mogelijk dat derden uit onze gegevens persoonlijke informatie kunnen afleiden.

Artikel 25 van de GDPR spreekt hier van "gegevensbescherming door technologisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen" en betekent dus, dat zowel de software (b.v. formulieren) als de hardware (b.v. toegang tot de serverruimte) steeds op veiligheid zijn gericht, en neemt passende maatregelen. Hierna zullen wij, indien nodig, nader ingaan op specifieke maatregelen.

TLS encryptie met https

TLS, encryptie en https klinken erg technisch en dat zijn ze ook. Wij gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure is voor "secure hypertext transmission protocol") om gegevens op een tap-proof manier over het internet te verzenden.
Dit betekent dat de volledige De transmissie van alle gegevens van uw browser naar onze webserver is beveiligd - niemand kan "meeluisteren".

Zo hebben wij een extra beveiligingslaag ingevoerd en zorgen wij voor gegevensbescherming door technologisch ontwerp Artikel 25, lid 1, GDPR). Door het gebruik van TLS (Transport Layer Security), een encryptieprotocol voor de veilige datatransmissie op het internet, kunnen wij de bescherming van vertrouwelijke gegevens waarborgen.
U erkent het gebruik van deze Beveiliging van de gegevensoverdracht bij het kleine slotsymbool  linksboven in de browser, links van het internetadres (bijv. beispielseite.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van onze Internetadres.
Als u meer wilt weten over encryptie, raden wij u aan op Google te zoeken naar "hypertext transfer". Protocol Secure wiki" om goede links naar verdere informatie te vinden.

Communicatie

Communicatie Samenvatting
Getroffen personen: Al degenen die werken met met ons te communiceren per telefoon, e-mail of online formulier
📓 Verwerkte gegevens: Z. B.v. telefoonnummer, naam, e-mail adres, formulier ingevoerde gegevens. Meer details zijn te vinden in het desbetreffende contacttype
🤝 Doel: Verwerking van communicatie met klanten, zakenpartners enz.
📅 Opslagperiode: Duur van de business case en wettelijke bepalingen
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO (Contract), Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO (Gerechtvaardigde belangen)

Wanneer u contact met ons opneemt en communiceert per telefoon, e-mail of online formulier, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt.

De gegevens zullen worden verwerkt voor de behandeling en verwerking van uw vraag en de daarmee samenhangende zakelijke transactie. De gegevens worden opgeslagen voor dezelfde periode of zolang als wettelijk vereist.

Personen

Degenen op wie de voornoemde processen betrekking hebben, zijn allen die contact met ons zoeken via de door ons ter beschikking gestelde communicatiekanalen.

Telefoon

Wanneer u ons belt, worden de gespreksgegevens pseudoniem opgeslagen op het respectieve eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieprovider. Bovendien kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen om te reageren op verzoeken om inlichtingen. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgesloten en de wettelijke vereisten dit toelaten.

E-mail

Als u via e-mail met ons communiceert, kunnen de gegevens worden opgeslagen op het respectieve eindapparaat (computer, laptop, smartphone,...) en worden de gegevens opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens zullen worden gewist zodra de business case is beëindigd en de wettelijke vereisten dit toestaan.

Online formulieren

Als u met ons communiceert via een online formulier, zullen de gegevens worden opgeslagen op onze webserver en, indien van toepassing, worden doorgestuurd naar een emailadres van ons. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgesloten en de wettelijke vereisten dit toestaan.

Rechtsgrondslag

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslag:

 • Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming): U geeft ons toestemming om uw gegevens op te slaan en om ze te blijven gebruiken voor doeleinden die verband houden met de business case;
 • Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (overeenkomst): Er is een noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst met u of een verwerker zoals de telefoonprovider, of wij moeten de gegevens verwerken voor precontractuele activiteiten zoals het opstellen van een offerte;
 • Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen): Wij willen reageren op vragen van klanten en zaken Communiceren in een professionele omgeving. Hiervoor zijn bepaalde technische voorzieningen nodig, zoals e-mailprogramma's, Uitwisselingsservers en exploitanten van mobiele netwerken zijn nodig om de communicatie efficiënt te laten verlopen.

Web hosting

Web hosting samenvatting
Getroffen personen: Bezoekers van de website
🤝 doel: Professionele hosting van de website en beveiliging van de werking
📓 Verwerkte gegevens: IP adres, Tijdstip van het websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer details hierover vindt u hieronder of bij de respectieve aangewezen web hosting provider.
📅 Opslagtijd: Afhankelijk van de aanbieder, maar meestal 2 weken
⚖️ wettelijke basis: Art. 6 lid 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer u tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie - waaronder persoonsgegevens - automatisch gecreëerd en opgeslagen, dus ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk worden verwerkt en alleen met een rechtvaardiging. Met website bedoelen we Overigens het totaal van alle webpagina's op een domein, d.w.z. alles vanaf de startpagina (homepage) tot de allerlaatste subpagina. (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld voorbeeld.de of voorbeeldexample.com.

Als u een website op een scherm wilt bekijken, gebruikt u daarvoor een programma dat een webbrowser wordt genoemd. Je weet het. waarschijnlijk sommige webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waar de websitecode is opgeslagen: De webserver. De operatie van een webserver is een ingewikkelde en tijdrovende taak, en daarom wordt dit meestal door professionele providers gedaan, wordt overgenomen. Deze bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Wanneer de browser op uw computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Aan de ene kant slaat uw computer gegevens op, aan de andere kant moet hij ook de webserver slaat gegevens een tijdje op om een goede werking te garanderen.

Ter illustratie:

Browser und Webserver

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de activiteiten
 2. om de operationele en IT-veiligheid te handhaven
 3. Anonieme evaluatie van het toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor vervolging of vervolging van claims

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u op dit moment onze website bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, informatie over u op. is meestal automatisch gegevens zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de bezochte website (bijv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?Tid=121766055)
 • browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • de hostnaam en het IP-adres van het apparaat dat wordt opgeroepen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121)
 • datum en tijd
 • in bestanden die logbestanden van de webserver worden genoemd

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

In de regel worden deze gegevens veertien dagen bewaard en daarna automatisch gewist. Wij geven deze gegevens niet door, maar wij kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens door de autoriteiten worden ingezien in geval van onrechtmatig handelen.

Kortom: Uw bezoek wordt gelogd door onze provider (bedrijf dat onze website draait op speciale computers (servers)), maar we zullen uw gegevens niet delen zonder toestemming!

Rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op het Internet op een veilige en gebruikersvriendelijke manier te presenteren en om daaruit zo nodig aanslagen en claims te kunnen vervolgen.

Cookies

Cookies Samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
🤝 doel: Afhankelijk van het koekje. Meer informatie vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie plaatst.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Opslagperiode: Afhankelijk van het cookie in kwestie, kan het van uren tot variëren tot jaren
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gerechtvaardigde Belangen)

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom u worden gebruikt om u te helpen het volgende privacybeleid te begrijpen.

Telkens wanneer u op het internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn bijvoorbeeld Chrome, Safari en Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden heten Cookies.

Eén ding kan niet ontkend worden: Koekjes zijn echt handige kleine helpers. Bijna alle websites maken gebruik van cookies. Meer precies het zijn HTTP-cookies, zoals er ook andere cookies zijn voor andere toepassingsgebieden. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die worden verzonden door onze website worden opgeslagen op uw computer. Deze cookiebestanden worden automatisch opgeslagen in de cookie-map, het "brein" van uw browser, ondergebracht. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Bij het definiëren van een cookie moeten een of meer extra waarden worden ingevoerd. attributen zijn gespecificeerd.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u onze site bezoekt uw browser stuurt de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar onze site. Dankzij de cookies, weet onze website, wie je bent en biedt je de omgeving die je gewend bent. In sommige browsers heeft elk cookie een eigen bestand, in andere zoals Firefox, worden alle cookies in één enkel bestand opgeslagen.

De volgende grafiek toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals Chrome en de webserver. Hier is de webbrowser een website bezoekt en van de server een cookie terugkrijgt, die de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt bezocht. wordt gevraagd.

HTTP Cookie Interaktion zwischen Browser und Webserver

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, Cookies van derden worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elk cookie moet afzonderlijk worden geëvalueerd, aangezien elk cookie andere gegevens opslaat. De vervaltijd van een cookie varieert ook van een paar minuten tot een paar jaar. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of ander "ongedierte". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie van uw Toegang PC's.

Cookiegegevens, bijvoorbeeld, kunnen er als volgt uitzien:

Naam: _ga
waarde: GA1.2.1326744211.152121766055-9
Verwendungszweck: Onderscheid van website bezoekers
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimumafmetingen kunnen ondersteunen:

 • Minstens 4096 bytes per cookie
 • Minstens 50 cookies per domein
 • Minstens 3000 cookies in totaal

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

De vraag welke cookies wij in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt verduidelijkt in de volgende paragrafen van het Privacybeleid. Op deze plaats willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

We kunnen onderscheid maken tussen 4 soorten cookies:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn nodig om basis om de functionaliteit van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig wanneer een gebruiker een product toevoegt aan het winkelwagentje en vervolgens op de knop "Toevoegen aan winkelwagentje" klikt. andere pagina's en gaat pas later naar de kassa. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, ook niet als de gebruiker niet uitcheckt. sluit zijn browservenster.

Doelgerichte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over de gedrag van de gebruiker en of de gebruiker foutmeldingen krijgt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de gebruiker te monitoren. van de website met verschillende browsers.

Gerichte cookies
Deze cookies zorgen voor een betere Gebruiksvriendelijkheid. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Reclame cookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd geroepen. Zij worden gebruikt om de gebruiker reclame op maat aan te bieden. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook heel vervelend.

Gewoonlijk wordt u, wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt, gevraagd welke van deze soorten cookies u wilt toestaan. En natuurlijk deze beslissing wordt ook opgeslagen in een cookie.

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden wij u aan https://tools.ietf.org/html/rfc6265, de Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments genaamd "HTTP State Management Mechanism".

Doel van verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van het cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine hulpjes voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk te generaliseren welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar wij zullen u in het kader van de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren over de verwerkte of opgeslagen gegevens .

Duur van de opslag van cookies

De duur van de opslag is afhankelijk van de desbetreffende cookie en wordt hieronder nader gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd , andere kunnen enkele jaren op een computer opgeslagen blijven.

U kunt de opslagperiode ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook "Recht van verzet" hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd uiterlijk na intrekking van uw toestemming verwijderd, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onverlet blijft.

Recht van verzet - hoe kan ik cookies verwijderen?

U beslist hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, u hebt altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, uit te schakelen of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derde aanbieders blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen kunt u dit vinden in de instellingen van uw browser:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Als u principieel geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt moeten worden ingesteld. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure is verschillend voor elke verschillend, afhankelijk van de browser. U kunt het beste naar de instructies zoeken in Google met de zoekterm "Cookies Chrome verwijderen" of "Cookies Chrome uitschakelen" in het geval van een Chrome-browser.

Rechtsgrondslag

De zogenaamde "cookierichtsnoeren" zijn sinds 2009 van kracht. Deze stellen dat het opslaan van cookies een Toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO) van u wordt gevraagd. Binnen de EU-landen zijn er echter nog steeds zeer uiteenlopende reacties op deze richtlijnen. In Oostenrijk, echter, is de Omzetting van deze richtlijn in § 96, lid 3, van de telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland werden de Cookierichtsnoeren niet goedgekeurd als omgezet in nationaal recht. In plaats daarvan werd deze richtlijn grotendeels ten uitvoer gelegd in artikel 15, lid 3, van de Duitse Telemediawet (TMG).

Voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn, zelfs indien geen toestemming is gegeven. rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO), die in de meeste gevallen zijn van economische aard. Wij willen de bezoekers van de website een plezierige gebruikerservaring bieden en om dat te doen, zijn bepaalde Cookies zijn vaak absoluut noodzakelijk.

Als er cookies worden gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn, gebeurt dit alleen met uw toestemming. Rechtsgrondslag is in dit verband artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO.

In de volgende paragrafen wordt u meer gedetailleerd geïnformeerd over het gebruik van cookies, voor zover de gebruikte software cookies gebruikt.

Web Analytics

Web Analytics Privacybeleid Samenvatting
👥 Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Analyse van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details hierover vindt u in de respectieve gebruikte webanalyses. Gereedschap.
📅 Opslagtijd: Afhankelijk van het gebruikte webanalysetool
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen)

Wat is Web Analytics?

Wij gebruiken software op onze website om het gedrag van websitebezoekers te evalueren, in het kort web analytics of webanalyse. geroepen. Daarbij worden gegevens verzameld die de aanbieder van het analytische instrument (ook wel een tracking tool genoemd) opslaat, beheert en verwerkt. Met behulp van de gegevens worden analyses van het gebruikersgedrag op onze website gemaakt en door ons als website-exploitant gebruikt met het oog op voorzien. Bovendien bieden de meeste hulpmiddelen verschillende testmogelijkheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld testen welke aanbiedingen of inhoud het best ontvangen wordt door onze bezoekers. Daartoe tonen wij u twee verschillende aanbiedingen voor een beperkte periode. Na de test (de zogenaamde A/B-test) weten we welk product of welke inhoud onze websitebezoekers interessanter vinden. Voor dergelijke testprocedures, alsmede voor andere analytische procedures, kunnen ook gebruikersprofielen worden aangemaakt en de gegevens in cookies worden opgeslagen. worden gered.

Waarom doen wij aan web analytics?

Met onze website hebben we een duidelijk doel voor ogen: Wij willen het beste webaanbod op de markt leveren voor onze branche. Naar om dit doel te bereiken, willen wij enerzijds het beste en meest interessante aanbod bieden en anderzijds ervoor zorgen dat u zich volledig op hun gemak voelen op onze website. Met behulp van webanalyse-instrumenten kunnen wij het gedrag van onze websitebezoekers beter bestuderen. en vervolgens onze website voor u en voor ons dienovereenkomstig te verbeteren. Bijvoorbeeld, we kunnen zien hoe oud onze bezoekers gemiddeld zijn, waar ze vandaan komen, wanneer onze website het meest wordt bezocht of welke inhoud of producten bijzonder zijn populair. Al deze informatie helpt ons de website zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften, interesses en wensen. aanpassen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt uiteraard af van de gebruikte analyse-instrumenten. Maar in de regel, bijvoorbeeld opgeslagen, welke inhoud u op onze website bekijkt, op welke knoppen of links u klikt, wanneer u een pagina oproept, welke browser u gebruikt, met welk apparaat (pc, tablet, smartphone, enz.) u de website bezoekt of welk computersysteem u gebruikt gebruiken. Indien u ermee hebt ingestemd dat ook locatiegegevens worden verzameld, kunnen deze ook worden verwerkt door de web analytics tool provider worden verwerkt.

Daarnaast wordt ook uw IP-adres opgeslagen. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) zijn IP-adressen persoonsgegevens. Uw Het IP-adres wordt echter meestal pseudoniem opgeslagen (d.w.z. in een onherkenbare en verkorte vorm). Voor het doel van de tests, webanalyse en weboptimalisatie, geen directe gegevens, zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres of uw e-mail adres is opgeslagen. Al deze gegevens, indien verzameld, worden pseudoniem opgeslagen. Dit betekent dat je als persoon niet worden geïdentificeerd.

Het volgende voorbeeld toont schematisch hoe Google Analytics werkt als een voorbeeld van client-gebaseerde web tracking met Java script code.

Schematischer Datenfluss bei Google Analytics

Hoe lang de betrokken gegevens worden bewaard, hangt altijd af van de aanbieder. Sommige cookies slaan gegevens maar een paar minuten op of totdat u de website weer verlaat, andere cookies kunnen gegevens gedurende enkele jaren opslaan.

Duur van de Gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Over het algemeen proces wij verzamelen persoonsgegevens alleen zolang dat strikt noodzakelijk is om onze diensten en producten te kunnen leveren. Als het wettelijk verplicht is, zoals bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding, kan deze bewaartermijn ook worden overschreden.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook de Voorkom het verzamelen van gegevens via cookies door cookies in uw browser te beheren, uit te schakelen of te verwijderen.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van web analytics is uw toestemming vereist, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Deze toestemming vertegenwoordigt volgens Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden wanneer gegevens worden verzameld met behulp van instrumenten voor webanalyse.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van bezoekers op onze website. en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van web analytics, detecteren wij fouten op de website, kunnen aanvallen te identificeren en de economische efficiëntie te verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Niettemin gebruiken wij de instrumenten alleen voor zover zij toestemming hebben gegeven.

Aangezien instrumenten voor webanalyse cookies gebruiken, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid te lezen op Cookies. Om precies te weten welke gegevens van u worden opgeslagen en verwerkt, dient u de gegevensbeschermingsverklaringen te lezen van de lees de respectieve instrumenten door.

Informatie over specifieke webanalyse-instrumenten, indien beschikbaar, is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Google Optimaliseren Privacybeleid

Wij gebruiken Google Optimize, een hulpmiddel voor websiteoptimalisatie, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Google Voor de Europese regio is de onderneming Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google diensten verantwoordelijk.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Google Optimize. Dit kan ertoe leiden dat, indien van toepassing, gegevens worden niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Voorts kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot de volgende gegevens individuele gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Google Optimize-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Google Optimize in het Privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?Hl=nl-US.

Facebook Pixel Privacybeleid

Wij gebruiken de Facebook pixel van Facebook op onze website. Daartoe hebben wij op onze website een code ingevoerd. De Facebook Pixel is een stukje JavaScript-code dat een verzameling functies laadt die Facebook gebruikt om uw gebruikersacties te volgen. kan u volgen als u via Facebook-advertenties op onze website bent terechtgekomen. Bijvoorbeeld, als u een product koopt op onze website aankoop, wordt de Facebook pixel geactiveerd en slaat uw acties op onze website op in een of meer cookies. Deze Cookies stellen Facebook in staat om uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) te matchen met uw Facebook-accountgegevens. Facebook verwijdert deze gegevens vervolgens weer. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en kunnen niet worden ingezien en worden alleen gebruikt in het kader van Er kan gebruik worden gemaakt van reclameplaatsing. Als u zelf een Facebook-gebruiker bent en ingelogd bent, wordt uw bezoek aan onze website automatisch gekoppeld aan uw Facebook gebruikersaccount.

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met de hulp van Facebook pixel, kunnen onze reclamemaatregelen beter worden afgestemd op uw wensen en interesses. Op deze manier kunnen Facebook-gebruikers (mits u gepersonaliseerde reclame hebt toegelaten) om gepaste reclame te zien. Bovendien gebruikt Facebook de verzamelde gegevens voor analyses en eigen advertenties.

Hieronder tonen wij u de cookies die werden ingesteld door Facebook Pixel op een testpagina in te sluiten. Let op Let wel, dit zijn slechts voorbeeld cookies. Afhankelijk van de interactie op onze website worden verschillende cookies geplaatst.

Naam: _fbp
value: fb.1.1568287647279.257405483-6121766055-7
Verwendungszweck: Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om promotionele producten weer te geven.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: fr
waarde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om Facebook Pixel goed te laten werken .
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062121766055-3
Wert: Naam van de auteur
Doel van gebruik: Deze cookie slaat de tekst en de naam op van een gebruiker die bijvoorbeeld een opmerking achterlaat.
Verloopdatum: naar 12 maanden

Naam: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Wert: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (URL van de auteur)
Doel: Deze cookie slaat de URL op van de website die de gebruiker invoert in een tekstveld op onze website.
Vervaldatum: na 12 maanden

Naam: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Wert: Emailadres van de auteur
Doel van het gebruik: Deze cookie slaat het e-mailadres van de gebruiker op als hij dat op de website heeft opgegeven.
Vervaldatum: na 12 maanden

Note: De hierboven genoemde cookies hebben betrekking op een individueel gebruikersgedrag. Vooral met het gebruik van cookies zijn wijzigingen op Facebook nooit uit te sluiten.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?Entry_product=ad_settings_screen verander het zelf. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u op http klikken://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ In principe, uw op gebruik gebaseerde Beheer online reclame. Daar hebt u de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door Facebook Pixel. Dit kan ertoe leiden dat, indien van toepassing, gegevens worden niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Voorts kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot de volgende gegevens individuele gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Facebook-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook Automatic Advanced Matching Privacy Policy

Wij hebben ook Automatic Advanced Matching ingeschakeld als onderdeel van de Facebook Pixel-functie. Met deze functie van de Pixel kunnen wij gehashte e-mails, naam, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als extra informatie naar Facebook sturen als u ons deze gegevens hebt verstrekt. Deze activatie stelt ons in staat om reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger af te stemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten .

Google Analytics Privacybeleid

Google Analytics Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Analyse van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details hierover vindt u verderop in deze privacyverklaring.
📅 Bewaartermijn: Afhankelijk van de gebruikte eigenschappen
⚖️ rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde Belangen)

Wat is Google Analytics?

Wij gebruiken op onze website het analyse-trackingprogramma Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Europese ruimte is de onderneming Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. verantwoordelijk. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Bijvoorbeeld, als je op een link klikt, deze actie wordt opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. Met behulp van de rapporten die wij ontvangen van Google Analytics kunnen wij onze website en service beter afstemmen op uw behoeften. In het volgende gaan we meer in detail in op het opsporingsinstrument en u met name te informeren over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een tracking-instrument dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, moet een Tracking code ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties, die u op onze website uitvoert. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens doorgestuurd naar de servers van Google Analytics en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze verslagen kunnen onder meer betrekking hebben op handelen:

 • Doelgroepverslagen: Via doelgroeprapporten leren wij onze gebruikers beter kennen en weten wij preciezer wie in onze dienst geïnteresseerd is.
 • Advertentierapporten: Beeldschermrapporten maken het voor ons gemakkelijker om onze online reclame te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen voor onze dienst kunnen interesseren.
 • Gedragsrapporten: Dit vertelt ons hoe u omgaat met onze website. We kunnen welk pad u op onze site volgt en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is de naam die wordt gegeven aan een proces waarbij u, als gevolg van een marketingboodschap een gewenste actie uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer u verandert van een gewone websitebezoeker in een koper of abonnee op een nieuwsbrief. worden. Met behulp van deze rapporten komen wij meer te weten over hoe onze marketingmaatregelen door u worden ontvangen. Dit is hoe we willen Verhoog de conversie.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. Bijvoorbeeld we kunnen zien hoeveel gebruikers deze tekst lezen.

Waarom gebruiken we Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: Wij willen u de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics ons helpen om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Aan de ene kant kunnen we onze site te optimaliseren, zodat hij beter door geïnteresseerden kan worden gevonden op Google. Aan de andere kant helpen de gegevens ons om om u als bezoeker beter te begrijpen. Wij weten dus precies wat wij op onze website moeten verbeteren om u de best mogelijke ervaring te bieden. service. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties op een meer individuele en kosteneffectieve manier uit te voeren. Het is immers alleen maar zinvol onze producten en diensten te tonen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te creëren die is gekoppeld aan uw browsercookie. Aldus Google Analytics herkent u als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een "terugkerende" gebruiker. erkend. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het in de eerste plaats mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen aan te maken. evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet in de trackingcode een property-ID worden ingevoegd. De gegevens worden dan opgeslagen in de overeenkomstige eigenschap. Voor elke nieuw aangemaakte eigenschap, is de Google Analytics 4 eigenschap standaard. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics Property aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap zullen de gegevens anders worden verwerkt. voor een lange tijd bewaard.

Identifiers zoals cookies en app instance ID's worden gebruikt om uw interacties op onze website te meten. Interacties zijn allemaal Soorten acties die u onderneemt op onze website. Als u ook andere Google-systemen gebruikt (zoals een Google-account), gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, kunnen worden gekoppeld aan cookies van derden. Google deelt geen Google Analytics-gegevens, tenzij wij als websitebeheerder daarvoor toestemming geven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien wettelijk vereist.

De volgende cookies worden door Google Analytics gebruikt:

Naam: _ga
waarde: 2.1326744211.152121766055-5
Verwendungszweck: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om de bezoekers van de website te onderscheiden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
value: 2.1687193234.152121766055-1
Verwendungszweck: De cookie wordt ook gebruikt om bezoekers van de website te onderscheiden
vervaldatum: na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_<Eigenschap-id>
Waarde: 1
Bedoeld gebruik: Wordt gebruikt om het aanvraagpercentage te verlagen. Als Google Analytics wordt aangeboden via de Google Tag Manager, heet deze cookie _dc_gtm_ <Eigenschap-id>...
Vervaldatum: na 1 minuut

naam: AMP_TOKEN
value: geen informatie
Gebruiksdoel: De cookie heeft een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP Client ID service . Andere mogelijke waarden duiden op een logout, een verzoek of een fout.
Vervaldatum: na 30 seconden tot een jaar

Naam: __utma
value: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Verwendungszweck: Deze cookie kan worden gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en de prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer informatie naar Google Analytics wordt verzonden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __utmt
value: 1
Bedoeld gebruik: De cookie wordt gebruikt als _gat_gtag_UA_<Eigenschap-id> Gebruikt om de verzoeksnelheid af te zwakken.
Vervaldatum: na 10 minuten

Naam: __utmb
value: 3.10.1564498958
Verwendungszweck: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt elke Wordt bijgewerkt telkens als nieuwe gegevens of informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
value: 167421564
Verwendungszweck: Dit cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers . Dit is een sessie-cookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Verloopdatum: Na het sluiten van de browser

Naam: __utmz
value: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Doel: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website om u te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat van waar u naar onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina zijn of kan een advertentie zijn geweest.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
value: geen specificatie
Gebruiksdoel: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt bijgewerkt telkens als informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Nota: Deze lijst kan geen aanspraak maken op volledigheid, aangezien Google de keuze van zijn cookies steeds wijzigt.

Hierbij tonen wij u een overzicht van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heat maps. Over heatmaps zie je precies die gebieden waar je op klikt. Dit geeft ons informatie over waar u "reist" op onze site.

Duur van de sessie: Google verwijst naar sessieduur als de tijd, die u op onze site doorbrengt zonder weg te gaan. Als u 20 minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch beëindigd.

Bounce rate (Engels: bouncerate): Er is geen sprake van een sprong Spraak als u slechts één pagina van onze website bekijkt en daarna onze website weer verlaat.

Account aanmaken: Als u een account aanmaakt op onze website Google Analytics verzamelt deze gegevens wanneer u een bestelling aanmaakt of plaatst.

IP adres: Het IP-adres wordt alleen in verkorte vorm getoond , zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land te bepalen en uw locatie kan worden bepaald. Dit proces wordt ook wel IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: Technische informatie , waaronder uw browsertype, internetprovider of schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics of wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in van welke website of van welke advertenties u op onze site terecht bent gekomen.

Vdere gegevens zijn contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld wanneer u via onze site een video afspeelt), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als een algemene oriëntatie van de gegevensopslag door Google Analytics.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal opgeslagen op Amerikaanse servers. Waar de datacentra van Google zich precies bevinden, kunt u hier lezen: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=nl

Uw gegevens worden verspreid over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft het voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden opgevraagd en voordat manipulatie beter beschermd zijn. In elk datacenter van Google zijn er bijbehorende noodprogramma's voor uw gegevens. Als Als bijvoorbeeld de hardware van Google faalt of natuurrampen servers lamleggen, blijft het risico van een dienstonderbreking bij Google. Google toch laag.

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Bij gebruik van de nieuwere Google Analytics 4 eigenschappen de bewaartermijn voor uw gebruikersgegevens is vastgesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde gebeurtenisgegevens hebben wij de mogelijkheid om om een bewaarperiode van 2 maanden of 14 maanden te kiezen.

Voor Universal Analytics-eigenschappen heeft Google Analytics een standaardbewaartermijn van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. set. Uw gebruikersgegevens worden dan gewist. Wij hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn van de gebruikersgegevens te bepalen. kies. We hebben hier vijf varianten voor:

 • Schrapping na 14 maanden
 • Schrapping na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Schrapping na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat gegevens alleen worden gewist als u ze binnen de door ons gekozen termijn niet meer wenst te gebruiken. bezoek onze website. In dat geval wordt de bewaartermijn opnieuw ingesteld telkens wanneer u onze website bezoekt binnen de binnen een bepaalde tijd opnieuw bezoeken.

Zodra de gespecificeerde periode is verstreken, worden de gegevens één keer per maand gewist. Deze bewaringstermijn is van toepassing op uw gegevens, gekoppeld aan cookies, gebruikersherkenning en reclame-ID's (bv. DoubleClick-domeincookies). Rapportage resultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden onafhankelijk van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van individuele gegevens tot van een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Krachtens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, om deze bij te werken, om verwijderen of beperken. Gebruik de browser add-on om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen u voorkomt dat Google Analytics uw gegevens gebruikt. U kunt de browser add-on downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?Hl=nl downloaden en installeren. Houd er rekening mee dat deze add-on alleen de gegevensverzameling door Google Analytics uitschakelt.

Als u cookies in het algemeen wilt uitschakelen, verwijderen of beheren (onafhankelijk van Google Analytics), zijn er afzonderlijke instructies voor elke browser :

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens voor onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties zijn (zoals standaardcontractbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Deze toestemming vertegenwoordigt volgens Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden wanneer gegevens worden verzameld met behulp van instrumenten voor webanalyse.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van bezoekers op onze website. en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics herkennen wij websitefouten, kunnen aanvallen te identificeren en de economische efficiëntie te verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken echter alleen Google Analytics, voor zover u uw toestemming hebt gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking geschiedt in hoofdzaak door Google. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Google-diensten waarvoor u een gebruikersaccount hebt, worden verbonden.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie hebben kunnen verstrekken over de verwerking van Google Analytics-gegevens. Als je meer wil weten over de trackingdienst, bevelen wij deze twee links aan: http://www.google.com/analytics/terms/de.html and https://support.google.com/analytics/answer/6004245?Hl=nl.

Google Analytics IP-anonimisering

Wij hebben Google Analytics IP-adres anonimisering op deze website geïmplementeerd. Deze functie is ontwikkeld door Google om deze website in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming en aanbevelingen van lokale autoriteiten voor gegevensbescherming, wanneer deze de opslag van het volledige IP-adres verbieden. IP-anonimisering of -afscherming vindt plaats zodra de IP-adressen bij het Google Analytics-netwerk voor gegevensverzameling aankomen en voordat de gegevens worden opgeslagen of verwerkt.

Meer informatie over IP-anonimisering is te vinden op https://support.google.com/analytics/answer/2763052?Hl=nl.

Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken en interesses

Wij hebben de advertentierapportagefuncties in Google Analytics aangezet. De rapporten over demografische kenmerken en interesses informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses. Zo kunnen wij - zonder deze gegevens aan individuele personen te kunnen toewijzen - een een beter beeld van onze gebruikers. Meer informatie over de reclamefuncties op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?Hl=nl_AT&Utm_id=ad.

U kunt het gebruik van uw Google-accountactiviteit en -informatie regelen onder "Advertentie-instellingen" op https://adssettings.google.com/authenticated per exit checkbox.

Als u op de volgende deactiveringslink klikt, kunt u voorkomen dat Google verdere bezoeken aan deze website verzamelt. Attentie: Het verwijderen van cookies, het gebruik van de Incognito/privé-modus van uw browser, of het gebruik van een andere browser zal ertoe leiden dat er opnieuw gegevens worden verzameld.

Google Analytics deactiveren

Google Analytics Gegevensverwerking Addendum

Wij hebben een directe klantenovereenkomst met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics door het "Addendum bij de Gegevensverwerking" in Google Analytics hebben aanvaard.

U kunt hier meer te weten komen over het addendum gegevensverwerking voor Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?Hl=nl&Utm_id=ad

Google Analytics Google Signalen Privacybeleid

Wij hebben Google-signalen in Google Analytics geactiveerd. Op deze manier kunnen de bestaande Google Analytics-functies (reclamerapporten, remarketing, cross-device rapporten en interesse- en demografische rapporten) bijgewerkt met samengevatte en geanonimiseerde gegevens van u ontvangen, mits u gepersonaliseerde advertenties heeft toegestaan in uw Google-account.

Het bijzondere hieraan is dat het cross-device tracking is. Dit betekent dat uw gegevens op verschillende apparaten kunnen worden gedeeld. worden geanalyseerd. Door Google-signalen te activeren, worden gegevens verzameld en gekoppeld aan de Google-account. Google kan Zo kunnen wij bijvoorbeeld herkennen of u een product op onze website bekijkt via een smartphone en het pas later bekijkt via een laptop. Koop product. Dankzij de activering van Google signalen, kunnen we cross-device remarketing campagnes lanceren die anders in vorm niet mogelijk zou zijn. Remarketing betekent dat wij u ons aanbod ook op andere websites kunnen tonen.

In Google Analytics worden andere bezoekersgegevens zoals locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens over Uw handelingen op onze website. Dit geeft ons betere advertentierapporten van Google en meer nuttige details over uw interesses en demografische kenmerken. Bijvoorbeeld uw leeftijd, welke taal u spreekt, waar u woont of welk geslacht u hebt. behoren tot. Bovendien worden sociale criteria zoals uw beroep, uw burgerlijke staat of uw inkomen toegevoegd. Al deze kenmerken helpen Google Analytics om groepen mensen of doelgroepen te definiëren.

De rapporten helpen ons ook om uw gedrag, wensen en interesses beter in te schatten. Dit stelt ons in staat om onze diensten en producten voor u te optimaliseren en aan te passen. Deze gegevens verstrijken standaard na 26 maanden. Let op Wij wijzen u erop dat deze gegevensverzameling alleen plaatsvindt als u in uw Google-account toestemming hebt gegeven voor gepersonaliseerde reclame. Dit is altijd over geaggregeerde en anonieme gegevens en nooit over gegevens van individuele personen. U kunt deze gegevens beheren in uw Google-account of ze te verwijderen.

Google Tag Manager Privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Google Tag Manager
👥 Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Organisatie van de individuele tracking tools
📓 Verwerkte gegevens: De Google Tag Manager slaat zelf geen gegevens op. De gegevens worden verzameld door de tags van de gebruikte webanalysetools.
📅 Opslagperiode: Afhankelijk van het gebruikte webanalysetool
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Tag Manager?

Voor onze website gebruiken wij de Google Tag Manager van het bedrijf Google Inc. Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Deze tag manager is een van veel nuttige marketing producten van Google. Via de Google Tag Manager kunnen we codeonderdelen van verschillende tracking tools gebruiken die die wij gebruiken, centraal installeren en beheren op onze website.

In dit privacybeleid willen wij u nader uitleggen wat de Google Tag Manager doet, waarom wij deze gebruiken en op welke manier. formuliergegevens worden verwerkt.

De Google Tag Manager is een organisatie-instrument waarmee wij website-tags centraal en via een gebruikersinterface integreren en kan beheren. Tags zijn kleine stukjes code die, bijvoorbeeld, uw activiteit op onze website registreren (spoor). Daartoe worden gedeelten van de JavaScript-code in de broncode van onze pagina ingevoegd. De tags komen vaak van google-internal Producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar ook tags van andere bedrijven kunnen via de manager worden geïntegreerd en beheerd. kan worden gebruikt. Dergelijke tags nemen verschillende taken op zich. Zij kunnen browsergegevens verzamelen, marketinginstrumenten met gegevens voeden, op knoppen klikken, enzovoort. insluiten, cookies plaatsen en ook gebruikers over meerdere websites volgen.

Waarom gebruiken wij Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het gezegde luidt: Organisatie is het halve werk! En natuurlijk geldt dit ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website te onderhouden voor u en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten zo goed mogelijk te maken, moeten we diverse traceerinstrumenten zoals Google Analytics. De door deze instrumenten verzamelde gegevens laten ons zien waarin u het meest geïnteresseerd bent, waar wij onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen wij onze aanbiedingen nog moeten laten zien. En zodat deze tracking werkt, moeten we de juiste JavaScript-codes in onze website inbouwen. In principe zouden we elke code sectie van de individuele tracking tools apart in onze broncode. Dit vergt echter relatief veel tijd en het is gemakkelijk om de Overzicht. Daarom gebruiken wij de Google Tag Manager. Wij kunnen de nodige scripts gemakkelijk integreren en van op één plaats beheren. Bovendien de Google Tag Manager biedt een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en u hebt geen programmeerkennis nodig. Dit is hoe we om orde te houden in onze dagjungle.

Welke gegevens worden opgeslagen door de Google Tag Manager?

De tag manager zelf is een domein dat geen cookies instelt en geen gegevens opslaat. Zij handelt slechts als een "beheerder" van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden verzameld door de individuele tags van de verschillende webanalyse-instrumenten. De gegevens worden opgeslagen in de Google Tag Manager De gegevens worden virtueel doorgegeven aan de individuele opsporingsinstrumenten en worden niet opgeslagen.

De situatie is echter heel anders met de embedded tags van de verschillende webanalyse-instrumenten, zoals Google Analytics. Afhankelijk van het analyse-instrument worden verschillende gegevens over uw webgedrag gewoonlijk verzameld, opgeslagen en verwerkt met behulp van cookies. Lees hiervoor onze privacyteksten over de individuele analyse- en traceringsinstrumenten die wij op onze website gebruiken.

In de Tag Manager-accountinstellingen hebben wij Google toestemming gegeven om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Dit is Dit gaat echter alleen over het gebruik en de toepassing van onze tag manager en niet over uw gegevens die via de codesecties worden opgeslagen. Wij staan Google en anderen toe geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. Wij geven dus toestemming voor het anoniem delen van naar onze website gegevens. Welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgegeven, konden wij - ondanks lang onderzoek - niet te weten komen. niet in staat zijn om erachter te komen. In ieder geval verwijdert Google alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google vat de gegevens met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikstrends als onderdeel van benchmarkingmaatregelen. Op Benchmarking vergelijkt de eigen resultaten met die van de concurrenten. Op basis van de verzamelde informatie kunnen processen worden worden geoptimaliseerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze opgeslagen op de eigen servers van Google. De servers zijn over de hele wereld verspreid . De meeste bevinden zich in Amerika. Onder https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=nl u kunt precies lezen waar de Google-servers zich bevinden.

Voor hoe lang de individuele trackingtools gegevens van u opslaan, zie onze individuele privacyteksten voor de individuele tools.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen?

De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar beheert tags van verschillende trackingwebsites. In onze teksten over gegevensbescherming Voor gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt verwijderen of beheren, verwijzen wij u naar de secties over de individuele tracking tools.

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens voor onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties zijn (zoals standaardcontractbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van de Google Tag Manager is uw toestemming vereist, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Deze Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (Toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals verzameld door webanalyse-instrumenten kunnen voorkomen.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van bezoekers op onze website. en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met de hulp van de Google Tag Managers, de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (Gewettigde belangen). Niettemin gebruiken wij de Google Tag Manager alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking geschiedt in hoofdzaak door Google (voor zover bijvoorbeeld Google Analytics in de Google Tag Manager wordt gebruikt). Dit kan ertoe leiden dat gegevens niet worden verwerkt en anoniem worden opgeslagen. Bovendien Amerikaanse overheidsinstanties kunnen toegang hebben tot individuele gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere Google-diensten waarvoor u een gebruikersaccount hebt.

Als u meer wilt weten over de Google Tag Manager, raden wij u de FAQ's aan op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

 

Hotjar Privacybeleid

Hotjar Privacybeleid Samenvatting
👥 Data Subjects: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de gebruikerservaring te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, 📅 klikgedrag en IP-adressen.
📅 Opslagduur: De gegevens worden na een jaar gewist
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)

Wat is Hotjar?

Wij gebruiken Hotjar op onze website, die wordt geleverd door Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julian's). Julian's STJ 1000, Malta) om de bezoekersgegevens statistisch te analyseren. Hotjar is een dienst die het gedrag en de feedback van u volgt als gebruiker op onze website wordt geanalyseerd door middel van een combinatie van analyse- en feedbackinstrumenten. We ontvangen rapporten van Hotjar en visuele voorstellingen die ons laten zien waar en hoe u "beweegt" op onze site. Persoonsgegevens worden automatisch verzameld geanonimiseerd en bereiken nooit Hotjar's servers. Dit betekent dat u als gebruiker van de website niet persoonlijk wordt geïdentificeerd en leren we nog steeds veel over uw gebruikersgedrag.

Zoals reeds vermeld in de paragraaf hierboven, helpt het ons Hotjar om het gedrag van onze sitebezoekers te analyseren. Onder deze instrumenten, die Hotjar biedt,  omvatten heatmaps, conversietrechters, bezoekersregistratie, inkomende feedback, feedbackpeilingen en enquêtes (meer Informatie hierover kunt u vinden op https://www.hotjar.com/). Door dit te doen, helpt Hotjar ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en een betere service. Enerzijds biedt het dus een goede analyse van online gedrag, anderzijds krijgen we ook een goede Feedback over de kwaliteit van onze website. Want naast alle technische analyse-aspecten, willen wij natuurlijk ook gewoon uw mening. over onze website. En met de feedback tool, kunt u precies dat doen.

Waarom gebruiken we Hotjar op onze website?

De laatste jaren is het belang van gebruikerservaring op websites aanzienlijk toegenomen. En met goede reden ook. Reden. Een website moet zo worden gebouwd dat u als bezoeker zich er prettig voelt en er gemakkelijk uw weg vindt. We kunnen dit doen dankzij de analyse-instrumenten en de feedback tool van Hotjar om onze website en ons aanbod aantrekkelijker te maken. Bijzonder waardevol voor ons De heat maps van Hotjar blijken zeer nuttig te zijn. Heatmaps zijn een vorm van weergave voor de visualisatie van gegevens. Door de Heatmaps van Hotjar laten ons bijvoorbeeld heel precies zien waar u graag op klikt, op tikt en waar u scrollt.

Welke gegevens worden door Hotjar opgeslagen?

Terwijl u door onze website bladert, verzamelt Hotjar automatisch informatie over uw gebruikersgedrag. Om deze informatie te verzamelen Om uw bezoek aan onze website te kunnen volgen, hebben wij onze eigen trackingcode op onze website geïnstalleerd. De volgende gegevens kunnen worden verzameld via uw computer of verzameld door uw browser:

 • IP-adres van uw computer (anoniem verzameld en opgeslagen)
 • Schermgrootte
 • Browser info (welke browser, welke versie etc.)
 • Uw locatie (maar alleen het land)
 • Uw voorkeurstaalinstelling
 • Bezochte webpagina's (subpagina's)
 • Datum en tijdstip van toegang tot een van onze subpagina's (webpagina's)

Daarnaast slaan cookies ook gegevens op die op uw computer worden geplaatst (meestal in uw browser). Er worden geen gegevens in opgeslagen. persoonsgegevens worden verzameld. Hotjar geeft in principe geen verzamelde gegevens door aan derden. Echter, Hotjar doet niet wijzen er uitdrukkelijk op dat het soms noodzakelijk is gegevens te delen met Amazon Web Services. Dan zullen delen van uw informatie opgeslagen op hun servers. Amazon is echter gebonden door een geheimhoudingsplicht om deze gegevens niet openbaar te maken.

Slechts een beperkt aantal mensen (Hotjar werknemers) hebben toegang tot de opgeslagen informatie. De Hotjar servers zijn beschermd door firewalls en IP-beperkingen (alleen toegang tot goedgekeurde IP-adressen). Firewalls zijn beveiligingssystemen die computers beschermen tegen te beschermen tegen ongewenste netwerktoegang. Ze zijn bedoeld als een barrière tussen Hotjar's beveiligde interne netwerk en het Internet. serveren. Verder maakt Hotjar voor zijn diensten ook gebruik van bedrijven van derden, zoals Google Analytics of Optimizely. Deze bedrijven kunnen slaan ook informatie op die uw browser naar onze website stuurt.

De volgende cookies worden door Hotjar gebruikt. Aangezien wij verwijzen naar de cookielijst uit Hotjar's privacybeleid, onder andere op https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information , niet elk cookie heeft een voorbeeldwaarde. De lijst toont voorbeelden van gebruikte Hotjar-cookies en maakt geen aanspraak op compleetheid.

Naam: ajs_anonymous_id
value: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22121766055-5
Verwendungszweck: De cookie wordt gewoonlijk gebruikt voor analytische doeleinden en helpt bij het tellen van bezoekers aan onze website door bij te houden of u al eerder op deze pagina bent geweest.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: ajs_group_id
Wert: 0
Doel: Deze cookie verzamelt gegevens over het gedrag van de gebruiker. Deze gegevens kunnen dan worden, worden toegewezen aan een specifieke bezoekersgroep op basis van gemeenschappelijke kenmerken van de websitebezoekers.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: _hjid
value: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Verwendungszweck: Het cookie wordt gebruikt om een Hotjar-gebruikers-ID te behouden dat uniek is voor de website in de browser. Hierdoor kan het gebruikersgedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde gebruikers-ID worden gekoppeld.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjMinimisedPolls
Value: 462568121766055-8
Verwendungszweck: Telkens wanneer je een Feedback Poll widget minimaliseert, stelt Hotjar dit cookie in. De cookie zorgt ervoor dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer u door onze pagina's bladert.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjIncludedInSample
Value: 1
Bedoeld gebruik: Deze sessiecookie wordt ingesteld om Hotjar te informeren of u deel uitmaakt van de geselecteerde mensen (steekproef) die worden gebruikt om funnels te genereren.
Verloopdatum: na een jaar

Naam: _hjClosedSurveyInvites
Doel: Deze cookie wordt ingesteld wanneer u via een pop-upvenster een uitnodiging voor een feedbackenquête ziet. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat deze uitnodiging slechts eenmaal voor u verschijnt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjDonePolls
Doel: Zodra u een feedback-"vragenronde" met de zogenaamde Feedback Poll Widget afsluit, wordt deze cookie in uw browser gezet. Dit voorkomt dat Hotjar u in de toekomst dezelfde enquêtes alweer geeft.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjDoneTestersWidgets
Doel: Deze cookie wordt gebruikt zodra u uw gegevens invoert in de "Recruit User Tester Widget". Met deze widget willen we jou rekruteren als tester. Om te voorkomen dat dit formulier steeds opnieuw verschijnt, wordt de cookie gebruikt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjMinimizedTestersWidgets
Doel: Om er zeker van te zijn dat de "Werf Gebruiker Tester" echt aan staat Zodra u deze hebt geminimaliseerd, wordt deze cookie ingesteld.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _hjShownFeedbackMessage
Doel: Deze cookie wordt ingesteld wanneer u de inkomende feedback hebt geminimaliseerd of voltooid. Dit wordt gedaan zodat de binnenkomende feedback onmiddellijk als geminimaliseerd wordt geladen wanneer u naar een andere pagina navigeert waar het moet worden weergegeven.
Vervaldatum: na één jaar

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Wij hebben een tracking code opgenomen op onze website die wordt doorgestuurd naar de Hotjar servers in Ierland (EU). Deze Tracking code neemt contact op met Hotjar's servers en stuurt een script naar uw computer of apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site. toegang. Het script verzamelt bepaalde gegevens met betrekking tot uw interactie met onze website. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor de verwerking verzonden naar Hotjar's servers. Hotjar heeft zichzelf een gegevensbewaringsperiode van 365 dagen opgelegd. Dit betekent dat alle gegevens die Hotjar en ouder zijn dan een jaar worden automatisch gewist.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Hotjar slaat geen van uw persoonlijke gegevens op voor de analyse. Het bedrijf adverteert zelfs met de slogan "We track behaviour, geen individuen" (d.w.z. "wij traceren gebruikersgedrag, maar geen identificeerbare, individuele gegevens). Je hebt ook altijd de Mogelijkheid om het verzamelen van uw gegevens te voorkomen. Om dit te doen, hoeft u alleen maar te klikken op de "Opt-out pagina“ ga en op Klik op "Hotjar uitschakelen". Wij wijzen u erop dat het verwijderen van cookies, het gebruik van de privémodus van uw browser of de Als u een andere browser gebruikt, zullen er opnieuw gegevens worden verzameld. U kunt ook klikken op de "Do Not Track" knop in uw browser. activeren. In de Chrome browser, bijvoorbeeld, moet u op de drie balkjes rechtsboven klikken en naar "Instellingen" gaan. Er vindt u de optie "Stuur een Do Not Track verzoek bij browsertoegangen" in de sectie "Privacy". Activeer nu alleen knop en er zullen geen gegevens verzameld worden door Hotjar.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van Hotjar is uw toestemming nodig, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Deze toestemming vertegenwoordigt volgens Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden wanneer gegevens worden verzameld met behulp van instrumenten voor webanalyse.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van bezoekers op onze website. en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Hotjar, detecteren we fouten op de website, kunnen we aanvallen opsporen de economische efficiëntie vast te stellen en te verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Niettemin gebruiken we Hotjar alleen in de mate dat zij toestemming hebben gegeven.

Meer details over het privacybeleid en welke gegevens door Hotjar worden verzameld en op welke manier, zijn te vinden op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?Tid=121766055.

E-Mail-Marketing

E-Mail-Marketing Zusammenfassung
👥 Betroffene: Nieuwsbrief abonnees
🤝 Doel: Directe mail, melding van systeemrelevante gebeurtenissen
📓 Verwerkte gegevens: Bij de registratie ingevoerde gegevens, echter, ten minste het e-mailadres. Meer details hierover vindt u op de respectieve e-mail marketing tool gebruikt.
📅 Opslagtijd: Duur van het bestaan van het abonnement
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6, lid 1 lit. a DSGVO (toestemming), art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is e-mailmarketing?

Om u op de hoogte te houden, maken wij ook gebruik van de mogelijkheid van e-mailmarketing. Door dit te doen, op voorwaarde dat u ermee instemt om te ontvangen Indien u hebt ingestemd met het ontvangen van onze e-mails of nieuwsbrieven, worden uw gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een deelgebied van online marketing. In dit proces wordt nieuws of algemene informatie over een bedrijf, producten of diensten gecommuniceerd via E-mail gestuurd naar een specifieke groep mensen die geïnteresseerd zijn.

Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via de nieuwsbrief), hoeft u zich normaal gesproken alleen maar te registreren met uw Registreer per e-mail adres. Om dit te doen, vult u een online formulier in en verstuurt u het. Het kan echter ook gebeuren dat wij u moeten vragen om uw Vermeld uw naam en titel, zodat wij u persoonlijk kunnen schrijven.

In principe werkt het abonneren op nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde "dubbele opt-in procedure". Nadat u zich heeft ingeschreven voor onze Nieuwsbrief op onze website, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving op de nieuwsbrief. Op deze manier Wij vergewissen ons ervan dat het e-mailadres aan u toebehoort en dat niemand zich heeft geregistreerd met een e-mailadres dat aan iemand anders toebehoort. Wij of een van Het meldingsprogramma dat we gebruiken, registreert elke registratie. Dit is nodig zodat wij kunnen zorgen voor de wettelijk juiste kan ook het registratieproces bewijzen. Meestal betreft dit het tijdstip van inschrijving, het tijdstip van bevestiging van de inschrijving en uw IP-adres wordt opgeslagen. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens, wordt dit ook vastgelegd.

Waarom gebruiken we e-mailmarketing?

Natuurlijk willen wij met u in contact blijven en u steeds het belangrijkste nieuws over ons bedrijf meedelen. Voor deze gebruiken wij onder meer e-mailmarketing - vaak gewoon "nieuwsbrief" genoemd - als een essentieel onderdeel van onze online marketing. Op voorwaarde dat u hiermee instemt of dat het wettelijk is toegestaan, sturen wij u nieuwsbrieven, systeem e-mails of andere Kennisgevingen per e-mail. Wanneer wij in de volgende tekst de term "nieuwsbrief" gebruiken, bedoelen wij hoofdzakelijk periodiek verzonden e-mails. Natuurlijk willen wij u op geen enkele manier lastig vallen met onze nieuwsbrieven. Daarom proberen we echt altijd om alleen relevante en interessante inhoud. Zo kunt u bijvoorbeeld meer te weten komen over ons bedrijf, onze diensten of producten. Aangezien wij onze aanbiedingen, zult u ook steeds via onze nieuwsbrief vernemen wanneer er nieuws is of wanneer wij bezig zijn onze aanbiedingen te verbeteren. speciale, lucratieve promoties aan te bieden. Voor zover wij een beroep doen op een dienstverlener die een professioneel verzendinstrument aanbiedt voor onze Als wij opdracht geven voor e-mailmarketing, doen wij dat om u snel en veilig nieuwsbrieven te kunnen bezorgen. Doel van onze e-mailmarketing is hoofdzakelijk om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en ook om dichter bij onze ondernemersdoelstellingen te komen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer u via onze website abonnee wordt van onze nieuwsbrief, bevestigt u per e-mail dat u lid bent van een e-maillijst. Naast uw IP-adres en e-mailadres kunnen ook uw titel, naam, adres en telefoonnummer worden opgeslagen. Maar alleen als u instemt met deze gegevensopslag. De als zodanig gemerkte gegevens zijn noodzakelijk om u in staat te stellen deel te nemen aan de aangeboden dienst. in staat zijn om deel te nemen. Deze informatie is vrijwillig, maar als u ze niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de dienst. Bovendien informatie over uw apparaat of de door u gewenste inhoud op onze website kan ook worden opgeslagen. Meer over de De opslag van gegevens wanneer u een website bezoekt, is te vinden in de rubriek "Automatische gegevensopslag". Uw Wij leggen het toestemmingsformulier vast, zodat wij altijd kunnen aantonen dat het in overeenstemming is met onze wetten.

Duur van de gegevensverwerking

Indien u uw e-mailadres uitschrijft van onze e-mail/nieuwsbrief distributielijst, kunnen wij uw adres tot drie jaar bewaren op basis van Wij kunnen deze gegevens opslaan met het oog op onze legitieme belangen, zodat wij nog steeds kunnen aantonen dat u destijds uw toestemming hebt gegeven. Wij kunnen deze gegevens verwerken alleen als we ons moeten verdedigen tegen eventuele claims.

Als u echter bevestigt dat u ons toestemming hebt gegeven om u op de nieuwsbrief te abonneren, kunt u op elk moment een een individueel verzoek tot verwijdering in te dienen. Indien u permanent bezwaar maakt tegen de toestemming, behouden wij ons het recht voor om uw e-mailadres op te slaan in op een zwarte lijst. Zolang u zich vrijwillig hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uiteraard ook Uw e-mail adres.

Opzeggen - hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

U hebt de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op elk moment te annuleren. Daartoe hoeft u alleen uw toestemming te bevestigen om Abonnement op nieuwsbrief annuleren. Dit duurt meestal maar een paar seconden of één of twee klikken. Meestal zult u direct bij de einde van elke e-mail een link om het abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Als de link echt niet in de nieuwsbrief te vinden is, neem dan contact met ons op via e-mail en wij zullen uw abonnement op de nieuwsbrief onmiddellijk annuleren.

Rechtsgrondslag

De verzending van onze nieuwsbrief vindt plaats op basis van uw Toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO). Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief als u zich daarvoor van tevoren actief hebt aangemeld. Waar nodig, kunnen wij u ook promotionele berichten sturen op basis van van § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG), op voorwaarde dat u klant van ons bent geworden en geen bezwaar maakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame. hebben tegengesproken.

Voor informatie over specifieke e-mailmarketingdiensten en de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken, kunt u, indien beschikbaar, contact opnemen met in de volgende secties.

Online marketing

Online marketing privacybeleid Samenvatting
👥 Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Analyse van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden worden verwerkt. Meer details hierover vindt u in het respectieve online marketinginstrument dat wordt gebruikt.
📅 Opslagtijd: Afhankelijk van de gebruikte online-marketingtools
⚖️ rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Legitieme belangen)

Wat is Online Marketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelstellingen te bereiken, zoals het verhogen van de merkbekendheid of om een deal te sluiten. Bovendien zijn onze online-marketingmaatregelen erop gericht mensen aan te trekken om om de aandacht te vestigen op onze website. Dus, om ons aanbod aan veel geïnteresseerden te kunnen tonen, werken wij Online marketing. Meestal gaat het om online adverteren, content marketing of zoekmachineoptimalisatie. Zodat we online marketing efficiënt en doelgericht te laten verlopen, worden ook persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. De gegevens helpen ons enerzijds om onze inhoud alleen te tonen aan die mensen die er echt in geïnteresseerd zijn en anderzijds kunnen we het succes van onze online-marketingmaatregelen op reclamegebied te meten.

Waarom gebruiken we online marketing tools?

Wij willen onze website laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in wat wij te bieden hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat dit kan worden gedaan zonder bewust is niet mogelijk zonder maatregelen. Dat is waarom wij aan online marketing doen. Er zijn verschillende hulpmiddelen die het ons gemakkelijker maken om te werken aan onze online-marketingmaatregelen en bovendien altijd suggesties doen voor verbetering via gegevens. Op die manier kunnen wij onze campagnes verbeteren meer precies op onze doelgroep. Het doel van deze online-marketinginstrumenten is dus uiteindelijk het optimaliseren van onze Bieden.

Welke gegevens worden verwerkt?

Om onze online marketing te laten werken en het succes van de maatregelen te kunnen meten, worden gebruikersprofielen aangemaakt en gegevens verzameld. opgeslagen, bijvoorbeeld in cookies (dit zijn kleine tekstbestanden). Met behulp van deze gegevens kunnen wij niet alleen reclame tonen in klassieke Wij bieden u niet alleen de mogelijkheid om uw advertentie in het juiste formaat te plaatsen, maar ook om onze inhoud rechtstreeks op onze website weer te geven op de manier die u het beste uitkomt. Hiervoor zijn er diverse hulpmiddelen van derden die deze functies aanbieden en dienovereenkomstig ook gegevens van u verzamelen en opslaan. In de Zo worden cookies met een naam gebruikt om op te slaan welke webpagina's u op onze website hebt bezocht, hoe lang u deze pagina's hebt bezocht en hoeveel tijd u op deze pagina's hebt doorgebracht. op welke links of knoppen u klikt of van welke website u naar ons bent gekomen. Bovendien kunt u ook technische informatie wordt opgeslagen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, vanaf welk apparaat u onze website bezoekt, enz. of de tijd dat u onze website bezocht en wanneer u hem weer verliet. Als je toestemming hebt gegeven, dat wij ook uw locatie kunnen bepalen, wij kunnen dit ook opslaan en verwerken.

Uw IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen (d.w.z. afgekort). Unieke gegevens die u rechtstreeks als persoon identificeren, zoals naam, adres of e-mailadres, worden ook alleen in gepseudonimiseerde vorm gebruikt in het kader van de reclame- en onlinemarketingprocessen. opgeslagen. Wij kunnen u dus niet als persoon identificeren, maar wij beschikken alleen over de gepseudonimiseerde, opgeslagen informatie opgeslagen in de gebruikersprofielen.

De cookies kunnen ook worden gebruikt op andere websites die met dezelfde reclametools werken, geanalyseerd en gebruikt worden voor worden gebruikt voor reclamedoeleinden. De gegevens kunnen vervolgens ook worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van reclamemiddelen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) in de gebruikersprofielen worden opgeslagen. Voor deze opslag Bijvoorbeeld, als u lid bent van een social media kanaal dat wij gebruiken voor onze online marketing activiteiten, en het netwerk verbindt eerder ontvangen gegevens met het gebruikersprofiel.

Voor alle reclametools die wij gebruiken en die gegevens van u op hun servers opslaan, ontvangen wij alleen samengevatte Informatie en nooit gegevens die u als individu herkenbaar maken. De gegevens laten alleen zien hoe goed de reclamemaatregelen zijn. gewerkt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien welke maatregelen u of andere gebruikers hebben overgehaald om naar onze website te komen en daar naar om een dienst of product te kopen. Op basis van de analyses kunnen wij ons reclameaanbod in de toekomst verbeteren en nog nauwkeuriger maken. aan te passen aan de behoeften en wensen van de belangstellenden.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Over het algemeen proces wij verzamelen persoonsgegevens alleen zolang dat strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden al verwijderd na het verlaten van de verwijderd van de website, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders, ontvangt u meestal gedetailleerde informatie over de afzonderlijke cookies die door de aanbieder worden gebruikt.

Herroepingsrecht

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook de Voorkom dat gegevens door cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De wettigheid van de verwerking tot de intrekking blijft onverlet.

Aangezien online marketing tools meestal cookies kunnen gebruiken, raden wij ook onze algemene Privacybeleid inzake cookies. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, moet u de Lees de privacyverklaringen van de respectieve hulpmiddelen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van derde leveranciers, is de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking deze toestemming. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a) DSGVO (Toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals verzameld door online marketing tools kunnen voorkomen.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het meten van online marketingmaatregelen in geanonimiseerde vorm om de verkregen gegevens om ons aanbod en onze maatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken de instrumenten echter alleen voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over specifieke online-marketinginstrumenten - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende hoofdstukken.

PayPal Marketing Oplossingen Privacybeleid

Wij gebruiken PayPal Marketing Solutions, een hulpmiddel voor verkoopoptimalisatie, op onze website. De dienstverlener is de Amerikaanse Company PayPal Pte. Ltd, 2211 North First Street, San Jose, California 95131, VS.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door PayPal Marketing Solutions. Dit kan resulteren in gegevens mogen niet anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen VS-Amerikaanse overheidsinstanties autoriteiten toegang hebben tot individuele gegevens. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van eventuele andere diensten van PayPal waar u een gebruikersaccount hebt.

Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van PayPal Marketing Solutions vindt u in het Privacybeleid op https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Pinterest Web Analytics Privacybeleid

Wij gebruiken Pinterest Web Analytics, een programma voor webanalyse, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Pinterest Inc. Het bedrijf heeft ook een Ierse statutaire zetel met het adres Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door Pinterest Web Analytics. Dit kan ertoe leiden dat, indien van toepassing gegevens niet anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot de gegevens. individuele gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens gecombineerd worden met gegevens van eventuele andere Pinterest diensten waar u een gebruikersaccount hebben.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Pinterest Web Analytics in het Privacybeleid op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

Google Ads (Google AdWords) Conversion Tracking Privacy Policy Summary
👥 Data Subjects: Bezoekers van de website
🤝 Doel: economisch succes en de optimalisering van onze dienstverlening.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens bevatten zoals de locatie van de toegang, apparaatgegevens, toegangsduur, en tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Ook persoonlijke gegevens zoals naam of emailadres kan worden verwerkt.
📅 Opslagtijd: Conversiecookies verlopen meestal na 30 dagen en geven geen persoonlijke gegevens door
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gerechtvaardigde Belangen)

Wat is Google Ads Conversion Tracking?

Wij gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als een online marketing maatregel om onze producten en diensten te promoten. Aldus willen wij de aandacht van meer mensen vestigen op de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen op het internet. Als onderdeel van onze reclamemaatregelen via Op onze website maken wij gebruik van Google Ads, de conversie-tracking van Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor het gebruik van Google-diensten. Met de hulp van deze gratis tracking tools, kunnen wij ons reclameaanbod beter afstemmen op uw interesses en behoeften. In het volgende artikel gaan wij dieper in op de vraag waarom wij conversion tracking gebruiken, welke gegevens daarbij worden opgeslagen en hoe u dit kunt gebruiken Voorkom opslag van gegevens.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod. en willen dat zoveel mogelijk mensen onze website leren kennen. In de online sector biedt Google Ads de beste platform. Natuurlijk willen wij ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten/baten-factor van onze reclamecampagnes. Daarom gebruiken wij we gebruiken de conversie tracking tool van Google Ads.

Maar wat is een conversie eigenlijk? Er is sprake van conversie wanneer u van een puur geïnteresseerde websitebezoeker overgaat naar een een actieve bezoeker worden. Dit gebeurt telkens wanneer u op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. Met de conversie tracking tool van Google, registreren we wat er gebeurt nadat een gebruiker klikt aan onze Google Ads advertentie gebeurt. Wij kunnen bijvoorbeeld zien of producten zijn gekocht, of diensten zijn gebruikt, of wij of gebruikers zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads conversion tracking op onze website?

Wij gebruiken Google Ads ook om op andere websites de aandacht op ons aanbod te vestigen. Het is de bedoeling dat onze reclamecampagnes alleen die mensen bereiken die in onze aanbiedingen geïnteresseerd zijn. Met de conversietool zien we welke keywords, advertenties, advertentiegroepen en campagnes leiden tot de gewenste klantacties. We zien hoeveel klanten interactie hebben met onze ads op een apparaat en vervolgens een conversie doen. Met deze gegevens kunnen wij onze kosten-batenfactor berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en zo onze online marketingmaatregelen optimaliseren. Wij kunnen de verkregen gegevens verder gebruiken om onze website voor u interessanter te maken en ons reclameaanbod nog individueler op uw behoeften af te stemmen.

Welke gegevens worden met Google Ads conversion tracking opgeslagen?

Wij hebben een conversie tracking tag of code snippet opgenomen op onze website om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. kan. Als u nu op een van onze Google-advertenties klikt, wordt de cookie opgeslagen op uw computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat. "Conversie" opgeslagen door een Google-domein. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op uw computer opslaan.

Hier zijn de data van de belangrijkste cookies voor Google's conversie-tracering:

Naam: Conversion
Value: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ121766055-3
Intended use: Deze cookie slaat elke conversie die u maakt op. op onze site nadat u via een Google-advertentie bij ons terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _gac
value: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Doel: Dit is een klassieke Google Analytics cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren.
Verloopdatum: na 3 maanden

Nota: De cookie _gac lijkt alleen te worden gebruikt in combinatie met Google Analytics. De bovenstaande lijst pretendeert niet volledig te zijn, aangezien Google altijd verschillende technologieën gebruikt voor analytische evaluatie. gebruikt ook andere cookies.

Zodra u op onze website een actie uitvoert, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang u op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, herkennen wij en Google dat u surft via onze Google Ads advertentie hebben ons gevonden. De cookie wordt gelezen en teruggestuurd naar Google Ads met de conversiegegevens. Het is Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. De conversie tracking van Google Ads kan worden uitgevoerd met verder worden verfijnd en verbeterd door Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, onder ons domein kan cookies plaatsen met de naam "__gads" of "_gac". Sinds september 2017 hebben verschillende Campagne informatie van analytics.js opgeslagen met de _gac cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra u een van onze pagina's bezoekt. oproep waarvoor de automatische tagging van Google Ads is ingesteld. In tegenstelling tot cookies, die zijn ingesteld voor Google-domeinen zijn ingesteld, kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer u op onze website bent. Wij verzamelen en ontvangen geen persoonlijke gegevens. Wij ontvangen een rapport van Google met statistische evaluaties. Bijvoorbeeld, we leren de Het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en wij kunnen zien welke reclamemaatregelen goed zijn ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen wij erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de manier waarop Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google, worden de gegevens gecodeerd en opgeslagen op beveiligde servers. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen. en geen persoonlijke gegevens doorgeven. De cookies met de naam "Conversion" en "_gac" (die in verband met Google Analytics wordt gebruikt) hebben een geldigheidsduur van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan Google Ads conversie tracking. Als u de Google cookie voor het bijhouden van conversies niet accepteert via uw browser, blokkeert u de conversie tracking. In dat geval wordt u niet vermeld in de statistieken van het opsporingsinstrument. niet in aanmerking genomen. U kunt de cookie-instellingen in uw browser op elk moment wijzigen. Dit werkt enigszins met elke browser anders. Hier vindt u de instructies over hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Verwijderen en beheren van cookies

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 alle "reclame cookies" zijn ook uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat door het uitschakelen van deze cookies, u niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrondslag

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads conversion tracking, is de rechtsgrondslag van de overeenkomstige gegevensverwerking deze toestemming. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking persoonsgegevens, zoals die kunnen voorkomen bij het verzamelen door Google Ads Conversion Tracking.

Van onze kant is er ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Ads Conversion Tracking om onze online dienst te kunnen verlenen en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken de Google Ads Conversion Tracking echter alleen voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Google Ads. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Google-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google, raden wij u aan het algemene privacybeleid van Google te lezen: https://policies.google.com/privacy?Hl=nl.

Google AdSense Privacybeleid

Google AdSense Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: economisch succes en de optimalisatie van onze dienstverlening.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens omvatten zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Opslagtijd: Afhankelijk van de gebruikte cookies en de opgeslagen gegevens
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google AdSense?

Wij gebruiken Google AdSense op deze website. Dit is een advertentieprogramma van het bedrijf Google Inc. In Europa is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met Google AdSense, kunnen we adverteren op van deze website zullen advertenties worden weergegeven die bij ons thema passen. Op die manier bieden wij u advertenties aan die idealiter een reële waarde voor u toevoegen. In de loop van dit privacybeleid over Google AdSense, leggen wij u uit waarom wij Google AdSense gebruiken op van onze website, welke van uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Het advertentieprogramma Google AdSense bestaat sinds 2003. In tegenstelling tot Google Ads (voorheen: Google AdWords) kan hier niet worden gebruikt zelf advertenties plaatsen. Google AdSense wordt gebruikt om advertenties weer te geven op websites, zoals de onze. De grootste Het voordeel van deze advertentiedienst ten opzichte van sommige andere is dat Google AdSense u alleen advertenties toont die overeenkomen met onze inhoud. fit. Google heeft zijn eigen algoritme dat berekent welke advertenties je te zien krijgt. Natuurlijk, we willen je alleen geven Bied reclame aan die u ook interesseert en die u toegevoegde waarde biedt. Google gebruikt uw interesses en uw voorkeuren om Wij gebruiken deze informatie om te bepalen welke advertenties geschikt zijn voor onze website en voor onze gebruikers. Op dit punt willen wij er tevens op wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de selectie van de advertenties. Met onze website bieden wij geeft alleen de advertentieruimte weer. De selectie van de getoonde advertenties wordt gemaakt door Google. Sinds augustus 2013 worden de advertenties ook naar de respectieve gebruikersinterface. Dit betekent dat of u onze website nu bezoekt vanaf uw smartphone, pc of laptop, de Geeft aan dat uw terminalapparaat zich aanpast.

Waarom gebruiken we Google AdSense op onze website?

Het beheren van een website van hoge kwaliteit vergt veel toewijding en grote inspanningen. In principe zijn we blij met het werk dat we aan onze website hebben gedaan. nooit afgemaakt. Wij proberen onze site altijd te onderhouden en zo actueel mogelijk te houden. Natuurlijk, met dit werk willen we ook economisch succes te behalen. Daarom hebben wij besloten om advertenties als bron van inkomsten te gebruiken. Het belangrijkste voor ons is echter niet om uw bezoek aan onze website door deze advertenties te hinderen. Met behulp van Google AdSense, krijgt u alleen reclame te zien aangeboden dat past bij onze onderwerpen en uw interesses.

Vergelijkbaar met Google indexering voor een website, onderzoekt een bot de overeenkomstige inhoud en biedt onze website. Vervolgens worden de advertenties inhoudelijk aangepast en op de website gepresenteerd. Naast de inhoud Overlappingen tussen advertentie en website-aanbod AdSense ondersteunt ook targeting op basis van interesses. Dit betekent dat Google gebruikt uw gegevens ook om u reclame aan te bieden die op u is afgestemd. Op deze manier ontvangt u reclame die u idealiter een echte toegevoegde waarde en hebben we een grotere kans om iets te verdienen.

Welke gegevens worden door Google AdSense opgeslagen?

Om Google AdSense in staat te stellen advertenties weer te geven die op u zijn afgestemd, worden onder meer cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin bepaalde informatie op uw computer wordt opgeslagen.

In AdSense zijn cookies bedoeld om betere reclame mogelijk te maken. De cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Hier is Het is echter belangrijk op te merken dat Google gegevens kan gebruiken zoals "pseudonieme cookie-ID's" (naam of andere identificatie is een pseudoniem) of IP-adressen als niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Binnen het toepassingsgebied van de GDPR kunnen deze gegevens zijn worden echter als persoonsgegevens beschouwd. Google AdSense verstuurt persoonlijke gegevens na elke impressie (dit is altijd het geval wanneer u een advertentie), elke klik en elke andere activiteit die leidt tot een oproep aan de Google AdSense-servers, wordt een cookie naar de browser gestuurd. Als de browser het cookie accepteert, wordt het daar opgeslagen.

Externe aanbieders kunnen cookies in uw browser plaatsen en lezen of web beacons gebruiken als onderdeel van AdSense, om gegevens op te slaan die zij ontvangen via advertentieweergave op de website. Webbakens zijn kleine afbeeldingen, die een logbestand analyse en logbestand opname maken. Deze analyse maakt een statistische evaluatie mogelijk van de Online marketing.

Google kan via deze cookies bepaalde informatie verzamelen over uw gebruikersgedrag op onze website. Dit omvat:

 • Informatie over de manier waarop u met een advertentie omgaat (klikken, indrukken, muisbewegingen)
 • Informatie over de vraag of een advertentie al eerder in uw browser is verschenen. Deze gegevens helpen te voorkomen dat een advertentie meer dan eens aan u wordt getoond.

Google analyseert en evalueert daarbij de gegevens over de weergegeven advertenties en uw IP-adres. Google gebruikt de gegevens in de eerste plaats om de effectiviteit van een advertentie te meten en het advertentieaanbod te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie die Google over u kan hebben via andere Google-diensten.

In het volgende zullen we u kennis laten maken met cookies die Google AdSense gebruikt voor traceringsdoeleinden. Hier hebben we het over een test website waarop alleen Google AdSense is geïnstalleerd: 

Naam: uid
value: 891269189121766055-8
Verwendungszweck: De cookie wordt opgeslagen onder het domein adform.net. Het verschaft een unieke, machinaal gegenereerde gebruikers-ID en verzamelt gegevens over activiteit op onze website.
Vervaldatum: na 2 maanden

Naam: C
waarde: 1
Bedoeld gebruik: Dit cookie identificeert of uw browser cookies accepteert. De cookie wordt opgeslagen onder het domein track.adform.net.
vervaldatum: na 1 maand

Naam: cid
value: 8912691894970695056,0,0,0,0
Verwendungszweck: Dit cookie wordt opgeslagen op het domein track.adform.net, staat voor Client ID en wordt gebruikt om advertenties aan u te verbeteren. Het kan meer relevante advertenties aan de bezoeker tonen en helpt de prestatierapporten van de campagne te verbeteren.
Vervaldatum: na 2 maanden

Naam: IDE
waarde: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU121766055-1
Verwendungszweck: Het cookie wordt opgeslagen onder het domein doubleclick.net. Het wordt gebruikt om uw acties na de advertentie of na het klikken op de advertentie vast te leggen. Hiermee kunnen we meten hoe goed een advertentie wordt ontvangen door onze bezoekers.
Vervaldatum: na 1 maand

Naam: test_cookie
value: geen specificatie
Gebruiksdoel: Met behulp van de "test_cookies", kunt u controleren of uw browser Ondersteunde cookies. Het cookie wordt opgeslagen onder het domein doubleclick.net.
Vervaldatum: na 1 maand

Naam: CT592996
waarde:733366
Verwendungszweck: Opgeslagen onder het domein adform.net. De cookie wordt geplaatst zodra je klikt op een advertentie. Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van deze cookie hebben wij niet kunnen achterhalen. brengen.
Vervaldatum: na een uur

Note: Deze lijst kan niet beweren dat De gegevens zijn niet volledig, want uit de ervaring van Google blijkt dat het zijn keuze van cookies steeds weer wijzigt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google verzamelt uw IP-adres en verschillende activiteiten die u op de website uitvoert. Cookies slaan deze informatie op voor de interacties op onze website. Volgens Google verzamelt en bewaart het bedrijf de verstrekte informatie op een veilige manier op Google's eigen servers in de VS.

Als u geen Google-account heeft of niet bent ingelogd, slaat Google de verzamelde gegevens op met een unieke identificatiecode (ID) vooral op uw browser. De unieke ID's die in cookies zijn opgeslagen, worden bijvoorbeeld gebruikt om gepersonaliseerde reclame aan te bieden. verzekeren. Als u bent ingelogd op een Google-account, kan Google ook persoonlijke gegevens verzamelen.

U kunt sommige gegevens die Google opslaat op elk gewenst moment verwijderen (zie volgende sectie). Veel van de informatie die is opgeslagen in Cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist. Er zijn echter ook gegevens dat Google voor langere tijd worden opgeslagen. Dit is het geval indien Google, om economische of juridische redenen, niet over de De gegevens moeten zo nodig voor onbepaalde, langere tijd worden bewaard.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies die zich op uw computer bevinden te verwijderen of te deactiveren. Hoe precies is dit werkt, hangt af van uw browser.

Hier vindt u de instructies over hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Verwijderen en beheren van cookies

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 schakelt ook alle "advertentiecookies" uit . Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Als u een Google-account hebt, kunt u de website https bezoeken://adssettings.google.com/authenticated deactiveer gepersonaliseerde reclame. Zie ook hier U zult dan advertenties blijven zien, maar ze zullen niet langer op uw interesses zijn afgestemd. Niettemin worden de advertenties weergegeven op basis van een aantal factoren, zoals uw locatie, het type browser en de gebruikte zoektermen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google AdSense, is de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking deze toestemming. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a) DSGVO (Toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals verzameld door Google AdSense kan voorkomen.

Van onze kant is er ook een legitiem belang bij het gebruik van Google AdSense om onze online dienst en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De relevante rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken echter alleen Google AdSense, voor zover u uw toestemming hebt gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Google AdSense. Dit kan ertoe leiden dat, indien van toepassing, gegevens worden niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Voorts kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot de volgende gegevens individuele gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Google-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

Welke gegevens Google in principe verzamelt en waarvoor zij deze gegevens gebruikt, kunt u vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ lees meer.

Payment Provider

Payment Provider Privacy Policy Summary
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Het mogelijk maken en optimaliseren van het betalingsproces op onze website
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, wachtwoorden, TAN's, enz.), IP-adres en contractgegevens
Meer details vindt u in de respectieve gebruikte tool van de betalingsprovider.
📅 Opslagperiode: Afhankelijk van de betalingsprovider
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6, lid 1, onder b), DSGVO (uitvoering van een overeenkomst)

Wat is een betalingsdienstaanbieder?

Wij gebruiken online betalingssystemen op onze website die ons en u in staat stellen om veilig en vlot betalingen te verrichten. Onder andere kunnen persoonsgegevens naar de desbetreffende betalingsprovider worden gestuurd, daar worden opgeslagen en verwerkt . Betalingsproviders zijn online betaalsystemen waarmee u een bestelling kunt plaatsen via online bankieren . In dat geval wordt de betaling afgehandeld door de betalingsprovider die u hebt gekozen. Wij ontvangen dan informatie over de verrichte betaling. Deze methode kan worden gebruikt door elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN . Er zijn bijna geen banken meer die dergelijke betaalmethoden niet aanbieden of accepteren.

Waarom maken wij gebruik van betaalproviders op onze website?

Natuurlijk willen wij met onze website en onze geïntegreerde online shop de best mogelijke service bieden, zodat u zich op uw gemak kunt voelen op onze Wij weten dat uw tijd kostbaar is en dat met name betalingsprocessen snel moeten verlopen. Wij weten dat uw tijd kostbaar is en dat met name de verwerking van betalingen snel en efficiënt moet gebeuren. moet soepel werken. Om deze redenen bieden wij u verschillende betalingsproviders aan. U kunt uw voorkeur Kies een betalingsprovider en betaal op de gebruikelijke manier.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden verwerkt, hangt uiteraard af van de betrokken betalingsprovider. Maar in principe, gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, paswoorden, TAN's, enz.) worden opgeslagen. Dit zijn noodzakelijke gegevens om om überhaupt een transactie uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen ook contractgegevens en gebruikersgegevens, zoals wanneer u onze website hebt bezocht, worden gebruikt. website, in welke inhoud u geïnteresseerd bent of op welke subpagina's u klikt. Ook uw IP-adres en informatie over de computer die u gebruikt, worden door de meeste betalingsproviders opgeslagen.

De gegevens worden gewoonlijk opgeslagen en verwerkt op de servers van de betalingsproviders. Wij als websitebeheerder ontvangen deze gegevens niet. Wij worden alleen geïnformeerd of de betaling al dan niet heeft gewerkt. Voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles kunnen er kunnen betalingsdienstaanbieders gegevens doorgeven aan het bevoegde bureau. Alle betalingstransacties zijn altijd onderworpen aan de zakelijke en gegevensbeschermingsbeginselen van de respectieve aanbieder. Kijk daarom ook altijd even naar de algemene voorwaarden en de Privacybeleid van de betalingsprovider. U hebt ook het recht om op elk moment gegevens te laten wissen of corrigeren. Gelieve contact op te nemen met de desbetreffende dienstverlener met betrekking tot uw rechten (herroepingsrecht, recht op informatie en recht om te worden getroffen). Verbinding.

Duur van de Gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Over het algemeen proces wij verzamelen persoonsgegevens alleen zolang dat strikt noodzakelijk is om onze diensten en producten te kunnen leveren. Als het wettelijk verplicht is, zoals bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding, kan deze bewaartermijn ook worden overschreden. Zo behouden wij bewaren boekhoudkundige documenten met betrekking tot een contract (facturen, contractdocumenten, rekeningafschriften, enz.) gedurende 10 jaar (§ 147 AO), evenals andere documenten. relevante bedrijfsdocumenten gedurende 6 jaar (§ 247 HGB) nadat zij zijn opgesteld.

Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook contact opnemen met Neem contact op met de verantwoordelijke persoon van de gebruikte betalingsprovider. Contactgegevens vindt u in onze specifieke Privacybeleid of op de website van de betrokken betalingsprovider.

U kunt cookies die betalingsproviders gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, dit werkt op verschillende manieren. Let wel, dat dan mogelijk de Het betalingsproces werkt niet meer.

Rechtsgrondslag

Voor de afwikkeling van contractuele of rechtsbetrekkingen bieden wij derhalve het volgende aan (Art. 6, lid 1, onder b), DSGVO) andere betalingsdienstaanbieders, naast de traditionele banken/kredietinstellingen. In de Gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke betalingsaanbieders (zoals Amazon BetalingenApple Pay of Ontdek) ontvangt u een exacte overzicht van gegevensverwerking en gegevensopslag. Bovendien kunt u, indien u vragen hebt over onderwerpen die verband houden met gegevensbescherming, altijd contact opnemen met aan de verantwoordelijke personen.

Informatie over de specifieke betalingsproviders - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende rubrieken.

Amazon Betalingen Privacybeleid

Wij gebruiken Amazon Payments, een dienst voor online betalingsprocessen, op onze website. De dienstverlener is de Amerikaanse Onderneming Amazon.com Inc. Voor de Europese regio is de onderneming Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) verantwoordelijk.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Amazon Payments. Dit kan ertoe leiden dat, indien van toepassing, gegevens worden niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Voorts kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot de volgende gegevens individuele gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Amazon-diensten waar u een gebruikersaccount hebt. aan elkaar worden gekoppeld.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Amazon Payments in het Privacybeleid op https://pay.amazon.de/help/201212490.

American Express Privacybeleid

Wij maken gebruik van American Express, een wereldwijde financiële dienstverlener, op onze website. De dienstverlener is de Amerikaanse American Express Company. Voor de Europese regio is de onderneming American Express Europe S.A. (Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanje).

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door American Express. Dit kan ertoe leiden dat, indien van toepassing, gegevens worden niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Voorts kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot de volgende gegevens individuele gegevens. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van eventuele andere diensten van American Express, waarbij je hebt een gebruikersaccount.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt via American Express in de Privacy Policy op https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Apple Pay privacybeleid

Wij gebruiken Apple Pay, een online betaaldienst, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Apple Pay. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Apple diensten waar u een gebruikersaccount hebt. aan elkaar worden gekoppeld.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Apple Pay in het privacybeleid op https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

eps-Überweisung Privacy Policy

Wij gebruiken eps-Überweisung, een online betalingsdienst, op onze website. De dienstverlener is het Oostenrijkse bedrijf Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wenen, Oostenrijk. U kunt meer te weten komen over de gegevens die door het gebruik van eps-Überweisung worden verwerkt in het privacybeleid op https://eservice.stuzza.at/nl/datenschutzerklaerung.html.

giropay privacy beleid

Wij maken op onze website gebruik van de online betalingsprovider giropay. De dienstverlener is de Duitse onderneming paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland. Meer over de gegevens die door het gebruik van giropay worden verwerkt, kunt u meer te weten komen in het privacybeleid op https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.

Google Pay Privacybeleid

Wij gebruiken de online betalingsprovider Google Pay op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Google Inc. De onderneming Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa. verantwoordelijk.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Google Pay. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Google-diensten waarvoor u een gebruikersaccount hebt, worden verbonden.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van Google Pay in het Privacybeleid op https://policies.google.com/privacy.

Mastercard privacybeleid

Wij maken op onze website gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mastercard. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Mastercard Inc. voor Mastercard Europe SA (Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking geschiedt hoofdzakelijk door Mastercard. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Mastercard-diensten waarbij u bent aangesloten. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van Mastercard in het Privacybeleid op https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.

PayPal-privacybeleid

Wij gebruiken de online betalingsdienst PayPal op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf PayPal Inc. De vennootschap PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) is verantwoordelijk voor het Europese gebied.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak door PayPal verricht. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van eventuele andere PayPal-services waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van PayPal in het Privacybeleid op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Visa-privacybeleid

Wij gebruiken Visa, een wereldwijde betalingsprovider, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Visa Inc. De voor de Europese regio verantwoordelijke onderneming is Visa Europe Services Inc. (1 Sheldon Square, Londen W2 6TT, Verenigd Koninkrijk).

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak door Visa verricht. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Visa-diensten waarvoor u een gebruikersaccount hebt. aan elkaar worden gekoppeld.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van Visa in het Privacybeleid op https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Klarna Checkout Privacy Policy

Klarna Checkout Privacy Policy Summary
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van het betalingsproces op onze website
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens
Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: De gegevens worden opgeslagen zolang Klarna ze nodig heeft voor het verwerkingsdoel.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO (Wettelijke verplichting), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)

Wat is Klarna Checkout?

Wij gebruiken op onze website het online betalingssysteem Klarna Checkout van het Zweedse bedrijf Klarna Bank AB. De Klarna Bank heeft haar hoofdkantoor te Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Als u besluit van deze dienst gebruik te maken, moet u onder andere worden persoonsgegevens naar Klarna gestuurd, opgeslagen en verwerkt. In dit privacybeleid willen wij u een overzicht geven over de gegevensverwerking door Klarna.

Klarna Checkout is een betalingssysteem voor bestellingen in een online winkel. Tijdens het proces selecteert de gebruiker de betaalmethode en Klarna Checkout neemt het hele betalingsproces over. Zodra een gebruiker een betaling heeft gedaan via het afrekensysteem en de de overeenkomstige gegevens heeft verstrekt, kunnen toekomstige onlineaankopen nog sneller en gemakkelijker worden verricht. Het Klarna systeem dan herkent de bestaande klant al na het invoeren van het e-mailadres en de postcode.

Waarom gebruiken wij Klarna Checkout voor onze website?

Ons doel met onze website en onze geïntegreerde online winkel is om u de best mogelijke service te bieden. Dit omvat in aanvulling op de algehele ervaring op de website en naast onze aanbiedingen ook een vlotte, snelle en veilige afhandeling van de betaling van uw bestellingen. Om dit te garanderen, gebruiken wij het betalingssysteem Klarna Checkout.

Welke gegevens worden door Klarna Checkout opgeslagen?

Zodra u besluit gebruik te maken van de Klarna-betaaldienst en betaalt via de betaalmethode Klarna Checkout, geeft u ook persoonlijke gegevens door aan het bedrijf. Op de afrekenpagina van Klarna worden technische gegevens zoals browsertype, besturingssysteem, ons Internetadres, datum en tijd, taalinstellingen, tijdzone-instellingen en IP-adres van u verzameld en doorgestuurd naar de servers van Klarna en daar opgeslagen. Deze gegevens worden ook opgeslagen als u een bestelling nog niet hebt afgerond.

Wanneer u via onze webwinkel een product of dienst bestelt, moet u in de daarvoor bestemde velden gegevens over uzelf invullen . Deze gegevens worden door Klarna verwerkt voor de verwerking van de betaling. De volgende persoonsgegevens (alsmede algemene productinformatie) kunnen door Klarna worden opgeslagen en verwerkt voor kredietwaardigheids- en identiteitscontroles :

 • Contactinformatie: Naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, titel, facturatie- en leveringsadres, E-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit of salaris.
 • Betalingsinformatie zoals kredietkaartgegevens of uw rekeningnummer
 • Productinformatie, zoals zendingsnummer, soort artikel en prijs van het product

Daarnaast zijn er ook gegevens die optioneel kunnen worden verzameld, mits u daar bewust voor kiest. Dit zijn bijvoorbeeld politieke gegevens, religieuze of ideologische overtuigingen of diverse gezondheidsgegevens.

Klarna kan ook, zelf of via derden (zoals via ons of via openbare databanken), in aanvulling op de hierboven vermelde gegevens ook gegevens verzamelen over de goederen of diensten die u koopt of bestelt. Dit kan bijvoorbeeld het zendingsnummer zijn of de Dit kan het soort artikel zijn dat is besteld, maar ook informatie over uw kredietwaardigheid, uw inkomen of de toekenning van krediet. Klarna kan uw persoonsgegevens aan dienstverleners zoals softwareleveranciers, aanbieders van gegevensopslag of aan ons als handelaar.

Wanneer gegevens automatisch in een formulier worden ingevoerd, zijn daar altijd cookies bij betrokken. Als u deze functie niet wilt gebruiken, u kunt deze cookies op elk moment deactiveren. Verderop in de tekst vindt u instructies over hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen. Over het algemeen kunt u cookies verwijderen, deactiveren of beheren. Onze tests hebben uitgewezen dat Klarna niet direct cookies plaatst. Als u kiest de betaalmethode "Klarna Sofort" en klikt op "Bestellen", dan wordt u doorgestuurd naar de Sofort-website. Na de succesvolle betaling, wordt u naar onze dank u pagina gebracht. De volgende cookie wordt daar geplaatst door sofort.com:

Naam SOFUEB
waarde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7121766055-4
Verwendungszweck: Dit cookie slaat uw sessie-ID op.
Verloopdatum: na beëindiging van de browsersessie

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Klarna streeft ernaar uw gegevens alleen binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) op te slaan. Maar het kan ook gebeuren, dat gegevens buiten de EU/EER worden gebracht. Wanneer dit gebeurt, zorgt Klarna ervoor dat de gegevensbescherming in overeenstemming is met de GDPR. en het derde land valt onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Unie. De gegevens worden altijd opgeslagen zolang Klarna heeft ze nodig voor de verwerking.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U kunt uw toestemming voor Klarna om persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. U hebt ook altijd het recht om informatie, correctie en schrapping van uw persoonsgegevens. Hiervoor hoeft u alleen maar contact op te nemen met het bedrijf of het gegevensbeschermingsteam van de Bedrijf per e-mail naar datenschutz@klarna.de contact. Over de website van Klarna "Mijn verzoek om gegevensbescherming" kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Klarna.

U kunt cookies die Klarna voor haar functies gebruikt in uw browser verwijderen, uitschakelen of beheren. Per Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u Beheer cookies in uw browser:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Verwijderen en beheren van cookies

Rechtsgrond

Voor de verwerking van contractuele of rechtsbetrekkingen (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) bieden wij naast de traditionele banken/kredietinstellingen ook de betalingsdienstaanbieder Klarna Checkout aan.

Wij hopen u hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van de gegevensverwerking door Klarna. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u aan het privacybeleid van Klarna te lezen op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_at/privacy.

 

Instant Transfer Privacy Policy

Instant Transfer Privacy Policy Summary
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van het betalingsproces op onze website
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens
Meer details vindt u hieronder in het privacybeleid
📅 Bewaartermijn: De gegevens worden opgeslagen binnen de wettelijke vereisten voor opslag
⚖️ rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO (wettelijke verplichting), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is een "onmiddellijke overschrijving"?

Wij bieden de betaalmethode "Sofortüberweisung" van de firma Sofort GmbH aan voor contante betaling op onze website. De Sofort GmbH behoort sinds 2014 tot het Zweedse bedrijf Klarna, maar heeft zijn hoofdkantoor in Duitsland, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Indien u besluit gebruik te maken van deze betaalmethode, worden uw persoonsgegevens eveneens doorgegeven aan Sofort GmbH of Klarna. doorgegeven, opgeslagen en verwerkt. Met deze tekst over gegevensbescherming geven wij u een overzicht van de gegevensverwerking door Sofort GmbH.

Sofortüberweisung is een online betalingssysteem waarmee u een bestelling kunt plaatsen via online bankieren. uit te voeren. In dit geval wordt de betaling door Sofort GmbH afgehandeld en ontvangen wij onmiddellijk informatie over de betaling gedaan. Elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN kan deze methode gebruiken. Slechts een paar banken ondersteunen deze betalingsmethode nog niet.

Waarom gebruiken wij "Sofortüberweisung" op onze website?

Ons doel met onze website en onze geïntegreerde online winkel is om u de best mogelijke service te bieden. Dit omvat in aanvulling op de algehele ervaring op de website en naast onze aanbiedingen ook een vlotte, snelle en veilige afhandeling van de betaling van uw Orders. Om dit te garanderen, gebruiken wij "Sofortüberweisung" als betalingssysteem.

Welke gegevens worden door de "Sofortüberweisung" opgeslagen?

Wanneer u een directe overschrijving doet via de Sofort/Klarna dienst, worden gegevens zoals naam, rekeningnummer, bankcode, onderwerp, bedrag en datum opgeslagen op de servers van het bedrijf. Wij ontvangen deze informatie ook via de betalingsbevestiging.

Sofort GmbH controleert in het kader van de rekeningdekking of het saldo van uw rekening en uw rekening-courantkrediet het betalingsbedrag dekken. In sommige gevallen controleert het systeem ook of in de afgelopen 30 dagen onmiddellijke bankoverschrijvingen met succes zijn uitgevoerd. Bovendien, uw Gebruikersidentificatie (zoals gebruikersnummer of contractnummer) in afgekorte ("hashed") vorm en uw IP-adres worden verzameld en opgeslagen. Voor SEPA-overschrijvingen worden ook de BIC en het IBAN opgeslagen.

Volgens de onderneming zijn er geen andere persoonsgegevens (zoals rekeningsaldi, omzetgegevens, opnamelimieten, rekeninglijsten, gsm-nummer, authenticatiecertificaten, veiligheidscodes of PIN/TAN) worden verzameld, opgeslagen of doorgegeven aan derden.

Sofortüberweisung gebruikt ook cookies om de eigen service gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer u een product bestelt, zult u wordt u doorverwezen naar de website van Sofort of Klarna. Na de succesvolle betaling wordt u doorgestuurd naar onze dank u pagina. Hier worden de volgende drie cookies ingesteld:

Naam SOFUEB
waarde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7121766055-5
Verwendungszweck: Dit cookie slaat uw sessie-ID op.
Verloopdatum: na het beëindigen van de browser sessie

Name: User[user_cookie_rules] Value: 1
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat uw toestemming voor het gebruik van cookies op.
Vervaldatum: na 10 jaar

Naam: _ga
waarde: GA1.2.69759879.1589470706
Verwendungszweck: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. redden. In principe wordt het gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers. Dit is een cookie van Google Analytics.
Vervaldatum: na 2 jaar

Nota: De hier vermelde cookies maken geen aanspraak op volledigheid. Het is altijd mogelijk dat Sofortüberweisung ook andere cookies gebruikt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Alle verzamelde gegevens zullen worden bewaard binnen de wettelijke bewaarplicht. Deze verplichting kan tussen drie en tien jaar duren. laatst.

Klarna/Sofort GmbH streeft ernaar om gegevens alleen binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) op te slaan. Indien gegevens buiten van de EU/EER worden doorgegeven, moet de gegevensbescherming in overeenstemming zijn met de GDPR en moet het land worden opgenomen in een EU-besluit inzake adequaatheid. staan.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U kunt uw toestemming voor Klarna om persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. U hebt ook altijd het recht om informatie, correctie en schrapping van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met het team voor gegevensbescherming van het bedrijf via Contact e-mail datenschutz@sofort.com.

U kunt eventuele door Sofortüberweisung gebruikte cookies in uw browser beheren, verwijderen of deactiveren. Afhankelijk van uw Dit werkt op verschillende manieren, afhankelijk van uw voorkeursbrowser. De volgende instructies laten zien hoe u cookies kunt instellen in de meest gebruikte browsers. Browsers beheren:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Verwijdering en beheer van cookies

Rechtsgrond

Voor de afwikkeling van contractuele of rechtsbetrekkingen (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) bieden wij naast de conventionele banken/kredietinstellingen ook de betalingsdienstaanbieder Instant transfer aan. Het succesvolle gebruik van de dienst vereist verder uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO) voor zover de toelating van cookies noodzakelijk is voor het gebruik.

Wilt u meer weten over de gegevensverwerking door de "Sofortüberweisung" van de firma Sofort GmbH, dan adviseren wij het privacybeleid op https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Social Media

Social Media Privacy Policy Summary
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Presentatie en optimalisatie van onze dienstverlening, contact met bezoekers, belangstellenden, etc., reclame
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, contactgegevens, gegevens over de Gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u op de respectieve Sociale media tool.
📅 Opslagtijd: Afhankelijk van de gebruikte socialemediaplatforms
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6, lid 1 lit. a DSGVO (toestemming), art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is sociale media?

Naast onze website zijn wij ook actief op diverse social media platforms. Daarbij kunnen gebruikersgegevens worden verwerkt , zodat wij ons via de sociale netwerken kunnen richten op gebruikers die in ons geïnteresseerd zijn. Bovendien kunnen elementen van een socialemediaplatform rechtstreeks in onze website worden ingebed. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op een zogenaamde sociale knop op onze website klikt en rechtstreeks wordt doorverwezen naar onze aanwezigheid in de sociale media. Zogenaamde sociale media of sociale media zijn websites en apps via welke geregistreerde leden inhoud kunnen produceren, inhoud openlijk of in bepaalde groepen kunnen delen en met andere leden kunnen netwerken.

Waarom maken we gebruik van sociale media?

Sociale-mediaplatforms zijn al jaren de plaats waar mensen online communiceren en contacten leggen. Met onze sociale media aanwezig zijn, kunnen wij onze producten en diensten dichter bij de belangstellenden brengen. De op onze website geïntegreerde social media sites Sociale media-elementen helpen u om snel en zonder complicaties over te schakelen op onze sociale media-inhoud.

De gegevens die worden opgeslagen en verwerkt door uw gebruik van een socialemediakanaal zijn hoofdzakelijk bedoeld om, om webanalyses te kunnen uitvoeren. Het doel van deze analyses is preciezere en meer gepersonaliseerde marketing- en reclamestrategieën te ontwikkelen. kan. Afhankelijk van uw gedrag op een social media-platform kunnen met behulp van de geanalyseerde gegevens de juiste conclusies worden getrokken over er wordt rekening gehouden met uw interesses en er worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt. Hierdoor kunnen de platforms u ook het volgende bieden om advertenties op maat te presenteren. In de meeste gevallen worden hiertoe cookies in uw browser geplaatst, die gegevens bevatten over uw Bewaar het gebruiksgedrag.

In de regel zijn wij en de aanbieder van het socialemediaplatform zogenaamde gezamenlijke verwerkers in de zin van art. 26 DSGVO en werken op basis van een daartoe strekkende overeenkomst. De essentie van de overeenkomst wordt hieronder uiteengezet voor het betrokken platform. gereproduceerd.

Houd er rekening mee dat wanneer u de sociale-mediaplatforms of onze ingebouwde elementen gebruikt, gegevens van u buiten Europese Unie, aangezien veel socialemediakanalen, bijvoorbeeld Facebook of Twitter, Amerikaans zijn. bedrijf zijn. Dit kan het voor u minder gemakkelijk maken om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te doen gelden of ze te handhaven.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van de respectieve aanbieder van het socialemediaplatform. Maar meestal Dit zijn gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens die u invult in een contactformulier, gebruikersgegevens zoals de Bijvoorbeeld op welke knoppen u klikt, wie u leuk vindt of volgt, wanneer u welke pagina's bezocht, informatie over uw apparaat, en Uw IP-adres. De meeste van deze gegevens worden opgeslagen in cookies. Vooral als je zelf een profiel hebt met de bezochte Als u een socialemediakanaal hebt en bent ingelogd, kunnen gegevens aan uw profiel worden gekoppeld.

Alle gegevens die via een socialemediaplatform worden verzameld, worden ook op de servers van de aanbieders opgeslagen. Dus ook alleen de providers hebben toegang tot de gegevens en kunnen u de juiste informatie geven of wijzigingen aanbrengen.

Als u precies wilt weten welke gegevens door de aanbieders van sociale media worden opgeslagen en verwerkt en hoe deze aan de gegevensverwerking, dient u het desbetreffende privacybeleid van het bedrijf zorgvuldig te lezen. Zelfs als Indien u vragen hebt over de opslag en verwerking van gegevens, of indien u uw rechten in dit verband wenst uit te oefenen, raden wij u aan contact op te nemen met neem dan rechtstreeks contact op met de provider.

Duur van de Gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Bijvoorbeeld het socialemediaplatform Facebook slaat gegevens op totdat deze niet meer nodig zijn voor het eigen doel. Klantgegevens die gekoppeld zijn aan de Deze gegevens worden echter binnen twee dagen gewist. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen voor zolang dat strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Indien, zoals bijvoorbeeld in de geval van boekhouding, wettelijk verplicht is, mag deze bewaartermijn ook worden overschreden.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om op elk moment uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders zoals embedded sociale media-elementen. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. Naar U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat er gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of Delete

Aangezien cookies kunnen worden gebruikt met social media tools, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid te lezen op Cookies. Om precies te weten welke gegevens van u worden opgeslagen en verwerkt, dient u de gegevensbeschermingsverklaringen te lezen van de lees de respectieve instrumenten door.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens van u worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde sociale media-elementen, wordt deze toestemming geacht de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking te zijn (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Indien u toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens in beginsel ook verwerkt op basis van onze legitieme Rente (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) op een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. We gebruiken de hulpmiddelen toch alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. om op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming met betrekking tot cookies aandachtig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of de Raadpleeg het cookiebeleid van de respectieve dienstverlener.

Informatie over specifieke sociale-mediaplatforms - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende punten.

Flickr privacybeleid

Wij gebruiken ook het online community- en fotoplatform Flickr. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Flickr Inc, 67 E Evelyn Ave #200, Mountain View, CA 94041, USA.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking geschiedt hoofdzakelijk door Flickr. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van eventuele andere Flickr-diensten waarvan u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Flickr in het privacybeleid op https://www.flickr.com/help/privacy.

AddThis Privacy Statement

AddThis Privacy Statement Summary
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over het gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in het Privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende 13 maanden vanaf de datum van gegevensverzameling
⚖️ rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)

Wat is AddThis?

Wij gebruiken plug-ins van AddThis van Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA). Met deze plug-ins kunt u snel en gemakkelijk inhoud van onze website delen met andere mensen. Wanneer u een website bezoekt met van een AddThis-functie, kunnen gegevens van u worden overgedragen aan de AddThis-onderneming, worden opgeslagen en verwerkt. Met Deze privacyverklaring vertelt u waarom wij AddThis gebruiken, welke gegevens worden verwerkt, en hoe u toegang kunt krijgen tot deze gegevensoverdracht. kan voorkomen.

AddThis ontwikkelt onder meer software tools die op websites worden ingebed om gebruikers in staat te stellen inhoud op het internet te verspreiden. verschillende sociale media kanalen of per e-mail. Bovendien biedt AddThis ook functies die worden gebruikt voor website-analyse. serveren. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om internetgebruikers op interesses gebaseerde reclame aan te bieden. De dienst wordt gebruikt door meer dan 15 miljoen website exploitanten wereldwijd.

Waarom gebruiken we AddThis op onze website?

Door gebruik te maken van de AddThis-knoppen kunt u interessante inhoud van onze website delen op verschillende socialemediakanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram of Pinterest. Als onze inhoud u bevalt, zouden we het natuurlijk fijn vinden als u die ook deelt met uw sociale gemeenschap. En de gemakkelijkste manier om dit te doen is via de AddThis-knoppen.

Welke gegevens worden door AddThis opgeslagen?

Als u inhoud deelt met AddThis en u bent ingelogd met de respectieve sociale media-account, kunnen gegevens zoals het bezoek aan onze website en het delen van inhoud worden toegewezen aan de gebruikersaccount van het respectieve sociale mediakanaal. AddThis gebruikt cookies, pixels, HTTP-headers en browser-identifiers om gegevens over uw bezoekersgedrag te verzamelen. Bovendien worden sommige van deze gegevens na pseudonimisering gedeeld met derden.
Hier volgt een voorbeeldlijst van de gegevens die kunnen worden verwerkt:

 • Unieke ID van een cookie dat in de webbrowser is geplaatst
 • Adres van de bezochte webpagina
 • Tijdstip van het bezoek aan de webpagina
 • Zoektermen waardoor een bezoeker op de pagina met AddThis is gekomen
 • Duur van het verblijf op een webpagina
 • Het IP-adres van de computer of het mobiele apparaat
 • Mobiele reclameID's (Apple IDFA of Google AAID)
 • Informatie in HTTP-headers of andere gebruikte transmissieprotocollen
 • Welk programma op de computer (browser) of welk besturingssysteem werd gebruikt (iOS)

AddThis maakt gebruik van cookies, die we hieronder opsommen als voorbeelden en uittreksels. U kunt meer vinden over AddThis cookies under http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Naam: bt2
waarde: 8961a7f179d87qq69V69121766055-3
VerwendungszweckDit cookie wordt gebruikt om bezochte delen van de website te registreren om andere delen van de website te kunnen aanbevelen.
Verloopdatum: na 255 dagen

Naam: bku
waarde: ra/99nTmYN+fZWX7121766055-4
Verwendungszweck: Deze cookie registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens zoals uw IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties u hebt geklikt.
Verloopdatum: na 179 dagen

Nota: Houd er rekening mee dat dit een sample-lijst is en dat we geen volledigheid kunnen claimen.

AddThis deelt verzamelde informatie ook met andere bedrijven. Voor meer details, zie http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#section5. AddThis gebruikt ook de ontvangen gegevens, Doelgroepen en interesseprofielen aanmaken om op interesse gebaseerde reclame aan te bieden aan gebruikers in hetzelfde advertentienetwerk.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

AddThis bewaart de verzamelde gegevens gedurende 13 maanden vanaf het moment van gegevensverzameling. 1% van de gegevens wordt opgeslagen als een "sample data set" voor maximaal 24 maanden, zodat de zakenrelatie in stand blijft. In dit "steekproefverslag", echter, zijn de directe en indirecte identificatie (zoals uw IP-adres en cookie-ID) wordt gehasht. Dit betekent dat de persoonsgegevens zonder aanvullende informatie niet langer met jou geassocieerd kan worden. Aangezien het AddThis-bedrijf zijn hoofdkantoor in de VS heeft, worden de verzamelde gegevens ook opgeslagen op Amerikaanse servers.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op verwijdering ervan. Als u geen reclame meer ziet op basis van door AddThis verzamelde gegevens, kunt u gebruik maken van de opt-out knop op http://www.addthis.com/privacy/opt-out use. Dit stelt een opt-out-cookie in dat u niet mag verwijderen om deze instelling te behouden.

U kunt uw voorkeuren voor op gebruik gebaseerde online reclame ook instellen via http://www.youronlinechoices.com/at/ in preference management.

Uw browser biedt de mogelijkheid om de verwerking van gegevens te verhinderen of deze volgens uw wensen te beheren. Afhankelijk van de browser functioneert de gegevensverwerking enigszins anders. Hier vindt u instructies voor de momenteel meest populaire browsers:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens van u worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde sociale media-elementen, wordt deze toestemming geacht de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking te zijn (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In beginsel zullen uw gegevens ook worden gebruikt op grond van ons rechtmatig belang (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners wordt opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken de geïntegreerde Wij gebruiken echter alleen sociale media-elementen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms gebruiken ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies aandachtig te lezen en het privacybeleid of het cookiebeleid van de respectieve dienstverlener te bekijken.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door AddThis. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere AddThis-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

Indien u meer wilt weten over de verwerking van uw gegevens door AddThis, kunt u nadere informatie vinden onder http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Facebook Privacybeleid

Facebook Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals klantgegevens, gegevens over het gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details vindt u onder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Totdat de gegevens niet meer bruikbaar zijn voor de doeleinden van Facebook
⚖️ wettelijke basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)

Wat zijn Facebook Tools?

Wij gebruiken geselecteerde tools van Facebook op onze website. Facebook is een sociaal medianetwerk van het bedrijf Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Met behulp van deze hulpmiddelen, kunnen wij u en de mensen die geïnteresseerd in onze producten en diensten, het best mogelijke aanbod. In het volgende geven wij een overzicht van de verschillende Facebook-tools, welke gegevens naar Facebook worden verzonden en hoe u deze gegevens kunt verwijderen.

Naast vele andere producten biedt Facebook ook de zogenaamde "Facebook Business Tools" aan. Dit is de officiële naam van Facebook. Aangezien de term echter nauwelijks bekend is, hebben wij besloten ze gewoon Facebook-tools te noemen. Onder kan worden gevonden, onder andere:

 • Facebook Pixel
 • Sociale plug-ins (zoals de "Vind ik leuk"- of "Deel"-knop)
 • Facebook Inloggen
 • Account Kit
 • API's (programmeerinterface)
 • SDK's (verzameling programmeergereedschappen)
 • Platform integraties
 • Plugins
 • Codes
 • Specificaties
 • Documentaties
 • Technologieën en diensten

Via deze tools breidt Facebook diensten uit en heeft het de mogelijkheid om informatie te verzamelen over gebruikersactiviteiten buiten Facebook. te verkrijgen.

Waarom gebruiken wij Facebook-tools op onze website?

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met de hulp van advertenties (Facebook advertenties), kunnen we precies deze mensen bereiken. Om de gebruikers geschikte advertenties te kunnen tonen, moeten wij Facebook, echter, informatie over de wensen en behoeften van mensen. Dus, het bedrijf Informatie over de gebruikersgedrag (en contactgegevens) op onze website. Als gevolg daarvan verzamelt Facebook betere gebruikersgegevens en kan geïnteresseerden de juiste reclame over onze producten of diensten te tonen. De instrumenten maken het dus mogelijk op maat gemaakte reclamecampagnes op Facebook.

Facebook noemt gegevens over uw gedrag op onze website "event data". Dit wordt ook gebruikt voor meet- en analysediensten. Hierdoor kan Facebook namens ons "campagnerapporten" opstellen over het effect van onze reclamecampagnes. Verder, krijgen we door analytics om beter inzicht te krijgen in hoe u onze diensten, website of producten gebruikt. Dit stelt ons in staat om te optimaliseren met wat van deze hulpmiddelen uw gebruikerservaring op onze website. De sociale plug-ins stellen u bijvoorbeeld in staat om inhoud op onze site te delen. direct delen op Facebook.

Welke gegevens worden door Facebook-tools opgeslagen?

Door het gebruik van individuele Facebook-tools kunnen persoonsgegevens (klantgegevens) aan Facebook worden doorgegeven. Afhankelijk van de gebruikt, kunnen klantgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en IP-adres worden verzonden.

Facebook gebruikt deze informatie om de gegevens te combineren met de gegevens die het zelf van u heeft (als u lid bent van Facebook) om de gegevens te matchen. Voordat klantgegevens aan Facebook worden doorgegeven, vindt een zogenaamde "hashing" plaats. Dit betekent dat een willekeurig grote gegevensverzameling wordt omgezet in een tekenreeks. Dit wordt ook gebruikt om gegevens te coderen.

Naast contactgegevens worden ook "gebeurtenisgegevens" doorgegeven. Eventgegevens" verwijst naar de informatie die wij over u verzamelen op onze website. van onze website. Bijvoorbeeld welke subpagina's u bezoekt of welke producten u bij ons koopt. Facebook deelt de ontvangen informatie met derde verkopers (zoals adverteerders), tenzij het Bedrijf een expliciete toestemming of wettelijk verplicht is dit te doen. "Gebeurtenisgegevens" kunnen ook worden gekoppeld aan contactgegevens. Hierdoor kan Facebook beter gepersonaliseerde reclame aan te bieden. Na het reeds genoemde matchingproces verwijdert Facebook de contactgegevens weer.

Om advertenties op een geoptimaliseerde manier te kunnen leveren, gebruikt Facebook de gebeurtenisgegevens alleen als ze gecombineerd worden met andere gegevens (die gekoppeld zijn aan andere verzameld door Facebook) zijn samengevoegd. Facebook gebruikt deze gebeurtenisgegevens ook voor beveiligings-, veiligheids-, ontwikkelings- en privacydoeleinden. en onderzoeksdoeleinden. Veel van deze gegevens worden via cookies doorgegeven aan Facebook. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om op te slaan van gegevens of informatie in browsers. Afhankelijk van de gebruikte hulpmiddelen en of u lid bent van Facebook, in uw browser worden verschillende aantallen cookies aangemaakt. In de beschrijvingen van de afzonderlijke Facebook-tools gaan we dieper in op individuele Facebook cookies. Algemene informatie over het gebruik van Facebook cookies is ook te vinden op https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

In principe bewaart Facebook gegevens totdat deze niet meer nodig zijn voor zijn eigen diensten en Facebook-producten. Facebook heeft op Het bedrijf heeft servers over de hele wereld waar zijn gegevens worden opgeslagen. Klantgegevens zijn echter, na samenvoeging met de eigen gegevens van de gebruiker, niet werden gematched, zullen binnen 48 uur worden verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Overeenkomstig de basisverordening inzake gegevensbescherming heeft u recht op informatie, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

Een volledige verwijdering van de gegevens vindt alleen plaats als u uw Facebook-account volledig verwijdert. En dit is hoe het verwijderen van uw Facebook account:

1) Klik op Instellingen aan de rechterkant van Facebook.

2) Klik vervolgens op "Uw Facebook-informatie" in de linkerkolom.

3) Klik nu op "Deactiveren en verwijderen".

4) Kies nu "Account verwijderen" en klik vervolgens op "Doorgaan en account verwijderen"

5) Voer nu uw wachtwoord in, klik op "Doorgaan" en vervolgens op "Account verwijderen"

De gegevens die Facebook via onze site ontvangt, worden onder andere opgeslagen via cookies (bijvoorbeeld voor social plugins). In uw browser kunt u individuele of alle cookies deactiveren, verwijderen of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Als u principieel geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt moeten worden ingesteld. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens van u worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde sociale media-elementen, wordt deze toestemming geacht de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking te zijn (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In beginsel zullen uw gegevens ook worden gebruikt op grond van ons rechtmatig belang (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners wordt opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken de geïntegreerde Wij gebruiken echter alleen sociale media-elementen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms gebruiken ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies aandachtig te lezen en het privacybeleid of het cookiebeleid van de respectieve dienstverlener te bekijken.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak door Facebook verricht. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Facebook-diensten waar u een gebruikersaccount hebt, worden verbonden.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie over het gebruik en de gegevensverwerking door de Facebook-tools hebben verstrekt. Als u meer wilt weten over hoe Facebook uw gegevens gebruikt, raden wij u aan het gegevensbeleid te lezen op https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Facebook Social Plug-ins Privacybeleid

Zogenaamde social plug-ins van het bedrijf Facebook Inc. worden op onze website geïnstalleerd. U herkent deze knoppen aan de klassieke Facebook-logo, zoals de "Vind ik leuk"-knop (de hand met opgestoken duim) of door een duidelijke "Facebook Plug-in"-identificatie. Een social plug-in is een klein onderdeel van Facebook dat in onze site is geïntegreerd. Elke plug-in heeft zijn eigen functie. De meest meest gebruikte functies zijn de bekende "Vind ik leuk"- en "Deel"-knoppen.

De volgende sociale plug-ins worden aangeboden door Facebook:

 • "Save" knop
 • "Like" knop, delen, verzenden en citeren
 • Page plug-in
 • Comments
 • Messenger plug-in
 • Embedded posts en video player
 • Group plug-in

On https://developers.facebook.com/docs/plugins zult u meer gedetailleerde informatie ontvangen over hoe de individuele plug-ins worden gebruikt. Wij gebruiken de sociale plug-ins enerzijds om u een betere gebruikerservaring op onze site te bieden, aan de andere kant, omdat het Facebook in staat stelt onze advertenties te optimaliseren.

Op voorwaarde dat u een Facebook-account hebt of facebook.com Facebook heeft al minstens één cookie in uw browser geplaatst. browser is ingesteld. In dat geval stuurt uw browser via deze cookie informatie naar Facebook zodra u onze site bezoekt of er verbinding mee maakt. sociale plug-ins (b.v. de "Vind ik leuk"-knop).

De verkregen informatie wordt binnen 90 dagen gewist of opnieuw geanonimiseerd. Volgens Facebook omvatten deze gegevens uw IP-adres, welke website u hebt bezocht, de datum, de tijd en andere informatie over uw browser.

Om te voorkomen dat Facebook tijdens uw bezoek aan onze website veel gegevens verzamelt en koppelt aan de gegevens van Facebook, moet u uitloggen bij Facebook terwijl u de website bezoekt.

Als u niet bij Facebook bent ingelogd of geen Facebook-account hebt, stuurt uw browser minder informatie naar Facebook, omdat je minder Facebook cookies hebt. Niettemin kunnen gegevens zoals uw IP-adres of welke website u bezoekt, worden verzonden naar Facebook worden overgedragen. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat wij de precieze inhoud van de gegevens niet kennen. weet ervan. Wij zullen echter trachten u zo goed mogelijk te informeren over de gegevensverwerking volgens onze huidige stand van kennis. U kunt ook nagaan hoe Facebook de gegevens gebruikt in het gegevensbeleid van het bedrijf op https://www.facebook.com/about/privacy/update read.

De volgende cookies worden minimaal in uw browser geplaatst wanneer u een website met social plug-ins van Facebook bezoekt:

Naam: dpr
waarde: geen specificatie
Gebruiksdoel: Deze cookie wordt gebruikt om de social plug-ins op onze website te laten werken.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: fr
waarde: 0jieyh4121766055c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Verwendungszweck: De cookie is ook nodig om de plug-ins goed te laten functioneren .
Vervaldatum:: na 3 maanden

Nota: Deze cookies zijn geplaatst na een test, zelfs als u geen lid bent van Facebook.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw advertentie-instellingen wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?Entry_product=ad_settings_screen verander het zelf. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u op http klikken://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/in feite uw op gebruik gebaseerde online reclame Managen. Daar hebt u de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook-inloggen Privacybeleid

Wij hebben de praktische Facebook login op onze site geïntegreerd. Op deze manier kunt u gemakkelijk inloggen op onze website met uw Facebook account. inloggen zonder een andere gebruikersaccount te hoeven aanmaken. Als u besluit uw registratie te voltooien via de Facebook login, kunt u wordt u doorgestuurd naar het social media netwerk Facebook. Daar vindt de registratie plaats via uw Facebook-gebruikersgegevens. Via Deze inlogprocedure slaat gegevens over u en uw gebruikersgedrag op en stuurt deze door naar Facebook.

Om de gegevens op te slaan, gebruikt Facebook verschillende cookies. Hieronder tonen wij u de belangrijkste cookies die worden opgeslagen in uw browser zijn ingesteld of al bestaan wanneer u inlogt op onze site via de Facebook login:

Naam: fr
waarde: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Purpose: Deze cookie wordt gebruikt om de sociale plugin op onze website zo goed mogelijk te laten werken.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: datr
waarde: 4Jh7XUA2121766055SEmPsSfzCOO4JFFl
Verwendungszweck: Facebook stelt de "datr"-cookie in wanneer een webbrowser toegang krijgt tot facebook.com , en de cookie helpt bij het identificeren van inlogactiviteiten en het beschermen van gebruikers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _js_datr
value: 
Doel: Deze sessiecookie wordt door Facebook ingesteld voor trackingdoeleinden, zelfs als u geen Facebook-account hebt of bent uitgelogd.
Vervaldatum: nach Sitzungsende

Anmerkung: De vermelde cookies zijn slechts een kleine selectie van de cookies die Facebook ter beschikking heeft. Andere cookies zijn bijvoorbeeld _ fbp, sb of wd. Een volledige lijst is niet mogelijk, omdat Facebook een groot aantal cookies heeft en deze variabel gebruikt.

Enerzijds biedt de Facebook login u een snel en eenvoudig registratieproces, anderzijds geeft het ons de mogelijkheid om gegevens met Facebook te delen. Zo kunnen wij ons aanbod en onze promoties beter afstemmen op uw interesses en behoeften . Gegevens die wij op deze manier van Facebook ontvangen zijn openbare gegevens zoals

 • uw Facebooknaam
 • uw profielfoto
 • een e-mailadres in ons bestand
 • vriendenlijsten
 • knopgegevens (bijv. "Vind ik leuk"-knop)
 • geboortedatum
 • taal
 • woonplaats

In ruil daarvoor verschaffen wij Facebook informatie over uw activiteiten op onze website. Dit omvat informatie over het apparaat dat u gebruikt, welke van onze subpagina's u bezoekt of welke producten u bij ons hebt gekocht.

Door Facebook Login te gebruiken, stemt u in met de gegevensverwerking. U kunt deze overeenkomst te allen tijde herroepen. Als u meer informatie wilt over de gegevensverwerking door Facebook, raden wij u aan de privacyverklaring van Facebook at https://en-en.facebook.com/policy.php.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw advertentie-instellingen wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?Entry_product=ad_settings_screen modify.

Instagram Privacybeleid

Instagram Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over het gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in het Privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Totdat Instagram de gegevens niet langer nodig heeft voor hun doeleinden
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Instagram?

Wij hebben op onze website Instagram-functies opgenomen. Instagram is een social media-platform van het bedrijf Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, Verenigde Staten. Instagram is sinds 2012 een dochteronderneming van Facebook Inc. en behoort tot de Facebook producten. Het insluiten van Instagram-inhoud op onze website wordt embedden genoemd. Dit stelt ons in staat u inhoud aan te bieden zoals Toon buttons, foto's of video's van Instagram rechtstreeks op onze website. Wanneer u webpagina's op onze website opent die een Instagram-functie, worden gegevens doorgestuurd naar Instagram, opgeslagen en verwerkt. Instagram gebruikt dezelfde systemen en technologieën zoals Facebook. Uw gegevens worden dus door alle Facebook-bedrijven verwerkt.

In het volgende willen we je een meer gedetailleerd inzicht geven in waarom Instagram gegevens verzamelt, welke gegevens dat zijn en hoe je kan de gegevensverwerking grotendeels controleren. Aangezien Instagram tot Facebook Inc. behoort, verkrijgen wij onze informatie enerzijds uit de richtsnoeren van Instagram, maar anderzijds ook uit de gegevensrichtsnoeren van Facebook zelf.

Instagram is een van de populairste sociale medianetwerken ter wereld. Instagram combineert de voordelen van een blog met de voordelen van van audiovisuele platforms zoals YouTube of Vimeo. Op "Insta" (zoals veel gebruikers het platform terloops noemen) kunnen ze foto's delen en korte video's uploaden, ze bewerken met verschillende filters en ze ook delen op andere sociale netwerken. En als je zelf niet Als u actief wilt zijn, kunt u ook gewoon andere interessante gebruikers volgen.

Waarom gebruiken we Instagram op onze website?

Instagram is het socialemediaplatform dat de laatste jaren echt door het dak is gegaan. En natuurlijk zijn wij ook op reageerde op deze hausse. Wij willen dat u zich zo comfortabel mogelijk voelt op onze website. Dat is waarom voor ons een gediversifieerde voorbereiding van onze inhoud als een vanzelfsprekendheid. Door de ingebouwde Instagram-functies, kunnen we onze inhoud verrijken met nuttige, grappige of spannende inhoud van de Instagram wereld. Aangezien Instagram een dochteronderneming van Facebook is, kunnen we de verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame op Facebook. Op deze manier worden onze advertenties alleen verzonden naar mensen die zich hebben geregistreerd echt geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten.

Instagram gebruikt de verzamelde gegevens ook voor meet- en analysedoeleinden. We krijgen samenvattende statistieken en zo meer inzicht in uw wensen en interesses. Het is belangrijk op te merken dat deze rapporten u niet persoonlijk identificeren.

Welke gegevens worden door Instagram opgeslagen?

Wanneer u een van onze pagina's tegenkomt waarin Instagram-functies (zoals Instagram-afbeeldingen of -plug-ins) zijn ingebouwd, zal uw browser maakt automatisch verbinding met de Instagram-servers. Daarbij worden gegevens naar Instagram gestuurd, opgeslagen en verwerkt. En dit is ongeacht of je een Instagram-account hebt of niet. Dit omvat informatie over onze website, over uw computer, over gedane aankopen, over advertenties die u ziet en hoe u ons aanbod gebruikt. Bovendien, de datum en tijd van uw interactie met Instagram wordt opgeslagen. Als je een Instagram-account hebt of ingelogd bent, slaat Instagram aanzienlijk meer gegevens op over jou.

Facebook maakt een onderscheid tussen klantgegevens en gebeurtenisgegevens. Wij gaan ervan uit dat dit precies het geval is met Instagram. Klantgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en IP-adres. Deze klantgegevens worden alleen doorgegeven aan Instagram, als ze van te voren "gehashed" zijn. Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een tekenreeks. Hierdoor kunnen de contactgegevens versleutelen. Daarnaast worden ook de bovengenoemde "event data" doorgegeven. Onder "event data" verstaat Facebook - en bijgevolg ook Instagram - gegevens over uw gebruikersgedrag. Contactgegevens kunnen ook worden gecombineerd met gebeurtenisgegevens. De verzamelde Contactgegevens worden gematcht met de gegevens die Instagram al over u heeft.

De verzamelde gegevens worden aan Facebook doorgegeven via kleine tekstbestanden (cookies), die gewoonlijk in uw browser worden geplaatst. De Afhankelijk van de gebruikte Instagram-functies en of u zelf een Instagram-account hebt, worden verschillende hoeveelheden gegevens opgeslagen.

Wij gaan ervan uit dat de gegevensverwerking van Instagram op dezelfde manier werkt als die van Facebook. Dat betekent: Als u een Instagram-account hebt of www.instagram.com hebt bezocht, heeft Instagram ten minste één cookie geplaatst. Als dit het geval is, stuurt uw browser via de cookie informatie naar Instagram zodra u in contact komt met een Instagram-functie. Na uiterlijk 90 dagen (na matching) worden deze gegevens weer gewist of geanonimiseerd. Hoewel wij ons intensief hebben verdiept in de gegevensverwerking van Instagram, kunnen wij niet precies zeggen welke gegevens Instagram verzamelt en opslaat.

In het onderstaande laten wij u cookies zien die in ieder geval in uw browser worden geplaatst wanneer u op een Instagram-functie klikt (zoals button of een Insta-foto). Voor onze test gaan we ervan uit dat u geen Instagram-account hebt. Als u bent ingelogd op Instagram , worden er natuurlijk aanzienlijk meer cookies in uw browser geplaatst.

Deze cookies zijn gebruikt in onze test:

Naam: csrftoken
value: "
Doel: Dit cookie is waarschijnlijk ingesteld om veiligheidsredenen om vervalsing van verzoeken te voorkomen. We konden hier echter niet meer over te weten komen.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: mid
value: "
Doel: Instagram plaatst deze cookie om zijn eigen diensten en aanbiedingen binnen en buiten Instagram te optimaliseren. Het cookie stelt een unieke gebruikers-ID
vervaldatum in: na het einde van de sessie

Naam: fbsr_121766055124024
Wert: geen informatie
Gebruiksdoel: Deze cookie slaat het inlogverzoek op voor gebruikers van de Instagram-app.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: rur
waarde: ATN
Doel: Dit is een Instagram-cookie dat zorgt voor functionaliteit op Instagram.
Verloopdatum: na het einde van de sessie

Naam: url
Waarde: "{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe121766055”
Verwendungszweck: Deze cookie wordt voor marketingdoeleinden gebruikt door Instagram.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Note: We kunnen hier geen volledigheid claimen. collect. Welke cookies in individuele gevallen worden geplaatst, hangt af van de ingesloten functies en uw gebruik van Instagram. vanaf.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Instagram deelt de informatie die het ontvangt tussen Facebook-bedrijven met externe partners en met mensen waarmee u in contact komt. wereldwijd verbinden. De gegevensverwerking geschiedt in overeenstemming met ons eigen gegevensbeleid. Uw gegevens zijn, onder andere, afkomstig van Om veiligheidsredenen worden de gegevens verspreid over Facebook-servers over de hele wereld. De meeste van deze servers bevinden zich in de VS.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Dankzij de basisverordening inzake gegevensbescherming hebt u recht op toegang tot, portabiliteit, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. U kunt uw gegevens beheren in de Instagram instellingen. Als u uw gegevens op Instagram volledig wilt verwijderen, moet u uw Instagram-account permanent verwijderen.

En dit is hoe het verwijderen van het Instagram-account werkt:

Open eerst de Instagram app. Ga op je profielpagina naar de onderkant en klik op "Help-sectie". Nu kom je bij op de website van het bedrijf. Klik op de website op "Beheer uw account" en vervolgens op "Verwijder uw account".

Als je je account helemaal verwijdert, verwijdert Instagram berichten zoals je foto's en statusupdates. Informatie die anderen die mensen over u hebben gedeeld, horen niet bij uw account en worden bijgevolg niet verwijderd.

Zoals hierboven vermeld, slaat Instagram uw gegevens voornamelijk op via cookies. U kunt deze cookies instellen in uw browser beheren, deactiveren of verwijderen. Afhankelijk van uw browser, werkt het beheer altijd een beetje anders. Hier laten we zien De instructies voor de belangrijkste browsers.

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser in principe ook zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd wanneer een cookie moet worden geplaatst. Dan u kunt altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens van u worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde sociale media-elementen, wordt deze toestemming geacht de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking te zijn (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In beginsel zullen uw gegevens ook worden gebruikt op grond van ons rechtmatig belang (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners wordt opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken de geïntegreerde Wij gebruiken echter alleen sociale media-elementen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms gebruiken ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies aandachtig te lezen en het privacybeleid of het cookiebeleid van de respectieve dienstverlener te bekijken.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking geschiedt hoofdzakelijk door Instagram. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van eventuele andere Instagram-diensten waar u een account hebt. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

Wij hebben geprobeerd u dichter bij de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking van Instagram te brengen. Op https://help.instagram.com/519522125107875
u kunt het Instagram's gegevensbeleid nader bekijken.

LinkedIn Privacybeleid

LinkedIn Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over het gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in het Privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: De gegevens worden over het algemeen binnen 30 dagen gewist
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)

Wat is LinkedIn?

Wij maken op onze website gebruik van social plug-ins van het social media netwerk LinkedIn, van het bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. De sociale plug-ins kunnen feeds, het delen van inhoud of links naar onze website zijn. LinkedIn pagina. De social plug-ins zijn duidelijk voorzien van het bekende LinkedIn logo en maken het mogelijk om bijvoorbeeld interessante inhoud rechtstreeks via onze website te delen. Voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is het bedrijf LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place in Dublin is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Door dergelijke plug-ins in te bouwen, kunnen gegevens naar LinkedIn worden gestuurd, daar worden opgeslagen en verwerkt. In deze Privacybeleid, willen wij u informeren over om welke gegevens het gaat, hoe het netwerk deze gegevens gebruikt en hoe u de de opslag van gegevens te beheren of te voorkomen.

LinkedIn is het grootste sociale netwerk voor zakelijke contacten. In tegenstelling tot Facebook, bijvoorbeeld, richt het bedrijf uitsluitend op het leggen van zakelijke contacten. Bedrijven kunnen het platform gebruiken om diensten en producten te presenteren en Zakelijke contacten leggen. Veel mensen gebruiken LinkedIn ook om op zoek te gaan naar een baan of om geschikte werknemers te vinden of om vrouwelijke werknemers te vinden voor hun eigen bedrijf. Alleen al in Duitsland heeft het netwerk meer dan 11 miljoen leden. In Oostenrijk zijn er ongeveer 1,3 miljoen.

Waarom gebruiken we LinkedIn op onze website?

We weten hoe druk je het hebt. Je kunt niet alle sociale mediakanalen afzonderlijk volgen. Zelfs als, zoals in onze geval, de moeite waard zou zijn. Omdat we steeds weer interessant nieuws of verslagen plaatsen die de moeite waard zijn om te verspreiden. Daarom hebben wij Op onze website hebben wij de mogelijkheid gecreëerd om interessante content direct op LinkedIn te delen of om direct naar onze LinkedIn pagina te linken. om naar te verwijzen. Wij beschouwen ingebouwde sociale plug-ins als een verbeterde dienst op onze website. De gegevens die LinkedIn verzamelt, helpen ons ook om mogelijke reclameacties alleen te tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij te bieden hebben.

Welke gegevens worden door LinkedIn opgeslagen?

LinkedIn slaat geen persoonsgegevens op louter door de integratie van de sociale plug-ins. LinkedIn noemt deze gegevens, die worden verzameld via plug-ins zijn gegenereerde, passieve indrukken. Als u echter op een sociale plug-in klikt om onze inhoud te delen, bijvoorbeeld, het platform slaat persoonsgegevens op als zogenaamde "actieve indrukken". En dit is ongeacht of je een LinkedIn account hebt of niet. Als u ingelogd bent, worden de verzamelde gegevens aan uw account toegewezen.

Uw browser maakt een directe verbinding met de servers van LinkedIn wanneer u onze plug-ins gebruikt. Hoe het logt verzamelt het bedrijf diverse gebruiksgegevens. Naast uw IP-adres kan dit ook inloggegevens, apparaatinformatie of informatie over uw internet- of mobiele-telefoonprovider. Als u via uw smartphone toegang hebt tot LinkedIn-diensten, kan uw locatie ook (nadat je dit hebt toegestaan). LinkedIn kan deze gegevens ook in "gehashte" vorm delen met externe adverteerders. Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een tekenreeks. Dit maakt het mogelijk om de gegevens zo te versleutelen dat mensen kan niet meer worden geïdentificeerd.

De meeste gegevens over uw gebruikersgedrag worden opgeslagen in cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die meestal in uw browser worden ingesteld. worden gebruikt. LinkedIn kan ook gebruik maken van web beacons, pixel tags, display tags en andere apparaat identificatoren.

Verschillende tests tonen ook aan welke cookies worden geplaatst wanneer een gebruiker interactie heeft met een sociale plug-in. De gevonden gegevens kunnen maken geen aanspraak op volledigheid en dienen slechts als voorbeeld. De volgende cookies werden geplaatst zonder bij LinkedIn geregistreerd te zijn om geregistreerd te worden:

Naam: bcookie
waarde: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16121766055-
Verwendungszweck: De cookie is een zogenaamde "browser ID cookie" en slaat bijgevolg uw identificatienummer (ID) op.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: lang
waarde: v=2&Lang=en-en
Doel van gebruik: Dit cookie slaat uw voorkeurs- of taal op.
Verloopdatum: na het einde van de sessie

Naam: lidc
value: 1818367:T=1571904767:S=AQF6KNnJ0G121766055…
Verwendungszweck: Deze cookie wordt gebruikt voor de routering. Routing registreert de manieren waarop u op LinkedIn bent gekomen en hoe u daar door de website navigeert.
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: rtc
waarde: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKX
Doel: Over deze cookie kon geen verdere informatie worden verkregen. worden.
Vervaldatum: na 2 minuten

Naam: JSESSIONID
value: ajax:1217660552900777718326218137
Verwendungszweck: Dit is een sessie-cookie dat LinkedIn gebruikt om anonieme gebruikerssessies via de server te onderhouden.
Verloopdatum: na het einde van de sessie

Naam: bscookie
waarde: "v=1&201910230812…
Verwendungszweck: Dit cookie is een beveiligingscookie. LinkedIn beschrijft het als een Secure Browser ID cookie.
Vervaldatum: naar 2 jaar

Naam: fid
value: AQHj7I23ZBcqAAAA...
Doel: Er kon geen verdere informatie worden gevonden voor deze cookie .
Verloopdatum: na 7 dagen

Note: LinkedIn werkt ook met providers van derden. Daarom hebben we tijdens onze test ook de twee Google Analytics cookies _ga en _gat gedetecteerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Als algemene regel geldt dat LinkedIn uw persoonsgegevens bewaart zolang het bedrijf dit nodig acht om zijn eigen om diensten aan te bieden. LinkedIn verwijdert echter uw persoonlijke gegevens wanneer u uw account verwijdert. In sommige uitzonderlijke gevallen LinkedIn zelf na uw accountverwijdering sommige gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm. Zodra u uw account hebt verwijderd, kunt u andere mensen uw gegevens niet meer zien binnen een dag. LinkedIn verwijdert de gegevens altijd binnen 30 dagen. LinkedIn bewaart echter gegevens indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting. Gegevens die niet langer aan een persoon kunnen worden toegewezen, blijven opgeslagen, zelfs nadat de rekening is gesloten. De gegevens worden opgeslagen op verschillende servers in Amerika en vermoedelijk ook in Europa. gered.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op verwijdering ervan. In uw LinkedIn account kunt u Uw gegevens beheren, wijzigen en wissen. Daarnaast kunt u bij LinkedIn ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.

Hoe krijgt u toegang tot de accountgegevens in uw LinkedIn profiel:

Klik op je profiel icoon in LinkedIn en selecteer de "Instellingen en privacy" sectie. Klik nu op "Privacy en klik dan in de sectie "Hoe LinkedIn uw gegevens gebruikt" op "Wijzigen". In een mum van tijd kunt u geselecteerde gegevens toevoegen aan uw Download web activiteit en uw account geschiedenis.

U hebt ook de mogelijkheid om in uw browser de gegevensverwerking door LinkedIn te verhinderen. Zoals hierboven reeds vermeld, slaat LinkedIn LinkedIn verzamelt de meeste gegevens via cookies die in uw browser worden geplaatst. U kunt deze cookies beheren, deactiveren of wissen. Afhankelijk van welke browser je hebt, werkt het beheer iets anders. U kunt de instructies vinden voor de meest voorkomende browsers Jij hier:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo instellen dat u altijd op de hoogte wordt gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst. moeten. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens van u worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde sociale media-elementen, wordt deze toestemming geacht de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking te zijn (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In beginsel zullen uw gegevens ook worden gebruikt op grond van ons rechtmatig belang (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners wordt opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken de geïntegreerde Wij gebruiken echter alleen sociale media-elementen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms gebruiken ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies aandachtig te lezen en het privacybeleid of het cookiebeleid van de respectieve dienstverlener te bekijken.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door LinkedIn. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook voorkomen dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere LinkedIn-diensten waar u lid van bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

Wij hebben geprobeerd u dichter bij de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn te brengen. Op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy nog meer te weten komen over de gegevensverwerking van de sociale media netwerk LinkedIn.

Pinterest privacybeleid

Wij gebruiken knoppen en widgets van het social media netwerk Pinterest, van het bedrijf Pinterest Inc,808 Brannan Street, op onze site, San Francisco, CA 94103, USA.

Bij het oproepen van pagina's die dergelijke functies gebruiken, worden gegevens (IP-adres, browsergegevens, datum en tijd, cookies) verzonden naar Pinterest wordt doorgegeven, opgeslagen en geanalyseerd.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde partijen zoals Pinterest op elk moment in te trekken. herroepen. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook het verzamelen van gegevens door cookies te voorkomen door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Aangezien cookies kunnen worden gebruikt met ingesloten Pinterest elementen, raden wij u ook aan onze algemene Privacybeleid inzake cookies. Om precies te weten welke van uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt, moet u de Lees de privacyverklaringen van de respectieve hulpmiddelen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens van u worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde sociale media-elementen, wordt deze toestemming geacht de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking te zijn (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In beginsel zullen uw gegevens ook worden gebruikt op grond van ons rechtmatig belang (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners wordt opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken de geïntegreerde Wij gebruiken echter alleen sociale media-elementen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms gebruiken ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies aandachtig te lezen en het privacybeleid of het cookiebeleid van de respectieve dienstverlener te bekijken.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak door Pinterest verricht. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Pinterest diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

U kunt het privacybeleid, welke informatie Pinterest verzamelt en hoe ze die gebruiken, vinden op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

ShareThis Privacy Policy

ShareThis Privacy Policy Summary
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over het gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in het Privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: De verzamelde gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is ShareThis?

Op onze website hebben we functies van ShareThis geïnstalleerd van het bedrijf ShareThis Inc. (4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto, 94304 Californië, VS). Dit zijn bijvoorbeeld "share" plug-ins van verschillende sociale media kanalen. Met de hulp van deze functies, kunt u inhoud van onze website delen op sociale media kanalen. Als u een website bezoekt met een ShareThis-functie gegevens kunnen door u aan het bedrijf worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming verneemt u waarom wij ShareThis gebruiken, welke gegevens worden verwerkt en hoe u deze gegevensoverdracht kunt voorkomen.

ShareThis is een technologiebedrijf dat website-eigenaren hulpmiddelen biedt om de kwaliteit van hun website te verhogen. Door gebruik te maken van de Met de sociale plugins van ShareThis kunt u inhoud van onze website delen op verschillende sociale mediakanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram en Deel Co. Het bedrijf biedt het delen van inhoud aan voor meer dan 40 verschillende kanalen en wordt door meer dan 3 miljoen mensen gebruikt. website exploitanten wereldwijd. De door ShareThis verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor individuele advertenties.

Waarom gebruiken we ShareThis op onze website?

Wij willen overtuigen met onze inhoud en natuurlijk zijn wij blij als onze inhoud ook aan anderen wordt aanbevolen. Dan weten we het, zijn we op de goede weg. De gemakkelijkste manier om dit te doen is via "deel/deel knoppen" direct op onze website. Door de veelheid van Op die manier kan onze inhoud ook via diverse socialemediakanalen aan een breed publiek worden gepresenteerd. Dit helpt ons op het internet bekender en succesvoller worden. Bovendien dienen de plug-ins ook u, want met slechts één klik kunt u interessante inhoud delen met uw sociale media gemeenschap kan delen.

Welke gegevens worden door ShareThis opgeslagen?

Als u inhoud deelt met ShareThis en u bent ingelogd met de respectieve sociale media-account, kunnen gegevens zoals het bezoek aan onze website en het delen van inhoud worden toegewezen aan de gebruikersaccount van het respectieve sociale mediakanaal. ShareThis gebruikt cookies, pixels, HTTP-headers en browser-identifiers om gegevens over uw bezoekersgedrag te verzamelen. Bovendien worden sommige van deze gegevens na pseudonimisering gedeeld met derden.

Hier volgt een lijst van de gegevens die kunnen worden verwerkt:

 • Unieke ID van een cookie dat in de webbrowser wordt geplaatst
 • Algemeen klikgedrag
 • Adressen van de bezochte websites
 • Zoekopdrachten via welke een bezoeker de pagina met ShareThis heeft bereikt
 • Navigatie van webpagina naar webpagina indien dit gebeurt via diensten van ShareThis
 • Dwell time op een website
 • Welke elementen werden aangeklikt of geaccentueerd
 • Het IP-adres van de computer of het mobiele toestel
 • Mobiele advertentie-ID's (Apple IDFA of Google AAID)
 • Informatie in HTTP-headers of andere gebruikte transmissieprotocollen
 • Welk programma werd gebruikt op de computer (browser) of welk besturingssysteem werd gebruikt (iOS)

ShareThis gebruikt cookies, die we hieronder als voorbeelden opsommen. U kunt meer te weten komen over ShareThis-cookies op https://www.sharethis.com/privacy/.

Naam: __unam
value: 8961a7f179d1d017ac27lw87qq69V69121766055-5
Verwendungszweck: Deze cookie telt de "kliks" en "shares" op een webpagina.
Vervaldatum: na 9 maanden

Naam: __stid
value: aGCDwF4hjVEI+oIsABW7121766055Ag==
Verwendungszweck: Deze cookie slaat gebruikersgedrag op, zoals bekeken webpagina's , navigatie van pagina naar pagina en de tijd die op de website is doorgebracht.
Vervaldatum: na 2 Jaren

Naam: __sharethis_cookie_test__
Wert: 0
Doel: Deze cookie controleert de "clickstream"-activiteit. Dit betekent dat het observeert waar je op de website hebt geklikt.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Note: We kunnen hier geen volledigheid claimen. collect. Welke cookies in individuele gevallen worden geplaatst, hangt af van de ingebedde functies en uw gebruik.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

ShareThis bewaart verzamelde gegevens gedurende een periode van maximaal 14 maanden vanaf de datum van gegevensverzameling. ShareThis cookies verlopen 13 maanden na de laatste update. Aangezien ShareThis een Amerikaans bedrijf is, worden gegevens overgedragen en opgeslagen op Amerikaanse ShareThis-servers.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of de opslag van gegevens voorkomen?

Als u niet langer advertenties wenst te zien op basis van door ShareThis verzamelde gegevens, kunt u klikken op de opt-out knop op https://www.sharethis.com/privacy/ gebruiken. Dit stelt een opt-out-cookie in dat u niet mag verwijderen om deze instelling te behouden.

U kunt uw voorkeuren voor op gebruik gebaseerde online reclame ook instellen via http://www.youronlinechoices.com/at/ op Bepaal het voorkeursbeheer.

Bovendien hebt u de mogelijkheid om de via cookies in uw browser opgeslagen gegevens te beheren, te deactiveren of te wissen. wissen. Hoe het beheer precies werkt, hangt af van uw browser. Hier vindt u de instructies voor de meest populaire op dit moment browsers.

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo instellen dat u altijd bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens van u worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde sociale media-elementen, wordt deze toestemming geacht de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking te zijn (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In beginsel zullen uw gegevens ook worden gebruikt op grond van ons rechtmatig belang (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners wordt opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken de geïntegreerde Wij gebruiken echter alleen sociale media-elementen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms gebruiken ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies aandachtig te lezen en het privacybeleid of het cookiebeleid van de respectieve dienstverlener te bekijken.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door ShareThis. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere ShareThis-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

Als u meer wilt weten over hoe ShareThis uw gegevens verwerkt, kunt u alle informatie vinden op https://www.sharethis.com/privacy/.

Twitter Privacybeleid

Twitter Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over het gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in het Privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Twitter verwijdert gegevens die van andere websites zijn verzameld uiterlijk na 30 dagen
⚖️ wettelijke basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)

Wat is Twitter?

Wij hebben Twitter-functies op onze website geïntegreerd. Dit zijn, bijvoorbeeld, ingesloten tweets, tijdlijnen, knoppen of hashtags. Twitter is een dienst voor korte berichten en een socialemediaplatform van het bedrijf Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland.

Voor zover wij weten, leidt in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland de loutere opneming van de Twitter-functie nog niet tot een persoonlijke gegevens of gegevens over uw webactiviteiten aan Twitter. Alleen als je interactie hebt met de Twitter functies, zoals het klikken op een knop, kunnen gegevens naar Twitter worden gestuurd, daar worden opgeslagen en verwerkt. Op deze Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking en dragen daarvoor geen verantwoordelijkheid. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u een Een overzicht geven van welke gegevens Twitter opslaat, wat Twitter met deze gegevens doet en hoe u zich in grote mate kunt beschermen tegen gegevensoverdracht. kan beschermen.

Voor sommigen is Twitter een nieuwsdienst, voor anderen een social media platform en weer anderen spreken van een microblogging dienst. Al deze termen hebben hun rechtvaardiging en betekenen min of meer hetzelfde.

Zowel particulieren als bedrijven gebruiken Twitter om via korte berichten met belangstellenden te communiceren. Per bericht, laat Twitter maar 280 tekens toe. Deze berichten worden "tweets" genoemd. In tegenstelling tot Facebook, bijvoorbeeld, richt Twitter zich op De dienst is niet gericht op de ontwikkeling van een netwerk voor "vrienden", maar wil worden gezien als een wereldwijd en open nieuwsplatform. kan zijn. Op Twitter kan men ook een anoniem account hebben en kunnen tweets worden geplaatst door het bedrijf enerzijds en door de gebruikers anderzijds. zelf worden gewist.

Waarom gebruiken we Twitter op onze website?

Zoals vele andere websites en bedrijven proberen wij onze diensten via verschillende kanalen aan te bieden en met onze klanten te communiceren. om met onze klanten te communiceren. Twitter in het bijzonder is aan ons gegroeid als een nuttige "kleine" nieuwsdienst. Steeds weer. we tweeten of retweeten spannende, grappige of interessante inhoud. Wij beseffen dat u niet elk kanaal afzonderlijk kunt volgen. Je hebt tenslotte ook nog iets anders te doen. Daarom hebben wij ook Twitter-functies op onze website geïntegreerd. U kunt beleef onze Twitter-activiteit "ter plaatse" of kom naar onze Twitter-pagina via een directe link. Door de integratie willen wij wij versterken onze service en de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Welke gegevens worden door Twitter opgeslagen?

Op sommige van onze subpagina's vindt u de ingebouwde Twitter-functies. Wanneer u interactie heeft met de inhoud van Twitter, zoals Wanneer u bijvoorbeeld op een knop klikt, kan Twitter gegevens verzamelen en opslaan. Zelfs als u zelf geen Twitter-account hebt. hebben. Twitter noemt deze gegevens "loggegevens". Dit omvat demografische gegevens, browser cookie-ID's, uw smartphone-ID, gehashte e-mailadressen, en informatie over welke pagina's u op Twitter hebt bezocht en welke acties u hebt ondernomen. Twitter slaat natuurlijk meer gegevens op als u een Twitter-account hebt en ingelogd bent. Meestal gebeurt deze opslag via cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal in uw browser worden geplaatst en verschillende informatie aan Twitter doorgeven.

Welke cookies worden geplaatst als u niet bent ingelogd bij Twitter maar een website bezoekt met ingebouwde Twitter-functies. zullen we je nu laten zien. Beschouw deze lijst als een voorbeeld. We kunnen hier geen aanspraak maken op volledigheid. kan in geen geval worden gegarandeerd, aangezien de keuze van cookies steeds verandert en afhankelijk is van uw individuele handelingen met de Twitter inhoud.

Deze cookies werden gebruikt in onze test:

Naam: personalization_id
value: “v1_cSJIsogU51SeE121766055”
Verwendungszweck: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en via welke advertenties u eventueel bij Twitter terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: lang
waarde: en
Gebruiksdoel: Dit cookie slaat uw voorkeurs- of taal op.
Verloopdatum: na het einde van de sessie

Naam: guest_id
value: 121766055v1%3A157132626
Verwendungszweck: Deze cookie is ingesteld om u als gast te identificeren. 
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: fm
waarde: 0
Doel: Helaas konden we het doel van deze cookie niet achterhalen. brengen.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: external_referer
value: 1217660552beTA0sf5lkMrlGt
Verwendungszweck: Deze cookie verzamelt anonieme gegevens, zoals hoe vaak u Twitter bezoekt en hoe lang u Twitter bezoekt.
Verloopdatum: Na 6 dagen

Naam: eu_cn
waarde: 1
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat gebruikersactiviteit op en wordt door Twitter.
vervaldatum gebruikt voor verschillende advertentiedoeleinden: 
na één jaar

Naam: ct0
waarde: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Verwendungszweck: Helaas hebben we geen informatie over dit cookie gevonden.
Vervaldatum: na 6 uur

Naam: _twitter_sess
Wert: 53D%253D–dd0248121766055-
Verwendungszweck: Met deze cookie kunt u functies binnen de Twitter-website gebruiken .
Verloopdatum: na het einde van de sessie

Note: Twitter werkt ook samen met derde aanbieders. Daarom hebben wij tijdens onze test ook de drie Google Analytics-cookies _ga, _gat, _gid herkend.

Twitter gebruikt de verzamelde gegevens enerzijds om het gebruikersgedrag beter te begrijpen en zo de eigen diensten en advertentie-aanbiedingen te verbeteren, anderzijds worden de gegevens ook gebruikt voor interne veiligheidsmaatregelen.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Als Twitter gegevens van andere websites verzamelt, worden deze na maximaal 30 dagen verwijderd, samengevoegd of anders geheimgehouden. De servers van Twitter bevinden zich in verschillende servercentra in de Verenigde Staten. Bijgevolg kan worden aangenomen dat de verzamelde gegevens in Amerika worden verzameld en opgeslagen. Na ons onderzoek konden wij niet duidelijk vaststellen of Twitter ook eigen servers in Europa heeft. In principe kan Twitter de verzamelde gegevens bewaren totdat ze niet langer nuttig zijn voor het bedrijf, u de gegevens verwijdert of er een wettelijke verwijderingstermijn is.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag verhinderen?

Twitter benadrukt in zijn privacybeleid herhaaldelijk dat het geen gegevens van externe websitebezoeken opslaat als u of uw vrienden de website bezoeken. uw browser zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt. Echter, als u rechtstreeks met Twitter communiceert, Twitter slaat natuurlijk ook gegevens over u op.

Als u een Twitter-account hebt, kunt u uw gegevens beheren door op "Meer" te klikken onder de knop "Profiel". Klik vervolgens op "Instellingen en gegevensbescherming". Hier kunt u de gegevensverwerking individueel beheren.

Als u geen Twitter-account hebt, kunt u klikken op twitter.com en klik dan op "Individualisering". Onder het punt "Individualisering en gegevens" kunt u uw verzamelde gegevens beheren.

De meeste gegevens worden opgeslagen via cookies, zoals hierboven reeds vermeld, en u kunt deze beheren in uw browser, ze uitschakelen of ze te verwijderen. Let op: u "bewerkt" de cookies alleen in de browser die u hebt gekozen. Dat wil zeggen: Als u in de toekomst een andere browser gebruikt , moet u uw cookies daar opnieuw beheren volgens uw wensen. Hier zijn de instructies voor cookiebeheer van de meest populaire browsers.

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo beheren dat u op de hoogte wordt gebracht van elk afzonderlijk cookie. Dan kunt u altijd individueel beslissen of een cookie al dan niet wordt toegestaan.

Twitter gebruikt de gegevens ook voor gepersonaliseerde reclame binnen en buiten Twitter. In de instellingen, kunt u onder "Individualisering en gegevens" om gepersonaliseerde reclame uit te schakelen. Als u Twitter in een browser gebruikt, kunt u de Gepersonaliseerde reclame onder http://optout.aboutads.info/?C=2&Lang=EN deactiveren

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens van u worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde sociale media-elementen, wordt deze toestemming geacht de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking te zijn (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). In beginsel zullen uw gegevens ook worden gebruikt op grond van ons rechtmatig belang (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners wordt opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken de geïntegreerde Wij gebruiken echter alleen sociale media-elementen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms gebruiken ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies aandachtig te lezen en het privacybeleid of het cookiebeleid van de respectieve dienstverlener te bekijken.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak door Twitter verricht. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. neem gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Twitter-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

Wij hopen dat wij u een basisoverzicht hebben gegeven van de gegevensverwerking door Twitter. Wij ontvangen geen gegevens door Twitter en dragen ook geen verantwoordelijkheid voor wat Twitter met uw gegevens doet. Als u nog vragen heeft over dit onderwerp hebt, raden wij u aan de privacyverklaring van Twitter te lezen op https://twitter.com/nl/privacy.

Vimeo Privacy Policy

Vimeo Privacy Policy Summary
👥 Data Subjects: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: In beginsel blijven de gegevens opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel van de dienst
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gerechtvaardigde Belangen)

Wat is Vimeo?

Wij gebruiken ook video's van het bedrijf Vimeo op onze website. Het videoportaal wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York. York, New York 10011, USA. Met behulp van een plug-in kunnen wij u direct op onze website interessant videomateriaal laten zien. Bepaalde gegevens kunnen door u aan Vimeo worden doorgegeven. In dit privacybeleid laten wij u zien om welke gegevens het gaat. waarom wij Vimeo gebruiken en hoe u uw gegevens of gegevensoverdracht kunt beheren of voorkomen.

Vimeo is een videoplatform dat in 2004 werd opgericht en dat het sinds 2007 mogelijk maakt om video's in HD-kwaliteit te streamen. Sinds 2015 kan ook gestreamd worden in 4k Ultra HD. Het gebruik van het portaal is gratis, maar er is ook betaalde inhoud beschikbaar. worden gepubliceerd. In vergelijking met marktleider YouTube, geeft Vimeo voorrang aan inhoud van hoge kwaliteit. Aldus Enerzijds biedt het portaal veel artistieke inhoud zoals muziekvideo's en korte films, maar anderzijds biedt het ook interessante informatie. Documentaires over een breed scala van onderwerpen.

Waarom gebruiken we Vimeo op onze website?

Het doel van onze website is om u de best mogelijke inhoud te bieden. En om dat zo laagdrempelig mogelijk te doen. Alleen als we we zijn tevreden met onze service. De videodienst Vimeo helpt ons om dit doel te bereiken. Vimeo biedt ons de mogelijkheid om u direct op onze website inhoud van hoge kwaliteit te presenteren. In plaats van je gewoon een link te geven naar een interessante video, u kunt de video hier bij ons bekijken. Dit breidt onze service uit en maakt het makkelijker voor u om toegang te krijgen naar interessante inhoud. Naast onze teksten en beelden bieden wij dus ook video-inhoud aan.

Welke gegevens worden opgeslagen op Vimeo?

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt waarin een Vimeo video is ingesloten, maakt uw browser verbinding met de servers van Vimeo. Dit resulteert in een gegevensoverdracht. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt op de servers van Vimeo. Of u nu wel of niet een Vimeo-account hebt, Vimeo verzamelt informatie over u. Dit omvat uw IP-adres, technische informatie over uw browsertype, besturingssysteem of zeer elementaire apparaatinformatie. Bovendien slaat Vimeo informatie op over welke Website u de Vimeo-service gebruikt en welke acties (webactiviteiten) u op onze website uitvoert. Deze webactiviteiten omvatten Het gaat bijvoorbeeld om de duur van een sessie, het bouncepercentage of op welke knop u op onze website hebt geklikt met de ingebouwde Vimeo-functie. hebben. Deze acties kunnen worden getraceerd en opgeslagen door Vimeo met behulp van cookies en soortgelijke technologieën.

Als u bij Vimeo bent ingelogd als geregistreerd lid, kunnen doorgaans meer gegevens worden verzameld omdat meer cookies kunnen worden gebruikt. al zijn ingesteld in uw browser. Bovendien zijn uw acties op onze website direct gekoppeld aan uw Vimeo-account. Naar Om dit te voorkomen, moet u uitloggen bij Vimeo tijdens het "surfen" op onze website.

Hieronder tonen wij u cookies die door Vimeo worden geplaatst wanneer u zich op een website met een geïntegreerde Vimeo-functie bevindt. Deze lijst is niet volledig en gaat ervan uit dat u geen Vimeo-account hebt.

Naam: player
value: "
Doel: Deze cookie slaat uw instellingen op voordat u een ingesloten Vimeo video afspelen. Op deze manier krijg je de volgende keer dat je een Vimeo video bekijkt, weer je favoriete Instellingen.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: vuid
value: pl1046149876.614422590121766055-4
Verwendungszweck: 
Deze cookie verzamelt informatie over uw acties op websites die een Vimeo-video hebben ingesloten.
Vervaldatum: 
na 2 jaar

Nota: Deze twee cookies worden altijd geplaatst zodra u zich op een website met een ingesloten Vimeo-video bevindt. Wanneer u de video bekijkt en op de knop klikt om de video bijvoorbeeld te sharen of te liken, worden er andere cookies geplaatst. Dit zijn ook third-party cookies zoals  _ga of _gat_UA-76641-8 van Google Analytics of _fbp van Facebook. Welke cookies hier precies worden ingesteld, hangt af van uw interactie met de video.

De volgende lijst toont een voorbeeld van mogelijke cookies die worden ingesteld wanneer u interageert met de Vimeo-video:

Naam: _abexps
value: %5B%5D
Verwendungszweck: Deze Vimeo-cookie helpt Vimeo om de keuzes die u hebt gemaakt te onthouden. instellingen. Dit kan bijvoorbeeld een vooraf ingestelde taal, een regio of een gebruikersnaam zijn. handelen. In het algemeen slaat de cookie gegevens op over hoe u Vimeo gebruikt.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: continuous_play_v3
Wert: 1
Bedoeld gebruik: Dit cookie is een first-party cookie van Vimeo. De cookie verzamelt informatie over hoe u de Vimeo-dienst gebruikt. De cookie registreert bijvoorbeeld wanneer u een video pauzeert of stopt. Speel nog eens.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _ga
waarde: GA1.2.1522249635.1578401280121766055-7
Verwendungszweck: Dit cookie is een cookie van derden, van Google. Standaard analytics.js gebruikt de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om de Website bezoekers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gcl_au
value: 1.1.770887836.1578401279121766055-3
Verwendungszweck: Deze derde partij cookie van Google AdSense wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties op websites te verbeteren.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _fbp
value: fb.1.1578401280585.310434968
Verwendungszweck: Dit is een Facebook cookie. Deze cookie wordt gebruikt om advertenties of reclameproducten van Facebook of andere adverteerders weer te geven.
Vervaldatum: na 3 maanden

Vimeo gebruikt deze gegevens onder meer om de eigen dienstverlening te verbeteren, om met u te communiceren en om eigen gerichte reclamemaatregelen in te stellen. Vimeo benadrukt op zijn website dat voor ingesloten video's alleen first-party cookies (d.w.z. cookies van Vimeo zelf) worden gebruikt, zolang u geen interactie met de video heeft.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Vimeo heeft zijn hoofdkantoor in White Plains in de staat New York (VS). De diensten worden echter wereldwijd aangeboden. Door dit te doen, zal de Computersystemen, databanken en servers van het bedrijf in de VS en ook in andere landen. Uw gegevens kunnen dus ook worden opgeslagen op servers in Amerika worden opgeslagen en verwerkt. De gegevens zullen bij Vimeo opgeslagen blijven tot het bedrijf geen commerciële niet langer een reden heeft om de gegevens op te slaan. Vervolgens worden de gegevens gewist of anoniem gemaakt.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies in uw browser te beheren volgens uw wensen. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat Vimeo cookies plaatst en zo informatie over u verzamelt, kunt u cookies altijd verwijderen of uitschakelen in uw browserinstellingen. Dit werkt een beetje anders, afhankelijk van uw browser. Houd er rekening mee dat na het deactiveren/verwijderen van cookies verschillende functies mogelijk niet meer in hun volle omvang beschikbaar zijn. De volgende instructies laten zien hoe u cookies kunt beheren of verwijderen in uw browser.

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Als u een geregistreerd Vimeo-lid bent, kunt u de gebruikte cookies ook beheren in de instellingen op Vimeo.

Rechtsgrondslag

Als u er toestemming voor heeft gegeven dat gegevens van u kunnen worden verwerkt en opgeslagen door ingesloten Vimeo-elementen, dan is dit Toestemming als rechtsgrondslag voor gegevensverwerking (Art. 6, lid 1) lit. een DSGVO). In beginsel zullen uw gegevens ook worden gebruikt op grond van ons rechtmatig belang (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners wordt opgeslagen en verwerkt. We gebruiken de ingesloten Vimeo elementen voor de echter alleen voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven. Vimeo plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de De dienstverlener kan worden geraadpleegd op de website van de betrokken dienstverlener.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Vimeo. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Vimeo-diensten waar u een gebruikersaccount hebt. aan elkaar worden gekoppeld.

U kunt meer te weten komen over Vimeo's gebruik van cookies op https://vimeo.com/cookie_policy, informatie over Vimeo's privacybeleid is te vinden op https://vimeo.com/privacy read more.

YouTube Privacy Policy

YouTube Privacy Policy Summary
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Gegevens blijven in beginsel opgeslagen zolang zij zijn noodzakelijk voor het doel van de dienst
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 onder a DSGVO (toestemming), art. 6 lid 1 onder f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is YouTube?

Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd op onze website. Hierdoor kunnen wij interessante video's direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten, maakt de YouTube-video verbinding met uw browser. Uw browser communiceert automatisch met de servers van YouTube of Google. Daarbij worden verschillende gegevens overgedragen (afhankelijk van de instellingen). Voor alle gegevensverwerking in de Europese ruimte gebeurt door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk.

In het volgende willen wij u meer in detail uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom wij YouTube-video's hebben geïntegreerd en hoe u uw gegevens te beheren of te wissen.

Op YouTube kunnen gebruikers gratis video's bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. De laatste paar jaar is YouTube een van de belangrijkste sociale mediakanalen wereldwijd. Om ons in staat te stellen video's op onze website weer te geven, levert YouTube een codefragment dat we op onze site hebben gezet.

Waarom gebruiken we YouTube-video's op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. Wij streven ernaar u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. op onze website. En natuurlijk mogen interessante video's niet ontbreken. Met de hulp van onze embedded video's bieden wij u naast onze teksten en afbeeldingen nog meer nuttige inhoud aan. Bovendien wordt onze website gepubliceerd op de Google zoekmachine makkelijker gevonden door de embedded video's. Ook, wanneer wij advertenties via Google Ads laten lopen, kan Google - dankzij de verzamelde gegevens - deze advertenties echt alleen tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina's bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten, plaatst YouTube ten minste één cookie die uw IP-adres registreert en slaat onze URL op. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube gewoonlijk uw interacties op onze website volgen met behulp van van cookies op uw profiel. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals Browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn: contactgegevens, beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of door het toe te voegen aan je favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of een YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die zijn gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Uw voorkeurstaalinstelling blijft bijvoorbeeld behouden. Maar velen Interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen wij cookies die in een test in de browser werden geplaatst. Aan de ene kant tonen we cookies die werden geplaatst zonder YouTube-account zijn ingesteld. Anderzijds tonen wij cookies die zijn ingesteld met een ingelogde account. De lijst kan zijn De gegevens zijn niet volledig, omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
waarde: b9-CV6ojI5Y121766055-1
Verwendungszweck: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken op te slaan van de bekeken video.
Verloopdatum: na het einde van de sessie

Naam: PREF
value: f1=50000000
Verwendungszweck: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt statistieken over PREF hoe u YouTube-video's op onze website gebruikt.
Verloopdatum: na 8 maanden

Naam: GPS
waarde: 1
Bedoeld gebruik: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de Traceer GPS locatie.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Wert: 95Chz8bagyU
Bedoeld gebruik: Deze cookie probeert een schatting te maken van de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina's (met ingebouwde YouTube-video).
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden ingesteld wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account:

Naam: APISID
waarde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7121766055-
Verwendungszweck: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses aan te maken. maken. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: CONSENT
waarde: YES+AT.de+20150628-20-0
Verwendungszweck: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker voor het gebruik van van verschillende diensten van Google. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te controleren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen. Bescherm
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Doel van gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses aan te maken. maken. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde reclame te tonen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Wert: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Doel: Deze cookie slaat informatie op over uw inloggegevens gered.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Doel: Deze cookie identificeert uw browser en apparaat op een unieke manier. geïdentificeerd. Het wordt gebruikt om een profiel over uw interesses op te stellen.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
waarde: oQfNKjAsI121766055-
Verwendungszweck: Dit cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogdatum op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Verloopdatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk hebt gezien voordat u onze site bezocht.
Verloopdatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

De gegevens die YouTube van u ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich zichzelf in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=nl  zie precies waar de datacentra van Google zich bevinden. Uw gegevens zijn verdeeld over de servers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden opgevraagd en voordat Manipulatie beter beschermd.

Google slaat de verzamelde gegevens gedurende verschillende perioden op. Sommige gegevens kunt u op elk moment wissen, andere worden automatisch gewist na verwijderd na een beperkte periode en andere worden voor een langere periode door Google opgeslagen. Sommige gegevens (zoals items uit "Mijn Activiteit", foto's of documenten, producten) die in uw Google-account zijn opgeslagen, blijven opgeslagen totdat u ze verwijdert. wissen. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens verwijderen die aan uw apparaat, browser of app zijn gekoppeld. verbonden, verwijder ze.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

In principe kunt u gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de in 2019 geïntroduceerde automatische verwijderfunctie van locatie- en activiteitsgegevens wordt informatie afhankelijk van uw beslissing opgeslagen - 3 of 18 maanden en vervolgens verwijderd.

Afhankelijk van of u een Google-account hebt of niet, kunt u uw browser configureren om cookies van Google te verwijderen of uit te schakelen. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende gidsen laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Als u principieel geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt moeten worden ingesteld. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Als u er toestemming voor hebt gegeven dat gegevens over u kunnen worden verwerkt en opgeslagen door ingesloten YouTube-elementen, geldt het volgende deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Art. 6 Paragraaf 1 lit. a DSGVO). In beginsel zullen uw gegevens ook worden gebruikt op grond van ons rechtmatig belang (Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners wordt opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken de geïntegreerde YouTube-elementen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens te verzamelen. redden. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies aandachtig te lezen en het privacybeleid of de Raadpleeg het cookiebeleid van de respectieve dienstverlener.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door YouTube. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere YouTube- of Google-diensten waarvoor u zich heeft geregistreerd. een gebruikersaccount hebben.

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gezamenlijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over hoe uw gegevens, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring te lezen op https://policies.google.com/privacy?Hl=nl.

YouTube Abonneren knop Privacybeleid

Wij hebben de YouTube Subscribe knop op onze website geïnstalleerd. U kunt de knop meestal herkennen aan de klassieke YouTube-logo. In het logo staan de woorden "Subscribe" of "YouTube" in witte letters tegen een rode achtergrond en links daarvan het witte "speelsymbool". De knop kan echter ook in een ander design worden weergegeven.

Ons YouTube-kanaal biedt u altijd grappige, interessante of spannende video's. Met de ingebouwde "abonneer knop" kunt u U kunt zich rechtstreeks vanaf onze website abonneren op ons kanaal en hoeft niet naar de YouTube-website te gaan. Wij willen u dus aanbieden de toegang tot onze uitgebreide inhoud zo gemakkelijk mogelijk te maken. Houd er rekening mee dat YouTube door dit te doen, gegevens van u kan verzamelen. kan opslaan en verwerken.

Als je een ingebouwde abonneerknop op onze site ziet, zal YouTube - volgens Google - ten minste één cookie. Dit koekje slaat uw IP-adres en onze URL op. Ook informatie over uw browser, uw geschatte locatie en uw voorgeprogrammeerde Taal kan YouTube op deze manier ervaren. In onze test werden de volgende vier cookies geplaatst zonder dat je was ingelogd op YouTube:

Naam: YSC
waarde: b9-CV6ojI5121766055Y
Verwendungszweck: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken op te slaan van de bekeken video.
Verloopdatum: na het einde van de sessie

Naam: PREF
value: f1=50000000
Verwendungszweck: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt statistieken over PREF hoe u YouTube-video's op onze website gebruikt.
Verloopdatum: na 8 maanden

Naam: GPS
waarde: 1
Bedoeld gebruik: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de Traceer GPS locatie.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Wert: 12176605595Chz8bagyU
Verwendungszweck: Deze cookie probeert een schatting te maken van de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina's (met ingebouwde YouTube-video).
Vervaldatum: nach 8 Monaten

Anmerkung: Deze cookies zijn geplaatst na een test en kan niet beweren volledig te zijn.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube veel van uw acties/interacties op onze website opslaan met behulp van cookies en deze toewijzen aan uw YouTube-account. YouTube ontvangt zo bijvoorbeeld informatie over hoe lang u op onze site surft, welk browsertype u gebruikt, welke schermresolutie uw voorkeur heeft of welke handelingen u verricht.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om zijn eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren en anderzijds om analyses en statistieken te verstrekken aan adverteerders (die gebruik maken van Google Ads).

Google Maps privacybeleid

Google Maps privacybeleid samenvatting
👥 Gegevensonderwerpen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals ingevoerde zoektermen, uw IP-adres en ook de breedte- of lengtecoördinaten.
Meer details hierover vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Afhankelijk van de opgeslagen gegevens
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Maps?

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited. (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met Google Maps kunnen we u locaties beter laten zien en zo onze service aan te passen aan uw behoeften. Door het gebruik van Google Maps worden gegevens doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google. Hier willen we dieper ingaan op wat Google Maps is, waarom we deze Google-dienst gebruiken in welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Maps is een internetkaartendienst van Google. Met Google Maps kunt u online navigeren via een pc, tablet of app. exacte locaties van steden, attracties, accommodatie of bedrijven vinden. Wanneer bedrijven vertegenwoordigd zijn op Google Mijn Bedrijf worden weergegeven, wordt naast de locatie nadere informatie over het bedrijf getoond. Om te laten zien hoe je bij het bedrijf komt, kun je Kaartgedeelten van een locatie kunnen in een website worden geïntegreerd met behulp van HTML-code. Google Maps toont het oppervlak van de aarde als stratenplan of als een lucht- of satellietbeeld. Dankzij de Street View beelden en de satellietbeelden van hoge kwaliteit, kunnen zeer exacte voorstellingen mogelijk.

Waarom gebruiken we Google Maps op onze website?

Al onze inspanningen op deze site zijn erop gericht u een nuttige en zinvolle tijd op onze website te bezorgen. Via de integratie van Google Maps, kunnen wij u voorzien van de belangrijkste informatie over verschillende locaties. U kunt in één oogopslag zien waar hebben we ons hoofdkwartier. De routebeschrijving toont u altijd de beste of snelste weg om bij ons te komen. U kunt de route vinden voor Toegangswegen met de auto, het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Voor ons is de levering van Google Maps Een deel van onze klantenservice.

Welke gegevens worden door Google Maps opgeslagen?

Om Google Maps volledig van dienst te kunnen zijn, moet het bedrijf gegevens van u verzamelen en opslaan. Dit omvat onder meer de ingevoerde zoektermen, uw IP-adres en ook de breedte- of lengtecoördinaten. Gebruik de routeplanner functie, wordt het ingevoerde startadres ook opgeslagen. Deze gegevensopslag gebeurt echter op de websites van Google Maps. Wij kunnen u hierover alleen informeren, maar er geen invloed op uitoefenen. Sinds we Google Maps in onze website hebben geïntegreerd, Google plaatst ten minste één cookie (Naam: NID) in uw browser. Deze cookie slaat gegevens op over uw gebruikersgedrag. Google gebruikt deze gegevens in de eerste plaats om zijn eigen diensten te optimaliseren en om u individuele, gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

De volgende cookie wordt in uw browser geplaatst vanwege de integratie van Google Maps:

Naam: NID
waarde: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ121766055-5
Verwendungszweck: NID wordt door Google gebruikt om advertenties af te stemmen op uw Google-zoekopdracht . Met behulp van de cookie "onthoudt" Google uw vaakst ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Op die manier krijgt u altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren te verzamelen voor advertentiedoeleinden.
Vervaldatum: na 6 maanden

Note: Wij kunnen, bij het verstrekken van de details van de opgeslagen gegevens kan de volledigheid niet garanderen. Vooral bij het gebruik van cookies zijn veranderingen nooit uit te sluiten. Om de cookie NID te gebruiken Om de best mogelijke oplossing te vinden, werd een aparte testpagina gemaakt, waarin alleen Google Maps werd geïntegreerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De servers van Google bevinden zich in datacentra over de hele wereld. De meeste servers bevinden zich echter in Amerika. Om deze reden worden uw gegevens ook steeds meer in de VS opgeslagen. Waar de datacentra van Google zich precies bevinden, kunt u hier vinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=nl

Google verdeelt de gegevens over verschillende gegevensdragers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden opgevraagd en beschermd zijn tegen eventuele beter beschermd tegen pogingen tot manipulatie. Elk datacentrum heeft ook speciale noodprogramma's. Bijvoorbeeld, als er problemen zijn met de Google-hardware of een natuurramp legt de servers lam, de gegevens zullen toch bijna zeker beschermd blijven.

Google slaat sommige gegevens voor een bepaalde periode op. Voor andere gegevens biedt Google alleen de optie om ze handmatig op te slaan. om te wissen. Bovendien anonimiseert het bedrijf ook informatie (zoals reclamegegevens) in serverlogs door gebruik te maken van een Een deel van de IP-adres- en cookie-informatie wordt na respectievelijk 9 en 18 maanden gewist.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Met de automatische verwijderingsfunctie van locatie- en activiteitsgegevens die in 2019 is ingevoerd, kan informatie over locatie en web/app-activiteit - afhankelijk van uw beslissing - gedurende 3 of 18 maanden wordt opgeslagen en daarna wordt verwijderd. Bovendien kunnen deze gegevens U kunt uw geschiedenis ook op elk moment handmatig verwijderen via uw Google-account. Als je volledig wilt voorkomen dat je locatie wordt gevolgd, moet u de sectie "Web- en Appactiviteit" in de Google-account pauzeren. Klik op "Gegevens en personalisatie" en vervolgens op de optie "Activiteit instelling". Hier kunt u de activiteiten in- of uitschakelen.

U kunt ook individuele cookies deactiveren, verwijderen of beheren in uw browser. Afhankelijk van de browser die u gebruikt werkt dit altijd een beetje anders. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Als u principieel geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt moeten worden ingesteld. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens voor onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties zijn (zoals standaardcontractbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Maps, is de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking het volgende Toegestaan. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (Toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die door Google Maps zijn verzameld kan gebeuren.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Maps om onze onlinedienst te optimaliseren. De gegevens De overeenkomstige rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (Gewettigde belangen). Wij gebruiken Google Maps echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Google Maps. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Google-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking door Google, raden wij u aan de interne verklaring inzake gegevensbescherming van de Bedrijf onder https://policies.google.com/privacy?Hl=nl.

Google Fonts Lokaal Privacybeleid

Op onze website gebruiken wij Google Fonts van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is dat het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk. Wij hebben de Google fonts lokaal geïnstalleerd, d.w.z. op onze webserver - niet op de servers van Google - geïntegreerd. Als gevolg daarvan is er geen verbinding met Google-servers en dus geen gegevensoverdracht of Opslag.

Wat zijn Google Fonts?

Google Fonts heette vroeger Google Web Fonts. Dit is een interactieve directory met meer dan 800 lettertypes, de Google gratis biedt. Met Google Fonts kunt u lettertypes gebruiken zonder ze naar uw eigen server te uploaden. Maar om te voorkomen dat informatie naar de servers van Google overgebracht, hebben wij de lettertypes naar onze server gedownload. Op deze manier wij handelen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming en sturen geen gegevens door naar Google Fonts.

Google Fonts Privacybeleid

Google Fonts Privacybeleid Samenvatting
👥 Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres en CSS- en lettertypeverzoeken
Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaringstermijn: Lettertypebestanden worden door Google gedurende één jaar opgeslagen
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat zijn Google Fonts?

Wij gebruiken Google Fonts op onze website. Dit zijn de "Google Fonts" van de firma Google Inc. Voor het Europese gebied zijn de Onderneming Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

U hoeft niet in te loggen of een wachtwoord in te voeren om Google-lettertypes te gebruiken. Bovendien, geen Cookies worden opgeslagen in uw browser. De bestanden (CSS, fonts) worden opgeslagen via de Google domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com gevraagd. Volgens Google staan aanvragen voor CSS en lettertypes volledig los van alle andere Google-services. Als u een Google-account heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens, tijdens het gebruik van Google Fonts, zullen worden doorgegeven aan Google worden uitgezonden. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypes en slaat de volgende gegevens op deze gegevens veilig. We zullen in detail bekijken hoe de gegevensopslag er precies uitziet.

Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een directory van meer dan 800 lettertypen die Google gratis aan uw gebruikers.

Veel van deze lettertypen zijn beschikbaar onder de SIL Open lettertype licentie gepubliceerd, terwijl andere beschikbaar zijn onder de Apache-licentie zijn gepubliceerd. Beide zijn vrije software licenties.

Waarom gebruiken wij Google Fonts op onze website?

Met Google Fonts kunnen we lettertypes op onze eigen website gebruiken en hoeven we ze niet te uploaden naar onze eigen server. Google Lettertypes zijn een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van onze website hoog te houden. Alle Google fonts zijn automatisch ingesteld voor het web. geoptimaliseerd en dit bespaart datavolume en is een groot voordeel, vooral voor gebruik met mobiele toestellen. Als u onze site bezoekt de geringe bestandsgrootte zorgt voor een snelle laadtijd. Bovendien zijn Google Fonts veilige web fonts. Verschillende Beeldsynthesesystemen (rendering) in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele toestellen kunnen tot fouten leiden. Zo'n Fouten kunnen soms teksten of hele webpagina's visueel vervormen. Dankzij het snelle Content Delivery Network (CDN), is er geen noodzaak voor Google Fonts geen cross-platform problemen. Google Fonts ondersteunt alle belangrijke browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) en werkt betrouwbaar op de meeste moderne mobiele besturingssystemen, waaronder Android 2.2+ en iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Dus gebruiken we de Google Fonts om onze hele online service zo mooi en zo uniform mogelijk kunnen worden gepresenteerd.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?

Wanneer u onze website bezoekt, worden de lettertypes herladen via een server van Google. Via deze externe oproep, worden gegevens doorgegeven aan de Google-servers. Op die manier herkent Google ook dat u of uw IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API is ontworpen om het gebruik, de opslag en het verzamelen van eindgebruikersgegevens te beperken tot wat nodig is voor een goede de verstrekking van lettertypes is noodzakelijk. API staat trouwens voor "Application Programming Interface" en dient onder andere als een Datatransmitter in de software sector.

Google Fonts slaat CSS en fontverzoeken veilig op bij Google en is daarom beschermd. Door de verzamelde gebruikscijfers Google kan bepalen hoe goed de afzonderlijke lettertypen worden ontvangen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina's zoals Google Analytics, bijvoorbeeld. Bovendien gebruikt Google ook gegevens van zijn eigen webcrawler om te bepalen welke webpagina's Gebruik Google Fonts. Deze gegevens zijn gepubliceerd in de Google Fonts BigQuery database. Ondernemers en ontwikkelaars gebruik de Google web service BigQuery om grote hoeveelheden gegevens te kunnen onderzoeken en verplaatsen.

Er moet echter aan worden herinnerd dat elk verzoek om Google Font ook informatie bevat zoals Taal instellingen, IP adres, browserversie, browserbeeldschermresolutie en browsernaam worden automatisch doorgestuurd naar de servers van Google. Of deze Het is niet duidelijk vast te stellen of de gegevens ook door Google worden opgeslagen of niet duidelijk worden meegedeeld.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google bewaart CSS-verzoeken gedurende één dag op zijn servers, die zich hoofdzakelijk buiten de EU bevinden. De staat ons toe lettertypes te gebruiken met behulp van een Google stylesheet. Een stylesheet is een opmaaksjabloon waarmee men eenvoudig en snel het ontwerp of lettertype van een website veranderen, bijvoorbeeld.

De lettertypebestanden worden een jaar lang door Google bewaard. Google streeft er dus naar de laadtijd van websites fundamenteel te verbeteren. verbeteren. Wanneer miljoenen webpagina's naar dezelfde lettertypes verwijzen, worden deze na het eerste bezoek in de cache opgeslagen en onmiddellijk weer opduiken op alle andere websites die later worden bezocht. Soms werkt Google lettertypebestanden bij om de bestandsgrootte te verkleinen. te verminderen, de dekking van de spraak te vergroten en het ontwerp te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

De gegevens die Google gedurende een dag of een jaar opslaat, kunnen niet zomaar worden gewist. De gegevens worden opgeslagen wanneer de pagina automatisch doorgestuurd naar Google. Om deze gegevens op voorhand te kunnen verwijderen, moet u contact opnemen met Google support op https://support.google.com/?Hl=nl&Tid=121766055 contact. De enige manier om in dit geval gegevensopslag te voorkomen is onze site niet te bezoeken.

In tegenstelling tot andere web fonts, geeft Google ons onbeperkt toegang tot alle fonts. We hebben dus toegang tot een onbeperkte zee van lettertypes en kunnen zo het beste uit onze website halen. Meer over Google Fonts en andere vragen kunnen worden gevonden op https://developers.google.com/fonts/faq?Tid=121766055. Daar gaat Google gaat in op privacy-gerelateerde zaken, maar echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag is niet opgenomen. Het is relatief moeilijk om van Google echt precieze informatie te krijgen over opgeslagen gegevens.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Fonts, is de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking Toegestaan. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (Toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals verzameld door Google lettertypen kunnen voorkomen.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Font om onze onlinedienst te optimaliseren. De gegevens De overeenkomstige rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (Gewettigde belangen). Wij gebruiken Google Font echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Google Fonts. Dit kan ertoe leiden dat, indien van toepassing, gegevens worden niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Voorts kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot de volgende gegevens individuele gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Google-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

U kunt ook zien welke gegevens Google over het algemeen verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ lees meer.

Google reCAPTCHA Privacybeleid

Google reCAPTCHA Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van de prestaties van onze diensten en bescherming tegen cyberaanvallen
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, browserinformatie, uw besturingssysteem, beperkte locatiegegevens en gebruiksgegevens
Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Afhankelijk van de opgeslagen gegevens
⚖️ wettelijke basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)

Wat is reCAPTCHA?

Ons hoofddoel is onze website zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen, zowel voor u als voor ons. Om dit te verzekeren, gebruiken we Google reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met reCAPTCHA kunnen we bepalen of u echt een een mens van vlees en bloed bent en geen robot of andere spamsoftware. Met spam bedoelen we elke vorm van spam langs elektronische weg, ongevraagde informatie die ongevraagd bij ons binnenkomt. Met de klassieke CAPTCHAS, moest je meestal tekst of Los beeldpuzzels op. Met reCAPTCHA van Google hoeven we u meestal niet lastig te vallen met dergelijke puzzels. Hier is het genoeg in de meeste gevallen als u gewoon een vakje aanvinkt om te bevestigen dat u geen bot bent. Met de nieuwe Invisible reCAPTCHA versie, moet u je hoeft niet eens een vakje aan te kruisen. Hoe dit precies in zijn werk gaat en vooral welke gegevens hiervoor worden gebruikt, kunt u vinden in de verloop van dit privacybeleid.

reCAPTCHA is een gratis captcha-dienst van Google die websites beschermt tegen spamsoftware en misbruik door niet-menselijke bezoekers. beschermt. Het meest gebruikelijke gebruik van deze dienst is wanneer u formulieren invult op het internet. Een captcha dienst is een soort van Automatische Turingtest om er zeker van te zijn dat een actie op het internet door een mens wordt uitgevoerd en niet door een bot. wordt. In de klassieke Turing test (genoemd naar de computerwetenschapper Alan Turing), maakt een mens het onderscheid tussen bot en mens gerepareerd. Bij captcha's wordt dit ook gedaan door de computer of een softwareprogramma. Klassieke captcha's werken met kleine taken die zijn voor mensen gemakkelijk op te lossen, maar leveren voor machines aanzienlijke problemen op. Met reCAPTCHA hoeft u niet langer actief puzzels op te lossen. oplossen. Het instrument gebruikt moderne risico-technieken om mensen van bots te onderscheiden. Hier hoeft u alleen het tekstveld "Ik ben no robot" of met Invisible reCAPTCHA is dit zelfs niet meer nodig. Met reCAPTCHA, wordt een JavaScript element ingevoegd in de broncode en dan draait de tool op de achtergrond en analyseert uw gebruikersgedrag. Uit deze gebruikersacties kan de software berekent een zogenaamde captcha score. Google gebruikt deze score om te berekenen voordat de captcha wordt ingevoerd hoe groot de kans is dat de is dat u een mens bent. reCAPTCHA, of captcha's in het algemeen, worden altijd gebruikt wanneer bots bepaalde acties ondernemen (zoals registraties, enquêtes, enz.) zou kunnen manipuleren of misbruiken.

Waarom gebruiken wij reCAPTCHA op onze website?

We willen alleen mensen van vlees en bloed op onze site verwelkomen. Bots of spamsoftware van welke aard dan ook kunnen veilig worden weggelaten. thuis te blijven. Daarom halen wij alles uit de kast om onszelf te beschermen en u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Om deze reden gebruiken wij Google reCAPTCHA van de firma Google. Op deze manier kunnen we er vrij zeker van zijn dat we een "bot-vrije" Blijf op de website. Door reCAPTCHA te gebruiken, worden gegevens doorgestuurd naar Google om te bepalen of u echt een mens bent. reCAPTCHA dient daarom de veiligheid van onze website en, bij uitbreiding, uw veiligheid. Bijvoorbeeld, zonder reCAPTCHA, registreert een bot zoveel mogelijk e-mailadressen om vervolgens forums of blogs aan te maken. met ongewenste reclame inhoud. Met reCAPTCHA kunnen we dergelijke botaanvallen vermijden.

Welke gegevens worden door reCAPTCHA opgeslagen?

reCAPTCHA verzamelt persoonsgegevens van gebruikers om te bepalen of de acties op onze website daadwerkelijk door mensen worden uitgevoerd. ontstaan. Het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst kunnen dus naar Google worden gestuurd. IP-adressen worden opgeslagen in de lidstaten van de EU of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. bijna altijd ingekort voordat de gegevens op een server in de VS belanden. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. gecombineerd, tenzij u ingelogd bent met uw Google-account terwijl u reCAPTCHA gebruikt. Eerst de reCAPTCHA-algoritme of Google-cookies van andere Google-diensten (YouTube. Gmail, enz.) al op uw browser zijn geplaatst. Vervolgens plaatst reCAPTCHA een extra cookie in uw browser en maakt een snapshot van uw browservenster.

De volgende lijst van verzamelde browser- en gebruikersgegevens pretendeert niet volledig te zijn. Het zijn eerder voorbeelden van Gegevens die, voor zover wij weten, door Google worden verwerkt.

 • Referrer URL (het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan komt)
 • IP-adres (b.v. 256.123.123.1)
 • Info over het besturingssysteem (de software die uw computer in staat stelt te werken. Bekend Besturingssystemen zijn Windows, Mac OS X of Linux)
 • Cookies (kleine tekstbestanden waarin gegevens in uw browser worden opgeslagen).
 • Muis en toetsenbord gedrag (elke actie die u met de muis of het toetsenbord uitvoert zal opgeslagen)
 • Datum- en taalinstellingen (welke taal of welke datum u vooraf hebt ingesteld op uw PC. is opgeslagen)
 • Alle Javascript-objecten (JavaScript is een programmeertaal waarmee webpagina's zich kunnen aanpassen aan de Aanpassing aan de gebruiker. JavaScript-objecten kunnen allerlei soorten gegevens onder één naam verzamelen).
 • Scherm resolutie (geeft aan uit hoeveel pixels de beeldweergave bestaat)

Het staat buiten kijf dat Google deze gegevens gebruikt en analyseert nog voordat u het vakje "Ik ben geen robot" aanklikt. Met de De onzichtbare reCAPTCHA-versie laat zelfs het tikken achterwege en het hele herkenningsproces loopt op de achtergrond. Hoeveel en welke Google vertelt u niet in detail welke gegevens het precies opslaat.

De volgende cookies worden gebruikt door reCAPTCHA: Hier verwijzen we naar de reCAPTCHA demoversie van Google op https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Al deze cookies vereisen een unieke identificatiecode voor traceringsdoeleinden. Identifier. Hier is een lijst van cookies die Google reCAPTCHA heeft ingesteld op de demo-versie:

Naam: IDE
waarde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-121766055-8
Purpose: Deze cookie wordt gebruikt door het bedrijf DoubleClick (ook eigendom van Google) is ingesteld om de handelingen van een gebruiker op de website te registreren en te rapporteren in verband met advertenties. Aldus kan de doeltreffendheid van de reclame worden gemeten en kunnen overeenkomstige optimaliseringsmaatregelen worden genomen. IDE wordt gebruikt in browsers onder het domein doubleclick.net.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: 1P_JAR
value: 2019-5-14-12
Verwendungszweck: Deze cookie verzamelt statistieken over het gebruik van de website en meet conversies. Een conversie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een gebruiker een koper wordt. De cookie wordt ook gebruikt om gebruikers relevante advertenties aan te bieden. om te worden weergegeven. Bovendien kan de cookie worden gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan eens te zien krijgt.
Vervaldatum: na een maand

Naam: ANID
waarde: U7j1v3dZa1217660550xgZFmiqWppRWKOr
Verwendungszweck: We konden niet veel informatie over deze cookie vinden. In de privacyverklaring van Google wordt de cookie genoemd in verband met "reclamecookies" zoals "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID is opgeslagen onder domein google.com.
Vervaldatum: nach 9 Monaten

Name: CONSENT
waarde: YES+AT.de+20150628-20-0
Verwendungszweck: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te verifiëren, loginfraude te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: NID
waarde: 0WmuWqy121766055zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Verwendungszweck: NID wordt door Google gebruikt om advertenties aan te passen aan uw Google-zoekopdracht . Met behulp van de cookie "onthoudt" Google uw vaakst ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Op die manier krijgt u altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID om persoonlijke instellingen van de gebruiker te verzamelen voor advertentiedoeleinden.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: DV
waarde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc121766055-4
Verwendungszweck: Zodra u het vakje "Ik ben geen robot" hebt aangevinkt, zal deze Cookie set. De cookie wordt door Google Analytics gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. DV verzamelt informatie in geanonimiseerde vorm en wordt ook gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Vervaldatum: na 10 minuten

Note: Deze lijst kan niet beweren dat De gegevens zijn niet volledig, aangezien uit ervaring is gebleken dat Google de keuze van cookies steeds weer wijzigt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Door reCAPTCHA in te voegen, worden gegevens van u naar de server van Google verzonden. Waar deze gegevens precies worden opgeslagen is Google maakt dit, zelfs na herhaalde navraag, niet duidelijk. Zonder een bevestiging van Google te hebben ontvangen, kan ervan worden uitgegaan, dat gegevens zoals muisinteractie, verblijftijd op de website of taalinstellingen worden opgeslagen op de Europese of Amerikaanse Google-servers worden opgeslagen. Het IP-adres dat uw browser aan Google doorgeeft, wordt niet met andere gegevens in verband gebracht. Google-gegevens van andere Google-diensten. Indien u echter tijdens het gebruik van de reCAPTCHA plug-in geen gegevens invoert op uw Google-account zijn ingelogd, worden de gegevens samengevoegd. De afwijkende bepalingen inzake gegevensbescherming van het bedrijf Google zijn hierop van toepassing.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Als u niet wilt dat er gegevens over u en uw gedrag aan Google worden doorgegeven, moet u zich aanmelden voordat u onze website of de reCAPTCHA-software te gebruiken, logt u volledig uit bij Google en verwijdert u alle Google-cookies. Delete In principe worden de gegevens automatisch aan Google doorgegeven zodra u onze site bezoekt. Om deze gegevens op te vragen verwijderen, moet u contact opnemen met Google support op  https://support.google.com/?Hl=nl&Tid=121766055 contact.

Daarom stemt u, wanneer u onze website gebruikt, in met het automatisch verzamelen van gegevens door Google LLC en zijn agenten, bewerken en gebruiken.

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens voor onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties zijn (zoals standaardcontractbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google reCAPTCHA, is de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking deze toestemming. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a) DSGVO (Toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals verzameld door Google reCAPTCHA kan voorkomen.

Van onze kant is er ook een legitiem belang bij het gebruik van Google reCAPTCHA om onze online service te optimaliseren en veiliger. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Paragraaf 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken Google reCAPTCHA echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. hebben uitgegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Google reCAPTCHA. Dit kan ertoe leiden dat, indien van toepassing, gegevens worden niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Voorts kunnen de Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot de volgende gegevens individuele gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Google-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

U kunt wat meer te weten komen over reCAPTCHA op Google's webontwikkelaarspagina op https://developers.google.com/recaptcha/. Google gaat hier wel dieper in op de technische ontwikkeling van reCAPTCHA, maar u zult tevergeefs zoeken naar precieze informatie over data-opslag en privacy-gerelateerde onderwerpen. Een goed overzicht van het basisgebruik van gegevens bij Google kan worden gevonden in het interne privacybeleid op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Custom Google Search Privacy Policy

Custom Google Search Privacy Policy Summary
👥 Affected: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres en ingevoerde zoektermen worden door Google opgeslagen
Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: De opslagperiode varieert naargelang van de opgeslagen gegevens
⚖️ wettelijke basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)

Wat is Google Custom Search?

Wij hebben de Google custom search plug-in op onze website geïntegreerd. Google is de grootste en bekendste Google is 's werelds belangrijkste zoekmachine en wordt geëxploiteerd door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor de Europese regio heeft de onderneming Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland). Via Google aangepast zoeken, kunt u gegevens worden overgedragen van u naar Google. In dit privacybeleid informeren wij u waarom wij deze plug-in gebruiken, welke gegevens worden verwerkt en hoe u deze gegevensoverdracht kunt beheren of verhinderen.

De aangepaste Google-zoekplug-in is een Google-zoekbalk rechtstreeks op onze website. Het zoeken vindt plaats zoals op www.google.com alleen de zoekresultaten richten zich op onze inhoud en producten. of tot een beperkte zoekcirkel.

Waarom gebruiken wij Google Custom Search op onze website?

Een website met veel interessante inhoud wordt vaak zo groot dat het mogelijk is om het overzicht te verliezen. Na verloop van tijd Wij hebben ook veel waardevol materiaal verzameld en wij willen, als onderdeel van onze dienstverlening, dat u zo snel en efficiënt mogelijk toegang krijgt tot onze inhoud. zo gemakkelijk mogelijk te vinden. Aangepaste Google-zoekfunctie maakt het vinden van interessante inhoud een fluitje van een cent. De ingebouwde Google plug-in verbetert de algemene kwaliteit van onze website en maakt het zoeken voor u gemakkelijker.

Welke gegevens worden opgeslagen door Google Custom Search?

Google Custom Search draagt alleen gegevens van u over aan Google wanneer u gebruik maakt van de Google-zoekmachine die in onze website is ingebouwd. Gebruik Google zoeken actief. Dat wil zeggen, alleen wanneer u een zoekterm invoert in de zoekbalk en deze term vervolgens bevestigt (bijv. door op "Enter" te klikken), wordt uw IP-adres naast de zoekterm ook naar Google gestuurd, daar opgeslagen en verwerkt. Op basis van de cookies (zoals 1P_JAR), kan worden aangenomen dat Google ook gegevens over het gebruik van de website ontvangt. Indien u geen gebruik maakt van de website tijdens uw Het bezoeken van onze website, het gebruiken van de ingebouwde Google-zoekfunctie, het zoeken naar inhoud en het tegelijkertijd inloggen met uw Google-account. Google kan de verzamelde gegevens ook toewijzen aan uw Google-account. Als beheerder van de website hebben wij geen invloed op wat Google met de verzamelde gegevens en hoe Google de gegevens verwerkt.

De volgende cookies worden in uw browser geplaatst wanneer u Google Custom Search gebruikt en niet met een Google-account zijn geregistreerd:

Naam: 1P_JAR
value: 2020-01-27-13121766055-5
Verwendungszweck: Deze cookie verzamelt statistieken over het gebruik van de website en meet conversies. Een conversie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een gebruiker een koper wordt. De cookie wordt ook gebruikt om gebruikers te voorzien van relevante Laat advertenties zien.
Vervaldatum: na een maand

Naam: CONSENT
waarde: WP.282f52121766055-9
Verwendungszweck: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker voor het gebruik van van verschillende diensten van Google. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te controleren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen. Bescherm
Vervaldatum: na 18 jaar

Naam: NID
waarde: 196=pwIo3B5fHr-8
Verwendungszweck: NID wordt door Google gebruikt om advertenties aan uw Google Search aanpassen. Met behulp van de cookie "onthoudt" Google de zoekopdrachten die u hebt ingevoerd of uw eerdere interactie met advertenties. Aldus krijgt u altijd advertenties op maat.
Vervaldatum: na 6 maanden

Note: Deze lijst kan niet beweren dat volledigheid, aangezien ook Google de keuze van haar cookies van tijd tot tijd wijzigt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De servers van Google zijn over de hele wereld verspreid. Aangezien Google een Amerikaans bedrijf is, is het grootste deel van de Gegevens opgeslagen op Amerikaanse servers. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?Hl=nl kunt u precies zien waar de Google servers zijn in de lucht.
Uw gegevens worden verspreid over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden opgevraagd en beter beschermd tegen mogelijke manipulatie. Google heeft ook passende noodprogramma's voor uw gegevens. Bijvoorbeeld, als er Als er interne technische problemen zijn bij Google en servers daardoor niet meer functioneren, blijft het risico van een dienstonderbreking bestaan en van een gegevensverlies is niettemin gering.
Afhankelijk van de gegevens in kwestie slaat Google ze gedurende verschillende perioden op. Some U kunt zelf gegevens verwijderen, andere worden automatisch verwijderd of geanonimiseerd door Google. Er zijn echter ook gegevens dat Google langer worden bewaard indien dit om juridische of zakelijke redenen noodzakelijk is.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Krachtens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, om deze bij te werken, om verwijderen of beperken. Sommige gegevens kunt u op elk moment wissen. Als u een Google-account heeft, kunt u daar Verwijder gegevens over uw webactiviteiten of geef aan dat ze na een bepaalde tijd moeten worden verwijderd.
In uw browser heeft u U hebt ook de mogelijkheid om cookies uit te schakelen, te verwijderen of te beheren volgens uw wensen en voorkeuren. Hier vindt u Instructies voor de belangrijkste browsers:

Chroom: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst. hebben

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Custom Search, is de rechtsgrondslag van de betreffende gegevensverwerking deze toestemming. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking persoonlijke gegevens zoals die kunnen voorkomen wanneer ze door Google Custom Search worden verzameld.

Van onze kant is er ook een rechtmatig belang bij het gebruik van Google Custom Search om onze onlinedienst te verbeteren. optimaliseren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Niettemin gebruiken we de aangepaste Google-zoekopdracht alleen als u een hun toestemming hebben gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking geschiedt in hoofdzaak door Google. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Google-diensten waarvoor u een gebruikersaccount hebt, worden verbonden.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking door Google hebben kunnen verstrekken. Als u meer wilt weten over raden wij u aan het uitgebreide privacybeleid van Google te lezen op https://policies.google.com/privacy?Hl=nl.

Cloudflare Privacybeleid

Cloudflare Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokken: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening (om de website sneller te laden)
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, contact- en loginformatie, veiligheidsvingerafdrukken en prestatiegegevens voor websites
Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Meestal zijn de gegevens minder dan 24 uur bewaard
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Cloudflare?

Wij gebruiken Cloudflare van Cloudflare, Inc. op deze website. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) voor het beheer van onze website sneller en veiliger. Cloudflare gebruikt cookies en verwerkt gebruikersgegevens. Cloudflare, Inc. is een Amerikaans bedrijf dat een "content delivery network" en diverse beveiligingsdiensten aanbiedt. Deze diensten bevinden zich tussen de gebruiker en onze hosting provider. Wij zullen trachten hieronder meer in detail uit te leggen wat dit alles betekent.

Een Content Delivery Network (CDN), zoals aangeboden door het bedrijf Cloudflare, is niets anders dan een netwerk van verbonden servers. Cloudflare heeft dergelijke servers over de hele wereld verspreid om websites sneller op uw scherm te brengen. Heel eenvoudig gezegd, Cloudflare maakt kopieën van onze website en plaatst die op hun eigen servers. Als je nu onze website bezoekt, een load balancing systeem zorgt ervoor dat de grootste delen van onze website worden afgeleverd vanaf de server die voor u het meest geschikt is. onze website het snelst kan weergeven. De afstand van de gegevensoverdracht naar uw browser wordt aanzienlijk verkort door een CDN. De inhoud van onze website wordt dus niet alleen door Cloudflare aan u geleverd vanaf onze hosting server, maar ook vanaf servers van de de hele wereld. Het gebruik van Cloudflare is vooral nuttig voor gebruikers uit het buitenland, aangezien de site kan worden geraadpleegd vanaf een server in de buurt. kan worden afgeleverd. Naast de snelle levering van websites, biedt Cloudflare ook verschillende beveiligingsdiensten, zoals de DDoS bescherming of de web applicatie firewall.

Waarom gebruiken we Cloudflare op onze website?

Natuurlijk willen wij u met onze website de best mogelijke service bieden. Cloudflare helpt ons om onze website sneller te maken. en veiliger. Cloudflare biedt ons zowel weboptimalisatie als beveiligingsdiensten, zoals DDoS-bescherming en webfirewall. Dit omvat ook een Omgekeerde proxy en het distributienetwerk voor inhoud (CDN). Cloudflare blokkeert bedreigingen en beperkt misbruik van bots en crawlers die onze bandbreedte en serverbronnen verspillen. Door onze website op te slaan op lokale datacenters en het blokkeren van spamsoftware stelt Cloudflare in staat ons bandbreedtegebruik met ongeveer 60% te verminderen. Het leveren van inhoud via een datacenter bij u in de buurt, en wat weboptimalisatie die daar wordt uitgevoerd, vermindert de gemiddelde laadtijd van een website met ongeveer de helft. Door de instelling "I'm Under Attack Mode" ("Ik ga naar aangevallen" modus), Cloudflare zegt dat verdere aanvallen kunnen worden beperkt door het weergeven van een JavaScript rekentaak die moet worden opgelost voordat een gebruiker toegang kan krijgen tot een website. Al met al, zal dit onze website veel krachtiger maken en minder kwetsbaar voor spam of andere aanvallen.

Welke gegevens worden door Cloudflare verwerkt?

Cloudflare stuurt over het algemeen alleen gegevens door die worden gecontroleerd door websitebeheerders. De inhoud wordt derhalve niet gecontroleerd door Cloudflare, maar altijd door de websitebeheerder zelf. Daarnaast kan Cloudflare bepaalde informatie verzamelen met als doel Gebruik van onze website en verwerking van gegevens die door ons zijn verzonden of waarvoor Cloudflare passende instructies ontvangt heeft. In de meeste gevallen ontvangt Cloudflare gegevens zoals IP-adres, contact- en loginformatie, veiligheidsvingerafdrukken, en Prestatiegegevens voor websites. Loggegevens helpen Cloudflare bijvoorbeeld om nieuwe bedreigingen te detecteren. Op deze manier kan Cloudflare een een hoog niveau van veiligheidsbescherming voor onze website te waarborgen. Cloudflare verwerkt deze gegevens in het kader van de dienstverlening in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Natuurlijk hoort daar ook de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) bij.

Om veiligheidsredenen gebruikt Cloudflare ook een cookie. De cookie (__cfduid) wordt gebruikt om individuele gebruikers te identificeren achter een gedeeld IP adres en pas beveiligingsinstellingen toe voor elke individuele gebruiker. Zeer nuttig deze cookie, bijvoorbeeld als u onze website gebruikt vanaf een locatie waar zich een aantal besmette computers bevinden. Maar als uw computer betrouwbaar is, kunnen wij dat herkennen aan de cookie. Op deze manier kunt u, ondanks geïnfecteerde PC's in uw omgeving, ongehinderd en zorgeloos surfen door onze website. Het is ook belangrijk te weten dat deze cookie geen persoonlijke gegevens opslaat. Dit cookie is absoluut noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden worden gedeactiveerd.

Cookies van Cloudflare

Naam: __cfduid
value: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78121766055-3
Verwendungszweck: Veiligheidsinstellingen voor elke individuele bezoeker
Vervaldatum: na een jaar

Cloudflare werkt ook met derde partijen. Deze mogen alleen persoonsgegevens verwerken in opdracht van Cloudflare en in overeenstemming met het privacybeleid en andere vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen. Cloudflare deelt geen persoonlijke gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van ons.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Cloudflare slaat uw informatie voornamelijk op in de VS en de Europese Economische Ruimte. Cloudflare mag het bovenstaande gebruiken de beschreven informatie van over de hele wereld over te brengen en te raadplegen. In het algemeen slaat Cloudflare gegevens op gebruikersniveau op voor domeinen in de versies Free, Pro en Business voor minder dan 24 uur. Voor ondernemingsdomeinen die Cloudflare Logs gebruiken (voorheen Enterprise LogShare of ELS), kunnen de gegevens tot 7 dagen worden bewaard. Als IP-adressen echter worden opgeslagen met Cloudflare beveiligingswaarschuwingen, kunnen er uitzonderingen zijn op de bovenstaande bewaartermijn.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Cloudflare bewaart gegevenslogs alleen zo lang als nodig is en deze gegevens worden in de meeste gevallen ook binnen 24 uur opgeslagen. weer verwijderd. Cloudflare slaat ook geen persoonlijke gegevens op, zoals uw IP-adres. Er zijn echter Informatie die Cloudflare voor onbepaalde tijd opslaat als onderdeel van haar permanente logboeken om de algemene prestaties van Cloudflare Resolver om eventuele veiligheidsrisico's te verbeteren en te identificeren. Precies welke permanente logs worden opgeslagen, kunt u naar https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ lees verder. Alle door Cloudflare verzamelde gegevens (tijdelijk of permanent) worden geschoond van alle persoonlijke gegevens. Alle permanente Logs worden ook geanonimiseerd door Cloudflare.

Cloudflare stelt in haar privacybeleid dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud die zij ontvangt. Als je bijvoorbeeld Cloudflare vraagt of zij uw inhoud kunnen bijwerken of verwijderen, zal Cloudflare u altijd naar ons doorverwijzen. als een website exploitant. U kunt ook alle verzameling en verwerking van uw gegevens door Cloudflare volledig stopzetten door u de uitvoering van scriptcode in uw browser deactiveert of een scriptblocker in uw browser integreert.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Cloudflare, is de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking Toegestaan. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (Toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals verzameld door Cloudflare kan gebeuren.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Cloudflare om onze online dienst te optimaliseren en veiliger te maken. om te maken. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken Cloudflare echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens in de VS bestaat. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Cloudflare. Dit kan betekenen dat, indien van toepassing, gegevens niet anoniem verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gecombineerd met gegevens van andere Cloudflare-diensten waarvoor u lid bent. gebruikersaccount kan worden gekoppeld.

U kunt meer informatie over gegevensbescherming bij Cloudflare vinden op https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met de Privacy Generator by AdSimple